Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Rekapitulace cinnosti druhe obdobi

Rekapitulace činnosti OÚ Drslavice od 3.5.2018 do 1.10.2018

Z hlediska investiční činnosti zdárně proběhla realizace revitalizace místa po zámečku Pepčín. Na projekt se nám podařilo vyřídit dvě významné dotace, a to 520.000,- Kč od Zlínského kraje a 400.000,- Kč od MMR, finanční prostředky z obou by měly být připsány na účet obce v průběhu října. Stavební práce bez větších komplikací provedla společnost Sanizo v Uherském Brodě a to za vysoutěženou cenu bez dalších nákladů na vícepráce. Výsledkem je krásný projekt, který jsme slavnostně otevřeli 2.9. při příležitosti tradičního rozloučení s prázdninami. Přes nepřízeň počasí se jej účastnilo více než 250 návštěvníků včetně hejtmana Zlínského kraje pana Jiřího Čunka.

            Další plánovanou akcí, která je v současné době těsně před dokončením, je výstavba nové opěrné zdi na Ježově. I tady práce probíhají v předem určeném časovém harmonogramu bez vážnějších komplikací. Dílo realizuje společnost Tufír a mělo by být předáno obci v průběhu měsíce října, kdy i proběhne celkové vyúčtování. Se stavbyvedoucím pravidelně konzultuji průběžný stav prací, dílo je plně v souladu se schválenou projektovou dokumentací.

            Významný posun zaznamenáváme u připravovaného projektu rozšíření komunikace, rekonstrukce parkoviště u sportovního areálu, výstavby nového chodníku a veřejného osvětlení, kdy patřičné povolení by mělo být vydáno v polovině října s nabytím právní moci do konce tohoto měsíce. Z tohoto pohledu se tedy jeví jako reálná realizace první etapy projektu v průběhu příštího roku z dotací alokovaných MAS Dolní Poolšaví, s konečnou platností toto budeme moci konstatovat koncem roku. Taktéž u projektu výstavby polních cest s označením C4 a C19, tedy obslužné komunikace s prvky cyklotrasy Havřice – Drslavice – Hradčovice běží stavební řízení a je reálné, že stavební povolení bude vydáno ještě v tomto roce. Otázkou je financování projektu podobně jako u výstavby poldru na Holomni, kdy podle vyjádření paní ředitelky Státního pozemkového úřadu v Uherském Hradišti chybí na realizaci těchto projektů peníze. Zaslal jsem proto dopis přímo panu ministru zemědělství, kde ho žádám o vysvětlení stavu, kdy na prioritní vládou avizované stavby vodohospodářské infrastruktury na ochranu majetku před povodněmi a zádrž vody v krajině nejsou peníze, do dnešního dne jsem však odpověď neobdržel.

Po dohodě se zhotovitelem plánované rekonstrukce dolní kapličky, na kterou máme vyřízenu dotaci ve výši cca 330.000,- Kč, jsme práce odložili na jarní měsíce příštího roku. Důvodem je, že pokud bychom práce zahájili v letošním roce, tyto by se protáhly nejméně do konce listopadu, což by bylo vzhledem k jejich charakteru a stavu objektu nevhodné.

V obecním lese proběhly na naše poměry rozsáhlé práce těžby dřeva po kůrovcové kalamitě, v současné době smrkové dřevo postupně zpracováváme na řezivo. Krojovaní zástupci Drslavic nás reprezentovali na květnových slavnostech Navalis v Praze a také v září na tradičních slavnostech vína a otevřených památek v Uherském Hradišti, všem patří velké poděkování včetně našich hasičů, kteří tak jako každoročně zajišťovali občerstvení při programu mikroregionu Dolní Poolšaví v parku u obchodní akademie.

Máme za sebou již čtvrtý ročník drslavského léta, který můžeme vzhledem ke krásnému letnímu počasí, kvalitě hudebních produkcí, výborné organizaci v režii místních spolků za součinnosti obce i vzrůstajícímu počtu návštěvníků hodnotit jako vydařený.

Na konci volebního období mě dovolte poděkovat všem zaměstnancům Obecního úřadu Drslavice za jejich čtyřleté úsilí ve prospěch obce. Zvláště bych chtěl ocenit práci paní Zdeňky Maleňákové, pana Josefa Huňky a všech ostatních, kteří mnohdy nad rámec svých běžných povinností vykonali mnoho dobrého pro obec. Poděkování za rozvoj obce rozhodně patří celému zastupitelstvu obce, zaměstnancům Mateřské školy, zástupcům spolků a sdružení zde působících a všem spoluobčanům, kterým kvalita života v obci není lhostejná a přikládají ruku k dílu. Chtěl bych závěrem zdůraznit, že dotažené projekty tohoto volebního období nevnímám jako úspěch starosty, ale společný úspěch nás všech.

V Drslavicích dne 1.10.2018 vypracoval Rostislav Mihel, starosta

 

Rekapitulace činnosti OÚ od 14.11.2017 do 3.5.2018

Závěr roku 2017 byl ve znamení příprav tradičních kulturně společenských akcí, na kterých obec Drslavice participuje nebo spolupořádá. Jedná se o Zpívání u kapličky, kde kromě pravidelných účastníků vystoupil ŽPS Vlčnovské búdové umělkyně, tematickou výstavu Když zavoní káva a besedu se seniory v Obecním domě. Všechny zmiňované akce měly velmi solidní návštěvnost a pozitivní ohlasy. Podobně i začátkem roku jsme se více či méně podíleli na každoročně opakujících se akcích, kterými jsou tříkrálová sbírka, plesy, které tentokrát byly v našem obecním domě tři a fotbalové a tenisové turnaje dětí mládeže v hale Polyfunkčního domu. Velmi vydařené byly také fašank a košt slivovice v řežii SDH Drslavice. V obci proběhlo i nošení Letéčka a Marka za přítomnosti kamer České televize a hrkání chlapců o Velikonocích. Posledním počinem tohoto druhu bylo stavění májů na několika místech v různých částech obce. Ze zmiňovaného myslím dostatečně jasně vyplývá, že kulturně společenský život v Drslavicích je na vysoké úrovni, chtěl bych poděkovat všem spoluobčanům, kteří se na něm aktivně podílejí.

            Mimořádnou pozornost jsme věnovali přípravě žádostí o dotace, podali jsme celkem 5 žádostí, úspěšnost je zatím 50% a na jedno rozhodnutí konkrétně Ministerstva zemědělství v žádosti o celkovou rekonstrukci dolní kapličky si ještě musíme počkat. Úspěšní jsme byli v žádostech na celkovou revitalizaci místa po zámečku Pepčín, kde od krajského úřadu ve Zlíně obdržíme dotaci 520.000,- Kč a u MMR, kde obdržíme 400.000,- Kč. Obou vysokých dotací si velmi ceníme, protože u všech dotačních titulů nadále dochází k obrovským přetlakům žádostí ze strany obcí a mikroregionů a na druhé straně ke snižování celkových alokací finančních prostředků. Revitalizaci Pepčína nám zrealizuje společnost Sanizo, vítěz výběrového řízení v celkové ceně díla 1.046.356,- Kč. v termínu do konce letošního srpna. Naopak neúspěšní jsme byli s žádostí o dotaci na rekonstrukci opěrné zdi u MMR, jsme však vedeni jako náhradníci v případě kdy by se MMR rozhodlo navýšit celkovou alokaci, teoretická šance tedy existuje. Toto rozhodnutí MMR bylo očekávatelné, kromě zmiňovaného faktoru přetlaku zde velkou roli hrál fakt, že dotační titul byl určen primárně na rekonstrukce komunikací nikoliv opěrných zdí. Celková vysoutěžená cena díla činí 1.289.264,64 Kč, kterou nabídla společnost Tufír, spol s r.o..

