Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Zpráva o činnosti Obecního úřadu Drslavice za období od 3.5.2018

  • 2. 10. 2018
  • Rostislav Mihel

Z hlediska investiční činnosti zdárně proběhla realizace revitalizace místa po zámečku Pepčín. Na projekt se nám podařilo vyřídit dvě významné dotace, a to 520.000,- Kč od Zlínského kraje a 400.000,- Kč od MMR, finanční prostředky z obou by měly být připsány na účet obce v průběhu října. Stavební práce bez větších komplikací provedla společnost Sanizo v Uherském Brodě a to za vysoutěženou cenu bez dalších nákladů na vícepráce. Výsledkem je krásný projekt, který jsme slavnostně otevřeli 2.9. při příležitosti tradičního rozloučení s prázdninami. Přes nepřízeň počasí se jej účastnilo více než 250 návštěvníků včetně hejtmana Zlínského kraje pana Jiřího Čunka.

            Další plánovanou akcí, která je v současné době těsně před dokončením, je výstavba nové opěrné zdi na Ježově. I tady práce probíhají v předem určeném časovém harmonogramu bez vážnějších komplikací. Dílo realizuje společnost Tufír a mělo by být předáno obci v průběhu měsíce října, kdy i proběhne celkové vyúčtování. Se stavbyvedoucím pravidelně konzultuji průběžný stav prací, dílo je plně v souladu se schválenou projektovou dokumentací.

            Významný posun zaznamenáváme u připravovaného projektu rozšíření komunikace, rekonstrukce parkoviště u sportovního areálu, výstavby nového chodníku a veřejného osvětlení, kdy patřičné povolení by mělo být vydáno v polovině října s nabytím právní moci do konce tohoto měsíce. Z tohoto pohledu se tedy jeví jako reálná realizace první etapy projektu v průběhu příštího roku z dotací alokovaných MAS Dolní Poolšaví, s konečnou platností toto budeme moci konstatovat koncem roku. Taktéž u projektu výstavby polních cest s označením C4 a C19, tedy obslužné komunikace s prvky cyklotrasy Havřice – Drslavice – Hradčovice běží stavební řízení a je reálné, že stavební povolení bude vydáno ještě v tomto roce. Otázkou je financování projektu podobně jako u výstavby poldru na Holomni, kdy podle vyjádření paní ředitelky Státního pozemkového úřadu v Uherském Hradišti chybí na realizaci těchto projektů peníze. Zaslal jsem proto dopis přímo panu ministru zemědělství, kde ho žádám o vysvětlení stavu, kdy na prioritní vládou avizované stavby vodohospodářské infrastruktury na ochranu majetku před povodněmi a zádrž vody v krajině nejsou peníze, do dnešního dne jsem však odpověď neobdržel.

Po dohodě se zhotovitelem plánované rekonstrukce dolní kapličky, na kterou máme vyřízenu dotaci ve výši cca 330.000,- Kč, jsme práce odložili na jarní měsíce příštího roku. Důvodem je, že pokud bychom práce zahájili v letošním roce, tyto by se protáhly nejméně do konce listopadu, což by bylo vzhledem k jejich charakteru a stavu objektu nevhodné.

V obecním lese proběhly na naše poměry rozsáhlé práce těžby dřeva po kůrovcové kalamitě, v současné době smrkové dřevo postupně zpracováváme na řezivo. Krojovaní zástupci Drslavic nás reprezentovali na květnových slavnostech Navalis v Praze a také v září na tradičních slavnostech vína a otevřených památek v Uherském Hradišti, všem patří velké poděkování včetně našich hasičů, kteří tak jako každoročně zajišťovali občerstvení při programu mikroregionu Dolní Poolšaví v parku u obchodní akademie.

Máme za sebou již čtvrtý ročník drslavského léta, který můžeme vzhledem ke krásnému letnímu počasí, kvalitě hudebních produkcí, výborné organizaci v režii místních spolků za součinnosti obce i vzrůstajícímu počtu návštěvníků hodnotit jako vydařený.

Na konci volebního období mě dovolte poděkovat všem zaměstnancům Obecního úřadu Drslavice za jejich čtyřleté úsilí ve prospěch obce. Zvláště bych chtěl ocenit práci paní Zdeňky Maleňákové, pana Josefa Huňky a všech ostatních, kteří mnohdy nad rámec svých běžných povinností vykonali mnoho dobrého pro obec. Poděkování za rozvoj obce rozhodně patří celému zastupitelstvu obce, zaměstnancům Mateřské školy, zástupcům spolků a sdružení zde působících a všem spoluobčanům, kterým kvalita života v obci není lhostejná a přikládají ruku k dílu. Chtěl bych závěrem zdůraznit, že dotažené projekty tohoto volebního období nevnímám jako úspěch starosty, ale společný úspěch nás všech.

V Drslavicích dne 1.10.2018 vypracoval Rostislav Mihel, starosta

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Výkon mandátu starosty obce vnímám jako veřejnou službu občanům Drslavic, od kterých jsem získal důvěru i právo zastupovat je při správě obce.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Jeskyně Kostelík

Poděkování