Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Pozemkové úpravy

images/public/krajina-uvodni.jpg

Vážení spoluobčané,

v naší obci již třetím rokem probíhá složitý proces komplexních pozemkové úprav v naší obci. Pozemkové úpravy řeší dané území uceleně a ve veřejném zájmu se jimi prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jejich přístupnost a využití, vyrovnání hranic a vytvoření podmínek pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se uspořádávají vlastnická práva a související věcná břemena. Současně se zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako nezbytný podklad pro územní plánování.

Dovolte mi vyjmenovat základní atributy nesporných výhod pro zainteresované strany, kterých se pozemkové úpravy dotýkají.

Význam pozemkových úprav pro vlastníky pozemků a jejich uživatele – nájemce:
1. upřesnění vlastnictví pozemků co do výměry i polohy
2. možnost scelení pozemků a jejich bezplatné vytyčení v terénu
3. úprava tvaru pozemků
4. možnost reálného rozdělení spoluvlastnictví
5. zpřístupnění pozemků vytvořením sítě polních cest
6. zvýšení tržní ceny pozemků
7. možnost zahájení užívaní svých pozemků (před pozemkovou úpravou nepřístupných)
8. ukončení zatímního užívání cizích pozemků
9. uzavření nových nájemních smluv na již zcela přesnou výměru jednotlivých parcel
10. lustrování pozemků
11. vyšší efektivita využití pozemků včetně stabilizace jejich užívání
12. vytyčení lesních pozemků

Význam pozemkových úprav pro obec:
1. zprůhlednění vlastnických vztahů k pozemkům
2. vymezení původního církevního majetku ze státní půdy
3. dohledání doposud nezapsaného obecního majetku a jeho optimální rozmístění
v kontextu s veřejně prospěšnými záměry v krajině
4. převedení většiny pozemků pod navrženými společnými zařízeními do vlastnictví obce, což vede ke zjednodušení jejich budoucí realizace
5. realizace prvků společných zařízení pozemkovým úřadem ze státních prostředků nebo zdrojů EU přecházejí do majetku obce, pokud není stanoveno jinak
7. snížení pohybu zemědělské techniky uvnitř obce v důsledku realizace polních cest kolem obcí v rámci schválených pozemkových úprav

8.všestranné využití vybudovaných polních cest např. jako cyklotras a tím zatraktivnění oblastí pro turistiku
9. vyřešení neškodného odvedení povrchových vod a ochrany území před záplavami
10. pomocí realizace protierozních a vodohospodářských opatření
11. zvýšení ekologické stability a pestrosti okolní krajiny v důsledku výsadby místních prvků ÚSES
12. zjednodušení a zlevnění zpracování územního plánu obce konkretizace některých prvků dle platného územního plánu až na úroveň jednotlivých parcel
nové uspořádání pozemků tak, aby byly přístupné a zemědělský využitelné i po realizaci
13. výstavby obchvatů obcí, silničních a železničních koridorů

Vážení spoluobčané, v nejbližší době ty z Vás, kteří jste vlastníky zemědělských pozemků v kú Drslavice navštívím, vysvětlím základní principy pozemkových úprav a požádám o souhlas, který vyjádří svým podpisem. Úspěšná realizace pozemkových úprav nám (dle zkušeností z okolních vesnic) otevře cestu k dotacím na dobudování a opravy infrastruktury, a to v horizontu několika let.

Věřím ve Vaši spolupráci na tomto projektu.

Rostislav Mihel, starosta obce

Kompletní metodika pozemkových úprav ZDE

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Jsem kdykoliv připravený poskytnout zastupiteli obce nebo spoluobčanovi informace a všechny okolnosti, které mě vedly k tomu kterému rozhodnutí ve své funkci.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Salaš Travičná

Poděkování