            Hlavním investičním počinem prvních měsíců roku 2018 byla kompletní rekonstrukce únikového východu v budově MŠ. Práci provedla firma STAPET, s.r.o. v celkové ceně 232.781,- Kč, která zvítězila ve výběrovém řízení na zhotovitele. K této ceně je potřebné připočítat 59.000,- Kč za zámečnické zařízení a služby, které provedla firma zámečnictví Petrůj z Uherského Brodu. Kontrolní prohlídka stavebního úřadu proběhla dne 26.4., tento následně zrušil opatření, které nám bránilo únikový východ používat, protože bylo konstatováno, že stavba proběhla v souladu s projektovou dokumentací. Zakoupili jsme také nový multifunkční stroj včetně příslušenství určený primárně na sekání trávy ve sportovním areálu, sekundárně pak pro zimní údržbu v celkové ceně 196.100,- Kč od společnosti Tlamka zahradní technika z Boskovic, která nám dala velkou slevu na celý komplet. Pokračujeme také ve vyřizování rozpracovaných projektů středně až dlouhodobého charakteru, kterými jsou celkové odkanalizování obce, výstavba poldru na Holomni, obslužná komunikace s prvky cyklotrasy Havřice-Drslavice-Hradčovice a konečně rozšíření komunikace, vybudování chodníku a veřejného osvětlení v lokalitě od železničního přejezdu po obchvat. Zde jsme ve stadiu vyjadřovaček dotčených úřadů a firem, projekt jsme kvůli nesouhlasnému stanovisku Policie ČR museli částečně přepracovat. Mimořádnou pozornost jsme věnovali auditu hospodaření obce za rok 2017. S občany postupně uzavíráme smlouvy ve věci kanalizačních přípojek dle upozornění kontroly z krajského úřadu v loňském roce. V lednu jsme zajišťovali konání prezidentských voleb. V rámci možností a situace provádíme údržbu a pěči o zeleň v exponovaných částech obce. Proběhla rozsáhlá těžba v obecním lese, dřevní hmota byla následně zpracována na řezivo, které nyní z větší části prodáváme a z menší části bylo použito na opravu mostu přes Holomňu při soutoku s Olšavou. Tato oprava proběhla po dva dny brigádní formou členů SDH Drslavice zcela bez nároku na odměnu, za což těm, kteří se brigády účastnili, patří velké poděkování.

V Drslavicích dne 3.5.2018 vypracoval Rostislav Mihel, starosta

Rekapitulace činnosti OÚ od 9.5.2017 do 14.11.2017

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás nyní obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od 9. května do dnešního dne.

            Z hlediska investiční činnosti se nám podařilo realizovat rekonstrukci místní komunikace na Horním konci, v rámci které vzniklo kromě několika parkovacích míst v odstavném pruhu také nové sběrné místo na tříděný odpad. Práce provedla společnost SILAMO Uherský Brod v celkové vysoutěžené ceně 995.329,- Kč. Z menších investičních akcí bych jmenoval výměnu vysloužilých světel veřejného osvětlení za úsporné LED světla v ulicích Hlubočka, Ulička a Drahy, předláždění chodníku v uličce, generální opravu terasy v budově Mateřské školy a rekonstrukci tenisové zdi ve sportovním areálu obce. Větší investiční činnost nám současná finanční situace neumožňuje, protože se snažíme kromě pravidelného splácení úvěru za Polyfunkčním domem o vytvoření finanční rezervy pro předpokládané akce v příštím roce. Jedná se zejména o dokončení revitalizace místa po zámečku Pepčín, kde v současné době pracujeme na kompletaci příloh a žádosti o dotaci z Programu pro obnovu venkova na Zlínský kraj, a také pro realizaci výstavby opěrné zdi na Ježově, kde čekáme na vyjádření příslušného odboru Ministerstva zemědělství, zda tento projekt můžeme financovat z prostředků MAS poté, co po několika letech byla konečně schválena její strategie a počátkem příštího roku bude vypsána první dotační výzva. Pana Kopčila jsme pověřili tvorbou projektu na opravu dolní kapličky, zda budeme žádat v příštím roce o dotaci se ukáže na základě finanční situace v prvním čtvrtletí příštího roku.

            Velký posun zaznamenáváme v oblasti příprav na budoucí odkanalizování obce, kdy jsme ve spolupráci se společností Centroprojekt připravili dokumentaci vedoucí ke změně PRVK ZK. Vzhledem ke skutečnosti, že všechny stanoviska dotčených orgánů byla kladná, předložili jsme tento materiál na Zlínský kraj, jehož zastupitelstvo v minulých dnech tuto změnu schválilo. Jedná se o klíčové rozhodnutí, které nám umožní odkanalizovat obec prostřednictvím výtlaku Prakšice-UB a nikoliv společné ČOV Drslavice-Hradčovice-Veletiny, která byla zejména z ekonomických důvodů nereálná. V současné době čekáme na rozhodnutí SVAKu, který bude investorem páteřního přípojného řadu z Veletin včetně technické infrastruktury umístěné na parcelách naší obce, o výběru projektanta na toto řešení. Následně budeme moci zahájit práce na projektu připojení na tento řad včetně dobudování infrastruktury částí dosluhující kanalizační sítě v obci, předpokládám, že toto nastane na přelomu příštího roku. Další rozhodnutí o investicích obce v tomto směru již budou předmětem posouzení nového ZO, která vzejde z komunálních voleb v příštím roce.

            Intenzivně řešíme problém s havarijním stavem únikového východu v budově MŠ, v současné době máme zpracovánu dokumentaci na opravu, která je odsouhlasena stavebním úřadem v Uherském Brodě. Na základě rozhodnutí o sjednání nápravy k tomuto musí dojít v termínu do 31.3.2018, v druhé polovině tohoto měsíce tedy zahájíme výběrové řízení na dodavatele této opravy.

            Máme úspěšně za sebou další ročník Drslavského léta, počasí nám přálo a tak až na poprázdninové setkání na Pepčíně které bylo odvoláno a část charitativní akce na podporu nadace Na kole dětem ukončené předčasně bouřkou, se všechny zbývající akce těšily hojné účasti a zejména kvalitní hudební produkce. Došlo i k vyúčtování grantu ve výši 25.000,- Kč z Ministerstva zemědělství, kdy pan ministr Marián Jurečka převzal záštitu nad naším koštem burčáku a vína. Velkou poctou je pro naši obec zejména skutečnost, že se nám podařilo s panem Zimovčákem dojednat dojezd první etapy účastníků cyklotour Na kole dětem dne 1.6.2018 do Drslavic a tím zajistit širokou publicitu v rámci všech jejich propagačních materiálů. Také naše účast a zastoupení na Slavnostech vína hodnotím jako velmi důstojné, velkou radost mám i z průběhu hodů, kdy početná skupina zástupců chasy navzdory deštivému počasí absolvovala tradiční obchůzku s krásně secvičeným hodovým pásmem.

            V rámci další agendy obce i obecního úřadu došlo k zajištění parlamentních voleb, zahájili jsme rozsáhlejší těžbu v obecním lese dle pokynů lesního hospodáře, snažíme se o maximální obsazenost haly Polyfunkčního domu, připravujeme besedu se seniory příští týden, chystáme předvánoční číslo obecního zpravodaje a v neposlední řadě připravujeme kulturně společenský program na sklonku roku, který pevně věřím bude i letos velmi zajímavý.

V Drslavicích dne 14.11.2017 vypracoval Rostislav Mihel, starosta

Rekapitulace činnosti OÚ od 13.12.2016 do 9.5.2017

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás nyní obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od 13. prosince do dnešního dne.

         Konec loňského roku byl ve znamení tří kulturně společenských akcí, na kterých se podílíme, a sice Zpívání u kapličky, výstavy „Dej Bůh štěstí tomu domu“ a silvestrovského setkání s občany na Pepčíně. Všechny spojovala hojná účast a perfektní organizace, na Pepčíně měli návštěvníci poprvé možnost shlédnout základy původního zámečku, které se snažíme ve spolupráci se společností SANIZO obnovit. V tomto čase bohužel řešíme problém zavřeného obchodu JEDNOTy, po mnoha usilovných jednáních se provozovna znovu otevírá po více než měsíční uzávěrce 10.1., a k dnešnímu dni i přes různé obtíže technického a provozního charakteru funguje ke spokojenosti všech. Na přelomu roku také proběhla inventarizace majetku obce.

         Po celé zimní období jsme, ve kterém nás počasí potrápilo více než uplynulé roky, se snažili zajistit v rámci našich možností co nejlepší schůdnost chodníků a sjízdnost místních komunikací. Proběhla taktéž rozsáhlejší těžba dřeva v obecním lese, kromě prodeje kulatiny byli uspokojeni i vylosovaní zájemci z řad občanů. Po dohodě s paní ředitelkou MŠ jsme lehárnu budovy vybavili novým nábytkem, na školní zahradu byla osazena nová kladová houpačka, která nahradila původní z technického hlediska nevyhovující. Zvýšenou pozornost věnujeme sportovnímu areálu, kompletně byly vyměněny lavečky kolem hřiště včetně nátěrů zábradlí, a také prostranství před JEDNOTOU, kde taktéž došlo k nátěrům zábradlí a úpravě svahu. V současné době předlažďujeme chodník v uličce a u školky a koncem příštího týdne dojde k osazení nových světel veřejného osvětlení v této lokalitě a také v Hlubočce.

