Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Nespalujte doma odpady z domácnosti !

Průměrná produkce odpadu jedním občanem v ČR představuje několik stovek kilogramů ročně. Krajově rozšířeným zvykem je, že značné procento tohoto odpadu je dosud spalováno v lokálních topeništích. Taková likvidace odpadu je nejen nezákonná, ale především zdravotně nebezpečná. Při spalování vzniká řada nebezpečných látek, které unikají do ovzduší a vzniká také zápach obtěžující Vás i Vaše sousedy. Spalování nekvalitního uhlí a odpadů v domácnosti je považováno za největší plošný (!) zdroj dioxinů i dalších jedů. Proto spalujte jen to, co do kamen patří. Odpad je ekologičtější a ohleduplnější třídit, kompostovat.

Na rozdíl od spaloven odpadu, kde je odpad spalován při teplotě až 1800°C a je přiváděno velké množství kyslíku k tomu, aby byly rozloženy nebezpečné chemické látky, pálení odpadu v lokálním topeništi není prováděno při tak vysoké teplotě, aby se rozložily jedovaté složky.

Rovněž nedostatečný přístup kyslíku nezaručuje účinné spálení odpadu. V důsledku nedokonalého spalování vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Dále pak nejsou učiněná žádná následná opatření, aby byly odstraněny jedovaté škodliviny z kouře a rovněž s popelem po takovém spalování je zřídka nakládáno jako s nebezpečným odpadem (měl by být ze zákona deponován na skládce nebezpečných odpadů). Je-li v lokálním topeništi spalován organický odpad, vznikají ve velké míře škodliviny jako oxid uhelnatý, kyanovodík, benzopyreny (plyny přítomné v cigaretovém kouři prokazatelně způsobující rakovinu), dioxiny, zvláště pak, je-li odpad vlhký.

Lze říci, že spalování domovního odpadu v lokálním topeništi vždy doprovází emise jedovatých škodlivin do ovzduší, dokonce i když je spalován „bezpečný" nebo „čistý" materiál. Pociťujeme-li zápach z domovních komínů, dospělá osoba nejeví zjevnou reakci na vznikající škodliviny, snad kromě pálení očí, způsobené chlorovodíkem, dusíkatými a sirnými plyny, které při reakci s vodou vytvářejí kyseliny. Jinak je tomu s dětmi. Ty absorbují až šestkrát více škodlivin než dospělí lidé při vdechování téhož vzduchu. Dětské tělo je také mnohem náchylnější k poškození rtutí, olovem, kadmiem a dalšími těžkými kovy, přítomnými v kouři.

NESPALUJTE DOMA ODPADY Z DOMÁCNOSTI
Průměrná produkce odpadu jedním občanem v ČR představuje několik stovek kilogramů ročně. Krajově rozšířeným zvykem je, že značné procento tohoto odpadu je dosud spalováno v lokálních topeništích. Taková likvidace odpadu je nejen nezákonná, ale především zdravotně nebezpečná. Při spalování vzniká řada nebezpečných látek, které unikají do ovzduší a vzniká také zápach obtěžující Vás i Vaše sousedy. Spalování nekvalitního uhlí a odpadů v domácnosti je považováno za největší plošný (!) zdroj dioxinů i dalších jedů. Proto spalujte jen to, co do kamen patří. Odpad je ekologičtější a ohleduplnější třídit, kompostovat.

Čím škodí pálení odpadů? Koho pálením nejvíc poškodíte?
Nejen sami sebe a své děti, ale také své nejbližší okolí. Na jedy ve vzduchu jsou citlivější děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickým či jiným respiračním onemocněním. Mějme k nim ohled. I když zdravá osoba netrpí bezprostředně zjevnými důsledky takového spalování domovního odpadu, mohou se u ní časem rozvinout nemoci následkem dlouholeté inhalace. Chronická onemocnění a většina druhů rakoviny se vyvíjejí více než 20 let a mohou být způsobena právě dlouhodobou nízkou expozicí, která se neprojevuje žádným momentálním zjevným poškozením organismu.

plasty – pálením PVC vzniká velké množství dioxinů, tím více, čím je obsah
PVC v odpadu vyšší. Použití PVC je nutno omezovat, výrobky z PVC je nejlépe nekupovat I když ho nespalujete, během jeho použití se z něho mohou uvolňovat škodlivé ftaláty. K naprosté většině výrobků z PVC existují alternativní náhrady. Pálením polystyrenu (PS) vzniká mimo jiné jedovatý styren. Spalováním polypropylenu (PP) – např. izolační folie, umělohmotné vodovodní potrubí apod., polyetylenu (PE) – např. mikrotenové sáčky, potravinové folie či PET lahví podporujete vznik polycyklických aromatických uhlovodíků

staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek nebo natřená prkna či chemicky ošetřené dřevo – jeho pálením vyprodukujete asi 50–500krát více dioxinů než při topení čistým palivovým dřívím (starý nábytek je vhodnější odevzdat na sběrný dvůr)

umělé textilie – při nedokonalém hoření vzniká zejména čpavek. Ten již při nižších koncentracích dráždí oči, sliznice nosu, působí nevolnost a bolesti hlavy. V menším množství uniká kyanovodík, který i v malých koncentracích vyvolává škrábání v krku, zarudnutí spojivek, prudké bolesti hlavy až závratě

zbytky jídla, trávu ze zahrady, listí – Při pálení organického odpadu vzniká zejména oxid uhelnatý, uhlovodíky a dehtovité látky. Tyto materiály lze kompostovat (máte-li zahrádku), jinak patří do běžného kontejneru a do kontejneru na odpad z městské zeleně či předat do sběrného dvora technických služeb

celobarevné letáky a časopisy – při jejich spalování se do ovzduší mohou uvolnit těžké kovy z barev, které způsobují vrozené vady a rakovinu. Letáky a časopisy patří do tříděného sběru – do kontejnerů na papír

nebezpečné odpady (např. baterie, barvy, léky) – spálením je nezničíte, ale jedovaté látky, které obsahují, se dostanou do vzduchu a následně do půdy. Sběr nebezpečného odpadu zajišťuje každá obec/město – informujte se o místech, kam nebezpečný odpad můžete odevzdat. Obecně platí, že léky můžete odevzdat v lékárně a ostatní nebezpečné odpady ve sběrném dvoře technických služeb

pneumatiky – jejich spalováním vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky a další jedovaté látky. Opět je bezplatně přebírá sběrný dvůr technických služeb.

Jak můžete pomoci i Vy?
Třiďte odpad – základem je třídění papíru, skla a plastů, a to již přímo u Vás doma. Třídit můžete i kovy, hliník a textil. Zjistěte se ve sběrných surovinách (technických službách) v místě Vašeho bydliště, které vytříděné odpady vykupují. Máte-li zahradu, kompostujte bioodpady. Získáte tak živiny pro půdu, snížíte množství odpadu a s ním spojené poplatky za jeho likvidaci. Používejte do kamen pouze schválené palivo – pálíte-li dřevo, dbejte na to, aby bylo pořádně vyschlé. S jeho vlhkostí klesá výhřevnost a rostou emise škodlivin. Dřevo dostatečně vyschne přes 2 zimy. Nespalujte chemicky ošetřené ani průmyslové dřevo.

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Zásadně se zdržuji jednání, které by přineslo jednostrannou a neoprávněnou výhodu mně samotnému, mému rodinnému příslušníkovi či osobě blízké nebo fyzické či právnické osobě, se kterou jsem měl nebo mám obchodní nebo politické vztahy.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Čtvrtek

23 °C

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Filipovské údolí

Poděkování