Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Inventarizace a rozpočet obce

Zpráva o výsledku inventarizace majetku OBCE DRSLAVICE

k 31. 12. 2014

V době od 17. 12. 2014 do 5. 1. 2015 proběhla v naší obci inventarizace veškerého majetku obce k datu 31. 12. 2014.

Pověřené dílčí inventarizační komise v tříčlenném složení provedly v tomto termínu fyzické inventury majetku obce a porovnaly je s účetním stavem podle inventurních knih.

Ve všech případech byli při inventarizaci přítomni odpovědní pracovníci za jednotlivá zařízení.

U Obecního úřadu se kontrolovaly zůstatky v příjmových knihách. Pokladní zůstatek hotovosti ve výši 7.683,– Kč byl odveden dne 22. prosince 2014 na účet u Komerční banky, pokladní zůstatek v pokladních knihách je tedy O, stav cenin a poštovních známek je O. Hodnota finančních investic obce Drslavice je k 31. 12. 2014 ve stejné výši jako k loňskému roku, tzn. 9,696.000,– Kč.

Inventura budovy Obecního úřadu byla provedena 30. 12. 2014. Ze zápisu je zřejmé, že nebylo zjištěno rozdílů mezi evidencí a skutečným stavem. Při letošní inventuře nebyly ze zařízení obce vyřazeny žádné předměty.

Hodnota zařízení obecního úřadu k 31. 12. 2014 v pořizovací ceně nad 3.000,– Kč je 383.732 Kč, v podrozvahové evidenci je veden majetek v ceně do 3.000,– Kč, který dosahuje hodnoty 42.090,– Kč.

Ve skupině 018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek je stav 54.310,– . Jedná se o počítačové programy KEO a OFFICE.

V nedokončeném dlouhodobém nehmotném majetku ve skupině 041 je ke konci roku 2014 stav nulový.

Obec Drslavice je vlastníkem pozemků – skupina 031 v hodnotě 14,596.762,– Kč. V roce 2014 došlo k prodeji části pozemku parc. č. 443 v hodnotě 1.900,– Kč společnosti E.ON na stavbu trafostanice.

Budovy a stavbyskupina 021, vedené ve vlastnictví obce jsou vyčísleny na hodnotu 60,137.685, – Kč. Tato hodnota vzrostla oproti minulém roce o 19,501.626,– Kč, což je převážně povýšeno o hodnotu nového Polyfunkčního domu a dětského hřiště na zahradě MŠ.

Ve skupině 022 - přístroje a zvláštní technická zařízení je hodnota majetku celkem 2,785.787,– Kč, z toho:

- ve třídě 4 pracovní stroje – sporák a elektrická trouba v Polyf. domě , štěpkovač s motorovou jednotkou, v hodnotě 284.351,– Kč

- ve třídě 5 – kontejnery k nakladači Piaggio Maxx, Malotraktor VARI, a to v hodnotě 209.876,– Kč

- ve třídě 6 – dopravní prostředky – je veden osobní automobil Dacia, automobil pro SDH AVIA, traktor komunitní kompostárny, požární stříkačka PPS-12, radlice k traktoru, svozové vozidlo PIAGGIO a Ford Tranzit, vše v hodnotě celkem 2,291.560,– Kč.

V místní veřejné knihovně nedošlo v letošním roce k nárustu majetku, ani nebyl žádný majetek vyřazen, hodnota majetku je 108.139,–Kč.

V hasičské zbrojnici byla provedena inventura dne 30. 12. 2014. Inventarizací majetku nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečným stavem a evidencí.

V roce 2014 nebyl k odepsání navržen žádný materiál. Zakoupeny byly hasičské zateplené bundy, zimní čepice s výšivkami a komplety pracovních stejnokrojů.

Drobný majetek v pořizovací ceně do 3.000,– Kč v evidenci SDH Drslavice byl povýšen na hodnotu 434.364,– Kč, v podrozvahové evidenci v pořizovací ceně předmětů do 3.000,– Kč je veden majetek ve výši 383.844,– Kč.

V budově nového Polyfunkčního domu se uskutečnila fyzická inventura majetku a zařízení dne 15.1.2015. In­ventarizací byly zjištěny rozdíly, které byly ihned napraveny: do souladu byla dána nesrovnalost v počtu branek a opraven počet kusů mikrovlnné trouby.

Hodnota majetku v pořizovací ceně do 3.000,– Kč k 31.12.2014 je 507.106,– Kč, v podrozvahové evidenci je veden majetek v pořizovací ceně do 3.000,– Kč, ten je v hodnotě 216.499,– Kč.

Budova Obecního domu byla inventarizována dne 30. 12. 2014. Dílčí inventarizační komise nezjistila žádný rozdíl mezi stavem skutečným a stavem porovnaným s evidencí majetku. Veškerý majetek byl zapsán v inventárních knihách a byl označen inventurními čísly. Hodnota drobného hmotného majetku je 171.300,– Kč, v podrozvahové evidenci je veden drobný majetek v hodnotě 18.502,– Kč.