         Kontinuálně také pokračujeme v přípravách rozpracovaných projektů demolice domu čp. 96 a zlepšení akustiky haly polyfunkčního domu. V součinnosti se Státním pozemkovým úřadem a projektanty finišujeme v záležitosti dokončení dokumentace na poldr a přilehlé polní cesty. Projekt cest byl odevzdán v řádném termínu a nyní běží stavební řízení, projekt poldru však nabral několikaměsíční skluz z důvodu nemožnosti provedení sond v zimním období, a nově také kvůli přepočtu parametrů hráze v délce 60 metrů statikem. Přes tyto komplikace věříme, že realizace této velké investiční akce začne na jaře příštího roku. Součinnost poskytujeme také při tvorbě projektové dokumentace na obslužnou komunikaci s prvky cyklotrasy v trase Havřice – Drslavice – Hradčovice, termínem pro dokončení projektu je prosinec 2017, v současné době běží výběrové řízení na projektanta.

         Velkou vážnost a pozornost klademe projektu odkanalizování obce, kde minulý týden došlo k průlomovému jednání na SVAKu. Více než měsíc jsme se potýkali s problémem hořící kompostárny, všem občanům, kterých se tato nepříjemná událost jakýmkoliv způsobem dotkla, se ještě jednou omlouvám. Vyhodnotili jsme také zimní sezonu v hale polyfunkčního domu, kde jsme zaznamenali o více než 5% vyšší tržby oproti loňsku. Celkově však vzhledem k chladnému průběhu zimy nebude meziroční zisk za celý objekt tak výrazný jako v předchozích letech. Prostřednictvím dotací na veřejně prospěšné práce z úřadu práce v současné době zaměstnáváme pět pracovníků. V březnu proběhl audit hospodaření obce za rok 2016.

         V první polovině roku jsme se v menší či větší míře podíleli na tradičních událostech jako je tříkrálová sbírka, plesy, fašank, nošení letéčka a marka, zorganizovali jsme také cestopisné vyprávění o USA. Finišujeme s přípravami třetího ročníku Drslavského léta, jeho detailní program jsme již zveřejnili na webových stránkách, s další propagací budeme pokračovat v druhé polovině května. Chtěl bych závěrem poděkovat všem, kteří se aktivním způsobem zapojují do společenského života v naší obci

V Drslavicích dne 9.5.2017 vypracoval Rostislav Mihel, starosta

Rekapitulace činnosti od 28.6.2016 do 13.12.2016

Největší investiční akcí  letošního roku byla obnova veřejného osvětlení  hlavního průtahu obcí. Po odpovědné úvaze jsme se rozhodli pro spolupráci se společností E.ON, která ze tří oslovených firem nabídla nejen že nejnižší cenu realizace (1.065.940,- Kč), ale především také desetiletou záruční dobu na nové LEDkové lampy veřejného osvětlení. Práce provedla subdodavatelská firma MOEL Šumice, která se na instalace veřejného osvětlení specializuje. Současně se společností E.ON vyhodnocujeme stav soustavy nízkého napětí v obci a naším záměrem je požádat o celkovou kabelizaci.

Neméně důležitou investiční akcí byla půdní vestavba  v budově Mateřské školy a také zde je po stavební stránce vše hotovo a připraveno k užívání. V současné době proběhla kolaudace, máme objednáno panikové kování na vstupní dveře a po jeho instalaci snad již nebude nic bránit zprovoznění místnosti pro účel odpočívárny pro nejmenší děti. Zhotovitelské práce provedla společnost SANIZO z Uherského Brodu, která zvítězila ve výběrovém řízení na dodavatele stavby s nejnižší cenou 785.164,- Kč.

Zrekonstruovali jsme i část komunikace na Sedmiřadné zde bylo provedeno výběrové řízení, které vyhrála firma Čaník v celkové částce investice 250.233,- Kč. V polovině prosince dojde také k umoření podstatné části dluhu za Polyfunkčním domem ve výši 489.000,- Kč formou mimořádné splátky.  Naplněnost haly Polyfunkčního domu pro tuto zimní sezonu je ještě vyšší než tu minulou a prakticky v ní není žádný volný termín.

Dále přicházíme s projektem obnovy základů původního zámečku a dalších úprav. Ty spočívají ve výstavbě altánu uprostřed základového pasu zámečku, obnovy původního sklepa se schodištěm a studny, které jsme nalezli, vybudování tábořiště a rekultivací návozu hlíny a materiálu na menší vyhlídku. Zde by bylo umístněno dřevěné sousoší hraběte JUDr. Václava z Kounic s manželkou. Současně prohlubujeme vzájemnou přeshraniční spolupráci se slovenskou obcí Krásno, kdy jsme připravili žádost o dotaci právě na financování tohoto záměru, přičemž na slovenské straně vznikl podobný projekt. Tuto žádost jsme podali k 31.10. na příslušné ministerstvo do Bratislavy. Počítá s investicí obce Drslavice ve výši cca 40.000,- EUR. Dotace činí plných 95% této částky, zda jsme uspěli či nikoliv se dozvíme do konce března příštího roku. Požádali jsme obce Hradčovice, Veletiny, Vlčnov a Město Uherský Brod o dar ve výši 20.000,- za každou z nich za účelem přípravných stavebních úprav tohoto místa ještě v letošním roce. Jsem velmi rád, že nám všichni vyšli vstříc a chtěl bych jim za to poděkovat. Pracemi jsme pověřili společnost SANIZO, která v těchto dnech provádí.

                V úzké součinnosti se Státním pozemkovým úřadem pracujeme na přípravách dvou klíčových projektů vzešlých z plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v katastru naší obce. Co se týká realizace poldru na Holomni, tak zde je termín pro odevzdání kompletní projektové dokumentace do 28.2.2017, a to jak stavby samotné, tak i navazujících přístupových komunikací. Ta bude poté předložena stavebnímu úřadu za účelem vydání stavebního povolení a v druhé polovině roku 2017 předpokládáme výběrové řízení na zhotovitele stavby. Výstavba této investičně i rozsahem velké akce je plánována na rok 2018. Velmi potěšitelnou informací je zařazení zpracování projektové dokumentace cyklotrasy od hranice havřicko/drslavského po hranici drslavsko/hradčovského katastru do plánu Státního pozemkového úřadu pro příští rok.       Ve druhé polovině roku jsme administrativně dotáhli projekt výstavby nové zdi na Ježově včetně potřebných povolení, bohužel vypsání očekávaného dotačního titulu, ze kterého chceme do značné části stavbu financovat, se stále odsouvá. Jedná se o investiční prioritu pro příští rok, přesto se pokusíme prostřednictvím dotací realizovat i další připravený projekt - opravu místní komunikace „pod silnicí“ na Horním konci včetně nového sběrného místa na tříděný odpad. Dočasně odkládáme již připravený projekt rekonstrukce pravé části kabin TJ, na který jsme v letošním roce nedostali dotace ze Zlínského kraje, a také výstavbu parkoviště poblíž sportovního areálu obce. Zahájili jsme přípravu nejdůležitější priority následujících let, a tou je rozšíření komunikace, výstavba chodníku nebo cyklopruhu a instalace veřejného osvětlení od železničního přejezdu po silniční obchvat. Zpracováním projektové dokumentace a vyřízením patřičných povolení jsme pověřili Ing. Kunčíka z Uherského Brodu, termín dokončení těchto prací je prosinec 2017.

V Drslavicích dne 13.12.2016 vypracoval Rostislav Mihel, starosta

Rekapitulace činnosti od 23.2.2016 do 27.6.2016

Poté, co nám díky velké poptávce na straně žadatelů a nízkých alokací finančních prostředků nevyšla žádná naše žádost o dotaci jsme se zaměřili na administrativní dotažení projektů tak, aby byly do budoucna připraveny k případné realizaci. To se nám podařilo, a nejdále jsme postoupili s projektem půdní vestavby školky, kde díky skutečnosti, že došlo k nabytí právní moci stavebního povolení, jsme mohli spustit proces výběrového řízení na zhotovitele. Zabývali jsme se z důvodů větších úspor i myšlenkou rozdělit práce po jednotlivých profesích a oslovit s tímto jednotlivé subdodavatelské firmy, od tohoto záměru jsme však upustili vzhledem k podmínkám stavebního úřadu a doporučení paní auditorky realizovat projekt prostřednictvím veřejné soutěže. S požadavkem na podání nabídky jsme oslovili pět firem, z nichž nejnižší cenu předložila společnost Sanizo z Uherského Brodu ve výši 785.164,- Kč. V případě, že zastupitelstvo obce v dalším bodě jednání bude souhlasit s realizací projektu, v nejbližších dnech uzavřeme smlouvu o dílo a zároveň předáme staveniště tak, aby kompletní práce mohly proběhnout v rozmezí prázdninových měsíců.

