Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Obecní vyhláška – 12/2010 č. 3

Obecně závazná vyhláška obce Drslavice č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Zastupitelstvo obce Drslavice se na svém zasedání dne 15.12.2010 us­nesením č. 6/2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Obec Drslavice zavádí touto obecně závaznou vyhláškou místní poplatek (dále jen „poplatek“) za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen „VHP“) nebo jiné technické herní zařízení (dále jen „jiné THZ“) povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

(2) Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad v Drslavicích (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

(1) Poplatku za provozovaný VHP nebo jiné THZ povolené Ministerstvem financí podléhá každý

a) povolený hrací přístroj nebo

b) jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.

(2) Poplatníkem je provozovatel VHP nebo jiného THZ povoleného Ministerstvem financí.

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatek za VHP se platí ode dne, kdy byl VHP uveden do provozu. Za jiné THZ povolené Ministerstvem financí se poplatek platí ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo jiné THZ povolené Ministerstvem financí povoleno.

(2) Poplatková povinnost za VHP zaniká dnem ukončení provozu VHP. Poplatková povinnost za jiné THZ povolené Ministerstvem financí zaniká dnem uplynutí lhůty, na kterou bylo povolení vydáno, nebo dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, kterým bylo povolení zrušeno.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1) Provozovatel VHP je povinen ohlásit správci poplatku uvedení VHP do provozu, a to ve lhůtě do 15 dnů od uvedení do provozu. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení provozu VHP. Tyto skutečnosti prokáže protokolem o zahájení provozu a protokolem o ukončení provozu, dle § 5 vyhlášky Ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Provozovatel jiného THZ povoleného Ministerstvem financí je povinen ohlásit správci poplatku povolení tohoto zařízení, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí vydaného Ministerstvem financí. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit pozbytí platnosti tohoto povolení.

(3) Poplatník je povinen sdělit správci poplatku název nebo obchodní firmu právnické osoby, sídlo, IČ, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti, identifikační znaky výherního hracího přístroje, popř. jiného THZ povoleného Ministerstvem financí, jeho umístění, jakož i každou další skutečnost mající vliv na poplatkovou povinnost. Poplatník je dále povinen sdělit adresu pro doručování a osoby, které jsou jeho jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.

(4) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 5

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 5.000,–- Kč na 3 měsíce za každý VHP nebo jiné THZ povolené Ministerstvem financí.

(2) V případě, že VHP je provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů provozování VHP.

(3) Je-li jiné THZ povolené Ministerstvem financí povoleno na dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů, na který bylo zařízení povoleno.

Čl. 6

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do posledního dne příslušného kalendářního čtvrtletí.

(2) Je-li provoz VHP nebo jiného THZ povoleného Ministerstvem financí, povolen na dobu kratší než 3 měsíce, je poplatek splatný ke dni zániku poplatkové povinnosti, dle čl. 3, odst. 2 vyhlášky

(3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 7

Úleva na poplatku

Poplatek se neplatí za období, po které není jiné THZ povolené Ministerstvem financí uvedeno do provozu, jestliže poplatník tuto skutečnost správci poplatku doloží dle § 92 odst. 3 ve spojení s § 93 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Čl. 8

Navýšení poplatku

(1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem.

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků, může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek. Toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Článek 9

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Dušan Hamada Rostislav Mihel

místostarosta obce s­tarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne :

Sejmuto z úřední desky dne:

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Při výkonu své funkce se rozhoduji objektivně, kvalifikovaně, se znalostí věci a s ohledem na potřeby a zájmy obce.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Velká Javořina

Poděkování