Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Komunitní kompostárna

je umístěna na části betonové plochy vedle areálu zemědělského družstva v Drslavicích. Bioodpad zde můžete odkládat v neomezeném množství a hotový kompost zpětně zdarma odebírat kdykoliv, kdy vudete mít potřebu. Předem děkujeme, že na kompostárnu neodkládáte to, co tam ze své podstaty nepatří.

Prostory nové kompostárnyNová kompostárna u areálu ZOD Poolšaví

Obec Drslavice společně se Státním fondem životního prostředí a evropským fondem soudržnosti připravila pro svoje občany projekt „Technické vybavení komunitní kompostárny Drslavice“. K naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství ČR přispěje realizace projektu hned v několika bodech jeho závazné části:

  1. snížení podílu biologicky rozložitelných odpadů uložených na skládky
  2. omezování podílu odpadů ukládaných na skládky
  3. zvýšení podílu materiálově využitých komunálních odpadů.

V rámci projektu získala obec 90% dotaci na pořízení traktoru s čelním nakladačem v hodnotě 936.000,– Kč. Občané obce tímto získávají možnost ukládat bioodpad zdarma do obecní kompostárny, která se nachází poblíž areálu ZOD Poolšaví na zpevněné panelové ploše o rozměru 550m2.

Kompostování je přírodní aerobní proces, při kterém dochází za přístupu vzduchu a rozkladu organických odpadů působením živých organismů na bioorganickou masu, která obsahuje živiny a humus.

V první fázi kompostovacího procesu dochází k samoohřevu v důsledku probíhajících rozkladových reakcí za intenzivního rozvoje bakterií. Dochází k rozkladu lehce rozložitelných látek. Kompost se může zahřát až na teplotu 60 stupňů celsia.

V druhé fázi dochází k odbourávání obtížněji rozložitelných látek na stabilní látky obsahující humus. Teplota začíná klesat a kompost získává hnědavou barvu a zemitou strukturu.

Ve třetí fázi, obecněji je to 5–12 měsíců od založení kompostu, má zralý kompost homogenní strukturu a voní po lesní půdě

Kompostování – poměr C:N (uhlíku a dusíku)

Doporučený poměr C:N můžeme regulovat vhodným poměrem organických látek uvedených v tabulce. Materiál čerstvý, šťavnatý, zelený obsahuje hodně dusíku, materiál starší, dřevnatý a hnědý je bohatý na uhlík. Obecným pravidlem je přidávat 2–3 díly hnědého materiálu na jeden díl zeleného materiálu.

Pokud kompost zapáchá jako „zkažené vejce“, znamená to, že v něm převládá materiál s nadměrným obsahem uhlíku. V tomto případě přidáme posekanou trávu, nebo listí. Vysoký obsah dusíku zase signalizuje zápach po amoniaku, do kompostu tedy přimícháme dřevěné třísky, kůru, nebo piliny.

Doba potřebná k přeměně odpadu v plnohodnotný kompost záleží na mnoha faktorech, jako je teplota, složení kompostu, postup při kompostování atd. Ze špatných surovin se nedá udělat dobrý kompost.

Nový traktor pořízený z dotace OPŽP

Nový traktor pořízený z dotace OPŽP

Co je vhodné ke kompostování

Ovocné a zeleninové odpady, kávové a čajové zbytky, mléčné produkty, posekaná tráva, listí, drnové řezy, větvičky, třísky, piliny, hobliny a kůra, trus hospodářských zvířat, podestýlka domácích hospodářských zvířat, popel ze dřeva, skořápky z ořechů, sláma.

Co není vhodné ke kompostování

Kosti, odřezky masa, tuky, chemicky ošetřené materiály, rostliny napadené chorobami, slupky z tropického ovoce, pecky, popel zuhlí,cigaretové nedopalky, časopisy, oddenkový plevel, plasty, kovy, sklo, kameny

Postup likvidace organického odpadu v obci Drslavice

Občané obce Drslavice, kteří nemají své vlastní kompostoviště (kompostér, či plochu pro kompostování), mají možnost, biologicky rozložitelný materiál, který jim vznikne provozem jejich domácnosti a na zahradách, odkládat na místní komunitní kompostárnu. Stejně tak i obec Drslavice, které bude tento materiál vznikat zejména z údržby veřejné zeleně. Plocha určená ke komunitnímu kompostování je vyčleněna na ploše zpevněného hnojiště spol. ZOD Poolšaví a.s., které se nachází pod farmou této společnosti, směrem na obec Prakšice. Komunitní kompostárna je občanům volně přístupná v kteroukoliv denní dobu, za předpokladu ukázněného chování občanů.

