Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Rekapitulace činnosti OÚ

Období od ustavujícího zasedání ZO 12.11.2010 do 8.2.2011

Zahájili jsme několik jednání v mnoha oblastech různých priorit a různého zaměření. Koncem roku 2010 jsme vydali nové barevné číslo Drslavského zpravodaje, připravili a organizačně zajistili Besedu s důchodci, spolupodíleli jsme se na organizaci Zpívání u kapličky a výstavě (Ne)zapomenuté hračky. Starosta obce se postupně zúčastnil jednáních skupiny E-ON, Rumpoldu, mikroregionu Dolní Poolšaví, valné hromady SVAKu, převzal dotaci z nadace Děti-kultura-sport na Velehradě ve výši 30.000kč na opravu kapličky a prošel vstupním školením nových starostů na Zlínském kraji, paní účetní se zúčastnila několika odborných školení týkajících se její agendy. V tomto období jsme zabezpečili kapličku v rekonstrukci, rozjednali jsme realizaci statického přepočtu nosné konstrukce a založení mostu přes Olšavu, ořezali a vysadili nové lípy poblíž areálu TJ, provedli vánoční výzdobu středu obce a v rámci možností udržovali a nadále udržujeme komunikace v zimním období svépomocí i za spolupráce pana Koníčka z Hradčovic. Došlo k převodu placeného hostingu internetových stránek, změně oficiálních emailových adres obce a podpisu dohody o pracovní činnosti na správu a údržbu webových stránek Obce Drslavice s účinností od 1.1.2011. Práci bude vykonávat starosta obce v rozsahu 2 hodin denně a vše povede k celkové reorganizaci stránek, která má postupně za cíl zvýšit informovanost spoluobčanů o dění v obci. Provedli jsme inventurizaci veškerého obecního majetku, vypracovali nový jednací řád obecního zastupitelstva, vypracovali nové vyhlášky s nabytím platnosti od 1.1.2011 a při­pravili rozpočet na rok 2011.

Nyní mě dovolte trochu obšírnější pohled na průběh jednání týkající se především následujících oblastí: rekonstrukce kapličky, stabilizace toku Holomňa, nový územní plán obce, „Klub s hernou a ubytováním pro zaměstnance“, obecní les, Polyfunkční budova, rozhledna na Pepčíně.

Kromě dotace na rekonstrukci kaple od Nadace Děti-kutura-sport ve výši 30.000,–Kč kterou jsem již vzpomínal máme rozpracované podání žádostí o dotace jednak z Fondu kultury Zlínského kraje na stavební obnovu kulturní památky a jednak z programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Vyřídili jsme potřebná povolení na stavebním úřadě a následně zajistili dokumentaci na katastrálním úřadě. Uzavřeli jsme smlouvu o dílo se společností Sabema sanace vlhkých objektů s.r.o. na celkovou částku 153.446,– Kč včetně DPH, cena zahrnuje aplikaci mírné elektroosmózy. Oproti původní nabídce která činila 230.880,– Kč vč. DPH od této společnosti jsme dosáhli celkové úspory ve výši 77.434,– Kč. Výběrové řízení firmy, která provede kompletní sanaci fasády, vnitřních omítek a ostatní celkové dodělávky, bude v nejbližších dnech. Celkovou výši nákladů na opravu kapličky se budeme snažit pokrýt z výše uvedených dotačních titulů. Termín prací oprav je stanoven v rozmezí březen 2011 až září 2011.

V souvislosti se změnou správce toku Holomňa, kdy novým správcem byly s platností od 1.1.2011 stanoveny Lesy ČR, jsme ihned zahájili jednání s touto společností. Jednou z priorit obce je udělat taková opatření, aby nedošlo k opakování povodní, které někteří naši obyvatelé zažili 2.6.2010. Po intenzivních jednáních a fyzické prohlídce celého toku Holomně v katastru naší obce jsme rozpracovali činnosti směřující jednak k vykácení polámaných nebo jinak nevyhovujících stromů z břehového porostu a následně pak stavebních činností při stabilizaci a zkapacitnění koryta Holomně v délce cca 400 metrů směrem od mostku u Obecního úřadu k tzv. Čupovému mostku. Co se týká vykácení polámaných nebo jinak nevyhovujících stromů z břehového porostu, v průběhu měsíce února se na tuto činnost pokusíme zajistit pracovníky na dotaci od Úřadu práce, Lesy ČR pak zajistí firmu, která zásah v břehovém porostu provede dle předchozího vyznačení takto poničených stromů. Tyto práce by měli započít v březnu 2011. Záležitosti týkající se stavebních činností při stabilizaci a zkapacitnění koryta Holomně v délce cca 400 metrů budou probíhat v horizontu jednoho až jednoho a půl roku. Celková investice se pohybuje ve výši 5,2 mil. Kč. V první fázi jsem zabezpečil všechny souhlasy vlastníků dotčených pozemků pro obě popsané akce, vlastníkům jsem jednotlivě podrobně nastínil chronologický postup předpokládaných prací. Koncem února letošního roku by měly začít práce na tvorbě projektové dokumentace, průběžně Vás budu o dalším postupu informovat. Třetím pilířem by pak měla být výstavba suchého poldru, v současné době dochází k převodu kompletni dokumentace projektu na Lesy ČR a také k přerozdělení kompetencí mezi zainteresovanými pracovníky. Prověřováním skutečností ohledně poldru se budeme dále zabývat, zde však z jednání, která jsem v této věci vedl konstatuji, že nejlepší doba pro pokrytí nákladů na suchý poldr z dotací proběhla někdy v letech 2006 až 2007.

V rámci zpracování nového územního plánu jsme po ukončení druhé etapy vypracování „zadání“ územního plánu chtěli požádat o dotace z podprogramu na podporu obnovy venkova. Z důvodu, že Drslavice leží v území rozvojové osy N-OS2 Olšavsko-vlárská však nejsme oprávněným žadatelem. V nejbližších dnech povedu na téma posunu do třetí etapy zpracování nového územního plánu jednání se zpracovatelem a o jeho výsledcích Vás budu informovat. Dle informací kterými v současné době disponuji bude možnost žádat na územní plán o dotace z Evropských fondů, kde je pokrytí až do výše 100%. Není však známo, kdy bude příslušný dotační titul vypsaný.

V polovině prosince jsme obdželi žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci a o vydání povolení rozšířeného sjezdu z místní komunikace od projektové kanceláře v zastoupení investora stavby „Klubu s hernou a ubytováním pro zaměstnance“, což je oficiální název budovy vedle Benziny. Přiloženou dokumentaci jsem podrobně analyzoval jednak se zástupcem stavebního úřadu, odboru dopravy-silničního hospodářství, právníkem zastupujícího naši obec a specializovaným odborníkem v oboru dopravy, který nám následně zpracoval připomínky k této dokumentaci. Tyto jsem použil jako odpověď investorovi, se kterým jsem na třech jednáních v průběhu doby vysvětloval a upřesňoval stanoviska obce. Za tímto účelem jsem svolal i jednání na místě samotném, kterého se zúčastnili všichni výše jmenovaní zainteresovaní zástupci. Výsledkem bylo přepracování projektové dokumentace a dojednáno určité kompromisní řešení situace. V současné době geodetická kancelář zaměřila trojuhelník plotu ve směru od obce, který obec Drslavice vykoupí od investora a následně dojde k úpravě plotu dle předběžné dohody s ním. O dalším postupu budu zastupitelstvo obce informovat.

V polovině ledna jsem také absolvoval půldenní prohlídku obecního lesa, který se rozkládá na rozloze cca 31 hektarů. Společně lesním hospodářem a firmou, která provádí těžařské a přibližovací práce jsme se zabývali nastavením takových mechanismů systému práce v lese, abychom dosáhli jeho efektivní správu. Následně jsem si od starosty sousední obce nechal vysvětlit systém hospodaření tak, jak funguje u nich a dospěl jsem k názoru, že tento model je pro správu lesa optimální. O podrobnostech fungování jsem členy ZO informoval na poradě, mými hlavními kritérii lesního hospodaření jsou transparentnost a kvalitní porost.

Snažím se také seznamovat s rozsáhlou dokumentací k plánované výstavbě Polyfunkčního domu. V této věci jsem vedl jednání se společností, která nám registrovala projekt na druhé kolo žádostí dotačního titulu z Evropského fondu pro rozvoj a obnovu venkova, ve kterém jsme neuspěli. O tomto jsme informováni dopisem z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ze dne 14.10.2010 a jako odůvodnění je použita formulace cituji „nedosažení potřebného počtu bodů v soutěži s ostatními projekty“. Zástupce společnosti zdůraznil, že hlavní šance na získání dotací byla v prvním kole žádostí, kde byla uspokojena většina žádostí. I zde jsme měli podanou žádost a ani zde jsme neuspěli. Podle jeho názoru je další šance získání dotací z tohoto fondu prakticky nulová. Osobně si o tomto korupcí prolezlém a pokřiveném systému dotací, kdy platí citát pana George Orwela „Všichni lidé jsou si rovni a někteří jsou si rovnější“, nedělám žádné iluze. Přesto chci jasně prohlásit, že vynaložím v budoucnosti v tomto směru veškeré svoje úsilí i při vědomí, že se jedná z rozhodující části o boj s větrnými mlýny.

Na Silvestra se mnozí z nás zúčastnili setkání na místě, kde dříve stával Pepčín. Máme vypracovanou projektovou dokumentaci na stavbu rozhledny na tomto místě, avšak vysoký finanční rozpočet na tuto akci a hlavně zdrženlivý postoj města Uherský Brod nedává mnoho šancí tento projekt realizovat. Moje jednání v této věci s panem starostou Uherského Brodu toto stanovisko bohužel potvrdili. Přesto bych chtěl do budoucna vyvinout určité iniciativy v této věci, nakolik se však stanou reálnými ukáže čas.

Dne 7. února 2011 vypracoval Rostislav MIHEL, starosta obce

Období od 8.2.2011 do 19.4.2011

Vážení spoluobčané,
předkládám Vám v tuto souhrnnou zprávu o činnosti OÚ Drslavice od posledního zasedání ZO, které se konalo dne 8.2.2011 do dnešního dne 19.4.2011.

Počátkem března jsme provedli první část druhé etapy rekonstrukce kaple, kterou byla sanace zdiva metodou mírné elektroosmózy. Toto provedla společnost z Prahy dle v lednu 2011 podepsané smlouvy o dílo. Fakturu za tyto práce ve výši 153.446,– Kč jsme uhradili, následná kontrola z památkové péče Uherský Brod a projektanta projektu proběhla bez připomínek. Blahodárný efekt elektroosmózy se již projevuje v plném rozsahu, za měsíc a půl od instalace klesla hodnota vlhkosti z 13 mA na 7mA ke včerejšímu dni, přičemž doporučená hodnota, na které by se měla vlhkost objektu ustálit je 6mA. V kapličce nalezený kříž Ježíše Krista ze 16 století byl předán restauratérovi panu Kopčilovi z Bílovic, který provádí jeho zrestaurování, a to bezplatně – tímto mu děkuji. V únoru proběhlo výběrové řízení na výběr firmy pro dokončení obnovy kaple, především sanace fasády, vnitřních omítek a celkových dodělávek. Komisi tvořili starosta obce a 2 zastupitelé obce. Hodnotili jsme z předložených a řádně doručených nabídek tří společností. Komise vybrala nabídku v celkové výši 155.815,– Kč, se kterou následně starosta obce podepsal smlouvu o dílo. Zmíněnou nabídku jsme vybrali především díky její propracovanosti a přiloženým referencím této společnosti s akcentem na historické objekty. Práce na celkovém dokončení započnou začátkem května a pokud půjde vše dle předpokladů, koncem června bychom kapličku znovuvysvětili. Co se týká pokrytí z dotací, již máme potvrzeno získání dotace z programu Podpory kulturních památek z Ministerstva kultury ve výši 97.418,– Kč. Ze Zlínského kraje zatím oficiální informaci nemáme, předpokládáme že dotaci obdržíme, ale vzhledem k velkému přetlaku žádostí a výrazně nižšímu objemu peněz v rámci tohoto dotačního titulu bude tato dotace krácena. Spolu s dotací od Nadace DKS kterou jsme již obdrželi předpokládáme, že tuto druhou etapu rekonstrukce kaple pokryjeme z cca 75% z dotací, což se mě zdá v dané situaci jako maximum možného. V březnu byl z kaple odcizen měděný svod z rýny, případ jsem nahlásil na Policii ČR, která jej po měsíci odložila. Nový, již pouze pozinkovaný plechový svod nás přišel na 1.400,– Kč.

Vyřídili jsme dotace od Úřadu práce na 2 uchazeče o zaměstnání, kteří k 1.3. nastoupili do 7-měsíčního pracovního poměru u naší obce. Od 1.4. jsme pak na 3-měsíční poměr přijali dalšího pracovníka, na kterého byla taktéž vyřízena dotace. Celkový objem dotace, kterou na tyto pracovníky postupně obdržíme, představuje částku 136.000,– Kč. Měsíční náklady z rozpočtu obce na jednoho pracovníka činí cca 2.600,– Kč. Na základě návrhu zastupitele z minulého zasedání zastupitelstva obce přijal místostarosta obce na dohodu o provedení práce jednoho duchodce, s tímto však počítáme pouze v nárazových akcích podle potřeby. Celkově hodnotím možnost získání příspěvku od ÚP velice pozitivně a i do budoucna se budu touto cestou ubírat. Co se týká prací pro další období, budeme dosazovat listnaté stromy v obecním lese, vysadíme oskeruše ve značně poničeném sadu a vyčistíme od plevele a náletových dřevin vloni vysazený dubový porost na Chrasťách, natřeme dětská hřiště, vybudujeme část nového oplocení na hřišti, vymalujeme autobusovou zastávku, odvodnime cestu na Čertoryjách a samozřejmě budeme udržovat maximální čistotu ve všech částech obce s důrazem na zahradu Mateřské školy a středu obce. Tímto všem pracovníkům děkuji za jejich dosavadní přístup a pracovní zodpovědnost.

Stěžejním bodem práce byly od počátku března až do poloviny dubna práce na břehovém porostu toku Holomně. Uzavřeli jsme patřičné písemné dohody s Lesy ČR a naši pracovníci postupně vyčistili oba břehy v úseku od cca 150m za domem manželů Řezníčkových až po soutok s Olšavou. Dále jsme vyčistili úsek od Olšavního mostu až po železniční trať, tzn. úsek při vjezdu do obce od hlavní silnice E50, tento hodláme nadále udržovat, umístníme i značky upozorňující na zákaz tvorby černých skládek. Z důvodu ukončení období vegetačního klidu došlo k odsunutí prací těžařské firmy, kterou financují Lesy ČR s rozpočtem cca 200.000,– Kč. Toto výběrové řízení proběhlo 24.3. ve Vsetíně. Co se týká výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace ke stabilizaci a zkapacitnění koryta Holomně, vyhodnocení proběhlo 4.4., zvítězila brněnská firma a 24.4. by měla být s touto společností podepsaná smlouva. Pracovník této společnosti mě již včera emailem kontaktoval, požaduje součinnost ohledně podání vyjádření a příslušných podkladů, kterou mu samozřejmě v maximální možné míře poskytneme. Termín odevzdání projektu pro územní řízení mají do 15.6., termín předání a převzetí projektu včetně podkladů je do 15.7. Celková hodnota projektu byla upřesněna na 5.880.000,– Kč, o dalším vývoji Vás budu průběžně informovat. Co se týká dalších protipovodňových opatření, v rámci Mikroregionu Dolní Poolšaví jsme požádali o dotaci na hlásné profily varujícími před povodněmi, zpracování digitální povodňové mapy a posílení prvků veřejného rozhlasu. Téma jsem podrobně rozebral s pracovníky společnosti z Uh. Hradiště, hlásné profily budou umístněny na Čupovém mostě na Holomni a druhý na mostě přes Olšavu v Havřicích směrem k Motelu Pepčín. Celková výše investice za obec Drslavice činí 200.824,– Kč, z toho obec se podílí pouze 10% spoluúčasti. V rámci zmíněné částky připadá 95.000,– Kč na posílení prvků rozhlasu. O dalším průběhu vyřizování dotace budu informovat na dalším zasedáni ZO. Příznivou zprávou pro občany okolo Holomně jistě bude i skutečnost, že v na jejích přítocích v Prakšicích a Pašovicích budou vybudovány dva menší poldry. Realizace projektu bude do konce roku. Dle vyjádření ředitelky Pozemkového úřadu v UH budou mít tyto poldry slušnou absorbci vody a v případě nutnosti jejich využití značně sníží samotný průtok v Holomni.

O projektu výstavby Polyfunkční budovy jsem vedl několik jednání, z nichž bych Vás chtěl seznámit s nejdůležitějšími. S pracovníkem ze společnosti z Brna jsme osobně podrobně rozebrali současný stav věci, a následně jsme rozvinuli emailovou komunikaci. Tento pracovník po zjištění všech možností konstatoval, že z programu Rozvoje obnovy venkova je nulová šance na získání dotace, protože tento je jak jsem již zmínil minule, finančně vyčerpaný. Nicméně nadále s touto společností spolupracuji a to zejména ve věci projektu zamýšleného sběrného dvora a návazností na dotace. Druhé jednání jsem vedl s předsedou představenstva Jednoty a rozebrali jsme možnosti zvětšení plochy hlavního sálu o studnu ležící za budovou Jednoty a která je v jejich vlastnictví. Ve čtvrtek 14.4. jsme se setkali na místě samém. V případě kladného stanoviska hygieny a hasičů by se otevřela cesta ke zřízení věcného břemene na studnu a tím pádem o zvětšení plochy sálu o cca 50m2. Tím bychom se dostali na rozměr typizovaného hřiště pro míčové sporty a mohli pokračovat v jednáních se soukromými investory, které jsme také rozjednali. O dalším postupu budu informovat, situace v rámci této věci je však komplikovaná.

Byla uspokojena naše žádost o dotaci z kulturního grantu Nadace DKS, obdrželi jsme částku 15.000,– Kč, kterou použijeme na ušití částí krojů. Obeslal jsem několik firem, z nichž jsem vybral dle nabídky paní Provodovskou z Březové, za kterou se osobně vypravím po Velikonocích. Požádali jsme také o dotaci ze sportovního grantu té samé nadace, a to za účelem vybudování nového plotu části sportovního areálu, výsledky budeme vědět do 5.5. Dále jsme v koordinaci s obcí Hradčovice požádali Zlínský kraj o dotaci na Územní plán, a to i přesto, že jsme nesplňovali podmínky pro získání dotace. Žádáme o částku 224.000,– Kč, v současné době žádost leží na stole u pana hejtmana, který by o ní měl rozhodnout do 25.6. Do té doby jsou po dohodě s projektantem práce na pokračování územního plánu pozastaveny, o situaci budu dál informovat.

