Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Analytická část

A. Analytická část

A.1 Charakteristika obce

1. Území

Poloha

Obec Drslavice se nachází ve Zlínském kraji a je součástí ORP Uherský Brod. Do Uherského Brodu je vzdálenost 4km, do Uherského Hradiště 15km a do krajského města Zlín cca 27km. Obec Drslavice se rozkládá převážně v rovinném terénu pod Bílými Karpaty. Nadmořská výška se pohybuje kolem 200m nad mořem. Obcí protékají řeka Olšava a Holomňa.

V okolí obce se vyskytují dvě cenné přírodní lokality, stepní rezervace Vrchové-Chrástě a bývalé sady Terasy – Vinohradné. Lokalita Vrchové byla v roce 2002 vyhlášena jako zvláště chráněné území jako místo významné pro zachování komplexu původních květnatých luk, pastvin, sadů a teplomilných doubrav s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Terasy-Vinohradné jsou pak charakterizovány jako zlínské souvrství račanské jednotky magurské flyše. Obec Drslavice se rozkládá v jednom katastrálním území. Podíl orné půdy je 38,6%, lesní půdy 33,6%.

Historické souvislosti

Obec Drslavice byla založena v roce 1373. Významnými obdobími a milníky v historii pro rozvoj obce jsou zejména :

1883 – výstavba budovy školy

1945 – osvobození obce, konec 2. světové války

1904–1981 výstavba a zánik zámečku Pepčín, svého času nejvýznamnější památky

1965– sloučení ZD Havřice a Drslavice do JZD (negativní vliv na obec)

1977 – výstavba a otevření Mateřské školy

1981 – regulace řeky Olšava

1981 – sloučení Drslavic a Hradčovic pod MNV Hradčovice (negativní okolnost)

1982 – výstavba prodejního střediska, nyní soukromá pekárna a obchod Jednota

1986 – zrušení výuky ve škole, přesun ZŠ do Hradčovic

1991 – osamostatněni obce od Hradčovic (pozitivní pro další rozvoj obce)

1992 – zprovoznění silničního obchvatu obce (zásadní milník)

1996 – zavedení vodovodního řádu v obci

1997– plynofikace obce

1998 – 2000 rekonstrukce kanalizačních sítí

1998 – počátek budování průmyslové zóny v katastru obce (pozitivní směrem k rozvoji)

1999 – 100% zapojení všech obyvatel obce do systému sběru komunálních odpadů

2000 – generální oprava komunikací

2012 – zahájení komplexních pozemkových úprav (pozitivní prvek vzhledem k budoucnosti)

2012 – 2013 částečná regulace toku řeky Holomňa

2012 – 2013 přestavba budovy bývalé školy na Obecní dům, kulturní zařízení obce

2012 – 2013 výstavba nového Polyfunkčního domu

2. Obyvatelstvo

Obec Drslavice má 540 obyvatel, za posledních 10 let evidujeme mírně vzrůstající tendenci Ročně se rodí v rozmezí 2 – 7 dětí, do obce se přistěhuje průměrně kolem 10 občanů ročně, nedá se však přesně vzhledem k malému vzorku specifikovat jejich věkové rozložení, obecně se dá říci, že je to napříč věkem.

Podíl osob vyjíždějících za prací z obce je 68,7% (značný podíl), nejčastěji do spádových měst Uherský Brod (4km) a Uherské Hradiště (15km).

Počet seniorů nad 65 let je 65, nad 80 let 17, věkový průměr populace v obci se mírně zvyšuje. Počet dětí do 3 let je 20 dětí, od 3 do 6 let je 22, od 6 – 11 let je 22, od 12 – 15 let je 15.

Podíl osob pouze se základním vzděláním 25,8% osob, s VŠ vzděláním cca 7% osob.

Sociální situace

Počet sociálně slabých obyvatel v obci odhadujeme do 20 osob, snažíme se jim nabídnout práci u OÚ ve spolupráci s Úřadem práce. Ročně projde prostřednictvím systému veřejně prospěšných prací cca 5–6 osob. Národnostní menšiny v obci nemáme, sociálně vyloučené lokality neexistují a problémy s uživateli návykových látek neevidujeme.