V otázce rekonstrukce veřejného osvětlení úzce spolupracujeme se dvěma společnostmi, které  připravily technické řešení spočívající ve výměně světel, sloupů, rozvaděče a ostatních komponent u osvětlovací soustavy při hlavním průtahu obcí. Klademe důraz zejména na úsporu za provoz veřejného osvětlení, kdy podle posledních informací by úspora dle připravovaného řešení mohla dosahovat až 60%. Jednou z našich podmínek byl také požadavek na tón (barvu) světla, který bychom si přáli zachovat co nejvíce podobný stávajícímu stavu. Úplně totožné „teplé“ barvy dopadu světla dosáhnout vzhledem k technologii (původní stav sodík – nový stav LED) dosáhnout nepůjde, bude se však jednat  v rámci možností o podobný barevný odstín. Podstatná skutečnost je hlavně to, že pokrytí světlem bude po celé trase rovnoměrné a dle platných norem při vysoké kvalitě dodaných světel. Obě nabídky jsou taktéž připraveny do dnešního zasedání ZO.

Po celé období jsme se zabývali koncepcí a harmonogramem Drslavského léta, a take zajištěním finančních prostředků na pokrytí hudebních produkcí. Za tímto účelem proběhla schůzka všech zainteresovaných stran, na které jsme doladili některé z důležitých organizačních záležitostí. Na příjmové straně rozpočtu evidujeme od sponzorů částku kolem 100 tisíc Kč, která by na pokrytí nákladů měla dostačovat. Všem sponzorům za jejich štědrost děkujeme. Další akcí drslavského léta je tradiční hasičský výlet dne 8.července.

V obecním lese proběhla probírka dřeva samotěžbou, kdy jsme uspokojili drtivou většinu žadatelů kteří měli zájem. Počátkem června jsme vydali nové číslo drslavského zpravodaje. Ve spolupráci se studenty uherskobrodského gymnasia jsme se chopili iniciativy na obnovení základů po zaniklém zámečku Pepčín. Pracovníci obce kromě údržby veřejného prostranství provedli nátěr venkovních lavek a stolů, které jsme od TJ získali do majetku obce. Opravili a zprovoznili jsme take pumpu pod obecním domem včetně úpravy prostranství v okolí. V průběhu května došlo k vyhodnocení a úhradám sportovců za zimní sezonu v Polyfunkčním domě, celkový zisk je srovnatelný s předešlou sezonou.

V Drslavicích dne 27.6.2016 vypracoval Rostislav Mihel, starosta

Rekapitulace činnosti od 5.11.2015 do 23.2.2016

Celé období bylo ve znamení projektových příprav pěti investičních akcí jednomyslně schválených zastupitelstvem obce a také vyhotovením jednotlivých žádostí o dotace. Dva dotační granty jsou součástí výzvy "Podpora obnovy a rozvoje venkova", kterou v listopadu loňského roku vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj. První žádost se týká podprogramu "Podpora obnovy místních komunikací", a zde se o finanční zdroje ucházíme s projektem "Rekonstrukce místní komunikace, ulice Horní konec". Pracemi na projektu jsme pověřili Ing. Kunčíka. Záměrem obce byla nejenom obnova povrchu vozovky, ale i tvorba nových parkovacích míst a také vznik místa pro kontejnery na tříděný odpad. Celková projektová cena je 1.490.000,- Kč a MMR žádáme o dotaci ve výši 50% uznatelných nákladů, to je 745.000,- Kč. V průběhu prosince a ledna se nám podařilo vyřídit asi 15 různých vyjádření dotčených orgánů, a také souhlasné podpisy všech majitelů okolních pozemků. Zpracovatelem žádosti o dotaci byl pan Jan Šobáň, kterému jsme kromě naformulování textu dodali množství povinných i nepovinných příloh, které nám můžou přinést plusové body při hodnocení ze strany poskytovatele dotace.

Druhou žádost jsme podali do podprogramu "Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci" a týká se projektu "Stavební úpravy mateřské školy, Drslavice čp. 175". Týká se záležitosti půdní vestavby, kde ze stávajících nevyužitých prostor starého skladu chceme udělat odpočívací místnost pro děti. Zpracováním žádosti o dotaci jsme pověřili RNDr. Kašpara, se kterým jsme byli v čerpání peněz z MMR v minulých dvou letech velmi úspěšní, a výsledkem je dokument s názvem "Místo odpočinku, aspoň na půlhodinku". Celková výše investice je v tomto případě 965.000,- Kč, věříme, že veřejnou soutěží se nám cena podaří výrazněji snížit, a dotace, o kterou žádáme, činí 400.000,- Kč. V současné době běží stavební řízení, zda se nám jej podaří včas dokončit však, z důvodu nesouhlasu majitele sousedního pozemku pana Josefa Chvíly čp. 16, ukáže čas.

Třetí žádost o dotaci jsme podali na Zlínský kraj, a to z Programu na podporu obnovy venkova pro letošní rok, aktivita "Rekonstrukce a oprava objektů občanské vybavenosti zaměřených na poskytování kulturních a volnočasových služeb v obci". Jedním z předpokladů úspěšného a kompletního podání žádosti bylo výběrové zřízení na zhotovitele stavby. S výzvou na podání nabídky jsme oslovili celkem pět firem, z čehož tři se výběrového řízení zúčastnili. Vítězem VŘ se stala firma Sanizo s.r.o. z Uherského Brodu, která nabídla nejnižší cenu realizace v hodnotě 1.449.818,- Kč. S touto cenou jsme velmi spokojeni, projektová cena byla totiž o cca 400.000,- Kč vyšší. Žádost o dotaci včetně množství příloh jsme zpracovali a podali sami.  Zlínský kraj žádáme o cca 50% dotaci ve výši 724.000,- Kč a dílo budeme realizovat pouze za předpokladu, že s touto žádostí uspějeme. V takovém případě by práce proběhly od června do srpna tohoto roku.

V pořadí čtvrtou žádostí je projekt s názvem „Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy obce Drslavice“, a v praxi neznamená nic více a méně než celkovou rekonstrukci veřejného osvětlení v obci, které je již několik let v havarijním stavu. Na přípravě projektu i žádosti o dotaci úzce spolupracujeme se společností EON. Novelizovali jsme pasportizaci VO, vyhotovili světelný audit a výsledkem je technické řešení spočívající ve výměně 68 světelných bodů, 15 sloupů VO a rozvaděče, což představuje souhrnnou cenu 1.394.225,- Kč včetně DPH .. to je asi o cca 450.000,- Kč lepší nabídka než bylo původně avizováno. Žádost do programu EFEKT 2016 včetně množství příloh odesíláme v těchto dnech a žádáme o 70% dotaci, to představuje částku 969.126,- Kč. Odborná komise na ministerstvu bude žádosti posuzovat v květnu, v případě úspěchu je nutné akci realizovat do konce roku.

Pátou žádost o dotaci hodláme podat v polovině letošního roku z prostředků Místní akční skupiny Dolní Poolšaví, kdy se čerpání peněz, po dvou letech půstu z důvodu ukončení jednoho a zahájení druhého programového období fondů EU, zase obnoví. Jedná se o výstavbu nové opěrné zdi „pod Ježovem“, v současné době probíhají projekční, statické a administrativní práce, které by měly být dokončeny do konce března. Poté proběhne stavební řízení a následně výběrové řízení na zhotovitele. Kdy přesně dojde k realizaci, zda ještě v letošním nebo až příštím roce zatím nevíme přesně, jisté je, že k financování projektu dojde až v roce 2017.

