Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Inventarizace majetku k 31.12.2011

V době od 15. 12. 2011 do 11. 1. 2012 proběhla v naší obci inventarizace veškerého majetku obce k datu 31. 12. 2011.

Pověřené dílčí inventarizační komise v tříčlenném složení provedly v tomto termínu fyzické inventury majetku obce a porovnaly je s účetním stavem podle inventurních knih.

Ve všech případech byli při inventarizaci přítomni odpovědní pracovníci za jednotlivá zařízení.

Dílčí inventarizační komise provedly inventarizaci i v budově mateřské školy. Tato je od 1. 1. 2003 samostanou příspěvkovou organizací, kterou zřídila obec Drslavice. Budovu a k ní přilehlé pozemky má příspěvková organizace ve výpujčce, drobný majetek a zařízení jí bylo převedeno v roce 2003 v inventární hodnotě 606.028,85 Kč

Dle vnitřních směrnic Mateřské školy byly v roce 2010 drobné předměty v nízké pořizovací ceně odděleny do podrozvahové evidence a předměty v pořizovací hodnotě nad 1.000,– Kč zůstaly na rozvahových účtech. K 31. 12. 2011 byla provedena inventura veškerého zařízení mateřské školy, školní družiny a školní jídelny a nebylo zjištěno závad.

V příspěvkové organizaci Mateřská škola je na rozvahovém účtu 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek veden majetek v hodnotě celkem 833.714,– Kč. Z toho v evidenci předmětů mateřské školy a školní družiny je to celkem 647.094,– Kč a ve školní jídelně 186.620,– Kč. Od loňské inventarizace zde byly vyřazeny předměty v mateřské škole za 3.397 Kč,– a ve školní jídelně v hodnotě 2.560,– Kč, celkem za 5.957,– Kč. Jedná se o opotřebované a nefunkční drobné předměty, tyto byly převezeny do sběrného kontejneru.

Dále jsou vedeny drobné předměty, které jsou zapisovány v pořizovací ceně nižší než 1000,– Kč a tyto jsou vedeny v podrozvahové evidenci. Z této evidence byly v mateřské škole vyřazeny věci v hodnotě 7.068,– Kč a dále zůstávají v evidenci v hodnotě 182.263,– Kč. Ve školní jídelně se z těchto drobných předmětů vyřadilo v hodnotě 542,– Kč, nakoupilo za 1.436,– Kč, tedy nadále jsou vedeny v podrozvahové evidenci tyto drobné předměty v hodnotě 8.916,– Kč. Na podrozvahové evidenci je veden drobný majetek MŠ v hodnotě celkem 191.179,– Kč.

Zásoby potravin ve školní jídelně k 31. 12. 2011 jsou k v hodnotě 16.172,– Kč.

V mateřské škole se majetek vedený k 1. 1. 2011 ve výši 911.167,–Kč povýšil k 31. 12. 2011 na 1,024.893,– Kč.

U Obecního úřadu se kontrolovaly zůstatky v příjmových knihách. Veškeré přijaté hotovosti byly odvedeny do 23. prosince 2011 na účet u Komerční banky, pokladní zůstatek v pokladní knize je O, stav cenin a poštovních známek je O.

Na účtu 018 je veden drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 54.310,– Kč, který je od loňského počátečního stavu beze změny. Jedná se o používané počítačové programy.

Účet 021 – Budovy a stavby zůstává ve stejné hodnotě jako ke konci loňského roku, a to 36,558.526,– Kč.

Skupina 22 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí dosahuje hodnoty celkem 310.000,– Kč, stejně jako v loňském roce. Jedná se o dopravní prostředky obecního úřadu a sboru dobrovolných hasičů: automobil Škoda Pick-Up v hodnotě 122 000,– Kč, požární stříkačka z roku 2005 v hodnotě 85 000,– Kč a automobil AVIA v hodnotě 103 000,– Kč.

Účet 028– Drobný dlouhodobý hmotný majetek, což je drobný majetek v pořizovací hodnotě od 3.000,–, je od loňského roku povýšen na hodnotu 809.539,– což je o 56.091,– Kč více jako k loňskému vykazovanému období. Jedná se především o nákup předmětů do hasičské zbrojnice.

Na účtu 031 -Pozemky došlo oproti loňskému roku k nákupu 16 m2 pozemku v hodnotě 7.200 a k prodeji pozemku o výměře 1529 m2 v hodnotě 12.239,– Kč. Finanční příjem za tento pozemek dle kupní smlouvy byl 305.700,– Kč. Koncem roku 2011 vzrostla hodnota pozemků celkem na 14,578.643,– Kč, oproti loňskému roku, kdy byla hodnota 14,290.321,– Kč.