O dalších záležitostech již stručněji: přepočet zatižitelnosti mostu přes Olšavu byl proveden a včera v pozdních odpoledních hodinách jsem obdržel výslednou zprávu. Ještě podotknu, že osobní jednání s panem Ing. Pechalem ze společnosti, která přepočet statiky prováděla, máme naplánován na zítra. Opravili jsme cestu v Pastýrňách až po Benzinu v celkové hodnotě 19.872,– Kč, částku jsme pokryli ze schváleného rozpočtu obce. Zkoordinovali jsme vyčištění tzv. Hájíčku směrem na Havřice tím, že jsme nejdříve všechny vlastníky obeslali dopisem a následně je sezvali na místo samé. Zde byla za mé i za přítomnosti životního prostředí UB dojednána dohoda, na základě které byl tento roky neudržovaný kout vyčištěn. Tímto děkuji všem občanům, kteří se na čištění podíleli a odvedli tady kus poctivé práce. Snad již dokončujeme velmi složité jednání ohledně „Klubu s hernou a ubytováním pro zaměstnance“, směřujeme k uzavření smlouvy na část oplocení ve tvaru trojúhelníku. Tento odkup by nám měl v budoucnu umožnit vybudování účelové komunikace mezi klubem a zamýšleným areálem společností Regaz. V rámci mikroregionu Dolní Poolšaví bylo zakoupeno mobilní pódium, které je nám kdykoliv k dispozici. Navštívil jsem Hejtmanský den v Kunovicích, kde bylo všemi zúčastněnými stranami konstatováno, že nejsou v letošním roce a výhledově vůbec peníze na nic. Pro naši obec z tohoto jednání vyplynulo stanovisko, že se z výše uvedeného důvodu již nepočítá s vybudováním cyklostezky v našem katastru podél železniční tratě. Do budoucna se k tomuto účelu spíše počítá s využitím stávající komunikace přes obec jako cyklotrasy. V rámci časových možností aktualizuju internetové stránky, nasadil jsem nové grafické rozhraní a snažím se spoluobčany informovat o všem důležitém. TV NOE zmapovala nošení letéčka a Marka v naší obci, připravujeme v rámci uzavřené smlouvy zdokumentování hrkání chlapců o Velikonocích, znovuvyvěcení kapličky, hasičský výlet se Stříbrňankou, hody a ve spolupráci s okolními obcemi i silvestrovské setkání občanů na Pepčíně. V souvislosti s plánovanou rozhlednou na tomto místě jsme společně se společnosti z Luhačovic rozpracovali písemné stanovisko, které chci vysvětlit zainteresovaným starostům okolních obcí, získat jejich podpisy a znovuotevřít toto téma.

Co se týká plnění rozpočtu, v oblasti poplatku za komunální odpad tzv. platby popelnice máme k 31.3. vybráno 99,71% všech poplatků, za poplatky za psy je to dokonce 101,5% schváleného rozpočtu, takže se neprojevily určité obavy z úlev v nové vyhlášce. Na výdajové stránce rozpočtu se chováme maximálně úsporně, financujeme pouze nezbytné položky za provoz obecního úřadu. Na účtě k 31.3. máme naspořeno více jak 5 mil. Kč rezervy a právě přehoupnutím se přes tuto hranici jsme vyjednali s Komerční bankou zvednutí úrokové sazby našeho běžného účtu z původních 0,65% na současné 1,1%.

Dne 19.4.2011 vypra­coval Rostislav Mihel, starosta obce

Období od 19.4.2011 do 28.6.2011

Vážení spoluobčané,

předkládám Vám tuto souhrnnou zprávu o činnosti OÚ Drslavice od posledního zasedání ZO, které se konalo dne 19.4.2011 do dnešního dne. Starší rekapitulace činnosti naleznete v archívu.

Koncem dubna došlo k jednání na OÚ Drslavice ohledně stabilizace toku Holomně v délce 800 metrů. Jednání se zúčastnil starosta obce, zástupce projektanta společnosti AGERIS s.r.o. z Brna, zástupce investora Lesy ČR, dále pak zástupce stavebního odboru MU UB a dva zástupci ze životního prostředí MÚ Uherský Brod. Přítomní byli projektantem stavby seznámeni s postupem prací na projektu této trvalé stavby, jejímž účelem je sanovat břehové nátrže, stabilizovat dno a vytvořit lichoběžníkové koryto tak, aby se omezily škody způsobené průchodem velkých průtoků. Starosta obce přítomné ujistil, že tato stavba je jednou z priorit z důvodu zajištění větší bezpečnosti a ochrany majetku občanů při bleskových povodních. V dalších týdnech jsme pak společnosti Ageris poskytli v nejrychlejším možném termínu požadované podklady tak, aby byla projektová dokumentace pro územní řízení hotova do předem plánovaného termínu 15.6. Toto se podařilo, avšak k tomu, aby bylo územní řízení zahájeno, potřebujeme souhlasy a podpisy pod „Smlouvou o výpůjčce“ od 24 spoluvlastníků pozemků, jejichž části budou touto stavbou dotčeny. Tyto podpisy zajišťuju já a v současné době jich mám 19, zbylých 5 hodlám zajistit v nejbližší době. Každému spoluvlastníkovi přitom podrobně vysvětluji rozsah, účel a význam stavby, zatím se setkávám s maximálním pochopením pro tento záměr. V další fázi by pak mělo dojít k podrobnému dopracování dokumentace pro stavební řízení a následnému sezvání spoluvlastníků pozemků, kde budou informováni o průběhu přípravy projektu. Z průvodní zprávy pro územní řízení vyplývá, že pokud půjde všechno hladce, samotná stavba bude zahájena nejdříve v dubnu 2012, předpokládaná výstavba se pak bude pohybovat dle zkušeností s časovým průběhem podobných akcí v rozmezí 12 měsíců., tzn. jedné stavební sezony.

Úvodem rekapitulace k druhé etapě obnovy kaple v Drslavicích mi dovolte konstatovat, že tato rekonstrukce je kompletně dokončena a památka je připravena ke znovuvysvěcení. Toto proběhne 9.7. v 17 hodin slavnostní mší svatou, kterou bude sloužit Páter Antonín Kupka. V průběhu celého měsíce května společnost Tradix pracovala na obnově vnějších a vniřních omítek a následných dodělávkách dle smlouvy od dílo, v souladu s projektovou dokumentací a závazným stanoviskem odboru památkové péče MÚ Uherský Brod. Následně pak byla provedena revize instalace nízkého napětí, bylo zjištěno, že elektrické zařízení je z hlediska bezpečnosti schopné provozu. Souběžně jsme pak nechali restauratérem panem Kopčilem vyhotovit kovovou konstrukci ve tvaru kříže, na kterém bodou upevněny části vzácné pískovcové sochy Ježíše Krista ze 17 století nalezené v půdních prostorách kapličky. Toto řešení bylo zvoleno po důkladné úvaze s tím, že celá konstrukce bude kvůli rozměrům umístněna na podstavci před oltářem, a nikoliv na zdi, jak bylo původně plánováno. Věříme, že pan Kopčil toto dílo do vysvěcení stihne dokončit. Závěrečný kontrolní den druhé etapy rekonstrukce proběhl dne 22.6. za přítomnosti starosty obce, Ing. Arch. Tabarky z památkové péče MÚ UB a Ing. Arch. Novosada z Národního památkového ústavu Kroměříž. Bylo zjištěno, že veškeré práce byly provedeny v souladu se závazným stanoviskem a z hlediska památkové péče k nim nejsou vzneseny žádné připomínky. Pro zvýraznění krásy této dominanty obce bylo před domem čp. 16 zatím dočasně zdarma instalováno nové světlo v rámci veřejného osvětlení založené na LED technologii. Závěrem mi dovolte všechny přítomné co nejsrdečněji na toto slavnostní znovuvysvěcení kaple pozvat.

Zastupitelstvo obce na svém minulém zasedání schválilo záměr na vybudování sběrného dvoru a pověřilo starostu obce k jednání v této věci. Vedl jsem několik jednání ohledně možnosti získání dotací, nejdříve se zástupcem ze společnosti Bioprofit Brno, která nám měla být v tomto směru nápomocna. Po vypsání patřičné dotační výzvy prioritní osy 4 „Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží“ se však ukázalo, že budou podporovány sběrné dvory v obcích nebo aglomeracích obcí nad 2000 obyvatel, což není náš případ. Nemůžeme si podat žádost o dotaci ani v segmentu systémů pro separaci a svoz ostatních složek převážně komunálního odpadu, protože zde je naopak minimální limit pro podání žádosti 500.000,– Kč a výše,a to vzhledem k velikosti sběrného místa a počtu obyvatel není reálné – zjednodušeně řečeno, nemůžeme žádat o 17 kontejnerů na odpad v hodnotě 30.000,– Kč za kus, protože bychom je nijak nevyužili. Rozhodli jsme se tedy jít cestou uzavírání jednotlivých smluv se společnosti, které spadají do kolektivního systému pro tříděný odpad. Vedl jsem postupně jednání se zástupci společností Asekol, Elektrowin, Ekolamp a Ekobat, v blízké budoucnosti mě ještě čekají jednání se záastupci Rumpoldu a Eko-komu. Výsledkem bylo jednak uzavření patřičných smluv a jednak nezanedbatelné výhody ve formě bonusů. V průběhu května jsme postupně shodili nevzhlednou dřevěnou šopu těsně za budovou Obecního úřadu, tuto plochu jsme vybetonovali s celkovým nákladem ve výši 7.176,– Kč a 21.6. jsme zdarma obdželi od Asekolu domek o rozměrech 5×3,5×2,5m v hodnotě 70.000,– Kč. Naopak dřevěnou šopu v opačném konci dvora jsme kompletně vyklidili, vydláždili a vyměnili část pohnilých desek. 500ks starších, ale zcela vyhovujících dlaždiček jsme zdarma obdrželi od města UB. Tento dřevěný přístřešek použijeme pro tříděný odpad dle smlouvy se společností Elektrowin, která nám za 360kg vytříděného odpadu proplatí 50.000,– na postupné zvelebování sběrného dvora. V blízké budoucnosti hodláme nechat za tyto prostředky vyrobit novou bránu a část oplocení po hranici sběrnho dvora s Holomňou. V květnu také proběhl sběr a následný svoz nebezpečného odpadu. Tím, že jsme vytřídili elektrospotřebiče a z tohoto nebezpečného odpadu je vyčlenili, nám vznikla úspora ve výši 6.552,– Kč oproti stejnému období loňského roku. Závěrem tohoto tématu si dovoluji odkázat na internetové stránky obce, kde jsou v sekci Sběrné místo Drslavice poskytnuty podrobné informace o třídění odpadu v rámci tohoto nově zahájeného sběrného místa. V příštích měsících máme za cíl toto efektivně zpropagovat formou letáků, internetu i veřejného rozhlasu tak, abychom třídění odpadu dostali do nejširšího povědomí spoluobčanů.

Zastupitelstvo obce na minulém zasedání také schválilo započetí příprav na provedení pozemkových úprav. K tomu, abychom mohli jako Obec Drslavice žádat Pozemkový úřad ČR o zahájení, potřebujeme více jak 50% souhlasných stanovisek všech vlastníků zemědělské půdy z cca 420 hektarů v našem katastru. V první fázi jsme si vypsali všechny občany vlastnící více jak 1 hektar. Tyto buď osobně obcházím a vysvětluju záměr obce, anebo je dopisem žádám, aby se dostavili na Obecní úřad. V současné době evidujeme souhlasy od vlastníků cca 130 hektarů z 210 hektarů, které potřebujeme. Toto představuje zhruba 62% podíl, chceme v této mravenčí práci pokračovat tak, abychom požadovaného podílu dosáhli do konce prázdnin.

V současné době máme k dispozici 5 pracovníků na sezónní práce, z toho 3 na dotace od Úřadu práce, jednoho na dohodu o provedení práce a jednoho na trvalý pracovní poměr s úvazkem 5,5 hodiny. Platnost jedné dohody o veřejně prospěšné práci vyprší k 30.6., podle posledních informací se nám ji podaří prodloužit o jeden měsíc tak, abychom mohli nárokovat dalších 8.000,– Kč. V průběhu května také došlo k výměně jednoho pracovníka v rámci uzavřené dohody o VPP. S prací těchto zaměstnanců za uplynulé období mohu vyslovit veskrze spokojenost, drobnější nedostatky řeším domluvou, vážnější nedostatky, kterých je zatím naštěstí minimum pak srážkou ze mzdy. Kromě pravidelného sečení rozsáhlých travnatých ploch v různých částech obce a postupného zvelebování prostor nového sběrného dvora, které jsem popsal výše jsme například opravili autobusovou zastávku s rozpočtem 1.882,– Kč, ponatírali a vyměnili desky u laveček na hřišti, na zastávce, u kapličky a u Obecního úřadu, vysadili 100ks nových oskeruší s rozpočtem 3.591,– Kč, vysypali drcenou kůru na malém dětském hřišti. Aktuálně rekonstruujeme oplocení okolo sportovního areálu s rozpočtem 17.942,– Kč a planýrujeme akátí v předloni vysazeném dubovém sadu na Chrasťách. Po celý květen jsme pak udržovali i prostor před domem čp. 44, tzn. v místech poblíž středu obce, kde bylo po mnoha letech vráceno stavění máje. Tomuto předcházela jednak dohoda s občany majícími trvalé bydliště poblíž, jednak s chasou mladých, kteří máj stavěli. Za celý květen jsem nezaznamenal ani jednu stížnost na jejich chování u máje, za což bych jim chtěl tímto poděkovat a vyjádřit přesvědčení, že máj na tomto místě bude stát i příští rok.

V průběhu června jsme vydali nové číslo Drslavského zpravodaje, jehož příprava znamenala poměrně značnou časovou zátěž. Zpravodaj jsme se snažili pojat jednak pracovně, a informovat o všem podstatném z pohledu obecního úřadu (starosty obce), a jednak zábavnější, chcete-li oddychovější formou spolu s blížícím se letním obdobím. Dle reakcí občanů soudím, že se zpravodaj vydařil, chtěl bych poděkovat redakční radě a zejména pak paní zastupitelce obce Markétě Bučkové za aktivní přístup.

2.5. došlo k poničení části autobusové zastávky vinou dopravní nehody. K případu jsme povolali Policii ČR, následně pak zástupce pojišťovny tak, aby nám byla proplacena škoda z povinného ručení. Škoda byla vyčíslena na 20.000,– Kč, v současné době probíhá výroba poničených dílů. Zastávka by měla být opravena do konce července, značnou časovou prodlevu mezi poškozením zastávky a její opravou zapříčinilo především pomalé vyšetřování celé věci Policií ČR.

Ve spolupráci s TJ Drslavice jsme požádali o dotace na zavlažování hřiště z prostředků Místní akční skupiny Dolní Poolšaví. Toto si vyžádalo zajištění velké množství povolení a razítek nejrůznějšího typu. Chtěl bych v tomto směru poděkovat za aktivní přístup paní zastupitelce Miriam Kubišové, o přidělení dotace bude rozhodnuto v následujících měsících s tím, že pokud vše půjde podle předpokladů, zavlažování bude vybudováno letos v listopadu s testovacím provozem v březnu 2012. Celkový rozpočet na tuto akci je 320.000,– Kč, uvažujeme i o současném provedení odvodnění části hřiště.

Započali jsme také přípravy na Slavnosti vína v Uherském Hradišti, novinkou je nejenom omezení počtu koní v rámci celého průvodu, ale především změna stanoviště našeho mikroregionu Dolní Poolšaví, a to v parku poblíž vlakového nádraží v Uherském Hradišti. Jako v minulých letech bude poskytnut příspěvek každému krojovanému účastníkovi slavností, vyzývám všechny, aby se účastnili v co nejvyšším počtu a zajistili jsme tak důstojnou reprezentaci naší obce i letos. V rámci mikroregionu jsme také schválili závěrečný účet za rok 2010, který byl řádně vyvěšen na úřední desce.

V rámci mikroregionu Dolní Poolšaví společně se společností Crissis Consulting finišujeme na dokončení podaní žádosti na protipovodňová opatření. Celková spoluúčast naší obce bude představovat částku 55.956,– Kč, což 10% z ceny projektu. Hlavní položky rozpočtu tvoří řídící pracoviště pro varovný a hlásný profil v ceně 199.000,– Kč, dále hladinoměr umístněný na Čupovém mostě v ceně 78.620,– Kč a zpracování digitálního povodňového plánu v ceně 102.000,– Kč. Realizace projektu je plánována na rok 2012.

Novým záměrem obce je vybudování komunitní kompostárny v katastru naší obce. Za tímto účelem budeme žádat o dotace ve výši 750.000,– Kč pro pořízení víceúčelového traktoru. Spoluúčast na projektu bude taktéž 10%, nyní vybíráme a zvažujeme vhodnou lokalitu k tomuto a zpracováváme spolu s odborníky v této problematice veškeré potřebné vyjádření.

V průběhu května mě občané požádali dopisem ve věci narušení pokojného stavu. Tuto záležitost jsem intenzivně řešil jednak s občanem, který tento stav narušil, jednak s odborníky na správní řízení z MÚ Uherský Brod a také s Ing. Hankem ze stavebního úřadu, výsledkem bylo obnovení pokojného stavu v dané lokalitě.

Od posledního zasedání ZO jsme zinkasovali od společnosti Kovosteel částku 4.606,– Kč za vyvezený železný šrot a od občanů částku 6.882,– Kč za půjčení dvou sad lešení, které máme na Obecním úřadu k dispozici. Tyto prostředky proporcionálně dělíme mezi dva největší spolky v obci, tedy SDH a TJ formou různých menších příspěvků. U SDH tomu tak bylo u doplacení části potřebné výstroje nad rámec schváleného rozpočtu a dále bude Obcí Drslavice uhrazena část doprovodného programu pro děti na Hasičském výletu tuto neděli. TJ Drslavice pak proplatíme část nákladů spojených se sportovním odpolednem, které proběhlo v sobotu a také doplatíme rozdíl částky na pořízení materiálu pro oplocení. Z takto získaných prostředků hodláme tyto dvě složky podporovat i nadále.

Dne 28.6.2011 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce

Období od 28.6.2011 do 5.9.2011
Vážení spoluobčané,

předkládám Vám v rámci projednání bodu ZO tuto souhrnnou zprávu o činnosti OÚ Drslavice od posledního zasedání ZO, které se konalo dne 28.6.2011 do dnešního dne.

Požehnání opravené kaple proběhlo v sobotu 9.7. za krásného počasí, děkuji všem, kteří pomáhali tuto slavnostní mši připravit. V průběhu července jsme podepsali smlouvy o obdržení dotace jednak s Ministerstvem kultury, kterou jsme vyřizovali prostřednictvím obce z rozšířenou působností Uherský Brod, jednak se Zlínským krajem. Dotaci ve výši 97.000,– Kč od Ministerstva kultury jsme obdrželi v průběhu srpna na náš bankovní účet, dotaci ve výši 70.000,– Kč od Zlínského kraje očekáváme v nejbližších dnech. Spolu s dotací od Nadace DKS celková výše dotace na opravu kaple činí 197.000,– Kč, což představuje 65% z celkové ceny, kterou jsme za tuto etapu zaplatili. Okolí kaple 2× měsíčně vysékáme a upravujeme, chodníky v těchto místech zametáme 3× týdně tak, aby prostředí zde bylo do možná nejdůstojnější. Zároveň jsme se zasadili o to, abychom vymýtili nešvar, kdy prodejci různého textilního zboží rozkládají poblíž kaple a svatého kříže svoje zboží a nabízejí ho k prodeji. Považuji toto jednání za zcela nedůstojné tomuto místu, a s okamžitou platností jsem prodej v těchto prostorách zakázal.

