Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Obecní vyhláška – 1/2006

O nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Zastupitelstvo obce Drslavice se usneslo na svém zasedání dne 12. 12. 2006 vydat na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů , tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce Drslavice, včetně nakládání se stavebním odpadem.
 2. Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce Drslavice trvalý pobyt nebo které se na území obce Drslavice zdržují.

Článek 2

Základní pojmy

 1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech.
 2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
 3. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
 4. Původcem odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném. Obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
 5. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech.
 6. Zařízením je technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby.
 7. Shromažďováním odpadů je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.
 8. Skladováním odpadů je přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v něm.
 9. Sběrem odpadů je soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.
 10. Výkupem odpadů je sběr odpadů v případě, kdy jsou odpady právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu.
 11. Úpravou odpadů je každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností.
 12. Využíváním odpadů jsou činnosti uvedené v příloze č. 3 k zákonu o odpadech.
 13. Energetickým využitím odpadů je použití odpadů hlavně způsobem obdobným jako paliva za účelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie.
 14. Odstraňováním odpadů jsou činnosti uvedené v příloze č. 4 k zákonu o odpadech.

Zákon o odpadech včetně jeho příloh je k nahlédnutí na Obecním úřadu v Drslavicích.

Článek 3

Nakládání s komunálním odpadem

 1. Komunální odpad se třídí na jednotlivé složky, tj.:
  1. sklo
  2. plasty
  3. papír
  4. objemný odpad
  5. kovy (železný šrot)
  6. textil
  7. nebezpečný odpad
  8. směsný odpad
 2. Pro nakládání s komunálním odpadem, tj. jeho shromažďování a třídění, jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby:
  1. Sběrné nádoby (popelnice) o obsahu 110 l a 240 l – slouží k ukládání směsného odpadu po vytřídění, zejména smetí, popel, saze, apod. Sběrné nádoby jsou vyváženy dle obcí stanoveného harmonogramu (viz příloha této obecně závazné vyhlášky).
  2. Kontejner na tříděný odpad – sklo (zvon) – je přistaven na stanovišti určeném obcí (viz příloha této obecně závazné vyhlášky).
  3. Kontejner na tříděný odpad – plasty – je přistaven na stanovišti určeném obcí (viz příloha této obecně závazné vyhlášky).
  4. Kontejner na tříděný odpad – papír – je přistaven na stanovišti určeném obcí (viz příloha této obecně závazné vyhlášky)
  5. Mobilní kontejner na objemný odpad- lze odložit objemný odpad z domácností (např. starý nábytek, apod.). Je přistaven na stanovišti určeném obcí dle stanoveného harmonogramu (viz příloha této obecně závazné vyhlášky).
  6. Mobilní kontejner na svoz železného šrotu – je přistaven na stanovišti určeném obcí dle stanoveného harmonogramu (viz příloha této obecně závazné vyhlášky).
  7. Mobilní kontejner na svoz textilu – je přistaven na stanovišti určeném obcí dle stanoveného harmonogramu (viz příloha této obecně závazné vyhlášky).
  8. Mobilní kontejner na svoz nebezpečného odpadu – znečištěný obalový materiál, olejové filtry, olověné akumulátory, odpad rtuti, výbojky, zářivky, odpadní oleje, monočlánky, staré nátěrové hmoty, televizory, ledničky apod., je přistaven na stanovišti určeném obcí dle stanoveného harmonogramu (viz příloha této obecně závazné vyhlášky).
  Do nádob a zařízení uvedených pod písm. a), b), c), d), e) a f) nepatří a je zakázáno odkládat nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu, uvedený pod písm. g). Do výše uvedených nádob a zařízení nelze ukládat stavební odpad a výkopový materiál (tj. odpad získaný z demolic a staveb, popř. zemina).
 3. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou využít systému stanoveného touto obecně závaznou vyhláškou pro nakládání s komunálním odpadem na základě písemné smlouvy s obcí.

Článek 4

Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby (občana) na řízenou skládku Prakšice. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

Článek 5

Povinnosti fyzických osob

Fyzická osoba je povinna:

 • nakládat s odpady pouze způsobem podle zákonem o odpadech
 • zajistit si dostatečný počet sběrných nádob (popelnic)
 • udržovat čistotu a pořádek na stálém stanovišti sběrných nádob
 • zajistit přistavení naplněných nádob na sběrné místo nejdříve večer před dnem svozu
 • neprodleně zajistit přemístění vyprázdněných sběrných nádob ze sběrného místa na stálé stanoviště
 • ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit, ukládat a předávat k využití a odstraňování dle výše uvedeného systému.

Článek 6

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Drslavice č. 3/2003 ze dne 3. 12. 2003 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

Článek 7

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2007.

Rostislav MIHEL
místostarosta obce Drslavice

Milan MATYÁŠ
starosta obce Drslavice

P Ř Í L O H A

k obecně závazné vyhlášce obce Drslavice č. 1/2006 ze dne 12. 12. 2006 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem, platná pro rok 2007

 1. Harmonogram svozu popelnic se zbytkovým odpadem
  Celoročně 1× za 14 dnů, svozový den středa – každý lichý týden.
 2. Harmonogram svozu železného šrotu
  Jedenkrát ročně – v měsíci říjnu. Přesný termín, čas a místo přistavení mobilního kontejneru bude oznámeno obcí obvyklým způsobem – místním rozhlasem a na úřední desce.
  Individuálně má občan možnost odevzdávat železný šrot oprávněným firmám samostatně.
  Dále je možno využít stanoviště, které je v prostoru sběrného dvora za budovou OÚ, k dispozici je nepřetržitě podle dohody s pracovníky OÚ.
 3. Harmonogram svozu nebezpečného odpadu
  Dvakrát ročně – v měsíci květnu a říjnu. Přesný termín, čas a místo přistavení mobilního kontejneru bude oznámeno obcí obvyklým způsobem – místním rozhlasem a na úřední desce.
 4. Harmonogram svozu objemného odpadu
  Jedenkrát ročně – v měsíci květnu. Přesný termín, čas a místo přistavení mobilního kontejneru bude obcí oznámeno obvyklým způsobem – místním rozhlasem a na úřední desce.
 5. Stanoviště kontejneru na tříděný odpad – sklo
  Stanoviště je před prodejnou smíšeného zboží SD Jednota, k dispozici je nepřetržitě.
 6. Stanoviště kontejneru na tříděný odpad – plasty
  Stanoviště je před prodejnou smíšeného zboží SD Jednota, u budovy Obecního úřadu k dispozici je nepřetržitě.
 7. Stanoviště kontejneru na tříděný odpad – papír
  Stanoviště je před prodejnou smíšeného zboží SD Jednota, k dispozici je nepřetržitě
 8. Harmonogram svozu tříděného odpadu – textil
  Jedenkrát ročně – v měsíci květnu. Přesný termín, čas a místo přistavení mobilního kontejneru bude oznámeno obcí obvyklým způsobem – místním rozhlasem a na úřední desce

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Čestně prohlašuji, že vědomě nikdy za žádných okolností neuvedu v omyl veřejnost, zastupitele ani zaměstnance obecního úřadu.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Smutný žleb

Poděkování