Spolková činnost

V rámci obce působí SDH Drslavice, TJ Drslavice, myslivci spolu s Hradčovicemi, včelaři spolu s Hradčovicemi, Sportovně střelecký klub a sdružení zahrádkářů spolu s Hradčovicemi. Co se týká práce s mládeží, evidujeme kroužky mladých hasičů a mladých stolních tenistů, kterým se věnují občané z řad dobrovolníků. Nejvýznamnějšími kulturními akcemi spolků jsou plesy 2× ročně, „hasičský výlet“ – kulturně společenská akce, a soutěže v požárním sportu. Financování spolků zajišťujeme dle možností rozpočtu obce s přihlédnutím k velikosti významu spolku pro obec.

3. Hospodářství

Počet podniků do 10 zaměstnanců je 35, od 10 do 45 zaměstnanců 2, další větší podniky v obci nemáme. Postupně (od r. 1999) budujeme výrobní zónu v katastru obce, momentálně naplněnost cca 50%, další objekt ve výstavbě, v současné době však narážíme na bariéru dalšího rozšiřování výrobní zóny z důvodu vymezení aktivní záplavové zóny řeky Olšava v této lokalitě. V rámci propagace chystáme prezentace firem na www stránkách obce.

Co se týká charakteru zemědělské výroby v obci, dominuje zemědělská výroba, převažují obilniny a olejniny. Hlavním subjektem v zemědělství v obci je ZOD Poolšaví.

Pozemkové úpravy jsou nyní ve stádiu realizace, očekáváme jejich pozitivní vliv, zabýváme se plánem společných zařízení, který se bude po dokončení pozemkových uprav postupně provádět.

Hlavní zaměstnavatelé v obci jsou LIMA-výroba svíček, autodoprava Bulejko, OKNO-výroba oken, pekařství Javor, čerpací stanice Benzina. Nejvýznamnějšími obory průmyslu je výroba, autodoprava a pekárenství. Průmyslová (podnikatelská) zóna v obci existuje a v současné době dochází k jejímu postupnému rozšiřování.

Hlavními zaměstnavateli ve službách jsou kadeřnictví, prodejna potravin, pohostinství, autoopravna, segment služeb v obci se však vzhledem k velikosti obce rozviji minimálně.

Důležitými atraktivitami cestovního ruchu jsou místo kde dříve stával zámeček Pepčín, kaple Panny Marie Svatohostýnské ve středu obce, sušírna ovoce, přírodní lokality Vrhové, Terasy, drobné sakrální stavby. Obec turisté nenavštěvují, nebo pouze minimálně. V létě obcí projede množství cykloturistů po staré komunikaci vedoucí obcí (v obci je křížení několika cyklotras).

Obec je turistickou infrastrukturou vybavena přiměřeně, v současné době budujeme Polyfunkční dům a opravujeme Obecní dům (kulturní zařízení obce). Máme zde odpočívadla, posezeni s občerstvením v areálu TJ a naučnou stezku Drslavice – Hradčovice procházející chráněnou přírodní rezervací. Ubytovací a stravovací kapacity nemáme. Počet/podíl chat a chalup na počtu domů je 13 chalup ze 180 domů (7% z celku).

Trh práce

Míra nezaměstnanosti se pohybuje kolem 10%, s nezaměstnaností nemáme spojeny žádné vážnější problémy ani sociální dopady. V posledních pěti letech se nezaměstnanost v obci pohybuje od 8,5 do 13,6%, podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců je 32%. Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo vzhledem k velikosti obce nebylo zjištěno.

Většina aktivních obyvatel vyjíždí do spádových měst Uherský Brod a Uherské Hradiště. U místních firem dominantně převažují pracovníci výroby.

4. Infrastruktura

Technická infrastruktura

V obci je zaveden vodovod, kapacita a kvalita vody je dostatečná a nutnost oprav vzhledem k tomu ze je relativně nový zatím nevzniká. Celý vodovod ve vlastnictví Slováckých vodovodů a kanalizací, a.s. Obec není napojena na ČOV, do budoucna předpokládáme, ale nyní z hlediska finanční náročnosti investice nemyslitelné. Kanalizace jsou z rozhodující části obecním majetkem, obec je odkanalizovaná celkově. Obec je kompletně plynofikovaná.