U plánované akce na stabilizaci a zkapacitnění toku Holomně je kompletně zpracovaná žádost pro územní rozhodnutí, podána žádost na vydání rozhodnutí o umístnění stavby a uhrazen požadovaný poplatek. Současně probíhá příprava projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby, které je dle vyjádření projektanta hotovo cca z 90%, v blízké době (první polovina září) by se měl konat výrobní výbor za účasti projekční kanceláře a dotčených vlastníků pozemků a zástupců městského úřadu, obce a dalších. Po získání územního rozhodnutí (předpoklad konec září) bude ihned zažádáno o vydání stavebního povolení na vodoprávním úřadě v Uh. Brodě, po vydání stavebního povolení nabytí jeho právní moci (předpoklad polovina listopadu). Poté musíme získat souhlas ministerstva zemědělství s výběrovým řízením. Jakmile jej obdržíme bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele prací. Jelikož se jedná o stavbu, která rozpočtem překračuje 6 miliónu Kč, aktuální výše rozpočtu akce je cca 7,5 mil. Kč, musí dle zákona o veřejných zakázkách být výběrové řízení vyvěšeno na centrální adrese minimálně 1 měsíc. Dostáváme se tím pádem časově již do prosince, poté jsou odvolací lhůty (cca 20 dní) po oznámení výsledku výběrového řízení. V ideálním případě, kdy bude všechno probíhat bez komplikací a zdržování spadá zahájení stavebních prací na přelom roku 2011 a 2012, reálně bych zahájení prací viděl spíše na přelom února a března 2012.

V současné době máme podány tři různé žádosti o dotace, informace o jejich uspokojení či zamítnutí bychom měli dostat v období října až listopadu letošního roku. První ve spolupráci s TJ Drslavice na zavlažování hřiště v celkovém objemu 320.000,– Kč. Absolvoval jsem dvě jednání s firmami zabývajícími se touto problematikou přímo v areálu hřiště, kde jsme probírali praktické řešení provedení závlah. Pokud vše bude zdárně vyřízeno, zavlažování budeme realizovat po ukončení podzimní části sezóny tak, aby bylo hřiště připraveno pro jarní sezónu. Druhou zažádanou dotací je protipovodňové opatření v celkovém objemu 560.000,– Kč. O tuto dotaci žádáme v rámci mikroregionu Dolní Poolšaví, žádost se momentálně posuzuje na Ministerstvu zemědělství v Praze. Třetím dotačním titulem je projekt na technické vybavení komunitní kompostárny Drslavice v celkovém objemu 936.180,– Kč. V průběhu července jsem podepsal patřičné smlouvy o dílo se zhotovitelem projektu, minulý týden pak došlo k úspěšné akceptaci žádosti. Zatím nemáme ale vyhráno, je celkem bylo přijato 534 žádostí v objemu za 4 miliardy a k rozdělení je 1 miliarda, která by však mohla být navýšena. Věřím, že nám poměrně nízké náklady a vysoké body pomůžou projít sítem a žádost bude podpořena. Pokud by se tak nestalo, nová podobná výzva bude vyhlášena na jaře příštího roku.

U projektu Polyfunkční budovy projektant překreslil stavbu v souladu s předběžnou dohodou s Jednotou ohledně studny. Studna se ocitne pod podlahou haly ve strojovně, přístup k ní bude z jižní strany od pekárny Javor. Sál je zvětšen do maxima tak, aby zde bylo možno hrát veškeré míčové hry. Poslední dobou jsem občany stále častěji tázán, zda a případně kdy začneme budovu stavět. Ujišťuji všechny, že zahájení stavby je naší prioritou, v současné době ale nejsem schopen říci, kdy k tomu dojde. Vedu na toto téma jednání různými směry, žádné ale zatím není v takové fázi, abych o něm mohl konkrétně informovat. Sehnat prostředky na takto velký projekt prostě není jednoduché, přesto v následujících měsících věřím, že se situace v tomto směru vyjasní.

K dnešnímu dni zaměstnáváme tři pracovníky, z nichž na dva čerpáme dotaci od Úřadu práce. Jejich pracovní poměr bude trvat do konce září, po tomto datumu nepředpokládáme další prodloužení smluv. V průběhu září však chceme podat na Úřad práce novou žádost na jednoho pracovníka, podle vyjádření pověřeného pracovníka Úřadu práce při osobním jednání je solidní možnost další dotace získat. Pracovní poměr dvou zaměstnanců přes zimní období bych pak považoval za dostatečný.

V uplynulém období proběhly také dvě kontroly a mohu konstatovat, že se zdárným výsledkem. První byla kontrola ze strany Okresní správy sociálního zabezpečení za období od 1.9.2008 do 30.6.2011, a druhá na plnění podmínek vyplývající ze smlouvy se společnostmi Elektrowin a Ekolamp. V průběhu září a října hodláme distribuovat letáky těchto společností do každé domácnosti v obci, smyslem je zvýšit povědomí občanů o tom, jaké spotřebiče mohou v rámci sběrného dvora odevzdávat. Letáky již máme objednány a očekáváme je každým dnem. Připomínám, že vyčerpávající informace o možnostech sběrného místa za Obecním úřadem naleznete na našich webových stránkách.

Zúčastnili jsme se také soudního stání ve věci prohlášení za mrtvou paní Pavelkovou, č.p. 144, tedy domku, o který se již několik let staráme. Řízení bude dále pokračovat jako dědictví na notářském úřadě a se vší pravděpodobností bude rozhodnuto ve prospěch státu ČR. Sondujeme možnost dalšího získání dotací, především na opravu křížku v části Vrhové a také na opravu zábradlí mostu přes řeku Olšavu. Bližší informace bych měl obdržet v listopadu. Na vykoupeném pozemku v blízkosti Klubu s hernou poblíž Benzinky bouráme část zdi tak, aby byl připraven výhledový trojúhelník pro případné vybudování místní komunikace, situaci komplikuje zablokování pozemku mezi klubem a společností Regaz s.r.o. Pozemkovým fondem. Podali jsme na Pozemkovém úřadě v UH žádost o provedení pozemkových úprav, po spočítání plochy kterou k zahájení úprav potřebujeme bylo zjištěno, že z požadovaných 211 hektarů nám chybí pouhých 10 hektarů. Tyto podpisy zajistím v nejbližší době, pro Vaši představu jsem v průběhu měsíců května až července navštívil nebo mě na Obecním úřadě navštívilo cca 80 vlastníků půdy z našeho katastru, které jsem jednotlivě informoval o nezbytnosti zahájení pozemkových úprav. Dodatečně bych těmto vlastníkům chtěl poděkovat za pochopení a veskrze vstřícné jednání. S lesním hospodářem jsem také navštívil obecní les, tohodli jsme se na základních parametrech probírky, podrobnosti nyní pan Martinec připravuje. Obdrželi jsme dopis od Nadace DKS, která nám oznamuje, že vzhledem ke změně legislativy bude nucena snížit podporu našich projektů pro příští rok na polovinu nebo ji zrušit úplně. Dne 28.8. se konalo loučení s prázdninami na místě, kde stával Pepčín, jehož jsme byli spoluorganizátoři. Obecní rozpočet tato akce nezatížila. Přes krásné počasí přišlo poměrně málo návštěvníků, účastníkům z naší obce bych chtěl poděkovat za podporu této akci. Zlikvidovali jsme černou skládku 55 starých pneumatik v části zvané Skákavec a umístnili zde značku upozorňující na zákaz vytváření takovýchto skládek. Převzali jsme troje krojové kalhoty od paní Provodovské, které jsme financovali z významné části z prostředků dotace. Kalhoty i některé další doplňky jsou k dispozici pro zapůjčení na Slavnosti vína. Správa a údržba silnic provedla začátkem července opravu výtluků na hlavní silnici v obci po předchozí obchůzce a dojednání se mnou. 29.6. jsme se v naší Mateřské škole rozloučili s předškoláky – na prahu nového školního roku jim přejeme hodně zdaru. Dne 1.9. pak byla konečně opravena poškozená autobusová zastávka, náhradu škody budeme uplatňovat u společnosti Kooperativa.

Od posledního zasedání ZO jsme za pronájem lešení inkasovali částku 8.260,– Kč a 5.953,– Kč za vyvezení kontejneru se železným šrotem společností Kovosteel. Tyto peníze spolu s výtěžkem následujících měsíců přerozdělíme dle klíče který dohodneme mezi SDH a TJ Drslavice v prosinci. S potěšením dále konstatuji, že se nám k 31.8. podařilo v obecním rozpočtu uspořit částku převyšující 1 mil. Kč, což byl v rámci schváleného rozpočtu cíl pro celý letošní rok. Vzhledem k tomu, že obec v současné době nemá žádné dluhy věřím, že se nám podaří do konce roku uspořit další nemalé prostředky, které nezbytně potřebujeme k tomu, aby výstavba Polyfunkčního domu nezůstala jenom zbožným přáním.

Dne 5.9.2011 vypracoval Rostislav Mihel, starosta obce

Období od 6.9.2011 do 8.11.2011

Vážení spoluobčané,

předkládám Vám tuto souhrnnou zprávu o činnosti OÚ Drslavice od posledního zasedání ZO, které se konalo dne 5.9.2011 do dnešního dne.

Ve věci zkapacitnění a stabilizace toku Holomně došlo k výraznému posunu vpřed. Stavebním úřadem bylo vydáno územní rozhodnutí, úspěšně proběhla i odvolací lhůta. Ihned poté bylo investorem požádáno o stavební povolení, projektant dopracovává dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby, které budou doloženy v nejbližší době. Dne 6.10. proběhlo jednání na Obecním úřadě v Drslavicích k územnímu rozhodnutí za přítomnosti starosty obce, zástupce investora a stavebního úřadu Uherský Brod, byl vyhotoven zápis. Dne 13.10. se konal výrobní výbor taktéž na Obecním úřadě v Drslavicích za účasti projektanta, investora, zástupců životního prostředí Uherský Brod, starosty obce a cca 50% dotčených vlastníků přilehlých pozemků. Byl zde celý projekt představen projektantem, rozebrány názory a připomínky dotčených vlastníků a odpovězeno na dotazy k projektu. Pokud vše půjde hladce, v průběhu ledna až února by mohlo dojít k výběrovému řízení firmy, která projekt realizuje. S realízací by se pak mohlo začít v květnu nebo červnu příštího roku. Uvedené lhůty mohou samozřejmě doznat změn, finanční prostředky na stavbu by však měly být alokovány. Obec Drslavice bude i nadále vyvíjet maximální součinnost s projektantem, investorem i stavebním úřadem v této věci.

Nechali jsme zaměřit sběrný dvůr včetně budovy Obecního úřadu a zadali výrobu nové brány firmě ze Šumic v celkové výši 38.000,– Kč. Brána bude instalována tento týden, vyhloubení jámy pro základy a zabetonování včetně usazení sloupků jsme provedli v říjnu. Plánovaný plot podél Holomně budeme dělat až na jaře z důvodu pohybu vozidel při investiční akci na stabilizaci tohoto toku. Koncem října jsme zadali první svozy elektrozařízení u Asekolu (zde již byly monitory a TV odebrány) i Elektrowinu, pro Vaši představu jsme během pár měsíců provozu sběrného dvora vysbírali více než 50ks starých TV přijímačů, více než 30ks velkých starých elektrospotřebičů a cca 100ks malých elektrospotřebičů – děkuji všem občanům, kteří se do těchto systémů prozatím zapojili. Do konce roku hodláme požádat o motivační dotační příspěvek ve výši 30.000,– Kč, jehož podmínky jsme dostatečným množstvím vysbíraného elektroodpadu splnili. Obdrželi jsme zdarma i malý sběrný E-box, který byl instalován do prodejny Jednoty, od které jsme získali souhlas. V říjnu jsme připravili a následně distribuovali letákovou akci do každé domácnosti za účelem zvýšení povědomí občanů o třídění odpadu.

V říjnu bylo Ministerstvem zemědělství zahájeno řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastru obce Drslavice. Tímto byla završena etapa, kterou nazývám nultá, kdy se nám za relativně krátkou dobu podařilo získat souhlasy více než 50% vlastníků zemědělské půdy. Skutečná realizace bude započata v druhé polovině příštího roku poté, až bude Pozemkovým úřadem vybrána firma ve výběrovém řízení. V současné době se v této souvislosti řeší využití datové základny čerstvě provedené digitalizace našeho katastru, kterou provedl Katastrální úřad Uherský Brod. V příštích letech nás čeká složitý proces pozemkových úprav, po ukončení nás však doufám čekají opravy infrastruktury extravilánu, pro které je provedení úprav nezbytné – sousední Hradčovice již první investiční akce po úspěšném dokončení úprav realizují.

V rámci získané dotace na knihovnu od města Uherské Hradiště ve výši 25.000,– Kč a schváleného rozpočtu obce jsme zakoupili 2 počítače s připojením na internet pro děti, nový stůl pro knihovnici a doplnili jsme knihy za 7.000,– Kč. Paní Chvílové bych chtěl za vedení knihovny tímto poděkovat.

Zadali jsme stolařské firmě z Podolí výrobu skříněk-šatniček na míru pro děti v celkové hodnotě 41.000,– Kč. Stávající skříňky jsou staré a nevyhovující hlavně z důvodu místa. Investici pokryjeme z darů společnosti Autogames pro Mateřskou školu a manželů Řezníčkových Obecnímu úřadu, částku 8.000,– Kč pak doplatí Obec Drslavice. Firmě Autogames i manželům Řezníčkovým za poskytnutí darů děkujeme.

Probírkou v obecním lese jsme zahájili práce v rámci schváleného rozpočtu pro tyto účely. Těžbou dřeva jsme pověřili firmu z Prakšic. Oslovili jsme občany s tím, aby se zájemci o dřevo přihlásili na Obecním úřadě. Přihlásilo se 17 občanů, v první fázi bylo uspokojeno 12 zájemců, zbylým pěti zájemcům byly úseky rozděleny minulou sobotu. Hromady dřeva budou změřeny lesním hospodářem, který i pomůže s oceněním. Po zaplacení si občané dřevo mohou z obecního lesa odvézt. Tímto způsobem chceme pokračovat i následující roky, předpokládám, že v rámci tohoho volebního období by se podobnými probírkami kvalita lesního porostu výrazně zlepšila.

K 30.9. vypršel pracovní poměr na které jsme čerpali dotace od Úřadu práce dvěma pracovníkům. V průběhu října jsme vyřizovali potřebné podklady k tomu, abychom mohli požádat o nové dotace od Úřadu práce. Výsledkem je přijetí nového pracovníka od 1.11. na čtyři měsíce, dotace od ÚP budou na toto pracovní místo činit 44.000,– Kč. Náplní práce bude především zimní údržba a úklid obce a areálu Mateřské školy.

V průběhu října jsem podpořil ve Zlíně happening na přijetí nového rozpočtového určení daní. Podle návrhu Ministra financí by naší obci mělo nové daňové přerozdělení přinést částku cca 960.000,– Kč, jsem k tomu však skeptický, protože jednak najít prostředky pro toto navýšení nebude snadné a hlavně chybí politická vůle tento návrh prosadit. Na budovu Obecního úřadu jsme vyvěsili vlajku upozorňující na stávající disproporci mezi příjmy občana vesnice a Prahy, protože tento návrh ministra financí podporujeme.

Od minulého zasedání ZO se konaly dvě významné kulturně-společenské události. Nejdříve to byly Slavnosti vína v Uherském Hradišti dne 10.9., na kterých byla naše obec zastoupena ve vysokém počtu 49 krojovaných. Novinkou bylo nové místo prezentace našeho mikroregionu Dolní Poolšaví a to v parku poblíž Obchodní akademie, novinkou je také instalace nového pódia. Toto hodnotím velmi pozitivně, a odrazilo se to na velké účasti návštěvníků i celkové kvalitě programu. Zabíjačka byla v režii našich hasičů, výtečné desetiminutové vystoupení měla drslavská chasa. V upomínku na tuto akci jsme natiskli fotobrožurky o 99 fotografiích v celkové ceně 3.000,– Kč, které rozdáváme jako poděkování Obecního úřadu krojovaným i drslavským hasičům. Druhou akcí byly tradiční hody. V pátek se konala hodová zábava, nedělní obchůzky s vozením berana se zúčastnilo 25 krojovaných. Novinkou byly pouťové atrakce v areálu TJ, provozovateli jsme prostor pronajali zdarma. Celkové náklady obce za hody činí 2.297,– Kč, z toho pak 1.748,– Kč pořízení darů do tomboly, mládeži jsme pomohli s přípravou i úklidem sálu. Všem krojovaným, hlavně ročníku 1993, patří za organizaci hodů poděkování. Velkým problémem do budoucna se pak jeví další možnost pronájmu sálu od pana Neděly, který s ním má od příštího roku jiné úmysly, nakonec i samo jednání o pronájmu sálu počas hodů bylo komplikované.

V uplynulém období proběhly dvě kontroly, obě se zdárným koncem. První ze Zlínského kraje na vyúčování dotace za kapličku ve výši 70.000,– Kč, kterou jsme již obdrželi na účet obce. Druhá se týkala kontroly zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů, u které byl přítomen místostarosta obce a velitel zásahové jednotky v jedné osobě. Byly zkontrolovány přijaté dotace i fyzické vybavení hasičárny a hasičského auta.

Zúčastnil jsem se také několika dalších jednání a seminářů, z nichž bych chtěl jmenovat setkání starostů v Horní Lideči za účasti několika senátorů, návštěvu a prohlídku obce Komňa, která letos ziskala titul Vesnice roku, otevření rekonstruovaného denního stacionáře pro mentálně postižené v Uherském Brodě, otevření školy v areálu Slováckých strojíren, jednání s předsedou KDU-ČSL panem Bělobrádkem a ekonomického semináře společnosti E-ON.

Za půjčené lešení jsme od minulého ZO inkasovali částku 12.672,– Kč, za sběr železného šrotu tentokrát nic, protože vysbíraný železný šrot jsme poskytli tělovýchovné jednotě, která v týdnu před hody sbírala šrot po obci. Do konce roku po dohodě s výborem SDH hodláme dokoupit několik nových hasičských přileb, protože staré již nejsou vyhovující.

Začínáme se zabývat i přípravou rozpočtu na příští rok, toto je však do značné míry věštěním z křišťálové koule. Uvidíme, co přinesou některé legislativní změny projednávané v tomto období v parlamentu a mající na obecní rozpočty vliv, hovořím zejména o novelizaci loterijního zákona a již zmiňovaném rozpočtovém určení daní.

Schvalování dříve podaných dotačních projektů

Obdrželi jsme dotaci ve výši 246.400,– Kč na projekt „Pořízení automatické závlahy travnatého hřiště“ ze Státního zemědělského intervenčního fondu, o kterou jsme žádali ve spolupráci s TJ Drslavice. Potřebné smlouvy bychom měli podepsat v polovině listopadu, realizaci plánujeme na jaro 2012. U této investiční akce chceme postupovat v užší součinnosti s TJ Březolupy, která na podobný typ projektu taktéž obdržela prostředky. V průběhu následujících měsíců hodlám také objet několik hřišť v okolí naší obce, kde již zavlažovací systém mají, abych získal potřebné reference na dodavatele zařízení. Dotace bude proplacena zpětně po realizaci, potřebné finanční prostředky hodláme pro TJ Drslavice alokovat v rámci rozpočtu pro příští rok, po obdržení dotace na účet TJ nám pak tato prostředky převede zpět na účet obce. V souvislosti s vybudovaním závlahového systému zvažujeme realizovat projekt odvodnění části hřiště, dále pak chceme při této příležitosti oslovit odbornou firmu o posouzení možnosti odvodnit cestu na Čertoryje, o níž bylo hovořeno na dřívějších zasedáních ZO.