Šestá žádost o podporu směřuje na Fond Zlínského kraje - sekce kultury z Programu na podporu kulturních akcí a aktivit v roce 2016, a žádáme o příspěvek na projekt Drslavského léta ve výši 35.000,-Kč. K ní jsme taktéž dodali i několik povinných příloh a vzhledem ke skutečnosti, že se nám dle našeho názoru podařilo argumentovat účelnost potencionálně poskytnutých finančních prostředků, věříme v úspěch této žádosti. Posledním, sedmým počinem je žádost o grant na hospodaření v obecním lese ve výši cca 11.400,- Kč, podklady pro toto nám dodal lesní hospodář, tyto jsem pak osobně podal k rukám pověřené úřednice na Zlínském kraji. V této souvislosti bych zmínil probíhající probírku v obecním lese, kterou pracovníci obce několik měsíců připravovali. Uspokojili jsme 14 zájemců o toto dřevo, těmto jsme přidělili a následně předali jednotlivé úseky k vytěžení.

Od začátku listopadu proběhlo v obci velké množství kulturně-společenských akcí, které jsme buď sami organizovali, nebo se na nich více či méně spolupodíleli. Hovořím o besedě se seniory, cestopisné vyprávění o Bali, vánoční výstavě panenek a Zpívání u kapličky, silvestrovském setkání na Pepčíně, Tříkrálové sbírce, turnaji ve stolním tenise pro děti, dvěma celodenním turnajům fotbalových přípravek a žáků „O pohár starosty obce“ v Polyfunkčním domě, farním, hasičském a sportovním plese a tradičním fašanku. Chtěl bych z tohoto místa poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci uvedených akcí, velmi si Vašeho přístupu vážím, společnými silami pracujeme na zvýšení pozitivního povědomí v okolí naší obce a současně posilujeme vzájemnou integritu uvnitř ní. K dobré propagaci rozhodně přispěly také reportáže odvysílané na rozhlasové stanici Českého rozhlasu Brno, kde v jednom vstupu starosta obce představil Drslavice a ve druhém pan Petr Hruboš hovořil o tradičních pokrmech našich předků – nejenom za toto, ale i za Petrův aktivní přístup coby nového nájemce Drslavské hospody bych mu chtěl taktéž velmi poděkovat. V uplynulém období jsem se zúčastnil také několika důležitých konferencí a seminářů, z nichž bych jmenoval bezpečnostní konferenci ve Zlíně pod záštitou pana hejtmana. Velmi rád jsem přijal pozvání na výroční schůze spolků a sdružení zde působících. Ať už to byl Sbor dobrovolných hasičů, TJ Drslavice, myslivecké sdružení Drslavice-Hradčovice nebo MO Českého svazu včelařů a další, práce všech spolků ve veřejném zájmu si velmi vážím a i nadále budu usilovat o rozvoj našich vzájemných vztahů a aktivně hledat nové formy podpory ze strany obce.

Závěrem jménem SDH Drslavice pozvání na sobotní košt slivovice spojený se zabijačkovými specialitami, na kterém zahrají Komenští heligonkáři.

V Drslavicích dne 23.2.2016 vypracoval Rostislav Mihel, starosta

Rekapitulace činnosti od 25.8.2015 do 5.11.2015

Za zmiňované období jsme dokončili administraci všech tří investičních projektů, které byly letos realizovány, v důsledku čehož jsme od poskytovatelů dotace obdrželi finanční prostředky na bankovní účet obce. U investičních akcí revitalizace veřejných prostranství a rekonstrukce sběrného dvora proběhly i fyzické kontroly účelnosti vynaložených finančních prostředků s konstatováním bez jakýchkoliv zjištěných závad nebo pochybení. Při realizaci projektů se nám podařilo dosáhnout významných finančních úspor, které budou využity k dalšímu zvelebování veřejného prostranství. Zlínskému kraji, Ministerstvu pro místní rozvoj a Fondu Asekol ještě jednou děkujeme za významnou finanční pomoc.

Koštem vína a burčáku jsme dokončili první ročník projektu Drslavské léto 2015, souboru 13 akcí, jejichž garantem byla obec Drslavice ve spolupráci s místními sdruženími a spolky, dovolím si nyní krátké zhodnocení. Na příjmové straně celkové příjmy tvoří částku 106.038,- Kč, na výdajové 102.763,- Kč, což představuje mírný přebytek. Pro úplnost je potřebné dodat, že na příjmové straně je zaúčtován dar ve výši 6.027,- Kč vybraný od občanů při mši svaté na akci Po stopách našich předků za účelem spolufinancování restaurování kříže u kapličky, které ve sledovaném období taktéž proběhlo, prací se zhostil pan Kopčil z Bílovic. Celkový výsledek je tedy +/- vyrovnaný a to znamená naplnění předsevzetí, se kterým jsme se do pořádání Drslavského léta pustili. Soudě dle mnohých reakcí návštěvníků bych celý projekt hodnotil jako úspěšný a životaschopný, přičemž bych si dovolil vyzvednout práci desítek dobrovolníků, bez kterých by organizace třinácti proběhnuvších akcí nebyla myslitelná. Při vědomí určitých drobných nedostatků, ze kterých se budeme snažit poučit, se již nyní zamýšlíme nad koncepcí Drslavského léta 2016. Jsem si jist, že jsme společně položili dobrý základ projektu, který v budoucnu může v širokém okolí přinést výrazné zvýšení povědomí o naší obci. Za to Vám všem, kteří přiložili tak či onak ruku k dílu i všem, kteří nás podporovali a podporují ještě jednou DĚKUJI.

Účastnili jsme se také Slavností vína v Uherském Hradišti, a to jednak přítomností desítek krojovaných v sobotním průvodu, již tradičně zdařilou zabijačkou v režii našich hasičů a v neposlední řadě vystoupením dětí z MŠ Drslavice v rámci programu mikroregionu Dolní Poolšaví. Pomohli jsme taktéž krojové chase s přípravou hodů. Zúčastnili jsme se v hojném počtu setkání zastupitelstev obcí mikroregionu Dolní Poolšaví v Popovicích. Do konce roku připravujeme besedu se seniory, cestopisné vyprávění, výstavu panenek, Zpívání u kapličky a tradiční silvestrovské setkání občanů na Pepčíně. Již nyní připravujeme i vydání zimního čísla Drslavského zpravodaje. Všem, kteří aktivně přispívají k udržení tradic a organizaci akcí pořádaných obcí Drslavice děkuji, vážím si Vaší pomoci. Chtěl bych také ocenit práci všech zaměstnanců obecního úřadu, kterých je v současné době devět a kteří významně pomáhají při postupném zvelebování naší obce.

Významným milníkem pro budoucnost dalšího rozvoje obce je dokončení komplexních pozemkových úprav, akce, na které pracujeme ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem, zhotovitelskou firmou Georeal a vlastníky pozemků v našem katastru nepřetržitě od roku 2011. Výsledkem této snahy je poměrně hladký průběh, který je ve výsledku rozhodně méně komplikovaný než v jiných obcích, kde KPÚ taktéž běží. Druhou fází pak bude postupná realizace plánu společných zařízení, projektů, které by v budoucnu měly významně přispět do soukolí infrastruktury extravilánu Drslavic. Na tomto dlouhodobém úkolu začneme pracovat v první polovině příštího roku poté, jakmile bude dokončen zápis do katastru nemovitostí nové vlastnické struktury vzešlé z dokončení KPÚ. Všem, kteří se jakkoliv zasloužili o provedení pozemkové úpravy v obci taktéž děkuji.

Rekapitulace činnosti od 1.6.2015 do 25.8.2015

Za zmiňované období došlo ke kompletní realizaci všech tří investičních projektů, na které jsme v první polovině roku obdrželi příslib dotací, čímž jsme vyčerpali plán prací většího rozsahu pro letošní rok. Firma BONITA nám realizovala nové dětské hřiště přesně dle projektové dokumentace schválené stavebním úřadem. Práce probíhaly poměrně hladce až na drobné komplikace s instalací ruských kuželek, toto se však v řádu dní podařilo vyřešit k naší spokojenosti. S pracemi výrazně pomohli zaměstnanci obce a také pan Petr Hruboš, zmiňovaným patří naše poděkování. Po dokončení prací jsem vypracoval provozní řád na základě doporučení společnosti Bonita a následně vyvěšením vstoupil v platnost. Revizi máme za povinnost provést do jednoho roku od realizace díla a nemá vliv na užívání herních prvků. Hřiště tedy od samého začátku slouží veřejnosti, zaznamenáváme zde zvýšenou koncentraci dětí místních i ze širokého okolí, což byl jeden z cílů, se kterými jsme do projektu vstupovali. Minulý týden jsme poskytovateli dotace na MMR zaslali další várku požadované dokumentace a v nejbližších týdnech očekáváme rozhodnutí o dotaci. Fakturu Bonitě uhradíme příští týden a poté se budeme snažit obdržet dotaci v co nejkratší době.