Nakládání s odpady je řešeno vlastním sběrným dvorem, kompostárnou na bioodpad a smluvním zajištěním svozu odpadu obce se soukromými firmami.

Obecně se dá shrnout, že stav infrastruktury je zcela vyhovující, pokrývající celou obec, kapacita zařízení infrastruktury je také dostačující.

Dopravní infrastruktura

Napojení obce na dálnice a rychlostní silnice není žádné. Obcí prochází silnice III. třídy číslo III/05019. Vzdálenost obce od nájezdu na dálnici nebo rychlostní komunikaci je cca desítky kilometrů, ale je vybudován obchvat I/50, který řeší rozhodujícím způsobem dopravní zátěž v obci. Technický stav komunikací procházejících obcí i všech místních komunikací můžeme hodnotit jako uspokojivý. Počet automobilů projíždějících obcí za 24 hodin je 731 vozidel za den.

Železniční zastávka v obci není, vzdálenost od zastávky Hradčovice je cca 3km, v opačném směru od zastávky Havřice cca 2km.

Plochy pro parkování jsou v určitých exponovanějších místech nedostatečné, uvažujeme o dobudovaní, toto je však do určité míry omezeno výběrem vhodného místa. Přes obec nevedou žádné cyklostezky, pouze zde křižují cyklotrasy.

Dopravní obslužnost

Jediný způsob veřejné dopravy v obci představuje autobus, dostupnost a četnost veřejné dopravy považují občané za jeden z problémů. V pracovní den je počet spojů do Uherského Brodu 19 (neděle – 5 spojů), zpět z Uherského Brodu do Drslavic 17 (neděle – 4 spoje). Četnost spojů na hraně dostatečnosti, přepravní doba dobrá, nutnost přestupu do UH a UB není, do krajského města pak přestup v UB. Chybějící spoje jsou směrem Uherský Brod a Uherské Hradiště.

5. Vybavenost

Bydlení

Charakteristickým typem obytných domů byl do poloviny minulého století jednopodlažní dům se sedlovou střechou a navazujícími hospodářskými budovami. Přes pozdější stavební úpravy si původní zástavba tyto charakteristické rysy doposud udržela. V novější zástavbě převládají převážně dvoupodlažní rodinné domy, bytové domy se v obci nevyskytují. V územním plánu je navržena zástavba samostatně stojícími rodinnými domy.

V současné době je v Drslavicích evidováno 178 domů (tj. budovy k bydlení), z nichž je 30 neobydleno. Relativně vysoký podíl neobydlených domů (17,4%) přesahuje hodnoty tohoto ukazatele ve Zlínském kraji (15,0 %; SLDB 2011). Z pohledu vlastnické struktury domů jednoznačně převládají domy v soukromém vlastnictví, obec nevlastní žádný byt. S ohledem na velmi malý vzorek je těžké hodnotit vývoj intenzity bytové výstavby: v posledních 12 letech bylo v Drslavicích dokončeno 21 domů.

V novém ÚP plánujeme 3 rozvojové lokality pro bydlení. Rozloha ploch určených pro bytovou výstavbu 2 hektary. V obci je zájem o rozvoj bytové výstavby, počet zájemců odhadujeme na 15. Podíl domů využívaných pro rekreaci je 38,7%.

Zájem o sociální bydlení v obci je minimální, startovací byty nebo byty s pečovatelskou službou tedy nemáme.

Školství a vzdělávání

V Drslavicích není ZŠ, žáci prvního stupně dojíždějí do sousedních Hradčovic (2km), žáci druhého stupně dojíždějí do Uherského Brodu (4km). Zde také z obce dojíždí většina studentů SŠ. V obci je MŠ a školní družina, zřizovatelem je obec Drslavice, kapacita 28 dětí je dostatečná vzhledem k velikosti obce. Obec se podílí na financování provozu MŠ částkou 270.000,– Kč, tato částka je pro jeho pokrytí dostatečná.