Ve věci dotací na „Technické vybavení komunitní kompostárny Drslavice“ stále ještě nemáme z Operačního programu životního prostředí konečné stanovisko, podle posledních neoficiálních informací je získání dotace na dobré cestě. Dle jednání se zástupcem firmy, která nám žádost o dotace podávala, by výběrové řízení na realizaci projektu, v našem případě nákup traktoru, mělo proběhnout do konce roku 2011. Již jsem vstoupil do jednání s firmou, která tento typ techniky dodává, v nejbližší době hodlám jednak navštívit některé obce, které kompostárny budovali v nedávné minulosti, jednak chci zajet do Mutěnic, kde mi budou traktory firmou předvedeny. Souběžně s tímto jsme zahájili ve spolupráci se ZOD Poolšaví práce na rozšíření betonové plochy a také na uzavření nájemní smlouvy na prostor o velikosti cca 450m2 pro potřeby budoucí kompostárny. Smlouvu připravuje právnička zastupující naši obec a k podpisu by měla být připravena od 1.1.2012 s tím, že její náležitosti projedná ZO na svém příštím zasedání. Dále jsme zahájili jednání s firmou, která dotáhne administraci dotace až po její samotné proplacení. Pro příští rok uvažujeme o podání žádosti o dotaci na pořízení nákladního auta do 3,5 tuny, které bychom mohli využívat i ke komerčním účelům + 3 kontejnery na bioodpad, které bychom umístnili do různých částí obce. Dotační titul bude vypsán podle posledních informací v květnu 2012.

Ve věci dotace na protipovodňové opatření, které máme požádáno v rámci mikroreionu Dolní Poolšaví, vydal OPŽP informaci, že projednání žádostí se uskuteční na příštím zasedání Řídicího výboru OPŽP, který je plánován na druhou polovinu ledna 2012. Informace o schválení či zamítnutí žádosti o podporu budou žadatelům k dispozici na přelomu ledna a února 2012. V tomto smyslu jsme byli informováni i zástupci společnosti Crisiss Consulting, která žádost do OPŽP podala.

Příprava projektů pro rok 2012

Z důvodu ukončení nájemní smlouvy se společností LIMA ze strany této společnosti navrhuji provedení kompletní rekonstrukce v horizontu let 2012 až 2014. Jednalo by se zejména o výměnu oken, elektrorozvodů a provedení rozsáhlých stavebních úprav, které by v konečném důsledku vedly k co možná nejširšímu využití ve prospěch našich občanů. Tuto rekonstrukci bychom realizovali za předpokladu získání dotací. Do doby podání žádosti o dotace, což je polovina února 2012, bychom se pokusili vyřídit všechna potřebná povolení tak, abychom v případě získání dotací první etapu rekonstrukce realizovali do konce roku 2012. Za tímto účelem jsme již absolvovali jednání na místě samém se statikem, projektantem a odborným pracovníkem pro inženýrskou činnost, kterým jsme předali získané půdorysy obou podlaží budovy.

Další plánovanou akcí je „Obnova kamenného kříže v trati pod Vrhovými“. Zde jsme nechali zpracovat restaurátorský záměr a předpokládaný rozpočet. Výše plánované investice je 85.000,– Kč, tuto částku chceme pokrýt z dotací. Za tímto účelem jsme v průběhu října podali žádost o dotace na Nadaci Děti-kultura-sport, očekáváme také vypsáni dotačního titulu u Ministerstva pro místní rozvoj, který by měl být vypsán v prosinci. Realizaci plánujeme na období květen až srpen 2012.

Posledním projektem je „Rekonstrukce školní zahrady MŠ Drslavice“. Nechali jsme zpracovat odbornou studii, kterou po představení zahradním architektem jsme ve spolupráci s ředitelkou MŠ přepracovali do takové podoby, aby vyhovovala co nejlépe potřebám dětí předškolního věku i školní družiny. Rozpočet projektu plánujeme kolem 550.000,– Kč, rozhodující část chceme pokrýt z dotací. Již jsme podali žádost o dotaci u Nadace ČEZ, v prosinci podáme žádost u Ministerstva pro místní rozvoj. Další možností získání finančních prostředků je pak podání žádosti o dotace prostřednictvím MAS Dolní Poolšaví příští rok v květnu.

V Drslavicích dne 8.11.2011 vypra­coval Rostislav Mihel, starosta obce

Období od 8.11. do 14.12.

Vážení spoluobčané,

předkládám Vám tuto souhrnnou zprávu o činnosti OÚ Drslavice od posledního zasedání ZO.

Koncem listopadu jsme uzavřeli letošní práce na postupném budování sběrného dvora úpravami terénu v okolí nově usazené brány vedle obecního úřadu. Zámkovou dlažbou jsme také vydláždili nepravidelný pruh vedle obecního úřadu o velikosti zhruba 12m2. Na e-domek a bránu pak byly umístněny informační plachty, které jsme obdrželi od Asekolu. Počátkem prosince jsme zpracovali a následně podali žádost o proplacení motivačního příspěvku Elektrowin ve výši 30.000,– Kč na základě odevzdaného množství vysbíraných elektrospotřebičů. Spotřebičů s chlazením jsme při prvním svozu odevzdali 350kg, ostatních velkých spotřebičů 450kg a malých spotřebičů 120kg. Občané se do sběru aktivně zapojují, o čemž svědčí skutečnost, že prostor kde spotřebiče čekají na další svoz, je opět z poloviny zaplněný. Z Elektrowinu i Asekolu pak můžeme dopisy s přesnou částkou za listopadový svoz, kterou si za spotřebiče můžeme fakturovat, očekávat koncem ledna příštího roku.

Dne 2.12. LESY ČR obdržely v akci zkapacitnění a stabilizace Holomně od projektanta dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby. Současně s tím byla stavba v polovině listopadu zařazena do návrhu plánu k realizaci pro rok 2012, tento týden byla ředitelstvím Lesů ČR předběžně odsouhlasena včetně návrhu na finanční zabezpečení akce v letech 2012 a 2013. Vše směřuje k výběrovému řízení firmy, která projekt realizuje, s tímto se počítá počátkem příštího roku. Souběžně zajišťujeme podpisy vlastníků pro pohyb po jejich pozemcích v průběhu akce.

Po oficiálním potvrzení dotace na kompostárnu z OPŽP nám nastalo poměrně složité období dokladování všemožných potvrzení směřující k jejímu úspěšnému čerpání. Zároveň bylo zveřejněno výběrové řízení na dodávku traktoru, obeslány byly tři společnosti. Otevírání obálek bude 15.12. za přítomnosti výběrové komise a firmy, která nám projekt v této fázi administruje. Pokud bude výběrové řízení úspěšné, počátkem roku bude podepsána smlouva o dílo, koncem ledna dojde k dodávce zboží, koncem února k proplacení faktury z rozpočtu na rok 2012, v polovině března ke kontrole ze strany OPŽP a v polovině dubna 2012 pak k proplacení dotace z OPŽP. Uvedené termíny se mohou posunovat, záležet bude především na tom, jak úspěšné bude probíhající výběrové řízení. Smlouva o pronájmu části betonové plochy pod družstvem s ZOD Poolšaví bude podepsána k 1.1.2012, jedná se o pronájem 550m2.

Od posledního zasedání ZO řešíme intenzívně také problematiku dalšího využití bývalé školy. V rámci administrativní části jsme převedli platby elektřiny a plynu za tuto budovu na Obec Drslavice přičemž jsme zůstali u stejného dodavatele jako dosavadní nájemce. Dne 29.11. došlo také k fyzickému převodu budovy od nájemce společnosti LIMA na Obec Drslavice, mohu konstatovat, že ze strany nájemce došlo k předání velmi korektně ve všech směrech. Ihned po převzetí jsme provedli 7 sond ve stropech tak, jak nám je ve zpracované studii zakreslil projektový inženýr. Před tím došlo ke kompletnímu vy­klizení půdních prostor, nepořádku různého charakteru zde byla plná traktorová vlečka. Posledním počinem pak bylo zbourání nefunkčního komína, obě posledně zmiňované činnosti vedou hlavně k maximálnímu o­dlehčení stropu mezi prvním podlažím a půdními prostory. Nyní probíhá detailní vyhodnocení stavu stropů odbornou firmou, pevně věříme, že dopadne dobře. Souběžně pak probíhá příprava projektové dokumentace tak, abychom v únoru 2012 mohli požádat o dotace. Vzhledem k velkému časovému presu neumím odhadnout, zda se podaří získat veškeré potřebné vyjádření, děláme však v této věci vše, co je v našich silách.

Od Nadace DKS jsme obdrželi grant ve výši 30.000,– Kč na základě dříve podané žádosti na rekonstrukci kříže ve Vrhových, zbylých 55.000,– Kč se pokusíme získat z MMR z podprogramu Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci. Termín výzvy již běží, jeho ukončení je plánováno na 17.2.2012. Z pod­programu Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci u téhož ministerstva chceme žádat o dotaci na Rekonstrukci zahrady MŠ v Drslavicích, jejíž kompletně dopracovaný projekt nám byl předán projektantem. Byly zde zohledněny především požadavky ředitelky MŠ a také parametry dotačního titulu MMR. Celková výše projektu byla stanovena na 601.442,– Kč, dotaci budeme žádat ve výši 400.000,– Kč.

Počas posledního měsíce jsme připravovali zimní číslo Drslavského zpravodaje, ve kterém jsme dali opět značný prostor organizacím působícím v naší obci. Zpravodaj je o jeden A3 list větší než dříve, po domácnostech jsme jej roznesli včera, uprostřed každého vydání byl vložel leták o spalování nevhodných odpadů .. doufáme, že takto cílenou akcí snížíme koncentraci nezdravého ovzduší v topné sezóně. Dne 8.12. proběhla tradiční Beseda s důchodci, na které vystoupili s pásmem děti z MŠ, Drslavjánku, Veleťánku a nakonec mužský pěvecký sbor z Bánova. Chtěl bych poděkovat za pomoc při této akci všem zaměstnancům MŠ, pracovníkům obecního úřadu a paní Markétě Bučkové, účinkujícím pak za krásné navození předvánoční atmosféry. Tento týden nás čeká Zpívání u kapličky a výstava. Co se týká zpívání, nechal jsem toto ohlásit jednak v kostele při nedělní mši, jednak jsem obeslal místní periodika s žádostí o zveřejnění, byla také graficky zpracovaná pozvánka na obě akce. Exponáty na výstavu se nám sbírají na obecním úřadě, přípravou se budeme zabývat ve čtvrtek po skončení besídky v MŠ. Na obě akce jste všichni srdečně zváni.

Minulý víkend byly instalovány šatní skříňky do MŠ Drslavice v celkové ceně 41.000,– Kč, Obec Drslavice se na tomto projektu podílí částkou 8.000,– Kč, zbytek tvoří dary. Chtěl bych poděkovat Stolařství Smetana za dodávku a panu Martinovi Hrubošovi za pomoc při instalaci skříněk. Nakoupili jsme software Sbírky zákonů v ceně 48.000,– Kč s licencí na 5 let, zároveň jsme odhlásili odběr papírových vydání i přebytečných předplatných různých časopisů z dob minulého volebního období, roční úspora bude činit cca 2.800,– Kč ročně. Podali jsme žádost na přeložení trafostanice E.ON před Obecním úřadem a nechali jsme vypracovat projekt na nové dopravní značení v Hlubočce omezující rychlost na 30km v hodině a také na posílení bezpečnosti provozu při sjezdu na místní komunikaci u čerpací stanice Benzina. V obecním lese průběžně probíhají práce spoluobčanů na probírce dřeva, část již má dřevo zpracované, zaplacené a odvezené doma, zatím celková zinkasovaná částka je 6.213,– Kč. Ohledně dotací na zavlažování hřiště jsme obdrželi zvací dopis na SZIF do Olomouce, po jeho podpisu se začneme zabývat jednotlivými referencemi na realizaci projektu. Za pronájem lešení jsme v letošním roce zinkasovali částku 31.724,– Kč, za železný šrot pak 10.559,– Kč.

Děkuji všem občanům, kteří se v letošním roce aktivně v rámci svého volného času jakýmkoliv způsobem podíleli na dění v obci. Takové spolupráce si velmi vážím a budu rád když se společnými silami v příštím roce přičiníme o to, aby Drslavice byly ještě spokojenějším místem pro život.

Dne 14.12.2011 vy­pracoval Rostislav Mihel, starosta obce

Období od 14.12.2011 do 6.2.2012

Vážení spoluobčané

dovolte mi, abych Vás obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konané dne 14.12.2011 do dnešního dne.

Koncem roku jsme spolupořádali „Zpívání u kapličky“ a souběžně pořádali výstavu s názvem „Z kuchyní, komor a světnic našich babiček“. Obě akce proběhly za velkého zájmu spoluobčanů i občanů ze sousedních Hradčovic a lze je dle zpětných reakcí označit jako vydařené, přičemž z rozpočtu obce tyto nepotřebovaly žádnou finanční subvenci. Celkový výtěžek Obce Drslavice ve výši 1.776,– Kč po odečtení nákladů jsme věnovali na Tříkrálovou sbírku, kterou jsme také částečně organizačně zabezpečovali. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem, kteří se na uvedených akcích organizačně podíleli a také účinkujícím na „Zpívání u kapličky“. Starý rok jsme ukončili tradiční účastí na setkání občanů obcí na Pepčíně, kde starosta obce popřál zúčastněným vše dobré.

Po předání budovy bývalé školy zpět obci jsme soustředili hlavní pozornost posledních měsíců jednak k faktickému zjištění stavu budovy a také vypracování projektu stavebních úprav, se kterým bychom se ucházeli o dotace v rámci programu Podpory obnovy venkova Zlínského kraje pro letošní rok. Oslovili jsme za tímto účelem projektovou firmu ze Zlína, jejíž inženýři a statik několikrát budovu navštívili a stanovili harmonogram prací. Pracovníky obce bylo postupně provedeno 7 velkých sond do stropů v různých částech budovy, na základě kterých statik po pečlivém vyhodnocení stanovil stav budovy jako vyhovující. V časovém souběhu s tímto se naše obec ocitla v komplikované situaci, kdy majitel stávajícího sálu avizoval využití těchto svých prostor pro jiné než kulturní a společenské události a reálně tudíž hrozilo, že se bez tradičních akcí na které jsou spoluobčané zvyklí budeme muset v nejbližších letech obejít. Výsledkem bylo zpracování projektové studie výše uvedenou firmou a následná série úprav v prvním podlaží budovy, které v konečném důsledku znamenají zachování těchto tradic již od konce ledna letošního roku. Celkové náklady obce těchto úprav byly za leden 2012 vyčísleny na celkovou částku 21.605,– Kč, čímž nevybočujeme z rámce v prosinci 2011 schváleného rozpočtového provizoria. Chtěl bych velmi ocenit nezištnou pomoc místních firem a spoluobčanů na takto narychlo naplánovaných úpravách a konstatovat, že toto splňuje moji představu o sounáležitosti a pospolitosti všech zainteresovaných pro uchování po desítky let zaběhnutých tradic naší obce. Současně se podařilo projektové firmě dotáhnout dokumentaci pro stavební úpravy do stavu, kdy nám bylo stavebním úřadem Uherský Brod vydáno kladné stanovisko k ní. Toto nám reálně otvírá cestu k podání žádosti o zmíněnou dotaci, kterou od minulého týdne intenzívně připravujeme a podáme na Zlínský kraj spolu s nekonečným množstvím vyžadovaných příloh do konce tohoto týdne. Budeme žádat o 1.000.000,– Kč, což představuje 50% investičních nákladů pro letošní rok. Kolik se nám podaří ze Zlínského kraje získat je otázka, celková alokace pro celý kraj v rámci tohoto programu je pouhých 15 milionů Kč.

Z jiného podprogramu Zlínského kraje budeme opakovaně žádat také o dotaci na třetí etapu zpracování územního plánu obce. Poté, co jsme byli vloni vyřazeni z okruhu žadatelů na základě nesmyslné podmínky v rámci začlenění obce v olšansko-vlárské ose, jsou nyní šance na získání dotace větší. Žádáme o částku 198.000,– Kč z celkových 320.000,– Kč, v průběhu ledna jsme žádost kompletně připravili včetně příloh. Absolvoval jsem také dvě jednání s inženýrem, který územní plán zpracovává, a shodli jsme se na pokračovaní prací třetí etapy od dubny 2012 bez ohledu na to, zda dotace získáme či nikoliv. Za tímto účelem bude ve jmenovaném měsíci svoláno veřejné zasedání zastupitelstva obce, kde bude územní plán detailně probrán. V polovině ledna také proběhlo jednání starostů Drslavic, Hradčovic, Prakšic a Pašovic nad koncepty územních plánů jednotlivých obcí, byly zde vytyčeny styčné zájmové body na společných hranicích katastrů a nastíněna koordinace dalšího postupu. Jedním z prvních úkolů po zahájení prací na třetí etapě bude zjištění souvislostí a následné sladění kroků s plánovanými komplexními pozemkovými úpravami a probíhající digitalizací katastru obce katastrálním úřadem.

Další dvě žádosti o dotace jsme podali v uplynulých dnech na Ministerstvo pro místní rozvoj. První je na kompletní restauraci křížku v trati Vrhové, kde žádáme o částku 80.000,– Kč. Tuto žádost jsme vypracovali dle dokumentace a předpokládaného rozpočtu, o který jsme požádali pana restauratéra z Bílovic, s nímž má obec z minulosti velmi dobré zkušenosti. Pokud bude naší žádosti vyhověno, s opravou kříže začneme v květnu letošního roku. Okolí křížku jsme již nyní upravili, uvažujeme i o rekonstrukci lávky přes Holomňu v jeho bezprostřední blízkosti. Výrazně složitější bylo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci zahrady Mateřské školy. Stavební úřad nám připomínkoval některé dílčí nedostatky v projektové dokumentaci, které jsme nechali projektanta zahradního architekta ing. Koniga několikrát přepracovat do přijatelné podoby. Jednalo se zejména o posunutí dětského pískoviště a pergoly, dále pak ujasnění nových tras chodníčků. Výsledkem bylo vydání územního rozhodnutí a dalších potřebných vyjádření stavebním úřadem k tomu, abychom žádost o dotaci spolu s dalším nekonečným množstvím příloh mohli podat. Žádáme o 400.000,– Kč z celkové ceny projektu 601.000,– Kč, šance na získání dotace z MMR bych opět nechtěl předjímat. Jednou z příloh žádosti bylo i výtvarné ztvárnění zahrady očima dětí z Mateřské školy, kterým bych chtěl spolu s paní ředitelkou za aktivní přístup poděkovat.

Časově náročným se ukázalo také složité vymáhání pohledávky Obce Drslavice za dřevo z obecního lesa ve výši 47.247,– Kč dle faktur z května 2010, tedy období vedení obce bývalým starostou. Po ročním průběhu uhánění věřitele různými způsoby, které mohu zjednodušeně označit jako martyrium, se nám podařilo k dnešnímu dni zajistit a následně zaúčtovat zápočet pohledávky ve výši 32.034,– Kč, zbylou část doufám, že se nám podaří zajistit v nejbližších měsících. Toto se podařilo komplikovanou formou zpětného odběru a následným prodejem palivového dříví.

Nepříjemnou záležitostí posledního měsíce byla také lokalizace a následné odstranění nově vzniklé černé skládky v přírodní rezervaci pod tzv. Čupovým mostem v korytu potoka Holomňa. Okolo 15 velkých igelitových pytlů bylo napěchováno různým odpadem, přičemž některé již byly odplaveny několik set metrů po proudu potoka. Na místo jsme povolali hlídku Policie ČR, následně skládku zlikvidovali a minulý týden jsme celou záležitost podali k prošetření odboru životního prostředí Uherský Brod. Chtěl bych jasně deklarovat, že podobné chování jedinců znečišťujících přírodu kategoricky odmítám, budu se proti takovému jednání vždy velmi ostře vymezovat a po orgánech činných v těchto záležitostech žádat tvrdé potrestání viníků.