Podobná situace je i u revitalizace veřejného prostranství, dílo je z drtivé části dokončeno, zbývá podruhé odplevelit dotčené plochy a osít trávou. Fakturu dodavateli společnosti EKOTIP jsme uhradili dnes a v průběhu následujícího týdne hodláme zpracovat vyúčtování pro poskytovatele dotace Zlínský kraj. Po následné kontrole by nám měly být slíbené finanční prostředky poskytnuty. S údržbou revitalizovaných prostranství pracovníci obce tráví množství pracovního fondu, zatím se nám úspěšně podařilo eliminovat vedra z července a počátku srpna. S postupem prací mohu taktéž vyslovit v zásadě spokojenost, absolvovali jsme za přítomnosti starosty, místostarostky a pana Štěpančíka několik kontrolních dnů, na kterých jsme upřesňovali detaily vyplývající z projektové dokumentace.

Dotaci z Fondu ASEKOL jsme již obdrželi na bankovní účet obce a také jsme provedli závěrečné vyúčtování, které již bylo ze strany obchodního zástupce této společnosti odsouhlaseno.

Asi největší porce našeho letního snažení je koncentrována do organizačních příprav akcí Drslavského léta, kterých bylo k dnešnímu dni 10 a další tři nás čekají. Dosavadní průběh zatím splňuje naše předpoklady, a to jak po zmiňované organizační stránce, tak co do návštěvnosti i po ekonomické stránce. Přeje nám i počasí a tak zatím žádná z akcí nemusela být odvolána. Na celkové hodnocení je ještě brzy, plně se soustřeďujeme na dokončení celého projektu, ale soudě podle spokojených reakcí návštěvníků té či oné produkce předpokládáme, že po určitých úpravách, budeme v této podpoře kulturně společenskému a sportovnímu životu v obci pokračovat i v příštím roce. Chtěl bych ale z tohoto místa už teď poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do organizace akcí a také Vás všechny pozvat v neděli na loučení s prázdninami na Pepčíně, o týden později na zvěřinové hody do Polyfunkčního domu a konečně 19.9. do Obecního domu na košt burčáku a vína, který pořádáme ve spolupráci s místní organizací zahrádkářů pod záštitou ministra zemědělství pana Mariána Jurečky.

V Drslavicích dne 25.8.2015 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce

Rekapitulace činnosti od 25.2.2015 do 1.6.2015

V únoru letošního roku jsme podali tři žádosti o dotace a v průběhu května jsme byli průběžně informováni, že všechny tři byly uspokojeny. Projekt revitalizace veřejných prostranství centra obce počítá s investicí 468.000,– Kč, z čehož plnou polovinu (234.000,– Kč) pokrývá dotace ze Zlínského kraje v rámci Podprogramu na podporu obnovy venkova. Zlínskému kraji za finanční podporu děkujeme, zhotovitelem prací bude společnost EKOTIP z Částkova, která zvítězila ve výběrovém řízení. Nyní jednáme o termínu realizace, práce chceme zahájit ještě v průběhu tohoto měsíce.

Druhá dotace, která byla uspokojena, byla podána na Ministerstvu pro místní rozvoj v rámci titulu Podpora obnovy a rozvoje venkova s cílem vybudovat nové dětské hřiště ve sportovním areálu obce. Celková výše nákladů je stanovena na 572.693,– Kč, z toho plných 400.000,– Kč tvoří dotace. MMR děkujeme za poskytnutí finančních prostředků, kterých si vážíme o to víc, že bylo uspokojeno pouze cca 10% ze všech podaných žádostí. Zhotovitelem projektu bude společnost BONITA s.r.o., smlouvu o dílo bychom měli podepsat v nejbližších dnech, realizaci plánujeme na přelom června a července.

V plném proudu máme realizace projektu vodovodní přípojky hospůdky U komára a kabin TJ, zde nám s pracemi a vyřizováním dokumentace výrazně pomáhá pan Petr Hruboš. V červnu bychom měli také dokončit dle projekt navržené úpravy šatny a sociálního zařízení v Polyfunkčním domě. Již třetí měsíc se intenzívně zabýváme napojením na kanalizační řad Prakšice – Uherský Brod a činíme postupné kroky, které by v horizontu let směrovat k úplnému odkanalizování naší obce. Stále probíhá příprava projektů opravy opěrné zdi na Ježově, půdní vestavby v Mateřské škole a nového parkoviště za sportovním areálem obce, toto chceme mít hotovo do konce letošního roku a pak čekat na vhodný dotační titul. Znovu konstatuji, že bez dotačních peněz se obec naší velikosti, pokud chce vůbec realizovat nějaké investice, absolutně neobejde. V několika etapách proběhla v období únor až květen jednání mezi starostou obce, společností GEOREAL zajišťující u nás průběh pozemkových úprav a vlastníků pozemků. Věříme, že se nám podařilo dořešit zbývající okruh problémů a nesrovnalostí tak, aby v druhé polovině letošního roku mohly být komplexní pozemkové úpravy v Drslavicích vyhlášeny. Pokud se tak stane, osobně to budu považovat za vynikající počin a ten nejlepší vklad do obnovy extravilánu obce do budoucna. Závěrečné jednání vlastníků pozemků je naplánováno na 13.7. v Obecním domě, vystavený návrh nového členění pozemků je pak možné prohlédnout na Obecním úřadě.

Zcela novým počinem obecního úřadu je projekt kulturně společenských, sportovních a charitativních akcí, které propagujeme pod názvem Drslavské léto 2015. Jejich cílem je hodnotově a kvalitativně zlepšit kulturní život v obci, přičemž akce jsou koncipovány pro všechny věkové kategorie spoluobčanů a návštěvníků z okolí. Podařilo se nám zajistit jedenáct sponzorů a záštitu pana senátora Kunčara, kteří celkově věnovali na podporu projektu 64.000,– Kč. Velmi si tohoto vážíme, děkujeme a již nyní můžeme konstatovat, že veškeré hudební produkce finančně pokryjeme. Mediálními sponzory se staly Rádio Čas, týdeník Dobrý den s Kurýrem, televize Slovácko a reklamní agentura KVARK, prostřednictvím nich pak v těchto dnech spouštíme na naše poměry masivní kampaň na podporu projektu. Spolu se všemi spolky a sdruženími, které v obci působí pak zajišťujeme a koordinujeme organizaci jednotlivých akcí. Tou první je sportovně soutěžní odpoledne pro děti v areálu sportovně střeleckého klubu ve Skákavci, srdečně tímto zvu k účasti všechny děti, rodiče a přátele soutěží a dobré zábavy.

V Drslavicích dne 1.6.2015 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce

 

Rekapitulace činnosti od 17.12.2014 do 25.2.2015

Před koncem kalendářního roku jsme dokončili stavební práce v uličce, které úzce souvisely s výstavbou nové trafostanice. Jednalo se zejména o předláždění části chodníku a instalaci dvou sloupů a tří světel veřejného osvětlení. Část prací provedly pověřené zhotovitelné firmy, předláždění chodníku a okolní úpravy jsme zajistili svépomocí. Poněkud nás zaskočila instalace dřevěného sloupu pro rozvaděč O2 přímo v křižovatce uličky, šetřením jsme zjistili, že leží na soukromém pozemku a tudíž jsme neměli možnost toto žádným způsobem ovlivnit. V současné době na náš podnět dochází ke zrušení pevné telefonní linky v budově MŠ, resp. převod čísla na internetové rozhraní, a pokud toto proběhne úspěšně, pokusíme se jednáním s O2 vyvolat odstranění sloupu, který se v tu chvíli stane zbytečným. Z důvodu probíhajících pozemkových úprav a vlastnických změn parcel v lokalitě poblíž průmyslové zóny jsme museli pozastavit přípravu obdobného projektu na vybudování nové trafostanice, nicméně předpokládáme, že bychom se k řešení záležitosti mohli vrátit koncem letošního roku.

