Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Otázky a odpovědi

1. Co přesně znamená pojem „recyklace“?
2. Kam mohou občané nosit vysloužilá elektrozařízení?
3. Musí se za to něco platit?
4. Kdo v ČR sběr a recyklaci elektroodpadu zajišťuje?
5. Co říká zákon o odpadech?
6. Jak probíhá financování zpětného odběru elektrozařízení?
7. Kolik elektroodpadu se u nás vybere?
8. Jak se třídí v zahraničí?
9. Jak poznám, že výrobek, který chci vyhodit, je elektroodpad?
10. Co když elektrozařízení není kompletní?

1. Co přesně znamená pojem „recyklace“?

Recyklace znamená znovuvyužití, znovuuvedení do cyklu. V původním slova smyslu se recyklací rozumí vrácení do procesu, ve kterém odpad vzniká – tedy pro původní účel a stejný systém. Lze ji považovat za strategii, která opětným využíváním odpadů šetří přírodní zdroje a současně omezuje zatěžování prostředí škodlivinami. Kromě recyklace je možno elektroodpad využít energeticky. Šrot v tomto případě supluje palivo za účelem získání jeho energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie.

2. Kam mohou občané nosit vysloužilá elektrozařízení?

V současnosti v ČR existuje více než 11 000 sběrných míst, kam mohou lidé nosit elektroodpadu. Jsou jimi obecní sběrné dvory, mobilní svozy a prodejny elektrospotřebičů. Aby bylo pro všechny třídění jednodušší, zavedly sběrné společnosti speciální nádoby, do nichž lze vhazovat hlavně drobná elektrozařízení, která by jinak často končila v popelnici. Jedná se o červené kontejnery (u hnízd na tříděný odpad ve městech), E-boxy (na úřadech a ve firmách) a červené nádoby ve školách. Sběrná síť je v ČR hustší než třeba v ekologicky vyspělém Rakousku.

3. Musí se za to něco platit?

Vrácení elektroodpadu je zdarma, a to i na sběrném dvoře. Dokonce i v případě, že v místě sběrného dvora nemáte trvalé bydliště.

4. Kdo v ČR sběr a recyklaci elektroodpadu zajišťuje?

O drtivou většinu lidmi odevzdaných elektrozařízení se starají neziskové společnosti ASEKOL, EKOLAMP a ELEKTROWIN. Ty zajišťují sběr, svoz a také recyklaci. Jde o tzv. kolektivní systémy, které založili výrobci a dovozci elektrozařízení, aby splnili zákonnou povinnost zajistit sběr a recyklaci svých elektrozařízení poté, co doslouží.

5. Co říká zákon o odpadech?

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších a návazných předpisů ukládá výrobcům a dodavatelům zabezpečit ve stanovených lhůtách oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Tento zákon, který je transpozicí evropské legislativy do národní legislativy, nabyl v České republice účinnosti dne 13. 8. 2005.

6. Jak probíhá financování zpětného odběru elektrozařízení?

Funguje to podobně jako důchodový systém. Elektrozařízení jsou rozdělena na dva typy – historická a nová. Historická jsou ta, která byla vyrobena před 13. srpnem 2005. Na recyklaci historických elektrozařízení, kterých je stále drtivá většina, přispívají spotřebitelé při nákupu nového spotřebiče tzv. recyklačním příspěvkem. Jeho výše se liší dle finanční a technologické náročnosti zpracování konkrétního spotřebiče. Recyklační příspěvky byly od roku 2005 mnohokrát snižovány. Zatímco na recyklaci historických zařízení platí výrobci a dovozci sdružení v kolektivních systémech jednou třetinou částky, recyklaci nových elektrozařízení již hradí výrobci a dovozci sami.

7. Kolik elektroodpadu se u nás vybere?

Dá se říci, že s výjimkou roku 2010 u nás objem sebraných elektrozařízení každý rok roste. Jestliže v roce 2006 odevzdal každý občan k recyklaci průměrně 1,6 kg elektroodpadu, v roce 2009 to bylo více než třikrát tolik. Každý občan v ČR tedy ročně odevzdává zhruba 5 kg elektroodpadu.

8. Jak se třídí v zahraničí?

V západní Evropě se vybere několikanásobně více, počet kilogramů vybraných na osobu se pohybuje mezi 10 – 15 ročně. Důvodem je zejména delší tradice zpětného odběru.

9. Jak poznám, že výrobek, který chci vyhodit, je elektroodpad?

Všechna nová elektrozařízení (vyrobená po srpnu 2005) jsou označena symbolem přeškrtnutého kontejneru. Symbol může být umístěn přímo na elektrozařízení, na obalu, v záručním listu nebo v návodu. Takto označené elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu a jeho vyhazování do kontejneru nebo do volné přírody je přísně zakázáno.

10. Co když elektrozařízení není kompletní?

Elektrozařízení, kterého se potřebujete zbavit, musí obsahovat všechny konstrukční části a součástky, aby bylo možné zařídit jeho kompletní ekologické zpracování, využití nebo odstranění a aby se zabránilo úniku nebezpečných látek ohrožujících lidské zdraví a životní prostředí. Tzn. pokud by chyběla třeba přípojka k televizi, není to problém. Pokud ovšem chybí obrazovka, nezbývá než torzo televize hodit do komunálního odpadu.

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Nejednám svévolně k újmě jakékoli fyzické či právnické osoby nebo skupiny osob. ale naopak důsledně prosazuji práva a oprávněné zájmy občanů Drslavic.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Barborka

Poděkování