Mnoho jednání jsme poslední dobou vedli na různých úrovních s Úřadem práce ať už v rámci kulatých stolů ve Zlíně, nebo vedoucími pracovníky poboček v Uherském Hradišti a Uherském Brodě. Důvodem je změna platné legislativy platné od 1.1.2012, která zcela mění pohled na systém tzv. veřejné služby, tedy zaměstnávání občanů dlouhodobě nebo opakovaně evidovaných na Úřadě práce. Přes moje určité obavy a výhrady k nastavení a následnému fungování tohoto systému máme počínaje 1.2.2012 k dis­pozici 6 pracovníků vyčleněných Úřadem práce na lehké úklidové práce v obci. Pro tyto pracovníky jsme sjednali povinné pojištění odpovědnosti a po dohodě s nimi jsme nastavili systém práce v objemu 10 hodin týdně. Prioritním pro nás zůstává institut veřejně prospěšné práce, kde podmínky pro obec i zaměstnance jsou mnohem jasnější než u veřejné služby, protože tito pracovníci mají uzavřeny pracovní smlouvy na dobu určitou přímo s Obcí Drslavice. V současné době tento poměr dobíhá jednomu pracovníkovi do 29.2.2012, se kterým jsme velmi spokojeni a budeme usilovat o jeho prodloužení. V prosinci 2011 jsme pak vyřídili dotaci od Úřadu práce na pracovnici, která vypomáhá v mateřské škole. Tento pracovní poměr je dvouměsíční počínaje 1.1.2012 a celková dotace Úřadu práce kterou obdržíme činí 22.000,– Kč.

Ve věci postupného budování komunitní kompostárny proběhlo výběrové řízení na dodávku traktoru s čelním nakladačem, které vyhrála společnost z Olomouce. Dle smlouvy o dílo bude traktor dodán koncem března, navštívili jsme fyzicky i pobočku této firmy v Prušánkach, kde nám byl představen. Poté čekáme kontrolu ze strany SFŽP a následně bude dotace proplacena na účet obce. Období posledního měsíce se vyznačovalo velkou administrativní zátěží v této věci, společnosti, která nám projekt administruje jsme zasílali značné množství různých čestných prohlášení a jiných souvisejících dokumentů. Koncem roku 2011 jsme také na účet obce obdrželi částku motivačního příspěvku ve výši 38.000,– Kč od společnosti Elektrowin, o kterou jsme dříve zažádali za účelem proplacení nové brány sběrného místa vedle Obecného úřadu. Za první svozy elektrospotřebičů jsme také obdrželi od Elektrowinu částku 1.500,– Kč a od Asekolu 1.193,– Kč.

Ve spolupráci s TJ Drslavice a v úzké součinnosti s TJ Březolupy také finišujeme v realizaci akce „Pořízení závlahového systému travnatého hřiště“, na kterou jsme dostali dotaci v loňském roce. V průběhu tohoto týdne se setkáme se zástupcem firmy, která nám zavlažování instaluje a při této příležitosti hodláme diskutovat i odvodnění cesty na Čertoryjích. Zavlažování bychom rádi realizovali do začátku jarní fotbalové sezóny, záležet bude i na počasí v březnu. Administrace žádosti musí být fakticky dokončena k poslednímu červnu 2012.

Postupně dobíhají také probírky dřevního porostu v obecním lese zadané zájemcům na podzim. Počátkem roku došlo k nové těžbě, na základě které byli uspokojeni 4 zájemci o tzv. suráky. Dnes byli vylosováni zájemci o tzv. vrchy tvrdého dřeva, v příštích dnes nás také čeká jednání o odkoupení vytěžené kulatiny v objemu 7,8 m3 za comožná nejlepší cenu.

Na základě písemného podnětu všech občanů části Hlubočka vyjadřujících obavy o bezpečnost v této lokalitě jsme nechali vypracovat projekt dopravním expertem Ing. Kunčíkem a následně zaslali k posouzení na dopravní inspektorát Uherské Hradiště. Minulý týden jsme obdrželi pro mě zcela nepochopitelné záporné stanovisko v této věci, další jednání na správním odboru v Uherském Brodě mě však naplňují přesvědčením, že projekt spočívající v omezení povolené rychlosti v této lokalitě bude nakonec schválen. Souběžně jsme nechali vypracovat a schválit projekt doplňujícího dopravního značení na naší místní komunikaci u Benziny.

V souvislosti s otevřením nového podniku právě v blízkosti Benziny jsem se velmi intenzivně zajímal o umístnění hracích automatů, výherních hracích přístrojů a rulety v tomto místě. Po konzultacích s finančními úřady v Uherském Brodě a Zlíně, který zde provádí kontrolní činnost a také finančním ředitelstvím v Brně jsem si vytvořil orientační představu o částce, kterou můžeme v rámci rozpočtu obce pro letošní rok zhruba očekávat. První prostředky dle nového loterijního zákona platného od 1.1.2012 obdržíme koncem dubna za první kvartál letošního roku, na příštích jednáních zastupitelstva obce budu navrhovat takto získané peníze do poslední koruny přerozdělit jednak mezi Mateřskou školu na provedení nezbytných dílčích oprav budovy a jednak organizace a spolky působící v naší obci.

V uplynulém období jsme také zahájili poměrně náročný administrativní proces vedoucí ke změně stávajícího statusu obecního úřadu vedeného jako rodinný dům na občanskou vybavenost a prostor sběrného místa vedle obecního úřadu vedeným jako zahrada na ostatní plochu. Úzce spolupracujeme s katastrálním úřadem na slučování menších parcel v majetku obce do větších logických celků v rámci finišující digitalizace. Spolu s Obcí Veletiny jsme organizačně zajišťovali bohužel nepříliš co do počtu občanů navštívený farní ples. Oslovili jsme společnost Silamo za účelem vypracování rozpočtu na chodník v místní části Drahy, který chceme letos realizovat v rámci přislíbené dotace ve výši cca 200.000,– Kč z Místní akční skupiny Dolní Poolšaví, jejíhož jednání jsem se v lednu zúčastnil. Podáním žádosti o dotaci se budeme zabývat koncem února. Ve věci zkapacitnění a stabilizaci toku Holomně běží vodoprávní řízení, akce by dle vyjádření Lesů ČR započít koncem první poloviny roku. Počínaje dneškem, kdy paní účetní dokončila potřebné konečné finanční výkazy za loňský rok, začínáme přípravy na sestavení návrhu rozpočtu pro letošní rok, který následně projde standardní procedurou připomínkování a schvalování. Přihlásil jsem naše www stránky do celostátní soutěže Zlatý erb především za účelem zjistit, jaké zákonem dané náležitosti našim stránkám chybí. Stránkám věnuji poměrně značné množství svého volného času, návštěvníkům jistě neušla řada vylepšení a funkcí z poslední doby. Zdárně se nám také podařil vyřešit technický problém spočívající v kumulaci tzv. session na straně serveru kde hostujeme, který měl za následek nahodilé výpadky stránek v různých typech internetových prohlížečů.

Dne 6.2.2012 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce

Období od 6.2.2012 do 12.3.2012

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konaného dne 6.2.2012 do dnešního dne.

Naše hlavní pozornost uplynulých týdnů se upínala k doladění žádosti o dotaci s názvem „Stavební úpravy objektu čp. 95, Drslavice, I. etapa“ z Programu obnovy Zlínského kraje. Jednalo se především o textové části žádosti týkající se hlavních cílů projektu, jejich odůvodnění, časového harmonogramu prací a ostatním specifickým kritériím. Zvýšená pozornost byla věnována tvorbě rozpočtu s akcentem na uznatelnost všech nákladových položek. Spolu se žádostí jsme také dodali několik dokladů obsahující různá vyjádření organizací, spolků a zájmových sdružení působících v obci v návaznosti na předkládaný typ projektu. Jejich zástupci zde apelovali na nutnost provedení stavebních úprav tohoto objektu zejména s poukazem na skutečnost, že podobné zařízení v obci chybí. Dalším podkladem bylo stanovisko kolektivu zaměstnanců Mateřské školy Drslavice v podobném duchu doplněné obrázky předškolních dětí a družiny, které znázorňovaly svoje představy o využití bývalé školy. Věříme, že dle mého názoru solidně zpracované podklady nám k získání dotace o objemu 1.000.000,– Kč dopomohou, všem, kteří nám s vypracováním podpůrných textů pomohli děkuji. Nyní připravujeme texty výzvy na realizaci této etapy oprav, výběrové řízení chceme dokončit do konce března tak, abychom od dubna mohli zahájit stavební práce.

Uplynulý více než měsíc byl také bohatý na kulturní a společenské události v obci, na kterých se Obec Drslavice více či méně podílela. Chtěl bych jmenovat hlavně hasičský a sportovní ples, degustaci, košt slivovice a fašank v režii Sboru dobrovolných hasičů Drslavice, dětský karneval, jehož hlavním organizátorem byla Mateřská škola a také nízkorozpočtově pojaté cestopisné vyprávění s projekcí o Kubě, které pořádala Obec Drslavice. Společným jmenovatelem všech akcí byla vysoká účast spoluobčanů i okolních návštěvníků a jejich spokojenost s organizací i průběhem. Mě osobně velkou radost dělá především pocit, že podobné akce občany stmelují a posilují vzájemnou pospolitost. To, že lidé k sobě nalézají cesty více než v dřívějších letech nás vede k přemýšlení nad dalším zatraktivněním kvality života v obci – poslední takovou snahou je Obcí Drslavice vyhlášená soutěž „O nejkrásnějšího Marka“, jejímž hlavním smyslem je přimět tatínky nebo dědečky, aby se svými syny nebo vnuky takového Marka vlastnoručně vyrobili. Toto má přispět k posílení mezigenerační integrity a předání zkušeností ze starších na mladé, tedy prvků, které se v dnešní zrychlené době vytrácí. Závěrem děkuji všem, kteří se kulturně společenského života v obci aktivně zúčastňují a mohu prozradit, že již nyní připravujeme podobně laděné projekce té o Kubě.

V druhé polovině února jsme připravili a podali žádost o dotaci na kompletní předláždění chodníku v části Drahy. Z prostředků Místní akční skupiny Dolní Poolšaví žádáme o 216.000,– Kč, celkový rozpočet akce činí 320.000,– Kč. V případě, že naší žádosti bude vyhověno budeme projekt realizovat v září až říjnu letošního roku.

Významným jistě je také rozhodnutí o povolení stavby stabilizace, zkapacitnění, sanace dna a vytvoření lichoběžníkového koryta Holomně v délce cca 800 metrů ze strany odboru životního prostředí a zemědělství při MÚ Uherský Brod. Tímto byla završena rok a tři měsíce trvající snaha správce toku a investora Lesů ČR a Obce Drslavice jakožto orgánu poskytujícího maximální součinnost v této věci o získání tohoto kladného stanoviska. Protože se však jedná o akci investičně vyšší než 6.000.000,– Kč, plánovaný rozpočet se blíží 8.000.000,– Kč, bude potřebný souhlas Ministerstva zemědělství a také se nevyhneme zveřejnění výběrového řízení na centrální adrese, tím pádem delším odvolacím lhůtám. Přes tato předpokládaná zdržení věříme, že práce začnou nejpozději v září letošního roku.

Absolvovali jsme schůzku se zástupcem společnosti Target plus, který starostu obce a členy výboru TJ informoval o technických parametrech realizace automatického systému zavlažování hřiště. Akce proběhne v dubnu nebo květnu, termín vyúčtování pro dotace musí být nejpozději do konce června 2012.

V minulém týdnu byla završena snaha Obce Drslavice o sloučení parcel za Obecním úřadem a následném převodu nově vytvořené parcely na jiný způsob využití. Původní parcely nesly čísla 58/3 s využitím zahrada a jako stavební parcela byl veden pozemek č. 240. Sloučením vznikla parcela č. 58/3 s využitím ostatní plocha, což nám umožňuje zpracovat projektovou dokumentaci sběrného dvora, který od loňského roku postupně realizujeme. Následně vypracujeme žádost a zažádáme o dotaci z Grantového řízení fondu Asekol pro letošní rok, program Rekonstrukce. V souvislosti se sběrným dvorem budeme také usilovat o motivační příspěvek Elektrowin – doufáme, že se nám jej podobně jako v loňském roce podaří získat. Současně s tímto krokem poměrně složitou administrativní cestou řešíme převod Obecního úřadu čp. 93 dosud vedeného jako rodinný dům na budovu občanské vybavenosti. Po dodání veškerých podkladů potřebných pro vyřízení je tento převod u Katastrálního úřadu Uherský Brod záležitostí několika dalších dnů.

V těchto dnech podáváme na Úřadu práce žádost o dotaci na veřejně prospěšné práce s účinností od 1.4.2012. K tomuto již máme vyřízeny všechny požadované potvrzení. V současné době nemáme na VPP ani jednoho pracovníka, poslední dva skončili k 29.2.2012. Od 1.2.2012 platná smlouva o veřejné službě uzavřená mezi Obcí Drslavice a Úřadem práce ČR znamenala k tomuto datu nástup 8 pracovníků, k dnešnímu dni však pracují pouze tři z původního počtu. Ostatní se z evidence ÚP odhlásili, pravděpodobně proto, že pracovat zadarmo není nikterak motivující; jeden je pak v pracovní neschopnosti. Přestože jsem na nedostatky tohoto nově zavedeného institutu veřejné služby poukazoval při kulatých stolech na jednáních ve Zlíně, nedošlo z hlediska legislativy k nápravě ani k žádným dalším náznakům změny k lepšímu. Minulý týden jsem proto odeslal na Úřady práce v Uherském Brodě a Zlíně kritické stanoviska na veřejnou službu tak, jak se mi dle zkušeností z února jeví. Nyní pracovníci obce čistí dlouho neudržovaný úsek podél cesty k Oboře, připravujeme se na zahájení prací v objektu bývalé školy.

Velmi kriticky jsem se vyjádřil také k postupu obvodního oddělení Policie v Uherském Brodě ve věci černé skládky v Holomni, o které jsem informoval na minulém zasedáni ZO. Svoji stížnost jsem doporučeným dopisem směroval na Krajské ředitelství policie Zlínského kraje poté, co jsem obdržel převážně zmatečné a neodborné stanovisko obvodního oddělení policie Uherský Brod, které dle mého názoru i názoru právníka obsahovalo procesní i hmotněprávní vady a pochybení. Tyto zde podrobně popisuji, závěrem žádám o řádné vyhodnocení stížnosti a o sjednání nápravy v přezkumném řízení původního nezákonného postupu.

Absolvoval jsem i pilotní jednání s pracovníky Pozemkového úřadu Uherské Hradiště, kteří připravují spuštění pozemkových úprav v naší obci na podzim letošního roku. Finišujeme také na kompletaci dokumentace pro rozšíření plochy u plánované výstavby Polyfunkčního domu Drslavice, do dnešního dne máme všechna vyjádření pro změnu stavebního povolení, tento týden projektant požádal o vyjádření oddělení prevence HZS v Uherském Hradišti. Obdrželi jsme kladné vyjádření ve věci dopravního značení u Benziny, vyvěšenou veřejnou vyhláškou se také blíží kladné vyřízení dopravního značení v ulici Hlubočka omezujícího rychlost zde. Ihned poté osazení značek dle projektu realizujeme. Absolvoval jsem také předváděcí jízdu pětimístného vozu Dacia Logan MCV, které v případě dnešního schválení rozpočtu obce hodláme zakoupit. Celkové náklady na auto jsou po slevách od prodejce naceněny na 206.400,– Kč, technické zkoušky stávajícího obecního vozidla Škoda Favorit Pick-up vyprší v dubnu letošního roku. Ve dnech 9.-10.2. jsem se zúčastnil porady starostů a tajemníků obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod ve Starém Hrozenkově, kde byly pracovníky Městského úřadu Uherský Brod poskytnuty důležité informace v z hlediska územních plánů, životního prostředí, sociálních věcí, krizového řízení a ochrany obyvatelstva, veřejnoprávních smluv a novelizace školského zákona. V soutěži Zlatý erb o nejlepší internetové stránky jsme v krajském kole skončili na osmém místě, což je myslím odpovídající a poměrně dobrý výsledek.

Dne 12.3.2012 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce

Období od 12.3.2012 do 23.4.2012

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konaného dne 12.3.2012 do dnešního dne.

Zásadní pozitivní zprávou je jistě rozhodnutí Zlínského kraje o udělení dotace ve výši 1.000.000,– Kč na základě naší žádosti do Podprogramu na podporu obnovy venkova pro rok 2012 v rámci aktivity Rekonstrukce a obnova venkovské zástavby a občanské vybavenosti v majetku obce na projekt „Stavební úpravy objektu čp. 95, Drslavice, I. etapa“. Celkové náklady na tyto stavební úpravy činí 2.000.000,– Kč. Zlínskému kraji za podporu děkujeme. Vzhledem k okolnostem, kdy bylo letos pro celý Zlínský kraj vyčleněno v tomto podprogramu pouhých 15.000.000,– Kč, považuji přidělení dotace v maximální výši pro naši obec jako velké povzbuzení do další práce nejen pro sebe, ale i celé zastupitelstvo obce. Dne 21.3.2012 proběhlo výběrové řízení na realizaci této zakázky, výběrová komise ve složení Rostislav Mihel, Dušan Hamada a Ing. Miriam Kubišová hodnotila ze tří řádně a v termínu doručených nabídek společností, které byly osloveny. Vítězem výběrového řízení se stala firma ze Zlína, která nabídla nejnižší cenu zakázky ve výši 2.001.894,– Kč, výběrová komise dále pověřila starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s touto společností. Smlouva byla podepsána dne 29.3.2012 a počínaje dubnem 2012 se zde naplno rozběhly práce, které potrvají dle této smlouvy do konce letošního července.

Zaškolením obsluhy nového traktoru s čelním nakladačem bylo fakticky dokončeno předání tohoto zařízení od společnosti z Olomouce, která jej v rámci výběrového řízení vysoutěžila. Projekt „Technické vybavení komunitní kompostárny Drslavice“ byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové uznatelné náklady na akci činili 907.020,– Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 770.967,– Kč (85%), příspěvek SFŽP ČR 45.351,– Kč (5%) a příspěvek obce Drslavice 90.702,– Kč (10%). Fondu soudržnosti EU i SFŽP ČR za podporu DĚKUJEME. Poděkování patří i panu Martinu Hrubošovi, který nám počas celého průběhu realizace první etapy projektu výrazně pomohl. Vyřídili jsme registraci a SPZ traktoru, s pomocí ZOD Poolšaví jsme vymezili plochu nové kompostárny a umístnili zde stálou vitrínu informující o průběhu projektu. V rámci propagace akce bylo dále natištěno 200ks celobarevných letáků formátu A4, které budou rozneseny spolu s červnovým číslem obecního zpravodaje. Dnes dopoledne proběhla také kontrola ze strany Státního fondu životního prostředí průběhu čerpání dotace, na kterou jsme připravovali celou řadu písemných materiálů. Výsledek kontroly byl úspěšný, v nejbližší době tedy očekáváme proplacení dotace. Souběžně se intenzívně připravujeme na druhou etapu postupného budování kompostárny.