Značnou část uplynulého období jsme strávili přípravou projektů a následného podání žádosti o dotace. Chtěl bych konstatovat, že ve dvou případech se nám toto i přes značné obtíže podařilo naplnit. Projekt revitalizace veřejných prostranství centra obce počítá s investicí 468.000,– Kč, z čehož plnou polovinu (234.000,– Kč) by měla pokrýt dotace ze Zlínského kraje v rámci Podprogramu na podporu obnovy venkova. Cílem projektu je zlepšit stav veřejné zeleně návsi z estetického a funkčního hlediska. Projekt více zobytňuje centrum obce a vytváří vhodný program s přihlédnutím na její potřeby. Estetická stránka projektu se snaží vycházet z tradičních druhů zeleně. Hlavní plochou k revitalizaci je okolí kaple. Je zde navržena reprezentativní kvetoucí výsadba, širší okolí je pojednáno jako venkovská pobytová plocha. Prostor budou spoluvytvářet slivoně a lavice z dřevěných hranolů, které budou zasazeny do svahu a mohou sloužit nejen k posezení, ale i ke hrám. Další část, dosud nevyužívaná plocha nad novým stanovištěm pro kontejnery tříděný odpad (vedle domu čp. 87, poblíž zastávky), ponese náplň klidové zóny pro odpočinek a posezení. Inspirací pro řešení jsou staré venkovské zahrádky, které vždy spoluvytvářely charakter venkovských sídel a v současnosti se z nich vytrácí. Plocha bude opatřena vhodným mobiliářem a osázena rostlinami venkovského charakteru. Tolik velmi stručně k tomuto záměru, který čítá desítky různých typů prací a opatření. Chtěl bych za vyhotovení studie a odborné poradenství poděkovat paní Magdaleně Beníčkové, která se zadání profesionálně zhostila a také paní místostarostce, se kterou jsme jednotlivé aspekty a detaily projektu dolaďovali.

Druhým bodem našeho snažení bylo podat žádost o dotaci Ministerstvu pro místní rozvoj v rámci titulu Podpora obnovy a rozvoje venkova s cílem vybudovat nové dětské hřiště ve sportovním areálu obce, a to na zelené ploše mezi kabinami TJ a letní hospůdkou U komára. Celková výše nákladů je stanovena na 572.693,– Kč, z toho plných 400.000,– Kč by měla pokrýt právě dotace. Příprava projektu byla administrativně velmi náročná a jejím výsledkem je ucelená dokumentace a následný územní souhlas s umístněním herních prvků stavebním úřadem. Projekt počítá s instalací 5,5m vysoké lanové pyramidy, lanové dráhy, tří houpaček, stolu na pingpong a ruských kuželek. Při přípravě projektu významně pomohl pan Ing. Kovařík, který zpracoval nosnou koncepci hřiště a také RNDr. Kašpar, se kterým jsme optimalizovali žádost o dotaci. Za vstřícnost děkuji dětem z MŠ Drslavice, které namalovaly krásné obrázky svých představ hřiště, Ing. Vozárové ze stavebního úřadu za konzultace a konečně panu Petrovi Hrubošovi, který pomohl s vyřízením vyjadřovaček dotčených orgánů. O tom, zda budou naše žádosti uspokojeny či nikoliv budeme uvědomeni v průběhu dubna a května letošního roku.

Komplexní pozemkové úpravy vstoupily do klíčové fáze projednávání nového návrhu s dotčenými vlastníky, které počátkem února v koordinaci s obcí zajišťovala zpracovatelská firma GEOREAL Plzeň. Jednání se účastnila rozhodující většina vlastníků dotčených pozemků, která nové uspořádání odsouhlasila. Toto nás naplňuje optimismem a vytváří předpoklad, že by pozemkové úpravy mohly být vyhlášeny již v druhé polovině letošního roku. Pro obec je zásadní a velmi příznivá skutečnost, že velikost pozemků v našem vlastnictví spolu s pozemky, které nám budou převedeny ze Státního pozemkového úřadu a ÚZSVM dostačoval k vypořádání plánu společných zařízení v plném rozsahu. Firmě GEOREAL i Státnímu pozemkovému úřadu, který od nového roku pověřil k vyřizování KPÚ jiného pracovníka, poskytujeme maximální součinnost, za poslední dva měsíce jsem absolvoval tři několikahodinové pracovní porady. Zbývá samozřejmě ještě dořešit mnoho náležitostí, zatím ale jde vše dle stanoveného časového harmonogramu.

Přistoupil jsem také k rozsáhlé restrukturalizaci webových stránek obce, která se týká jak uživatelského, tak administrativního prostředí aplikace. Za nejvýznamnější změny považuji implementaci bannerů na hlavní stránce, která má za cíl blíže a na první pohled přiblížit novým návštěvníkům seznámení se s obcí a také on-line přístupem k hlášení veřejného rozhlasu. Došlo i k významné reorganizaci levého textového menu a rozpracován mám i nový zdrojový kód vybraných položek, který si klade za cíl zrychlit načítání paketu dat uživatelem webu. Stránky jsem po několika letech přihlásil i do soutěže Zlatý erb, uvidíme, jak v konkurenci ostatních webů obstojí.

Snažili jsme se v rámci možností zajistit co možná nejlepší úklid sněhu z místních komunikací a chodníků, chtěl bych poděkovat všem spoluobčanům, kteří nám v tomto pomáhali a před svými domovy pravidelně čerstvě napadaný sníh odklízeli. Absolvoval jsem také několik důležitých jednání týkajících se jednak zákonného rámce administrativního chodu úřadu a jednak konzultací na téma dotačních možností v novém programovém období čerpání peněz z fondů EU. Před definitivním dokončením je i tři roky trvající projekt naučné stezky „Po hranicích devíti katastrů“, vše by mělo být dořešeno a profinancováno v průběhu jara. U zhotovitele Polyfunkčního domu jsme reklamovali porušené spáry v podlaze haly, k nápravě by v rámci záruky mělo dojít 9.3. Velké množství času mě a hlavně paní účetní zabrala příprava na každoroční, tentokrát třídenní audit hospodaření za rok 2014, který úspěšně proběhl minulý týden. Chtěl bych za odvedenou vzornou práci paní Maleňákové poděkovat.

Ze sportovních akcí, jejichž organizaci jsme zajišťovali nebo se na ní významně podíleli byl turnaj ve stolním tenise dětí v závěru loňského roku a také turnaj sedmi týmů fotbalových přípravek “O pohár starosty obce” v hale Polyfunkčního domu. V předvánočním čase jsme spolu s místní organizací KDU připravili tradiční Zpívání u kapličky a výstavu betlémů. Obě akce navštívilo množství spoluobčanů i lidí z okolí. S přípravou plesů jsme v rámci možností pomohli SDH i TJ Drslavice, oba plesy v Obecním domě považuji za vydařené. Spolupodíleli jsme se i na organizaci tradiční Tříkrálové sbírky, která letos vynesla rekordních 24.000,– Kč, za každoroční péči o hladký průběh děkuji paní Jarmile Orlovské a paní Jitce Mošťkové, poděkování patří I šesti malým koledníkům. Konečně poslední velmi vydařenou akcí byl fašank, do kterého se letos aktivně zapojil i klub drslavských seniorek. Poděkování za organizaci fašanku patří místním hasičům a TV Slovácko za zpracovanou reportáž. Závěrem srdečně všechny přítomné zvu na cestopisné vyprávění “Exotické Filipíny”, kterým nás provede Petr Chvíla a které se uskuteční 8. března od 16 hodin v Obecním domě.

V Drslavicích dne 25.2.2015 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce

Rekapitulace činnosti OÚ od 23.9.2014 do 17.12.2014

V průběhu posledních týdnů se podařilo dořešit několik náležitostí přímo souvisících s dokončením rekonstrukce zahrady MŠ a tak je možné k dnešnímu dni konstatovat, že ji lze považovat za dokončenou. Jednalo se zejména o vyhotovení nové revizní zprávy dětského hřiště a také vyhotovení nového provozního řádu pro jeho užívání. Provedením revize jsme pověřili certifikovaného specialistu Ing. Čápa, který v první fázi konstatoval cca 8 drobných nedostatků týkajících se dopadových ploch a stávajících herních prvků. Tyto jsme svépomocí do konce října odstranili, zdokumentovali a dali podnět k opakovanému posouzení. Výsledkem bylo vydání protokolu roční revize dětského hřiště, která konstatuje jeho provozuschopnost. Souběžně jsem s paní ředitelkou MŠ Zahradníkovou dolaďoval parametry nového provozního řádu tohoto hřiště, za který neseme společnou odpovědnost. Vycházeli jsme přitom z doporučení školní inspekce v souladu s právními normami a platnou legislativou. Klíčovým parametrem našich rozhodnutí byla bezpečnost dětí v době jejich pobytu na zahradě, sekundárním pak možnost využití hřiště veřejností a to po ukončení letošní zimy s platností od 15.3.2015. Chtěl bych tímto paní ředitelce poděkovat za spolupráci, provozní řád vyvěšením z obou vchodů do areálu MŠ vstoupil v platnost a dávám k laskavému uvážení co nejširší veřejnosti se s ním seznámit. V průběhu období se nám také podařilo vypořádat dotaci ve výši 400.000,– Kč od MMR, kterou již máme na bankovním účtu obce. Dotace je dořešená i po administrativní stránce včetně závěrečného vyúčtování akce.

