Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Obecní vyhláška – 6/2014

1/2014 - o systému kompostování

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce

Zastupitelstvo Obce Drslavice se na svém zasedání dne 17.06.2014 us­nesením č.3./2014 usneslo vydat na základě § 10a odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) Rostlinnými zbytky biologicky rozložitelný materiál z údržby zeleně a zahrad na území obce vhodný ke komunitnímu kompostování (např. listí, tráva, drny se zeminou, posklizňové zbytky rostlin, spadaná jablka, větve dřevin, aj.)

b) Zeleným kompostem substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků.

c) Veřejnou zelení veřejně přístupné travnaté plochy a výsadby zeleně na území obce

d) Komunitním kompostováním systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost.

e) Provozovatelem komunitní kompostárny a majitelem kontejnerů na bioodpad je Obec Drslavice, Drslavice 93, 68733, pošta Hradčovice, IČ: 00360597

Čl. 2 Sběr a shromažďování rostlinných zbytků

Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce které nebudou zpracovány kompostováním na vlastním pozemku, lze odkládat přímo do komunitní kompostárny, která se nachází na betonové ploše bývalého hnojiště pod farmou ZOD Poolšaví Drslavice (směr Prakšice). Dále je možné rostlinné zbytky odkládat do označených mobilních velkoobjemových kontejnerů hnědé barvy, které jsou umístněny v různých částech obce. Mobilní kontejnery budou sváženy na obecní kompostárnu. Rostlinné zbytky je možné na kompostárnu i do hnědých kontejnerů na bioodpad ukládat zdarma bez předchozího ohlášení provozovateli. Do kontejnerů na zelené rostlinné zbytky je zakázáno odkládání odpadů!

Čl. 3 Způsob využití zeleného kompostu

Obec využívá zelený kompost k údržbě a obnově veřejné zeleně v obci a dále dle zájmu občanů k údržbě okrasných výsadeb v zahradách občanů.

Čl. 4 Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 18.6.2014

Vyvěšeno na úřední desce dne: 2.6.2014

Sejmuto z úřední desky dne: 17.6.2014

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Důsledně dbám na to, abych vykonával svoji funkci aktivně a bezúhonně, v souladu s ústavním pořádkem, zákony a dalšími právními předpisy České republiky a v souladu se svým svědomím.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Poděkování