Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Obecní vyhláška – 2/2006

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Drslavice se na svém zasedání dne 12. 12. 2006 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČÁST PRVNÍ

Článek 1

Základní ustanovení

(1) Obec Drslavice zavádí a vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

(2) Výkon správy místních poplatků provádí Obecní úřad Drslavice. Na řízení o poplatku se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů stanoveno jinak.

Článek 2

Poplatek platí

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Článek 3

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle Článku 2 této obecně závazné vyhlášky činí 330, -Kč a je tvořena

a) z částky 80,– Kč za kalendářní rok
b) z částky 250,– Kč za kalendářní rok

Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 345,– Kč na osobu za rok a byly rozúčtovány takto: náklady 175.544,– Kč, počet poplatníků: 508, skutečný náklad na osobu poplatníka : 345,– Kč.

(2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Článek 4

Splatnost

(1) Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15. března a do 15. září kalendářního roku.

(2) Poplatek je splatný i jednorázově nejpozději do 15. března kalendářního roku.

Článek 5

Osvobození

(1) Od poplatku jsou osvobozeny děti, které v době splatnosti poplatku nedovrší věku 1 roku.

(2) Vznik a zánik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození.

Článek 6

Úlevy

(1) Nárok na úlevu mají studenti, ubytovaní v místě sídla školy, kterou studují, po předložení studijního průkazu. Tito studenti platí poplatek ve výši 100,– Kč

Článek 7

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník podle Článku 2 písm. a) a b) této obecně závazné vyhlášky je povinen ohlásit správci zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

(2) Poplatník podle Článku 2 písm. b) této obecně závazné vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Článek 8

Nebudou-li poplatky odvedeny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatky platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Článek 9

Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji ohlašovací povinnost vyplývající z této obecně závazné vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu obec opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a 37 a) citovaného zákona.

Článek 10

(1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Článek 11

Obec může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Článek 12

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška Obce Drslavice č. 2/2003 ze dne 3. 12. 2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Článek 13

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Rostislav MIHEL
místostarosta obce Drslavice

Milan MATYÁŠ
starosta obce Drslavice

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Důsledně dbám na to, abych vykonával svoji funkci aktivně a bezúhonně, v souladu s ústavním pořádkem, zákony a dalšími právními předpisy České republiky a v souladu se svým svědomím.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Baťův kanál

Poděkování