V novém čísle obecního zpravodaje jsem podrobně informoval o ekonomice Polyfunkčního domu za první rok provozu, omezím se nyní pouze na konstatování, že hospodaření skončilo ziskem 98.748,– Kč, což osobně považuji za velmi dobré. I tuto zimní sezónu je hala maximálně obsazená, a vzhledem k mírnému průběhu letošní zimy jsem i tentokrát optimistou. Zastupitelstvo obce tak, jak mě z první porady v novém složení vyplynulo, je nakloněno rozumně cíleným investicím za účelem trvalé udržitelnosti zařízení, budeme tedy o harmonogramu jejich postupných realizací debatovat. V současné době pracujeme na vyřízení nejrůznějších revizních zpráv spojených s provozem budovy.

První investiční akcí v novém volebním období je výstavba nové trafostanice v uličce, jejíž investorem je na základě naší žádosti a předchozího jednání společnost EON. Původní trafostanice zde byla jednak v havarijním stavu, ale hlavně měla dle norem široké ochranné pásmo, které výrazně do budoucna omezovalo realizaci plochy pro bydlení dle nového územního plánu obce. Zhotovitelem projektu v hodnotě 1,3 mil. Kč je společnost MOEL ze Šumic, které poskytujeme maximální součinnost. Práce započaly 10.11. a byly dokončeny za necelý měsíc. Využijeme této vhodné příležitosti, předláždíme část chodníku zámkovou dlažbou v této oblasti a také instalujeme nové veřejné osvětlení. Před započetím stavby jsme vyřídili projektovou dokumentaci a zajistili potřebná povolení stavebního úřadu pro zdárnou realizaci projektu. Zde existuje reálný předpoklad, že tyto práce včetně vyčištění přilehlé komunikace budou dokončeny do tohoto pátku. Závěrem děkuji všem občanům žijících v této lokalitě za trpělivost se zvýšeným hlukem a nepořádkem, který se stavbou tohoto typu úzce souvisí.

Nepříjemnou zprávou těchto dnů je informace, že se stále odsouvá termín možnosti čerpání peněz z fondů EU v novém programovém období let 2014 – 2020 z důvodů vlekoucí se přípravy parametrů administrativního charakteru. Tajemník Místní akční skupiny Dolní Poolšaví, jejíž jsou Drslavice, součástí mě sdělil, že není předpoklad čerpání dotací ani v průběhu roku 2015 a bude obnoveno až v roce 2016. V uplynulých dnech se však objevily jiné možnosti čerpání dotací v příštím roce, které budou předmětem samostatného bodu dnešního jednání.

Počátkem prosince jsme dokončili a poté distribuovali nové vydání obecního zpravodaje, jehož součástí byl i malý praktický dárek. V tomto období jsme provedli i vánoční výzdobu obce, celkové náklady na pořízení 2000ks LED světel, které nyní zdobí strom u kapličky a u obecního úřadu přišly na 15.000,– Kč. Věcnou cenou jsme obdarovali výherce, který se stal 200.000 návštěv­níkem webových stránek obce. V rámci propagace obce bylo natočeno několik reportáží na TV Slovácko, se kterým máme smluvní vztah s mikroregionem Dolní Poolšaví. Valná hromada tohoto svazku obcí se konala včera a její členové se zabývali zejména výhledem činnosti právě začínajícího volebního období. V říjnu bylo instalováno zábradlí na schodišti u Obecního domu, tyto práce provedla firma pana Matušíka z Vlčnova. Úspěšně jsme také vyřídili veškerou papírovou dokumentaci k územnímu řízení pro projekt realizace vodovodní přípojky sportovního areálu, chtěl bych za významnou pomoc v tomto ohledu poděkovat panu Petru Hrubošovi. V pokročilé fázi máme také dodatečné povolení stavby zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný odpad ve středu obce. V platnost vstoupil i nový lesní hospodářský plán, jeho jednotlivé parametry a plán práce projednávám s lesním hospodářem. Poskytujeme také součinnost smluvním partnerům společnosti EON při vyřizování administrativních náležitostí spojených se stavbou plánované trafostanice v průmyslové zóně obce. Minulý pátek jsem v Uherském Hradišti převzal grant ve výši 10.000,– Kč od nadace SYNOT, který jsme ve spolupráci s TJ Drslavice podali v září tohoto roku. Peníze budou použity na nákup sportovních potřeb pro sportovní oddíl, Nadaci SYNOT za poskytnutí dotace děkujeme.

Samostatnou kapitolu tvoří kulturně společenské akce na kterých se podílíme. Bylo jich za uplynulé období mnoho a s nimiž bych Vás chtěl nyní seznámit. V říjnu to byly tradiční hody, jejich organizaci měl na starosti ročník 1996. V pátek se konala hodová zábava se skupinou FAST Band. Organizátoři vkusně nazdobili sál, zajistili bohatou tombolu a občerstvení, musím však konstatovat nízkou účast návštěvníků. V neděli po slavnostní mši svaté se konala tradiční obchůzka krojové mládeže s vozením berana za doprovodu cimbálové muziky Rozmarýn. Na hřišti TJ byly podobně jako v uplynulých letech přítomny kolotoče, tentokrát po celé asfaltové ploše mezi kabinami TJ a letní hospodou u Komára.

V příjemné, přátelské atmosféře se dne 19.11. v Obecním domě uskutečnilo každoroční setkání se seniory, které uspořádal Obecní úřad ve spolupráci s Mateřskou školou Drslavice. Po úvodním přivítání starostou obce a paní ředitelkou MŠ vystoupily s programem děti ze školky a školní družiny. Naše pozvání k radosti přítomných přijal pan farář Zdeněk Gerhard Klimeš, který následně pronesl několik hřejivých vět. Setkání zpestřila velmi pěkně naaranžovaná výstava paličkovaných krajek, k tanci a poslechu hrála skupina FAST Band.

V listopadu proběhly ve dvou nedělích těsně po sobě v Obecním domě dvě cestopisná vyprávění s projekcí s cestovatelem Vítem Šobáněm. První z nich byla o Maroku a pro návštěvníky jsme připravili mátový čaj a také ochutnávku plodů typických pro tuto oblast. Druhá byla o oblasti Bali a Comoda a zde také na přítomné čekalo překvapení v podobě mixu ovoce a zázvorového čaje. Obě přednášky se vyznačovaly hojnou účastí, výtěžek z dobrovolného vstupného posloužil k pokrytí nákladů akcí. Chtěl bych velmi poděkovat panu Vítu Šobáňovi, že zcela bez nároku na jakýkoliv honorář do naší obce přijel podělit se o své zážitky z cest. V tomto modelu akcí budeme pokračovat i v příštím roce.

Minulý týden jsme promítáním retro pohádek pro děti zahájili cyklus nazvaný Pohádkové vánoce v Drslavicích. Ve spolupráci s kinem Uherské Hradiště byly starou dobovou promítačkou ke shlédnutí projekce méně známých pohádek s vánočními motivy, po přestávce pak známější příběhy. Poté byla otevřena výstava betlémů v suterénu Obecního domu, kterou pořádáme ve spolupráci s místní KDU-ČSL a která je k vidění po celý tento týden.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám s organizací výše uvedených akcí pomohli, velmi si vážím Vaší pomoci. Zvláště bych pak chtěl poděkovat místostarostce obce paní Markétě Bučkové, bez jejíž velké pomoci bych si organizaci všech mnou jmenovaných akcí uměl představit jen stěží.

Závěrem je mou milou povinností pozvat Vás na nedělní Zpívání u kapličky, kde se nám myslím podařilo zajistit výborné obsazení co do kvality účinkujících. Přeji Vám všem krásné a požehnané prožití Vánoc a hodně zdraví a spokojenosti v Novém roce 2015.

 

V Drslavicích dne 17.12.2014 zpra­coval Rostislav Mihel, starosta obce

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Důsledně dbám na to, abych vykonával svoji funkci aktivně a bezúhonně, v souladu s ústavním pořádkem, zákony a dalšími právními předpisy České republiky a v souladu se svým svědomím.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Poděkování