Zdravotnictví

Zdravotní zařízení v obci není. Dětská lékařka má zde ordinaci a navštěvuje ji v rozsahu 1× za 14 dnů, praktická lékařka pro dospělé je denně ve spádovém Uherském Brodě (4km) a 2× týdně v Hradčovicích (2km). Za zdravotními službami dojíždějí občané do Uherského Brodu, v případě hospitalizace pak do nemocnice v Uherském Hradišti (15km). Záchranná zdravotnická služba přijíždí do naší obce z Uherského Brodu. Pohotovostní služba je v Uherském Brodě, po ukončení ordinačních hodin lze využít pohotovostní službu v Uherském Hradišti.

Sociální péče

V Drslavicích nemáme žádné sociální služby, nabídku pro naše občany zajišťuje Charita UB. Jedná se především o rozvoz obědů pro starší spoluobčany, Charita Uherský Brod také může pomoci v případných krizových situacích.

Kultura

V obci máme Obecní dům, ve kterém probíhají plesy, výstavy, různé projekce a různorodá vystoupení hudebních těles. Návštěvnost akcí se pohybuje od 50 do 150 návštěvníků. V současné době máme ve výstavbě Polyfunkční dům, kde část kulturních aktivit bude možné provozovat. Nejvýznamnější kulturní památkou je kaple Panny Marie Svatohostýnské ve středu obce. V obci se dodržuje velké množství tradic, klademe si za jednu z priorit toto poselství našich předků uchovávat v co nejširším slova smyslu. Snažíme se o aktivní zapojení mládeže do kulturního života v obci, zejména pokud se jedná o pořádání hodů, nošení letéčka a Marka, hrkání chlapců o Velikonocích a prezentace obce na tradičních slavnostech vína v Uherském Hradišti.

Sport a tělovýchova

V obci máme sportovní areál, který se skládá z travnatého hřiště, tréninkového hřiště a asfaltové plochy pro míčové typy sportů. V současnosti stavíme již zmiňovaný Polyfunkční dům, kde bude možné provozovat všechny typy halových sportů. V obci působí TJ Drslavice a spolu s obci Veletiny klub stolního tenisu. Dále se v areálu nachází tři antukové tenisové kurty, na kterých hrává neregistrovaný tenisový klub.

6. Životní prostředí

Složky životního prostředí

Problémy se životním prostředím v obci nemáme, občas se vyskytne černá skládka – toto je řešeno ve spolupráci s odborem Životního prostředí Uherský Brod a Policií ČR.

kvalita ovzduší (koncentrace SO2, NOx atd.)

– existence pouze menších zdrojů znečištění

– průtah silnice I/50 přes katastr obce

– bodové znečištění nesprávným topením v lokálních topeních v rodinných domech

– místní znečištění vlivem vysokého provozu po silnici I/50

kvalita vody z lokálních zdrojů

– hojné využívání lokálních zdrojů podzemní vody domácnostmi

– vybudovaná kompletní vodovodní síť

– vodní toky Olšava, Holomňa

– možné ohrožení používáním hnojiv v zemědělství a splachy z polí, v nižších polohách vlivem povodní

– nižší možnost znečištění vodních toků ropnou havárií (autodoprava poblíž vodního toku Olšava)

kvalita půd, míra ohrožení erozí

– vysoká kvalita půdy v nivě Olšavy

– existence svažitého terénu v trati Dílce

– zatravnění svažitých ploch v trati Chrastě

– zahájení procesu KPÚ

– ohrožení kvalitní půdy zastavěním průmyslovými areály

– erozní ohrožení ZPF v trati Dílce

míra ohrožení hlukem, existence protihlukových stěn a podobných zařízení

– průtah hlavní silnice I/50

– průmyslové areály v areálu bývalé farmy a u silnice I/50

– zatížení hlukem okolí komunikace vlivem husté silniční dopravy

– potenciální možnost ovlivnění okolí hlukem z výrobních prostorů

ochrana životního prostředí

– existence MZCHÚ Vrchové (20 ha), Terasy (10 ha), registrovaného VKP Oskerušový sad (2,5 ha), EVL Kovářův žleb – Obora v lesním komplexu Obora, přírodního parku k ochraně krajinného rázu, ÚSES

– MZCHÚ v okrajových částech katastru, bez konfliktu rozvojových zájmů obce, nutnost údržby