Co se týká postupného budování sběrného dvora, podali jsme žádost z Fondu Asekol na rekonstrukci a doplnění oplocení sběrného dvora. Žádáme zde o 70.000,– Kč, informace o tom zda náš projekt bude vybrán budeme informováni 15.5.2012. Zároveň jsme od projektanta obdrželi kompletní dokumentaci na projekt oplocení i zpevněné plochy sběrného dvora, za toto jsme zaplatili částku 8.200,– Kč. Nechali jsme vyvézt kontejner se železným šrotem, společnosti Kovosteel fakturujeme částku 7.800,– Kč. Oplocení hodláme realizovat do konce prvního pololetí letošního roku, máme již vykopány jámy na sloupky.

Na základě auditu společnosti EON servisní, který spočíval v kontole úspornosti všech světel veřejného osvětlení v obci bylo zjištěno, že výměnou za úspornější světla by bylo uspořeno cca 25% z plateb za elektrickou energii. Vzhledem k dlouhé návratnosti investice, která byla spočítána na 18 let nebudu doporučovat tento typ investice realizovat. Cestou k modernizaci veřejného osvětlení v obci a případně i vybudování nového osvětlení v oblasti průmyslové zóny by mohly být plánované dotační tituly v příštích letech.

Na hřišti TJ jsou také v plném proudu práce na vybudování nového zavlažovacího systému. Dle podepsané smlouvy o dílo se společností z Kunovic na celkovou hodnotu díla v ceně 320.434,– Kč včetně DPH by práce měly být dokončeny do konce května, následně proběhne kontrola dotace ze strany SZIF a poté bude TJ Drslavice zažádáno o proplacení dotace. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se v rámci brigád podíleli na zdárném průběhu realizace.

Pracovníky obce byl v březnu kompletně vyčištěn dlouhodobě neudržovaný obecní pozemek pod Oborou, za tímto účelem byla zakoupena motorová pila v ceně 11.300,– Kč. Pokračují práce v obecním lese, kde jsme vysadili 100ks mladých stromků javoru, máme již připraveny kůly i pletivo na zabezpečení před zvěří. Dále průběžně opravujeme dřevěné herní prvky na malém i velkém dětském hřišti včetně nového nátěru. Zvažujeme i nákup zcela nového herního prvku, který by nahradil již odstraněný starý herní prvek nacházející se v nevyhovujícím stavu z hlediska bezpečnosti.

S platností od 1.4.2012 jsme s Úřadem práce podepsali smlouvu o VPP na koordinátora veřejné služby, jehož náplní práce bude koordinace prací přiděleným pracovníkům. Za 6 měsíců platnosti smlouvy vyčerpáme celkem 90.000,– Kč dotace, od 1.5. máme velmi slibně rozjednán nástup dalšího uchazeče o zaměstnání na VPP. Zde by se jednalo o sedmiměsíční pracovní poměr s celkovou dotací ve výši 56.000,– Kč. Na veřejné službě v současné době pracují tři pracovníci přidělení úřadem práce, jeden je pak v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Usilujeme o přidělení dalších pracovníků veřejné služby, zde však neumím odhadnout zda někdo další v nejbližší době nastoupí. Úřadu práce za podporu děkujeme. Zúčastnil jsem se také semináře ohledně zavádění veřejné služby na Úřadě práce v Uherském Hradišti a snažil jsem se poukázat na nedostatky fungování tohoto systému po 1.1.2012. S prací pracovníků veřejné služby mohu vyslovit v zásadě spokojenost, od července 2012 kdy jim vyprší smluvní vztah s úřadem práce je teoreticky možná jejich překvalifikace na placenou VPP.

Uspořádali jsme soutěž „O nejkrásnějšího Marka“, jejímž smyslem byl návrat k tradicím, kdy si rodiče se svými dětmi společnými silami Marky vyráběli. Soutěž tento účel jasně splnila a celkově ji hodnotím jako velmi zdařilou. Všech 26 soutěžících obdrželo ceny, jejich pořízení stálo 2.940,– Kč, z toho však 1.400,– Kč tvořily sponzorské dary, které se nám podařilo zajistit. Všem sponzorům děkuji a velké poděkování patří zejména paní Markétě Bučkové, která s organizací soutěže výrazně pomohla.

V polovině května se také chystá výběrové řízení na realizaci komplexních pozemkových úprav v naší obci, ke kterému jsem také přizván. Došlo i k rozebrání a odvozu křížku ve Vrhových, čeká ho celkové restaurování panem Kopčilem z Bílovic. V případu černé skládky z ledna 2011 v Holomni Krajské ředitelství Policie ČR rozhodlo o zrušení blokové pokuty 1.000,– Kč a předání případu Odboru životního prostředí Uherský Brod tak, jak požadovala Obec Drslavice ve své stížnosti. Nyní běží odvolací lhůta, jak celé toto papírové martyrium dopadne neumím předpovědět. Koncem března proběhla sezónní prohlídka výústí kanalizací, jíž jsem se zúčastnil. Z mnoha jednání které jsem absolvoval v poslední době bych chtěl jmenovat zejména krajskou konferenci Sdružení místních samospráv, kde se za účasti několika poslanců a senátorů hovořilo především o postupu ve věci nového rozpočtového určení daní, na které tolik čekáme, a dále o optimalizaci základních a středních škol z dílny Ministerstva školství. Tento dle mého názoru tragický omyl pana bývalého ministra Dobeše by pro Vaši představu mimo jiné vedl ke zrušení 131 škol ve Zlínském kraji. To mě v konečném důsledku vedlo k podpisu petice, která předložený návrh vyhlášky kompletně odsuzuje.

Děkuji za pozornost.

V Drslavicích dne 23.4.2012 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce

Rekapitulace činnosti OÚ od 23.4.2012–28.6.2012

Vážení spoluobčané

dovolte mi, abych Vás obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konaného dne 23.4.2012 do dnešního dne.

Po celé výše uvedené období probíhají intenzivní práce ve škole tak, aby vše bylo hotovo v termínu do konce července 2012, kdy dle smlouvy o dílo mjí být stavební úpravy tohoto objektu dokončeny. Proběhla kompletní výměna oken, bourací práce, instalovány nové odpady, provedeny elektromontáže a velká část zednických prací. V těchto dnech se dokončují omítky a započaly obkladačské práce, obklady, dlažby a lino jsme si sami vybrali ze široké nabídky. Na pracích se částečně podílejí i pracovníci obce, bourací práce jsme provedli z 90% sami, z větší části jsme také seškrábali staré malby a osekali omítky tam, kde to bylo nezbytné. Bouracími pracemi jsme ušetřili 36.000,– Kč, což jistě není zanedbatelné, činnosti které pracovníci obce provedli v průběhu června ještě nebyly finančně vyčísleny. K 31.5.2012 bylo proinvestováno cca 620.000,– Kč, v průběhu června byla obci vystavena zálohová faktura na 750.000,– Kč, kterou jsme proplatili. Peníze, které jsme prací svépomocí ušetřili, budou použity v rámci budovy k jinému účelu. S dosavadním postupem prací i jednáním dodavatelské firmy vyslovuji spokojenost.

Konkrétní obrysy začíná mít projekt na druhou etapu budování komunitní kompostárny. Společností ze Zlína byla zpracována „Analýza potenciálu sběru odpadů“, ve které se rekapituluje dosavadní snaha Obce Drslavice při nakládání s bioodpady a odůvodňuje se záměr druhé etapy, kterým je zavedení a separace svozu bioodpadu v naší obci. Navazující projekt vypracovaný stejnou firmou počítá s dodávkou svozového vozidla v hodnotě 800.000,– Kč bez DPH, pěti kontejnerů v celkové hodnotě 44.500,– kč bez DPH a štěpkovače v ceně 200.000,– Kč bez DPH. Celkové náklady projektu jsou spočteny na 1.316.070,– Kč, v případě úspěchu by se Obec Drslavice na této částce podílela 10%, výzva OPŽP bude vypsána podle posledních informací v první polovině července. Co se týká samotného provozu kompostárny, tak jsem nezaznamenal nějaké zásadnější problémy. Kompost pravidelně přehrnujeme, traktor získaný v rámci první etapy funguje spolehlivě. Do příštího roku dle vyjádření předsedy ZOD Poolšaví existuje reálná možnost získat do podnájmu i tu část betonové plochy, na které jsou nyní umístněny kaly. Příznivou zprávou je také to, že jsme konečně obdrželi radlici na zimní údržbu, která nám byla bezplatně poskytnuta firmou Energreen za určité průtahy při dodávce traktoru v prvním čtvrtletí letošního roku. V květnu jsme pak obdrželi finanční prostředky z dotace za první etapu na bankovní účet obce, čímž byla tato úspěšně završena.

Počátkem června jsme zadali svozy u společností Asekol i Elektrowin. Celková hmotnost v kategorii chlazení, velkých spotřebičů a malých spotřebičů dosáhla 1530kg, což představuje průměr 2,88kg na občana. Pro možnost získání motivačního příspěvku se nezapočítávají spotřebiče s chlazením, přesto 2,19kg v průměru na občana výrazně převyšuje 1,2kg požadovaných, proto se pokusíme tento příspěvek na pořízení nového oplocení sběrného dvora opět získat. U Asekolu jsme koncem května drobných spořebičů jako jsou rádia a počítačové komponenty odevzdali 375kg. Schválení darovací smlouvy z Fondu Asekolu na částku 50.000,– Kč nás čeká samostatném bodu jednání, jenom bych chtěl zdůraznit, ze naše obec byla jediná, kdo podobný příspěvek v rámci Zlínského kraje získal. Stavba oplocení sběrného dvora se kvůli pracím ve škole a další údržbě veřejného prostranství obce odsunula na prázdniny. Všem občanům zapojujících se do těchto kolektivních systémů svými starými spotřebiči děkuji.

Počátkem června jsem se jako člen výběrové komise zúčastnil výběrového řízení na výběr firmy, která bude v naší obci v následujících třech letech provádět pozemkové úpravy. Zvítězila firma z Plzně, která nabídla za provedení komplexních pozemkových úprav v naší obci nejnižší cenu 2.148.000,– Kč, tuto částku uhradí Ministerstvo zemědělství. Výhodou je zkušenost této firmy ze stejnou zakázkou ze sousedních Hradčovic, menší nevýhodou může být vzdálenost sídla firmy od naší obce. Smlouva o dílo by měla být podepsána v nejbližších dnech, samotné úpravy pak fyzicky začnou podrobným zaměřením území extravilánu obce přímo v terénu, které bude trvat osm měsíců. V květnu jsem se také zúčastnil jednodenní exkurze v obcích na Vsetínsku a Kroměřížsku, kde pozemkové úpravy proběhly v minulých letech. Byly zde prezentovány prvky společných zařízení ve veřejném zájmu, které se po jejich dokončení podařilo realizovat .. toto mě jenom utvrdillo v přesvědčení, že rozhodnutí o realizaci pozemkových úprav bylo správným krokem.

Dne 21.6. bylo na centrální adrese MMR spuštěno výběrové řízení na provedení stavby s názvem „Holomňa, Drslavice, km 0,550 – 1,350, PŠ 2010“, o kterou Obec Drslavice usiluje jako jednu ze svých priorit a na které dle požadavků vynakládá investorovi Lesy ČR maximální součinnost. Z dokumentace je například patrné, že odhadovaná cena díla je 8.157.647,– Kč bez DPH (vysoutěžená cena však bude nižší), datum zahájení prací bude 15.8.2012 (zde je pravděpodobné, že to bude o něco později) a termín dokončení je stanoven na 1.10.2013. Do konce letošního roku budou proinvestovány 2.000.000,– Kč bez DPH. Fyzická prohlídka toku se zájemci o stavbu proběhne 3.7. na místě samém, lhůta pro doručení nabídek je 16.7.

Na hřišti TJ byly v průběhu května dokončeny práce na vybudování zavlažování. Poté jsme spolu s TJ požádali vodoprávní úřad o kolaudaci, tato úspěšně proběhla a následně byly veškeré potřebné podklady poskytnuty SZIFu. Nyní očekáváme z tohoto fondu fyzickou kontrolu zařízení a poté snad již nic nebude bránit proplacení dotace. Dle neoficiálních informací by tomu mělo být cca do tří měsíců. O užitečnosti tohoto projektu svědčí výrazně zlepšená kvalita trávníku hřiště od doby, kdy se systém závlah začal používat.

Poměrně velké úsilí jsme tak jako tradičně věnovali přípravě nového obecního zpravodaje, který jsme do schránek občanů distribuovali v průběhu minulého týdne. Snažili jsme se zde informačně co možná nejlépe pokrýt činnost obecního úřadu od počátku roku a také zpravodaj zpestřit vloženou hrou na motivy naší obce. Zatím zaznamenávám veskrze pozitivní reakce, velmi bych chtěl poděkovat v této souvislosti zejména paní Markétě Bučkové, která co do obsahové části i korektury textu výrazně přispěla k celkovému ztvárnění zpravodaje.

S platností od 1.7. se nám podařilo dojednat nástup dalších dvou pracovníků z úřadu práce na dotace. Bude se u obou jednat o 6-i měsíční pracovní poměr, tyto místa vznikla transformací ze systému bezplatné veřejné služby a od úřadu práce na tyto dva pracovníky do konce letošního roku vyčerpáme celkově částku 108.000,– Kč. Nyní tedy máme jednoho koordinátora veřejné služby, jednu paní na veřejně prospěšnou práci na výpomoc v Mateřské škole, výše uvedené dva nové pracovníky – všichni tito jmenovaní jsou z rozhodující části placeni z dotace od Úřadu práce. Z uzavřených smluv na veřejně prospěšné práce plyne, že do konce roku vyčerpáme od úřadu práce částku 254.000,– Kč, což považuji za velmi významný počin. Dále obci zůstávají dva pracovníci veřejné služby, kteří v rámci smluvního závazku s úřadem práce a po dohodě se mnou pracují 10 hodin týdně, o další pracovníky veřejné služby nadále usilujeme. Konečně jeden stávající zaměstnanec obce pracuje na poloviční úvazek. Jsem si zcela jistý tím, že tento systém práce s uchazeči úřadu práce přináší významné úspory v rozpočtu obce. Mnoho prací jsme totiž schopni udělat svépomocí, jenom za poslední dva měsíce odhaduji takto uspořenou částku v řádu desítek tisíc korun. Závěrem tohoto bloku mi dovolte všem pracovníkům obce poděkovat za odvedenou práci.

Dne 27.6. došlo k osazení nového dopravního značení v části Hlubočka, čímž byla završena šestiměsíční snaha obce Drslavice omezit v tomto úseku rychlost na 30km/h. Celková částka za nákup značek činí 4.740,– Kč. Nakoupili jsme také herní prvek na malé dětské hřiště v ceně 26.280,– Kč. Zakoupili jsme také nové vitríny v ceně 16.800,– Kč od společnosti HESCO, které děkujeme za spolupráci. Značky, herní prvek i vitríny jsme smontovali a instalovali svépomocí.

Do konce jsme také po ročním snažení dotáhli jednání s Jednotou o rozšíření plochy nad studnou u plánované výstavby víceúčelového zařízení. Důkladně se také seznamujeme se systémem základních registrů, jejichž náběh od 1.7. znamená zcela nový pohled na administrativní vztah mezi úřeníkem a občanem. Naši obec jsme prezentovali na Bílokarpatských slavnostech v Uherském Brodě. V obci proběhla jednak humanitární sbírka oblečení a jednak sběr nebezpečného odpadu. Pozitivní zprávou na závěr je připsání částky ve výši 189.889,– Kč z loterijní daně za I. čtvrtletí letošního roku na bankovní účet obce.

Rekapitulace činnosti za období od 28.6.-27.8.2012

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konaného dne 28.6.2012 do dnešního dne.

Největší investiční akcí letošního léta byly stavební úpravy obecní budovy čp. 95, tedy objektu bývalé školy. Dnešního dne byla budova obci oficiálně předána zpět do užívání. Rozsáhlé stavební práce znamenaly kompletní rekonstrukci přízemí a prvního podlaží budovy. Chtěl bych ocenit velmi vstřícný s seriózní přístup dodavatelské firmy ERGO VH, s.r.o. Zlín, zejména pak pověřeného stavbyvedoucího Ing. Šika, se kterým jsem průběh stavby mnohdy i několikrát týdně diskutoval. V nejbližší době nás čeká stěhování inventáře knihovny do těchto nových prostor a následně její zprovoznění pro spoluobčany. Souběžně bude předána i nová klubovna pro SDH Drslavice. Po administrativní stránce nás čeká vypracování závěrečné zprávy a kontrola z oddělení dotací Zlínského kraje, po níž obdržíme počátkem roku schválenou dotaci ve výši 1.000.000,– Kč. Pro letošní rok zbývá vybavit malou kuchyňku v prvním podlaží, toto nebylo součástí dotace, ale zastupitelstvo obce na pracovní poradě vyslovilo souhlas s vyčleněním finančních prostředků pro tyto účely. Zároveň začínáme přípravné práce na druhé etapě stavebních úprav, jejichž konečným důsledkem by měl být připravený projekt pro žádost o dotaci na Zlínský kraj pro rok 2013 z Programu obnovy venkova. Projekt chceme koncipovat tak, aby v případě uspokojení této žádosti byla do konce příštího roku tato budova kompletně rekonstruovaná.

To, k čemu Obecní úřad Drslavice upíná poslední měsíc svoji pozornost je však investiční akce na naše poměry nebývalá. Hovořím o výstavbě nového Polyfunkčního domu, na který se nám podle všech známých informací podaří získat mimořádnou dotaci.

Minulý týden jsme podali žádost na SFŽP, který vypsal dlouho očekávanou výzvu v OPŽP. Detaily žádosti jsme dolaďovali cca poslední tři měsíce a jak jsem již informoval dříve, projekt vypracovaný firmou DESACON Zlín s.r.o. počítá s dodávkou svozového vozidla v hodnotě 800.000,– Kč bez DPH, pěti kontejnerů v celkové hodnotě 44.500,– kč bez DPH a štěpkovače v ceně 200.000,– Kč bez DPH. Celkové náklady projektu jsou spočteny na 1.316.070,– Kč, v případě úspěchu by se Obec Drslavice na této částce podílela 10%. Šance na úspěch jsou však nižší než v první výzvě, v rámci které jsme pořídili traktor s čelním nakladačem. Důvodem je především poloviční alokace finančních prostředků na tuto výzvu, dále spojení žádostí pro kompostárny a sběrné dvory do jedné výzvy a v neposlední řadě také počet bodů, se kterými do soutěže vstupujeme. Zatímco vloni byl projekt koncipován na 93 bodů, letos je to 89 bodů kvůli vyšší pořizovací ceně svozového vozidla, kontejnerů a štěpkovače v přepočtu na konstantní počet obyvatel naší obce. Výsledky by měly být zveřejněny do konce letošního roku, v případě nezdaru se na jaře 2013 zapojíme do nové plánované výzvy.

Pracovníci obce v těchto dnech finišují s výstavbou oplocení sběrného dvora, ihned po jeho dokončení požádáme o motivační příspěvek společnost Elektrowin na základě svozu uskutečněného v minulém čtvrtletí. V dalších měsících zvažujeme také možnost započít s pracemi na vybudování zpevněné plochy sběrného dvora, projekt máme připraven. Bude záležet především na finanční náročnosti akce a také dohodě se ZOD Poolšaví ohledně panelů pro tuto plochu.