Účet 032 – Kulturní předměty je ve stejné hodnotě jako ke konci loňského roku 26.732,– Kč. Jedná se o slavnostní prapory obce, stojany, žerdě a o smaltovaný znak obce.

V nedokončeném dlouhodobém nehmotném majetku ve skupině 041 – jsou vedeny všechny studie a projektové dokumentace v hodnotě 250.000,– Kč, týkající se připravené stavby Polyfunkčního domu.

Hodnota finančních investic na účtu 069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek obce Drslavice je k 31. 12. 2011 9,581.000,– Kč, stav byl oproti loňskému roku povýšen o 115 kusů akcií Slováckých vodáren a kanalizací v hodnotě 115 000,– Kč.

Inventarizace budovy Obecního úřadu byla provedena 30. 12. 2011. Ze zápisu je zřejmé, že nebylo zjištěno rozdílů mezi evidencí a skutečným stavem.

Hodnota drobného majetku obecního úřadu byla v roce 2011 povýšena o brusku v hodnotě 3.150,– Kč, Dle zrušovacího protokolu byl vyřazen nefunkční průtokový ohřívač v dětské poradně, v hodnotě 3.045,–Kč. Stav hodnoty drobného majetku obecního úřadu byl je 506.493,– Kč. Dále je u obecního úřadu veden drobný majetek v pořizovací ceně od 100,– Kč až do 3000,– Kč, který dosahuje hodnoty celkem 202.580,– Kč.

V místní veřejné knihovně došlo v letošním roce k nákupu psacího stolu v hodnotě 13.200,– Kč. Vyřazen byl nefunkční počítač v hodnotě 4.885,– Kč. Hodnota drobného majetku v pořizovací ceně nad 3.000,– Kč je 60.969,– Kč. Dále byly z podrozvahové evidence vyřazeny 1 kus starého stolu v hodnotě 690,– Kč, k 31. 12. 2011 je v podrozvahové evidenci veden majetek v hodnotě celkem 35.429,– Kč.

V hasičské zbrojnici byla provedena inventura dne 31. 12. 2011. Inventarizací majetku nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečným stavem a evidencí. V roce 2011 byly pořízeny drobné předměty vedené v podrozvahové evidenci za 5.880,– Kč. Jedná se o polohovací pásy po 5 kusech a karabiny. Hodnota drobných předmětů je 210.494,– Kč. Do majetku na účtu 028 bylo zakoupeno 5 kusů přileb, dále 2 kusy zásahových kompletů a 2 kusy zásahové obuvi.

V roce 2011 nebyl dle zrušovacího protokolu vyřazen žádný materiál.

Drobný majetek SDH Drslavice byl povýšen na hodnotu 223.582,– Kč. Samostatné movité věci (stříkačka a Avia) zůstávají v hodnotě 188.000,– Kč. Celková hodnota majetku hasičů k 31. 12. 2011 je 622.076,– Kč.

Předmětem inventury obce je také účet 311 – odběratelé, na kterém je dle k 31. 12. 2011 částka 39.059,60 Kč. Jedná se o naše pohledávky – nezaplacené vydané faktury, které jsou odsouhlaseny s knihou pohledávek. Dále byl předmětem inventury účet 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti, kde je veden nedoplatek ve výši 3.125,– Kč, což je vydaná faktura za nájem z veřejného prostranství. Taktéž tato platba byla odsouhlasena.

Na účtu 321 – Dodavatelé je částka 31,370,61 Kč, která souhlasí se závazky – přijatými fakturami v lednu 2012, které se týkající účetního období roku 2011. Tyto částky v evidenci došlých nezaplacených faktur byly odsouhlaseny s hlavní knihou. Na účtech 331 – Zaměstnanci je částka 73.276,– Kč, na účtu 336 – zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení 40.284,– Kč, na účtu 342 – Jiné přímé daně je 7.715,– Kč, na účtu 346-Pohledávky je vedena pohledávka na dotace na mzdy od Úřadu práce ve výši 11.000,– Kč, na účtu 378 – Krátkodobé závazky je zůstatek ve výši 66.060,– Kč. Veškeré zůstatky na těchto účtech jsou předmětem výkazu Rozvaha a tyto byly odsouhlaseny v Hlavní knize i na jednotlivých účtech.

V Drslavicích, 2. února 2012

Zpracoval: inventarizační komise

účetní obce

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Zásadně se neuchyluji k jednání, kterým bych jednostranně upřednostňoval nebo naopak diskriminoval jakoukoliv skupinu či jednotlivce.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Rozhledna Modrá

Poděkování