Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Nespalujte doma odpady z domácnosti !

Průměrná produkce odpadu jedním občanem v ČR představuje několik stovek kilogramů ročně. Krajově rozšířeným zvykem je, že značné procento tohoto odpadu je dosud spalováno v lokálních topeništích. Taková likvidace odpadu je nejen nezákonná, ale především zdravotně nebezpečná. Při spalování vzniká řada nebezpečných látek, které unikají do ovzduší a vzniká také zápach obtěžující Vás i Vaše sousedy. Spalování nekvalitního uhlí a odpadů v domácnosti je považováno za největší plošný (!) zdroj dioxinů i dalších jedů. Proto spalujte jen to, co do kamen patří. Odpad je ekologičtější a ohleduplnější třídit, kompostovat.

Na rozdíl od spaloven odpadu, kde je odpad spalován při teplotě až 1800°C a je přiváděno velké množství kyslíku k tomu, aby byly rozloženy nebezpečné chemické látky, pálení odpadu v lokálním topeništi není prováděno při tak vysoké teplotě, aby se rozložily jedovaté složky.

Rovněž nedostatečný přístup kyslíku nezaručuje účinné spálení odpadu. V důsledku nedokonalého spalování vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Dále pak nejsou učiněná žádná následná opatření, aby byly odstraněny jedovaté škodliviny z kouře a rovněž s popelem po takovém spalování je zřídka nakládáno jako s nebezpečným odpadem (měl by být ze zákona deponován na skládce nebezpečných odpadů). Je-li v lokálním topeništi spalován organický odpad, vznikají ve velké míře škodliviny jako oxid uhelnatý, kyanovodík, benzopyreny (plyny přítomné v cigaretovém kouři prokazatelně způsobující rakovinu), dioxiny, zvláště pak, je-li odpad vlhký.

Lze říci, že spalování domovního odpadu v lokálním topeništi vždy doprovází emise jedovatých škodlivin do ovzduší, dokonce i když je spalován „bezpečný" nebo „čistý" materiál. Pociťujeme-li zápach z domovních komínů, dospělá osoba nejeví zjevnou reakci na vznikající škodliviny, snad kromě pálení očí, způsobené chlorovodíkem, dusíkatými a sirnými plyny, které při reakci s vodou vytvářejí kyseliny. Jinak je tomu s dětmi. Ty absorbují až šestkrát více škodlivin než dospělí lidé při vdechování téhož vzduchu. Dětské tělo je také mnohem náchylnější k poškození rtutí, olovem, kadmiem a dalšími těžkými kovy, přítomnými v kouři.

NESPALUJTE DOMA ODPADY Z DOMÁCNOSTI
Průměrná produkce odpadu jedním občanem v ČR představuje několik stovek kilogramů ročně. Krajově rozšířeným zvykem je, že značné procento tohoto odpadu je dosud spalováno v lokálních topeništích. Taková likvidace odpadu je nejen nezákonná, ale především zdravotně nebezpečná. Při spalování vzniká řada nebezpečných látek, které unikají do ovzduší a vzniká také zápach obtěžující Vás i Vaše sousedy. Spalování nekvalitního uhlí a odpadů v domácnosti je považováno za největší plošný (!) zdroj dioxinů i dalších jedů. Proto spalujte jen to, co do kamen patří. Odpad je ekologičtější a ohleduplnější třídit, kompostovat.

Čím škodí pálení odpadů? Koho pálením nejvíc poškodíte?
Nejen sami sebe a své děti, ale také své nejbližší okolí. Na jedy ve vzduchu jsou citlivější děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickým či jiným respiračním onemocněním. Mějme k nim ohled. I když zdravá osoba netrpí bezprostředně zjevnými důsledky takového spalování domovního odpadu, mohou se u ní časem rozvinout nemoci následkem dlouholeté inhalace. Chronická onemocnění a většina druhů rakoviny se vyvíjejí více než 20 let a mohou být způsobena právě dlouhodobou nízkou expozicí, která se neprojevuje žádným momentálním zjevným poškozením organismu.

plasty – pálením PVC vzniká velké množství dioxinů, tím více, čím je obsah
PVC v odpadu vyšší. Použití PVC je nutno omezovat, výrobky z PVC je nejlépe nekupovat I když ho nespalujete, během jeho použití se z něho mohou uvolňovat škodlivé ftaláty. K naprosté většině výrobků z PVC existují alternativní náhrady. Pálením polystyrenu (PS) vzniká mimo jiné jedovatý styren. Spalováním polypropylenu (PP) – např. izolační folie, umělohmotné vodovodní potrubí apod., polyetylenu (PE) – např. mikrotenové sáčky, potravinové folie či PET lahví podporujete vznik polycyklických aromatických uhlovodíků

staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek nebo natřená prkna či chemicky ošetřené dřevo – jeho pálením vyprodukujete asi 50–500krát více dioxinů než při topení čistým palivovým dřívím (starý nábytek je vhodnější odevzdat na sběrný dvůr)

umělé textilie – při nedokonalém hoření vzniká zejména čpavek. Ten již při nižších koncentracích dráždí oči, sliznice nosu, působí nevolnost a bolesti hlavy. V menším množství uniká kyanovodík, který i v malých koncentracích vyvolává škrábání v krku, zarudnutí spojivek, prudké bolesti hlavy až závratě

zbytky jídla, trávu ze zahrady, listí – Při pálení organického odpadu vzniká zejména oxid uhelnatý, uhlovodíky a dehtovité látky. Tyto materiály lze kompostovat (máte-li zahrádku), jinak patří do běžného kontejneru a do kontejneru na odpad z městské zeleně či předat do sběrného dvora technických služeb

celobarevné letáky a časopisy – při jejich spalování se do ovzduší mohou uvolnit těžké kovy z barev, které způsobují vrozené vady a rakovinu. Letáky a časopisy patří do tříděného sběru – do kontejnerů na papír

nebezpečné odpady (např. baterie, barvy, léky) – spálením je nezničíte, ale jedovaté látky, které obsahují, se dostanou do vzduchu a následně do půdy. Sběr nebezpečného odpadu zajišťuje každá obec/město – informujte se o místech, kam nebezpečný odpad můžete odevzdat. Obecně platí, že léky můžete odevzdat v lékárně a ostatní nebezpečné odpady ve sběrném dvoře technických služeb

pneumatiky – jejich spalováním vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky a další jedovaté látky. Opět je bezplatně přebírá sběrný dvůr technických služeb.

Jak můžete pomoci i Vy?
Třiďte odpad – základem je třídění papíru, skla a plastů, a to již přímo u Vás doma. Třídit můžete i kovy, hliník a textil. Zjistěte se ve sběrných surovinách (technických službách) v místě Vašeho bydliště, které vytříděné odpady vykupují. Máte-li zahradu, kompostujte bioodpady. Získáte tak živiny pro půdu, snížíte množství odpadu a s ním spojené poplatky za jeho likvidaci. Používejte do kamen pouze schválené palivo – pálíte-li dřevo, dbejte na to, aby bylo pořádně vyschlé. S jeho vlhkostí klesá výhřevnost a rostou emise škodlivin. Dřevo dostatečně vyschne přes 2 zimy. Nespalujte chemicky ošetřené ani průmyslové dřevo.

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Výkon mandátu starosty obce vnímám jako veřejnou službu občanům Drslavic, od kterých jsem získal důvěru i právo zastupovat je při správě obce.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Poděkování