Koncem července jsem se jako člen výběrové komise zúčastnil výběrového řízení na provedení stavby s názvem „Holomňa, Drslavice, km 0,550 – 1,350, PŠ 2010“, o kterou Obec Drslavice usiluje jako jednu ze svých priorit a na které dle požadavků vynakládá investorovi Lesy ČR maximální součinnost. Výběrové řízení vyhrálo konsorcium firem ze Vsetína a Opavy, celková vysoutěžená cena díla bude 9.696.000,– Kč, tedy na 98% projektové ceny. Toto dává záruku, že práce budou odvedeny kvalitně, je zde i příslib investora na trvalý dohled nad průběhem stavby. V současné době byla podepsána smlouva o dílo, poslední překážkou je schvalovací podpis Ministerstva zemědělství s touto stavbou. Nadále platí, že letos mají být fyzicky proinvestovány 2.000.000,– Kč bez DPH.

V červenci proběhla i velmi důležitá kontrola zavlažovacího zařízení na hřišti TJ ze strany SZIFu, dotace ve výši 246.400,– Kč by měla být proplacena nejpozději do poloviny září na bankovní účet TJ. Souběžně jsme počátkem srpna obdrželi i tzv. zvací dopis, který nám dává záruku schválení dotace ve výši 217.200,– Kč pro letošní projekt MAS, kterým je kompletní rekonstrukce chodníku v místní části Drahy. V současné době vyhodnocuji z nabídek firem, které jsem oslovil, s pracemi bychom chtěli započít v druhé polovině září. Společným projektem devíti obcí včetně naší ve fázi příprav je naučná stezka. Hegemonem projektu je obec Hradčovice, žádost o dotaci by měla být podána v příštím roce z prostředků MAS. O podrobnostech budu určitě informovat po dalším konkrétnějším jednání a ujasnění si společného postupu všech zainteresovaných.

S určitými problémy jsme se potýkali při opravě místní komunikace poblíž sportovního areálu. Pověřená firma neodvedla práci tak jak jsme si představovali, nutno však konstatovat, že po naší reklamaci došlo k nápravě. Tyto vícepráce jdou zcela na vrub této firmy a rozpočet obce v rámci této kapitoly nezatíží. Zvýšenou pozornost a úsilí jsme věnovali objektu MŠ, zejména pak její zahrady. Po dohodě s paní ředitelkou pracovníci obce provedli rozsáhlou rekonstrukci dětského pískoviště, které bylo z bezpečnostního hlediska zcela nevyhovující. Z rozpočtu obce uhradíme také výměnu nových dílů na sporáku a výměnu digestoře, která je nyní zcela nefunkční. Výměnu oken v podkroví budovy MŠ, která jsou v současnosti v havarijním stavu musíme vzhledem k naceněné investici ještě zvážit. Do konce roku hodláme ještě rekonstruovat chodníky ve školní zahradě a starou dlažbu 30×30 nahradit dlažbou zámkovou.

Jako spíše recesní záležitost, která ovšem neunikla pozornosti novinářů, byl nákup dvou vyřazených herních prvků od Obce Veletiny za celkovou cenu 700,– Kč. Revizní technik při pravidelné roční zákonem dané kontrole dětských hřišť připomínkoval i nedostatky na těchto prvcích, které jsme postupně všechny odstranili. Nyní máme k dispozici revizní zprávu včetně nového provozního řádu dětských hřišť.

Minulý týden jsem také převzal od restauratéra pana Tomáše Kopčila opravený křížek v trati Vrhové. Pan Kopčil dle mého názoru odvedl opět vynikající práci, o čemž se ostatně může každý osobně přesvědčit. Příležitost k tomu bude jistě i při požehnání panem farářem na místě samém, nyní hledáme vhodný termín k této plánované slavnosti. K místu kolem kříže se pravidelně vracíme a upravujeme ho.

Po několika našich urgencích přistoupila Správa a údržba silnic jednak k celkové opravě mostu přes Holomňu, jednak za obcí směrem na Havřice vyspravili cca 200 metrový úsek vozovky, kde každoročně zaznamenáváme opakované problémy. V současné době s krajským ředitelstvím SÚS jednáme o opravě všech svodidel v průtahu obcí.

V uplynulých měsících proběhly i dvě jednání správní rady starostů mikroregionu Dolní Poolšaví, kterých jsem se zúčastnil. Zásadním tématem je především organizace výběrového řízení na úspěšném dotačním titulu protipovodňových opatřeních. S realizací se počítá v průběhu příštího roku, obec Drslavice zde participuje částkou 550.000,– Kč, přičemž naše spoluúčast bude pouhých 10%. Dalším důležitým tématem byla organizační stránka Slavností vína v Uherském Hradišti. Naši obec zde bude zastupovat krojovaná chasa a hasiči, kteří mají jako v minulých letech na starosti přípravu zabíjačkových specialit.

Závěrem mi dovolte Vás i Vaše rodinné příslušníky pozvat tuto neděli od 13 hodin na Pepčín, kde se spolupodílíme na organizaci tradičního rozloučení s prázdninami.

Dne 27.8.2012 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce

Rekapitulace činnosti za období od 27.8.-11.10.2012

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konaného dne 27.8.2012 do dnešního dne.

Převážná část úsilí posledních týdnů je věnována plánovanému zahájení realizace Polyfunkčního domu Drslavice. Oblasti k jednání v této věci se dají rozdělit do čtyř rovin, a to se stavebním úřadem Uherský Brod, Ministerstvem financí jako poskytovatelem dotace, společností Investa, která zebezpečuje hladký a zákonem daný průběh výběrového řízení a konečně projektantem. Stavební úřad v září zahájil řízení změny před dokončením stavby s tím, že 8.10. proběhlo jednání všech zainteresovaných osob a orgánů statní správy na stavebním úřadě. Projektant zde seznámil přítomné se změnami stavby spočívajícími především v posunu celé budovy severním směrem jako důsledek kompromisu jednání mezi Obcí Drslavice a Jednotou spotřební družstvo Uherský Ostroh, zvětšení rozměrů sálu budovy dle požadavků Obce Drslavice a Ministerstva financí a změnou parametrů oplocení vzešlých z dohod mezi Obcí Drslavice a majitelkou sousedních pozemků. Konečným důsledkem tohoto administrativního procesu je akceptace všech změn stavebním úřadem a vydání nového rozhodnutí o umístnění stavby na Polyfunkční dům. Došlo také k několika konzultacím mezi Obcí Drslavice a Ministerstvem financí jednak ohledně dolaďování formulací v investičním záměru, který je zásadní pro poskytnutí dotace a jednak informace ke shromažďování příloh k žádosti o dotaci. Velmi oceňuji vstřícný přístup úředníka z Ministerstva financí. Včera proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Tomuto však předcházelo usilovné dolaďování projektu panem projektantem, který musel ve velmi krátké době dořešit velké množství záležitostí především ve vztahu k zadávací dokumentaci pro výběrové řízení. Celkově jsem poslední týdny v této věci vedl desítky jednání nejrůznějšího typu, nechci zakrývat dílčí problémy a obtíže různého charakteru, ale pokud nedojte následující týdny k zásadním komplikacím, mělo by vše směřovat k podpisu smlouvy o dílo, vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem financí a fyzickému zahájení stavby. Je však jasné, že nám k tomu zbývá urazit ještě značný kus cesty.

S velkým potěšením mohu také oznámit, že se nám podařilo vyřídit a obdržet další dvě dotace, o které jsme usilovali. První je od Zlínského kraje na zpracování nového územního plánu ve výši 160.000,– Kč. Tuto žádost jsme podali v únoru letošního roku, v minulých týdnéch již došlo k uzavření smluv mezi Obcí Drslavice a Zlínským krajem, kterému za podporu děkujeme. Mohu konstatovat, že tyto finanční prostředky spolu s jedním milonem korun získaných na opravu budovy bývalé školy nás co do výše podpory řadí na první místo v čerpání dotací od Zlínského kraje v letošním roce ze všech 305-i obcí Zlínského kraje. Velmi si této skutečnosti vážíme. Druhou dotací je obdržení motivačního příspěvku za zpětně odebrané elektrozařízení za 2Q letošního roku od společnosti Elektrowin ve výši 50.000,– Kč. Tuto žádost o dotaci jsme podali v září letošního roku jako vyúčtování za oplocení sběrného dvora za Obecním úřadem. Za poslední dva měsíce pracovníci obce v rámci sběrného dvora odvedli velké množství práce. Byla přivezena a položena část panelové dlažby, před tím došlo k rozsáhlým pracím na celkovém srovnání terénu. Tento týden jsme shodili dřevěný přístřešek, kde od loňského roku sbíráme vyřazené spotřebiče pro Elektrowin, tyto jsme dočasně přesunuli do buňky Asekolu. Důvodem je především krádež 18 kusů kompresorů ke které došlo 30. září v odpoledních hodinách. Na základě trestního oznámení starostou obce na Policii ČR došlo k rychlému prošetření záležitosti z jejich strany, odhalení pachatele a následnému vrácení všech odcizených kompresorů zpět k nám. Do konce roku hodláme zakoupit na sběrný dvůr jednu nebo dvě zánovní buňky, které nám byly nabídnuty za zajímavou cenu a do jedné z nich budeme shromažďovat právě vysloužilé spotřebiče. Společnosti Elektrowin za poskytnutí dotace děkujeme, vážíme si naší vzájemné spolupráce.

Dne 27.9. došlo k předání stavby u připravovaného projektu stabilizace a zkapacitnění Holomně firmě, která bude zakázku realizovat. Jedná se o významný krok v našem úsilím trvajícím od konce roku 2010, kdy jsme tuto problematiku s investorem stavby Lesy ČR poprvé projednali. Stavbu bude realizovat sdružení firem POHL ČR, a.s. z Opavy a Vodohospodářské dopravní stavby Vsetín, které za celkovou realizaci projektu nabídly nejnižší cenu 9.696.000,– Kč. Termín dokončení stavby je 1.10.2013. Výše uvedeným společnostem budeme poskytovat maximální součinnost počas celé realizace projektu.

Chodník v Drahách je další akcí investičního charakteru, u které jsme v těchto dnech přistoupili k realizaci. Na celkovou hodnotu zakázky 327.796,– Kč obdržíme dotaci 216.114,– Kč (65% z celkové ceny) od Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) pro letošní rok. Vítězem výběrového řízení se stala společnost Tradix, která nabídla nejnižší cenu. Vybudování nového chodníku potrvá do 26.10.2012, tedy na drslavské hody by mělo vše být hotovo i uklizeno. V této souvislosti bych chtěl, podobně jako u akce zkapacitnění Holomně, požádat spoluobčany žijící v okolí stavby o určitou trpělivost a pochopení s rozsahem stavebních prací na předláždění chodníku.

V polovině září došlo k jednání zde na Obecním úřadě mezi zástupci Obce Drslavice, Pozemkového úřadu Uherské Hradiště, Katastrálního úřadu Uherský Brod a zpracoavtelské firmy pozemkových úprav v naší obci společnosti Georeal Plzeň. Byly zde diskutovány především technické a časové náležitosti průběku pozemkových úprav. Katastrální úřad informoval o procesu dokončení obnovy katastrálního operátu, jehož výsledkem bude veřejné nahlédnutí všech změn pro všechny občany ve dnech 1.-14.11.2012 na OÚ v Drslavicích. K tomuto chystáme ještě podrobnější informace pro občany v nejbližších dnech na internetových stránkách obce. V rámci požadavků části občanů jsme zabezpečili odbornou prořezávku ušlechtilých lip na dolním konci, které považuji za chloubu naší obce. Lípy jsou dle vyjádření odborné firmy zcela zdravé, podobná prořezávka a posouzení stavu lip bylo provedeno i v roce 2009. Došlo i k vymalování značné části vnitřních prostor Obecního úřadu. Minulý čtvrtek proběhlo na našem obecním úřadě jednání správní rady mikroregionu Dolní Poolšaví, kterého se zúčastnili starostové a jeden místostarosta obcí tohoto uskupení. Byly diskutovány hlavně otázky, které souvisí s vyřizováním dotace na protipovodňové opatření a přípravou výběrového řízení tohoto projektu. Starosta obce se také zúčastnil mnoha dalších jednání, z nichž nejdůležitější byly prezentace dotačních možností na rekonstrukci veřejného osvětlení - o toto se podrobně zajímám a téma déle rozpracovávám. Dále se jednalo o prezentaci MMR na vytvoření elektronického plánu strategického rozvoje obce v Kroměříži. Zde budeme usilovat o začlenění do projektu jako pilotní obec v rámci Zlínského kraje, vše by se mělo rozběhnout v příštím roce.

Poslední týdny byly také bohaté na kulturně-společenské události jejichž organizátorem byla právě Obec Drslavice, dovolte mi tedy nyní, abych je zrekapituloval včetně výhledu na nejbližší období. Otevření knihovny proběhlo za značného zájmu spoluobčanů, kteří do nově zrekonstruované budovy bývalé školy postupně přicházeli. Kromě prostor knihovny pak měli možnost navštívit všechny rekonstruované místnosti v budově. Velký zájem vzbudila výstava starých školních fotografií, nejen za její přípravu patří knihovnici poděkování. Starosta obce přítomné seznámil s letošním průběhem rekonstrukce a také s výhledem prací pro příští rok, nechybělo ani drobné občerstvení pro zúčastněné.

Více než stovka občanů přišla shlédnout slavnostní požehnání nově zrestaurovaného křížku na pomezí drslavsko-prakšického katastru. Za pěkného podzimního počasí bedlivě naslouchali krásným slovům otce Antonína Kupky a tématicky laděným písním děvčat z hradčovské scholy. Závěrem krátce promluvil starosta obce, pro zúčastněné bylo připraveno i drobné občerstvení. Děkujeme všem, kteří se této slavnosti zúčastnili.

Letošní Slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti proběhly za krásného počasí a s velkým potěšením konstatuji, že účast naší obce byla nejen nepřehlédnutelná, ale hlavně důstojná ve všech směrech. Poděkování patří všem krojovaným, hasičům kteří se podíleli na přípravě vynikajících zabíjačkových specialit, chase za znamenitě připravené vystoupení a všem občanům, kteří nás v Uherském Hradišti podpořili. Vážím si skutečnosti, že veřejný život a prezentace obce navenek Vám není lhostejná.

Rozloučení s prázdninami na Pepčíně proběhlo první neděli v září za solidního zájmu občanů obcí obepínajících les Obora. Kromě tradičního táboráku byly připraveny hry pro děti, country hudební produkce a občerstvení v režii pana Petra Hruboše. Setkání provázela dobrá nálada všech zúčastněných za krásného počasí. Poděkování patří všem, kteří se na vydařeném odpoledni jakýmkoliv způsobem podíleli.

Navštívili jsme zakládajícího člena Sboru dobrovolných hasičů pana Josefa Kozůbka při příležitosti jeho významného životního jubilea sta let. V kronice obce bychom marně hledali jiného spoluobčana, který by se dožil tak úctyhodného věku. Pak Kozůbek dlouhá léta zajišťoval ruční zvonění v kapli. Nejenom za to mu patří náš obdiv a poděkování. Pane Kozůbku, hodně zdraví do dalších let a božího požehnání.

Na zimní období plánujeme kromě tradiční besedy se seniory i sérii 3 až 4 tématicky zaměřených cestopisných prezentací podobných té o Kubě z počátku letošního roku a také adventně laděný koncert skupiny Fleret v budově bývalé školy. Ve spolupráci s panem Stanislavem Daňkem připravujeme výstavu s názvem „Kola, kolečka, velká i maličká“ s tématikou historických kol, která bude zahájena v pátek 12.10.. Nejenom na ni, ale i ke krajským a senátním volbám volbám, které spolu s paní účetní pečlivě organizačně připravujeme, Vás zvu a vyzývám k co největší účasti – zejména budoucí vývoj podoby Zlínského kraje by nikomu z nás neměl být lhostejný.

Dne 11.10.2012 zpra­coval Rostislav Mihel, starosta obce

Rekapitulace činnosti od 11.10.-13.12.2012

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás v obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konaného dne 11.10.2012 do dnešního dne.

Nejvýznamnějším posunem projektu výstavby Polyfunkčního domu Drslavice je předání staveniště a fyzické zahájení prací společností Pozimos, a.s. a to ke dni 28.11.2012. Před tím proběhla akce přeložky nízkého napětí, kterou v délce 120m realizovala společnost Elmo, která je smluvním partnerem EON Distribuce. Celková cena za tento projekt, bez které by bohužel výstavba Polyfunkčního domu nebyla možná, byla intervencí starosty obce přímo na EON Distribuce a po dalších konzultacích s příslušnými vedoucími pracovníky EONu snížena z původních 398 tisíc Kč na konečných 230 tisíc Kč, která odpovídá skutečným nákladům akce. S povděkem hlavně kvitujeme to, že se podařilo tuto akci realizovat ve stanoveném termínu, reálně totiž hrozilo odsunutí na jaro 2013 a to by fakticky znamenalo stopku výstavbě Polyfunkčního domu. V průběhu prosince nám z Ministerstva financí ČR přišlo písemné rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 8 mil. Kč a o několik dnů později jsme tyto finanční prostředky obdrželi na bankovní účet obce. Velmi si vážíme toho, že se nám finanční prostředky z těchto mimořádných zdrojů podařilo získat. Dotace v takové výši je vzhledem k velikosti naší obce zcela ojedinělá, Ministerstvu financí za ně děkujeme. Tomuto předcházelo usilovné dokončení dokumentace investičního záměru, tabulek ISPROFIN a mnoha dalších příloh potřebných pro posouzení zmiňované žádosti o dotace. K dnešnímu dni proběhlo již pět kontrolních dnů na staveništi za účasti starosty obce, stavebního dozoru, koordinátora bezpečnosti práce, generálního projektanta a zhotovitele stavby. Jsou velmi podrobně diskutovány veškeré náležitosti stavby, z každého kontrolního dne je pak vyhotoven detailní zápis. S panem Přemyslem Přecechtělem jsme také navštívili polský Krakov za účelem testování podlahy, kterou hodláme do Polyfunkčního domu instalovat. Tuto otázku ještě necháváme otevřenou, v nejbližších týdnech hodlám navštívit 3–4 vytipované a doporučené obce, kde mají různé typy povrchů pro sportovní i společenské ú­čely.

Veřejnoprávní kontrola hospodaření proběhla na našem úřadě v listopadu a týkala se využití dotace z rozpočtu Zlínského kraje na projekt stavebních úprav Obecního domu, který byl realizován v letošním roce. Kontrolu provedly pracovnice Zlínského kraje. Kontrola zjistila, že svěřené finanční prostředky poskytnuté Zlínským krajem na uvedený projekt v roce 2012 byly použity na daný účel a konstatovala, že nebylo zjištěno neefektivní, nehospodárné a neúčelné nakládání s veřejnými prostředky. Obec Drslavice postupovala při čerpání veřejné podpory v souladu se smlouvou o poskytnutí podpory a tudíž nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Výsledky kontroly kvitujeme s povděkem, Zlínskému kraji ještě jednou děkujeme za poskytnutí dotace a souběžně již intenzívně pracujeme na přípravě druhé etapy projektu pro příští rok, kdy v únoru vypracujeme podání žádosti o dotace z Programu obnovy venkova Zlínského kraje. Počítáme s kompletní renovací prostor suterénu s využitím jednak na spisovnu Obecního úřadu, jednak jako sklad techniky a nářadí a konečně na rozšíření klubových prostor pro zájmové spolky v obci. Dále je v jednání zateplení budovy a nová fasáda. Předpokladem k úspěchu je vyřízení změny na nové užívání stavby, o tomto jednáme podnikáme patřičné kroky v ose stavební úřad Uherský Brod a generální projektant.