– omezené možnosti budování ÚSES, řešení při KPÚ

počet a rozloha ploch/areálů brownfields, lokalit s ekologickými zátěžemi

– nevyužitá část farmy bývalého zemědělského družstva

– problém částečně nevyřešených vlastnických vztahů, horší dopravní dostupnost

Odpadové hospodářství

V obci máme ve výstavbě komunitní kompostárnu na bioodpad (cca rok v provozu, nyní probíhá druhá etapa realizace) a postupně budujeme i sběrný dvůr. Obě akce hodláme dokončit do konce roku 2014. Způsob likvidace odpadu máme řešen smluvně se soukromou firmou v Uherském Brodě a dále pak firmami pro kolektivní systémy sběru elektroodpadů.

7. Správa obce

Obecní úřad a kompetence obce

Obecní úřad je typu obec a rozsah obhospodařovaného správního obvodu je katastrální území obce Drslavice. Obec má 2 zaměstnance na plný úvazek a jednoho na poloviční úvazek. Velmi často využíváme institutu veřejně prospěšných prací pro zaměstnávání pracovníků ve spolupráci s úřadem práce. Obec je zřizovatelem Mateřské školy Drslavice a školní družiny, příspěvková organizace, oborem její činnosti je činnost spojená s předškolní a školní výchovou dětí. Obecní organizace hospodaří s vyrovnaným rozpočtem.

Hospodaření obce

Obec se snaží se svými finančními prostředky nakládat maximálně účelně a efektivně. V letech 2008 – 2011 byl rozpočet obce přebytkový z důvodu vytvoření dostatečné rezervy pro na naše poměry velkou investiční akci výstavby Polyfunkčního domu, který v naší obci chybí. V roce 2012, kdy se začala budova stavit, byl náš rozpočet mírně schodkový a schodkový rozpočet je schválen i pro letošní rok 2013. V dalších letech dle rozpočtového výhledů se však obec hodlá vrátit k vyrovnaným rozpočtům. Obecně platí, že obec se do větších investičních akcí pouští pouze pokud obdrží dotaci, které se snaží v maximální možné míře vyhledávat a následně získávat.

Bezpečnost

Míra kriminality v obci je nízká, prevence kriminality v obci je řešena okrajově ve spolupráci s Policií ČR. Doba dojezdnosti hasičské záchranné služby 5 až 10 minut, přičemž v obci samotné se nachází funkční zásahová jednotka SDH. Doba dojezdu policie do obce je do 10 minut

V obci Drslavice je krizové řízení a ochrana obyvatelstva řešena dle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a dle vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., o přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva:

  • starosta obce se účastní pravidelného školení k ochraně obyvatelstva a krizovému řízení,
  • obec má funkční sirénu a obecní rozhlas,
  • obec má zřízenu Jednotku sboru dobrovolných hasičů (JPO 5)
  • obec má Požární řád obce, který je minimálně 1× ročně aktualizován
  • obec má Povodňový plán obce, který je minimálně 1× ročně aktualizován

Způsob předcházení živelním pohromám vyplývá dle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení:

  • starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací
  • způsob varování obyvatel před nebezpečím je zajištěn sirénou a obecním rozhlasem
  • provádění stavebních úprav u rizikových objektů, toků (úpravy koryta řeky, zábrany, propustky)

Vnější vztahy a vazby

Obec je členem mikroregionu Dolní Poolšaví, Sdružení místních samospráv a MAS Dolní Poolšaví. Přínosem zapojení obce do jednotlivých organizací je v rámci mikroregionu podíl na společných projektech, v rámci SMS podpora společných zájmů sdružených malých obcí v rámci ČR a v rámci MAS pak společná dotační politika všech členů MAS. Tato spolupráce se všemi uvedenými organizacemi je přínosná pro další rozvoj obce. Partnerské obce nemá obec žádné, užší spolupráce na různých úrovních je se sousední obcí Hradčovice.

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Zásadně se zdržuji jednání, které by přineslo jednostrannou a neoprávněnou výhodu mně samotnému, mému rodinnému příslušníkovi či osobě blízké nebo fyzické či právnické osobě, se kterou jsem měl nebo mám obchodní nebo politické vztahy.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Smutný žleb

Poděkování