Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Dětské hřiště Drslavice

Provozní řád veřejného dětského hřiště „U tenisových kurtů“ a „Malého dětského hřiště poblíž budovy bývalé školy“ v Drslavicích

Tento provozní a návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele hřiště.

Provozovatelem hřiště je OBEC DRSLAVICE

Provozní doba je : duben – říjen 8: 00 – 20:00

listopad – březen 8:00 – 18:00

Výčet herních prvků dětského hřiště „u tenisových kurtů“ :

  1. multifunkční herní soustava Hrad – vhodné pro děti od 3–15 let
  2. pružinové houpadlo „PES a KOČKA“ – vhodné pro děti od 3–6 let
  3. kolotoč 8-i místný – herní prvek pevně kotvený k zemi – vhodné pro děti od 3–15 let
  4. závěsná houpačka dvojitá – vhodné pro děti od 5–15 let
  5. zeměkoule s pevně ukotvenou konstrukcí k zemi – vhodné pro děti od 3–15 let

Používání hřiště, jeho vybavení a zařízení je určeno pro věkovou hranici od 3 do 15 let. Starší osoby nemají na vybavení a zřízení hřiště přístup, mimo osob vykonávajících dozor a dohled nad dětmi.

Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště, užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby. Dále osoby se špatnou motorikou nebo děti s nedostatečně vyvinutým pudem sebezáchovy musí být doprovázeny odpovědnou osobou.

Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným infekční nebo jinou přenosnou nemocí je vstup zakázán.

Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející dospělá osoba.

Úmyslné poškození, zničení a znečištění dětského hřiště a herních prvků je trestné. Každý, kdo způsobí poškození, zničení dětského hřiště je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch provozovatele. V případě poškození se postupuje podle zákona č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích, ve znění pozdějších právních předpisů.

Návštěvník je povinen :

• seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost a dodržovat pravidla slušného chování

• šetřit a chránit prostory i vybavení dětského hřiště

• dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky a pískovištěm, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku

• zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené na hřiště, provozovatel neručí za odcizení, ztrátu nebo zničení těchto věcí

Návštěvníkům je (jsou) zakázáno (y):

• klouzání se hlavou dolů a ve stoje

• přechody přes mosty sestav bez přidržování se madla alespoň jednou rukou

• vylézání na střechy věží prvků

• přelézání zábran a zábradlí

• provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a zařízením dětského hřiště

• používání zařízení dětského hřiště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané a provozovatel neručí za případné následky nesprávného a zakázaného užívání

• používání skluzavky v horkém počasí, kdy její povrch je rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku

• vstup na dětské hřiště pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý

• přinášet na dětské hřiště střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, ostré a skleněné předměty vyjma dětských lahví

• odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečišťovat hřiště a jeho okolí

• kouřit, konzumovat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky

• stanovat, nocovat nebo manipulovat s otevřeným ohněm

• vstupovat se psy a jinými zvířaty

• pohybovat se v prostoru dětského hřiště na kolech, kolečkových bruslích, skateboardu apod.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů.

V případě nerespektování provozního řádu si majitel a provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru dětského hřiště.

Případné poškození nebo znečištění dětského hřiště oznamte neprodleně na telefonním čísle starosty obce 725 423868 nebo Obecního úřadu Drslavice 572 671151.

Důležitá telefonní čísla :

záchranná služba 155, státní policie 158, hasiči 150, tísňová linka 112

Kompletní revize dětského hřiště provedena dne 7.7.2012, viz „Protokol o provedení revize č. 2012/08/001“ k dispozici na OÚ Drslavice.

Schváleno usnesením zastupitelstva obce Drslavice bod 5/9 ze dne 27.8.2012.

Rostislav Mihel, starosta obce

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Půjdu vždy osobním příkladem tím, že veřejně odmítnu výhody, dary, úsluhy, služby a jiná zvýhodnění, která jsou mi v souvislosti s výkonem mého mandátu případně nabízena.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Rozhledna Lopeník

Poděkování