Dílčí inventarizační komise provedly inventarizaci i v budově mateřské školy a školní družiny. Tato je od 1. 1. 2003 samostatnou příspěvkovou organizací, kterou zřídila obec Drslavice. Budovu a k ní přilehlé pozemky má příspěvková organizace ve výpujčce, drobný majetek a zařízení jí bylo převedeno v inventární hodnotě 606.028,85 Kč. K 31. 12. 2014 byla inventura zařízení mateřské školy, školní družiny a jídelny provedena a nebylo zjištěno závad. Stav dlouhodobého hmotného majetku v mateřské škole je 950.651,– Kč.

Zásoby potravin ve školní jídelně jsou k 31. 12. 2014 v hodnotě 26.170,10 Kč.

K prováděným fyzickým inventurám majetku obce nebyly ze stran inventarizačních komisí ani odpovědných vedoucích jednotlivých zařízení vysloveny žádné náměty ani připomínky. Při letošních inventurách nebyl vyřazen žádný majetek, tudíž nebylo řešeno, jakým způsobem by byl likvidován.

Ústřední inventarizační komise provedla dále ověření, že skutečný stav odpovídá účetnímu stavu, a to dne 15. 1. 2015, což je stvrzeno podpisy na inventurních soupisech a přehledech stavů na účtech v dokladové evidenci.

Rostislav Mihel, v.r., starosta obce

V Drslavicích, 16. ledna 2015

Zpracoval: ús­třední inventarizační komise, účetní obce

Rozpočet Obce Drslavice na rok 2015
§ Položka Text příjmy Částka v Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1000000
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výd. činnosti 50000
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 110000
1121 Daň z příjmů právnických osob 1200000
1211 Daň z přidané hodnoty 2400000
1340 Poplatky za komunální odpad 170000
1341 Poplatek ze psů 7000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2000
1355 Poplatek za provozovaný VHP 50000
1361 Správní poplatky 4000
1511 Daň z nemovitostí 480000
4112 Dotace z vyšších územních celků 96300
1031 2111 Příjmy z pěstební činnosti 10000
3412 2132 Příjmy z pronájmů Polyfunkčního domu 291700
3723 2111 Příjmy za třídění odpadů 110000
6171 2111 Příjmy ze služeb OÚ 15000
6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků (ZOD) 75000
6171 2132 Příjmy z pronájmu obecních budov 25000
6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí OÚ (lešení atd.) 3000
6171 2141 Příjmy z úroků 1000
Příjmy celkem 6100000
§ Položka Text výdaje Částka v Kč
1031 5169 Pěstební činnost 20000
2212 5169 Silnice-údržba, projektové služby 100000
2212 5193 Provoz veřejné silniční dopravy (obslužnost) 55000
2219 6121 Naučná stezka – realizace projektu 27000
2310 5169 Rozbory vod 3000
3111 5331 Mateřská škola 280000
3314 Činnosti knihovnické 10000
3329 5222 Příspěvky spolkům (Veleťánek, klub seniorek) 12000
3341 Veřejný rozhlas – servis 20000
3349 Činnosti kultury – zpravodaj, internet 90000
3392 5169 Služby, údržba čp. 95 200000
3399 Občanské záležitosti (jubilanti, besedy, hody, atd.) 100000
3412 5169 Služby, údržba čp. 222 350000
3419 Tělovýchovná činnost 80000
3421 6121 Dětské hřiště ve sportovním areálu* 200000
3631 Veřejné osvětlení+rozhlas 100000
3721 Sběr nebezpečného odpadu 10000
3722 Sběr komunálního odpadu 160000
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 110000
3727 6121 Sběrný dvůr – pořízení majetku 50000
3745 5171 Péče o vzhled obce a zeleň, revitalizace* 644000
3749 Příspěvky org. k ochr. přírody-MS, včelaři, SSK 19000
4134 Úhrada splátek úvěru 1580000
5212 Ochrana obyvatelstva – rezerva 2000
5512 Požární ochrana 40000
6112 Zastupitelské orgány 700000
6130 Výkup pozemků – areál TJ 10000
6171 Činnost místní správy 950000
6171 5499 Tvorba sociálního fondu 80000
6310 5163 Služby peněžních ústavů 65000
6310 5223 Neinvestiční transfer pro Charitu, Na kole dětem 10000
6310 5321 MÚ Uh. Brod – přestupky 4000
6310 5362 Platby daní a poplatků 2000
6399 5362 Platby daní a poplatků za obec 5000
6409 5321 Příspěvky mikroregionům 12000
Výdaje celkem: 6100000
Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.
Stav účtu KB k 31.12.2014: 1753935,9
Stav účtu ČNB k 31.12.2014: 9649,19
Stav běžného účtu u České spořitelny k 31.12.2014: 17149,1
Zadlužení obce k 31.12.2014: 4354139,5
Předložil finanční výbor Obce Drslavice
Rostislav Mihel, starosta obce
Markéta Bučková, místostarosta obce
Zdenka Maleňáková, účetní
Vyvěšeno dne : 9.2.2015, sejmuto dne : 25.2.2015

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Nejednám svévolně k újmě jakékoli fyzické či právnické osoby nebo skupiny osob. ale naopak důsledně prosazuji práva a oprávněné zájmy občanů Drslavic.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Poděkování