Je pod pokutou přísně zakázáno ukládat do prostor komunitní kompostárny jiné druhy odpadů, které by mohly kompost znehodnotit.

Biologicky rozložitelné odpady budou v prostoru kompostárny shromažďovány na jedné hromadě (zakládce) lichoběžníkového průřezu, tak, aby mohla být umožněna překopávka kompostu, která zabezpečí dokonalé provzdušnění a zdárný chod procesu kompostování.

Srovnávání zakládky kompostu a její překopávku bude provádět pracovník obce, který v rámci pravidelných kontrol prostoru komunitní kompostárny, bude dohlížet na bezproblémový chod kompostárny.

Obec Drslavice povede provozní deník komunitní kompostárny.

Přínosy komunitního kompostování

Komunitní kompostování je jednoduchý a levný způsob využívání bioodpadů. Je mezistupněm mezi domácím a komunálním kompostováním vhodným pro menší obce. Komunitní kompostování umožňuje občanům využívat v blízkosti místa bydliště vlastní bioodpady, obci odpadají náklady spojené s dopravou a zpracováním bioodpadů ve velkých kompostárnách. Díky jejich důslednému třídění a kompostování se zlepšuje čistota a vzhled okolí. Vzniklý kompost se využívá k údržbě společných prostranství, oživuje se zeleň. Odpadá budování nákladné průmyslové kompostárny. Kompostovat lze bioodpady z domácností a zahrad. Od množství bioodpadu a zvolené technologie se odvíjí potřebná plocha ke kompostování. Kompostovat se může volně na hromadách. Nově založený kompost lze osadit rostlinami jako tykve, melouny, okurky. Pokud se dodržují obecné zásady kompostování, kompost nezapáchá a je vyzrálý za 6–9 měsíců.

Země je jedinečným skvostem stvoření, které nemá ve známém vesmíru obdoby. Je to náš domov, za jehož správu jsme odpovědni. S narůstající ztrátou duchovního ukotvení však dochází ke stavu, kdy tento nám darovaný domov přestal být harmonicky spravován a využíván, ale je bezohledně zneužíván, ba přímo drancován. Výsledky tohoto stavu zřejmě už dosahují globálního měřítka a dnes stojíme na prahu velkých změn k horšímu, a to nejen klimatických. Příčinou špatného stavu je krize, ve které člověk nejdříve produkuje odpad v duchovní sféře, což se v hmotné oblasti projevuje v nezdravé spotřebě nekvalitních, krátkodobých produktů a zákonitě tedy v nadměrné tvorbě odpadů. Země je vpravdě zázračné dílo. Umí nás všechny nejen denně nakrmit, ale s naší nepatrnou pomocí dokáže vrátit do oběhu skoro všechno, co je pro nás jen nepoužitelný odpad. Naučme se tedy znovu těmto procesům v přírodě rozumět a využívat je ve svůj prospěch jak v soukromí, tak i ve společenství měst a obcí.

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, předáváme Vám k užívání novou komunitní kompostárnu. Hlavní snahou projektu bylo zlepšit podmínky nakládání s odpady v naší obci. Její vybudování bylo rozloženo do dvou etap, přičemž v rámci první byl pořízen traktor s čelním nakladačem a o rok později, v roce 2013 v rámci etapy druhé pak svozové vozidlo s šesti kontejnery na bioodpad, které jsou nyní rozmístněny rovnoměrně po obci.

Chtěl bych na tomto místě poděkovat za poskytnutí dotace Státnímu fondu životního prostředí, Evropské unii – Fondu soudržnosti, zástupcům ZOD Poolšaví za vynikající spolupráci a všem, kteří se na administraci a přípravě projektu podíleli. Vážím si Vaší spolupráce.

Rostislav Mihel, starosta obce Drslavice

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Hlásím se k plné morální i právní odpovědnosti po dobu výkonu svého mandátu starosty obce.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Poděkování