Podali jsme také žádost včetně fotodokumentace o motivační příspěvek 50.000,– Kč u společnosti Elektrowin na účel vybudování části panelové plochy na sběrném dvoře. Dle zatím neoficiálních informací tato žádost bude uspokojena, splnili jsme totiž všechny podmínky pro její poskytnutí včetně množství vysbíraných elektrospotřebičů … jen za 4Q 2012 to pro Vaši představu činilo v průměru 1,77 kg na občana bez započítaní chlazení, kompletně pak bylo v rámci posledního svozu Elektrowinu vysbíráno úctyhodných 1250 kg elektrospotřebičů. Zajímavostí je, že sběrný dvůr nyní hlídá asi roční pes rasy belgický ovčák, který byl po oznámení občana odchycen policií v katastru naší obce.

Byla také dokončena kompletní rekonstrukce chodníku v Drahách, následná kontrola ze Státního zemědělského intervenčního fondu, který nám poskytuje na tuto investiční akci dotaci pak konstatovala řádné plnění smluv mezi Obcí Drslavice a právě SZIFem. Proplacení dotace můžeme očekávat v horizontu cca tří měsíců. Připravujeme také projekt opravy mostu přes Olšavu pro příští rok, bude spočívat především v generální rekonstrukcí zábradlí, které nyní neodpovídá platným normám. Z prostředků dotace chceme také spolufinancovat připravovanou naučnou stezku Mistřice-Částkov, přípravou projektu se s kolegy zainteresovaných obcí pečlivě zabýváme.

U investiční akce stabilizace toku Holomňa proběhl kontrolní den 7.11.2012 za účasti starosty obce, zástupce projektanta, investora Lesy ČR a dodavatele stavby. Přítomní byli seznámeni s dosavadním postupem prací, stávající prostavěností akce a výhledem prací do konce letošního roku přímo při fyzické obchůzce staveniště. Akce probíhá v řádných termínech, do konce roku bude zhotovitelem proinvestováno 2 mil. Kč dle harmonogramu.

Ve spolupráci s Krajským ředitelstvím silníc jsme natřeli obě svodidla, která byla za roky kdy se neudržovala v neutěšeném stavu. Očištění provedla Správa a údržba silnic Uherský Brod, která nám dodala i nátěrové hmoty. Samotné natření svodidel provedli pracovníci obce.

Rekonstrukce ČOV Prakšice, Pašovice, výtlačný řád odpadních vod do Uherského Brodu (Havřice) dospěla do fáze, kdy částečně prochází naší obcí, konkrétně přes uličku, následně přes hlavní komunikaci do Pastýrní směrem k vlakovému přejezdu a hřišti. V praxi to znamená vyhloubení deseti jam o velikosti 2×2 metry s tím, že tyto se budou hloubit postupně – vždy se v rámci jednoho týdne vyhloubí tři, provedou se potřebné práce dle projektu, následně se zahrnou a bude se pokračovat hloubením dalších tří v pořadí. Práce dle uzavřených písemných dohod mezi Obcí Drslavice a zhotovotelem firmou IMOS, s jejichž stavbyvedoucím jsem v častém kontaktu, potrvají nejpozději do konce příštího týdne. Samozřejmostí je maximální dodržování bezpečnosti a pořádku v okolí ze strany stavební firmy. Byla opravena poškozená betonová část přípojky u domu čp. 20, vše je zdokumentováno včetně fotografií. Na základě našeho podnětu došlo ze strany IMOSu i k lepšímu zapravení děr pro zimní období, toto je také písemně dokladováno.

Novou problematikou, kterou však kvituji s velkým povděkem, je zařazení naší obce jako jedné ze sedmi v rámci Zlínského kraje jako pilotní pro projekt elektronické podpory tvorby strategického plánu rozvoje obce. Absolvoval jsem již první setkání představitelů Ministerstva pro místní rozvoj, Zlínského kraje, společnosti GAREP, která projekt na zakázku MMR realizuje a starostů pilotních obcí na Krajském úřadě, kde byly sděleny úvodní informace k projektu. Ten se dělí na analytickou a návrhovou část, výsledkem práce bude ucelený nový strategický plán rozvoje naší obce v červnu příštího roku. Financování projektu jde zcela na vrub MMR, obecní rozpočet vůbec nezatíží. Takový dokument pak bude nejlepším předpokladem pro vypracování žádostí o dotace nejrůznějšího typu v budoucnu. Na tomto jednání nám byl přidělen i metodik z odboru koncepce a rozvoje města Olomouc, který bude se mnou na tvorbě plánu úzce spolupracovat. Jeho první návštěvu v naší obci očekávám ještě do konce roku.

Za uplynulé dva měsíce proběhlo mnoho společensko kulturních akcí, kterých byla obec Drslavice přímým pořadatelem, nebo jejich podporovatelem. Celkem 323 lidí navštívilo výstavu s názvem „Kola kolečka, velká i maličká ..“, která se o volebním víkendu konala v budově Obecního domu v Drslavicích. Byla k vidění zhruba čtyřicítka historických kol, z nichž nejstarší se datovala kolem roku 1820. Výstavu realizoval ve spolupráci s Obecním úřadem pan Stanislav Daněk, kterému patří velké poděkování nejenom za její přípravu, ale hlavně za doprovodný výklad počas celých tříd dnů výstavy. Pro návštěvníky bylo připraveno drobné občerstvení, o pohoštění všech se starala paní Anna Chvílová, které rovněž patří velký dík. Děkujeme všem, kteří se výstavy zúčastnili a tuto netradiční akci. Na dobrovolném vstupném se vybralo 4.966,– Kč a 5,– Euro, tyto finanční prostředky po dohodě s panem Stanislavem Daňkem byly použity na zakoupené garnýže a záclony do velkého sálu Obecního domu. Zasněžené hody, které nepamatují ani největší pamětníci v obci, proběhly poslední říjnový týden. Páteční hodová zábava přilákala stovku návštěvníků, pořádající ročník 1994 připravil bohatou tombolu, o zábavu se pak výtečně postarala dechová hudba Hradčovjanka. Nedělní obchůzky po obci s tradičním beranem se účastnilo 21 krojovaných a navzdory výše uvedenému chladnému počasí se jim podařilo vytvořit výbornou náladu ve všech koutech obce. Hody již druhým rokem zpestřily kolotoče v areálu TJ. Přátelské posezení se seniory proběhlo dne 22.11. v Obecním domě za účasti téměř šedesáti spoluobčanů. Na programu bylo působivé vystoupení dětí z MŠ a školní družiny. K tanci a poslechu zahrála živá hudba v podání pana Vladislava Stloukala, kterému za vytvoření vynikající nálady počas celého podvečera děkujeme. Starosta obce přítomné postupně seznamoval s činností Obecního úřadu Drslavice za poslední rok s výhledem na nadcházející období. Do posledního místa zaplněný sál Obecního domu dne 1.12., tedy v předvečer první adventní neděle, přivítal písničkáře Kejaka a skupinu Fleret při přátelském posezení u svíček. Ve zhruba tříhodinovém hudebním bloku zmínění účinkující výtečně naladili publikum nejenom hudbou, ale také humorem. Pro návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení, o výbornou akustiku se postaral zvukař Tonda Janů. Velké poděkování patří všem, kteří se na organizaci akce více či méně podíleli, zejména pak panu Romanu Hrubošovi. Cestopisné vyprávění s projekcí o Keni proběhlo 9.12. za účasti cca 50-i návštěvníků v Obecním domě. Po úvodním přivítání starosty obce a několikaminutovém klipu pojednávajícím o Keni spíše z pohledu komerčního návštěvníka země si vzala slovo Martina Fialová z Olomouce, která v 90-i minutovém bloku za promítání desítek fotografií velmi poutavě hovořila o svých nevšedních zážitcích z cest. Jako překvapení byly po ukončení přednášky všem návštěvníkům podávány neplněné koblihy a pravý keňský čaj, což je tradiční keňská snídaně. Výtěžek dobrovolného vstupného 938,– Kč byl použit na honorář pro přednášející, které za přednášku děkujeme.

Senátor Tomio Okamura navštívil dne 10.11. naši obec spolu se svým asistentem. Pan senátor se živě zajímal o dění v naší obci, konkrétně o projekty, které realizujeme a problémy, které nás trápí. Starosta obce pana Okamuru seznámil mimo jiné s tradicemi, které po desítky let v naší obci udržujeme a snažíme se rozvíjet. Dlouze diskutovány byly hlavně možnosti vybudování rozhledny v místě kde dříve stával Pepčín – společně doufám postupem času nalezneme možnosti, jak tuto investiční akci, která zatím z důvodu nedostatku peněz leží v šuplíku, řešit.

S velkou radostí také oznamuji zahájení činnosti kroužku mladých hasičů pod vedením pana Dušana Hamady a sportovního kroužku mladých stolních tenistů pod vedením pana Martina Orlovského. Oba kroužky jsou dětmi hojně navštěvovány, panu Hamadovi a Orlovskému děkuji za čas věnovaný drslavským dětem, který je tím nejlepším vkladem pro jejich osobní rozhled a rozvoj. Uvítám podobné aktivity jakéhokoliv podobného druhu, chtěl bych vzkázat, že Obec Drslavice vytvoří ty nejlepší podmínky pro kohokoliv, kdo má zájem na občanském životě v obci.

Tři týdny trvající práce na zimním vydání 12-i stránkového Drslavského zpravodaje si položila za cíl co možná nejvíce vyvážený obsah informací z pohledu Obecního úřadu za poslední půlrok. Tradiční prostor byl také věnován práci spolků působících v obci a MŠ Drslavice. Roznos zpravodaje do domácností proběhl 7.12.

Zimní údržbu s novým traktorem jsme dne 10.12. zahájili na všech místních komunikacích v obci již od časných ranních hodin. Traktor vybavený čelním nakladačem a zadní radlicí se na silnici chová velmi stabilně a rozhodně kvitujeme s povděkem, že se poprvé v historii nemusíme v této otázce spoléhat na pomoc ZOD Poolšaví nebo kohokoliv jiného a že jsme schopní vlastními silami a technikou tuto činnost zabezpečovat. Údržbu provádí pan Martin Hruboš, kterému za pomoc děkujeme. Žádáme a velmi prosíme všechny spoluobčany, aby vzhledem k pravidelnému provádění zimní údržby nenechávali vozidla v blízkosti krajnic hlavního průtahu obcí včetně místních komunikací ! Ušetříte nám tím mnoho práce a my naopak budeme moci zajistit lepší úklid sněhu před Vašimi domy. Nechali jsme odbornou firmou pro zimní období připravit i obecní terru, se kterou budeme odklízet sníh z chodníků.

Závěrem bych chtěl všechny přítomné pozvat na tradiční Zpívání u kapličky dne 22.12. od 15 hodin, a samozřejmě také na loučení s rokem 2012 na Pepčině. Do toho nového Vám přeji hodně zdraví a osobní spokojenosti Vás i Vašich blízkých.

V Drslavicích dne 13.12.2012 zpra­coval Rostislav Mihel, starosta obce

Rekapitulace činnosti OÚ od 13.12. do 6.2.2013

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konaného dne 13.12.2012 do dnešního dne.

Stěžejní záležitostí uplynulého období je příprava žádosti o dotaci na projekt „Stavební úpravy objektu čp. 95, Drslavice, II. etapa – dokončení“ z Programu obnovy venkova Zlínského kraje, který byl vypsán v polovině ledna. Žádost musí být podána do tohoto pátku a mohu konstatovat, že ji máme fakticky připravenou včetně množství příloh a ostatních podpůrných stanovisek, nyní pouze upřesňujeme formulace jednotlivých pasáží. Alokace finančních prostředků vyčleněných pro celý Zlínský kraj činí 23 milionů Kč, což je o 7 milionů méně než v loňském roce, o to bude složitější v konkurenci podobných projektů uspět. Naším cílem je jak už z názvu vyplývá celkové dokončení rekonstrukce budovy – to představuje kompletní stavební úpravy jejího suterénu, kde nově vzniknou dvě klubovny, spisovna obecního úřadu, sklad nářadí a malé sociální zařízení. V každé z místností bude nové osvětlení, radiátory, dlažba a omítky, zčásti sanační. V celém suterénu budou nové okna, dveře a jedny nové venkovní vrata. Nový háv dostane i chodba a schodiště. Součástí projektu je i částečné zateplení a fasáda budovy. O tom zda jsme byli úspěšnými žadateli této žádosti se dozvíme v druhé polovině dubna, případné práce začnou od května, do té doby proběhne veřejná soutěž na tuto zakázku. Pokud s žádostí neuspějeme, tento projekt letos realizovat nebudeme a počkáme si na jinou vhodnou dotační příležitost. Souběžně s tímto na stavebním úřadě Uherský Brod vyřizujeme ve spolupráci s projektantem stavebních úprav změnu užívání stavby, zde je dobrý předpoklad, že do konce února tato změna užívání z původních prostor školy na nové občanské využití vstoupí v platnost. Pokud tedy vše půjde dobře, někdy v září by mohla být budova kompletně opravená a i administrativní náležitosti by měly být v souladu se skutečností.

Po více než dvou měsících od spuštění projektu výstavby Polyfunkčního domu Drslavice mohu konstatovat, že práce probíhají v souladu s harmonogramem. Chtěl bych ocenit zejména spolupráci s dodavatelem stavby společností Pozimos a stavebním dozorem společností Investa Uherské Hradiště. K dnešnímu dni proběhlo již devět kontrolních dnů, kde jsou dopodrobna rozebírány postupy prací a řešeny dílčí změny vyplývající z projektu. Všechny záležitosti jsou řešeny maximálně konstruktivně ze všech stran. Postup prací je dokladován průběžnou fotodokumentací, ze závěrů kontrolních dnů jsou vyhotoveny podrobné zápisy. Minimálně 2× měsíčně stavbu navštěvuje koordinátor bezpečnosti práce. I když nám nyní posledních 14 dnů nepřeje počasí a práce byly dočasně na dobu nezbytně nutnou pozastaveny, nehrozí žádný časový skluz v realizaci stavby. Výrazný pokrok jsme učinili ve výběru sportovního povrchu, klademe zde důraz na jeho maximální víceúčelovost pro všechny typy halových sportů.

K 1.2.2013 jsme na plný úvazek přijali nového pracovníka se zařazením technik komunálních služeb. Od tohoto kroku si slibujeme jednak rozšíření rozsahu prací, které jsme schopni udělat svépomocí a jednak přesun části prací od starosty obce směrem k novému zaměstnanci. Z těch zásadních úkolů pro tento rok bych zmínil vyklizení a pomocné práce v suterénu Obecního domu a venkovní úpravy jeho okolí, vybudování dopadových ploch dětského hřiště u kurtů, vybudování nové plochy pro kontejnery ve středu obce vedle plotu čp. 87 a jejich přesun tak, aby nebránily výhledu v křižovatce. Dále pak dobudování panelové plochy ve sběrném dvoře a v rámci možností i přístřešků pro obecní vozidla zde, výstavbu zdi dle písemné dohody s panem Chvílou mezi čp. 16 a Polyfunkčním domem, kultivace bývalé školní zahrady včetně oplocení obecního pozemku, nátěry svoditel v extravilánu obce, kompletní zabezpečení chodu kompostárny, odvodnění tréninkového hřiště, dále údržbu domu čp. 144, kde dle posledních informací dojde k bezúplatnému převodu ze státu na obec během následujících třech měsíců a konečně výstavbu stálé ochranné zábrany kapličky proti zněčištění tak, aby nenarušovala pohled na opravenou dominantu obce podobně jako tuto zimu. Samozřejmostí jsou pravidelné sezónní údržbové práce po celé obci a také v obecním lese. Podařilo se nám také prodloužit smlouvu s úřadem práce na veřejně prospěšné práce pro paní vypomáhající v budově Mateřské školky a to do konce dubna letošního roku, což znamená garanci dotace na toto pracovní místo ve výši 36.000,– Kč. O další dotace hodláme úřad práce požádat s nástupem jara, představa je, že bychom se na veřejně prospěšnou práci pokusili získat jednoho pracovníka na plný úvazek.

Koncem prosince jsme také obdrželi informaci o úspěšném uspokojení naší žádosti o motivační příspěvek Elektrowinu ve výši 50.000,– Kč, tyto finanční prostředky očekáváme na účet obce každým dnem. Za poslední svoz elektrodopadu jsme inkasovali částku 5.791,– Kč, což představuje výrazný meziroční nárůst v rámci této komodity. Počátkem ledna proběhly plánované inventury, všechny se vyznačovaly bezproblémovým průběhem a nebyly shledány žádné nesrovnalosti. Taktéž bez problému proběhly prezidentské volby, volební účast v naší obci byla nad celorepublikovým průměrem, chtěl bych při této příležitosti poděkovat šesti členné volební komisi a paní zapisovatelce Maleňákové za tento hladký průběh. Pomohli jsme zabezpečit i tradiční Tříkrálovou sbírku, s velkým potěšením konstatuji, že občané Drslavic byli nejštědřejší co do průměrného finančního daru ze všech 32 obcí uherskobrodského děkanátu. Počet unikátních návštěvníků webových stránek přesáhl koncem prosince 2012 hodnotu 100000, při této příležitosti jsme předali tomuto návštěvníkovi v rámci soutěže věcnou cenu. Stránky obce jsem také přihlásil do celostátní soutěže Zlatý erb pro letošní rok. Vypracovali jsme také žádost o dotaci z kulturního fondu Zlínského kraje na podporu slavností 640. výročí první zmínky o obci Drslavice, které si připomínáme v letošním roce a proběhnou ve dnech 22.-23.6. Program akce se již pomalu krystalizuje, jenom doplním, že Zlínský kraj žádáme o podporu ve výši 45.000,– Kč na materiální a režijní zabezpečení akce.

Jak jsem již avizoval dříve, naše obec je jednou z mála v ČR, která se zúčastní pilotního projektu na tvorbu nového programu rozvoje obce. Takovým dokumentem v současné době nedisponujeme. Již 2× Drslavice navštívil přidělený metodik z magistrátu města Olomouc, který nás celým procesem provází. Představil hlavní rysy projektu, který od začátku do konce bude plně hrazen z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj, a dále stanovil hlavní úkoly na nejbližší týdny. Dokument by měl být hotov do června a v příštím období u žádostí o dotace ze zdrojů EU (2014–2020) bude klíčovým prvkem pro jejich získání. Druhým pilířem podkladů analytické části projektu je anonymní dotazníkové šetření pro všechny občany nad 15 let v obci a firmy, které jsme distribuovali v pondělí 4.2 do poštovních schránek spoluobčanů. V rámci šetření bylo položeno několik jednoduchých otázek týkajících se spokojenosti s životem v obci. Vyhodnocení akce bude samozřejmě zveřejněno.

Zpívání u kapličky proběhlo v sobotu 22.12. z důvodu skutečnosti, že v Hradčovicích se v neděli uskutečnil jejich kulturní program … bylo by nežádoucí, aby dvě podobně laděné akce proběhly v rámci farnosti ve stejný den. V programu vystoupily dětičky ze školní družiny z Drslavic, Bára Šobáňová, cimbálová muzika Mladí Bruštíci, ženský sborek Podolské Frišky, mužský sbor z Hradčovic a nakonec se všichni rozloučili společnou písní. Programem výtečně provázela příjemně působivým průvodním slovem slečna Martina Orlovská, které patří velké poděkování. S krátkým příhovorem vystoupil i starosta obce. Každý účinkující obdržel dárek jako malou pozornost. Pro návštěvníky bylo připraveno výborné svařené víno, čaj a chleba se slaninou, občerstvení bylo distribuováno zdarma. Výtěžek z dobrovolného vstupného činil 3.070,– Kč a byl použit na úhradu nákladů akce. Děkujeme všem, kteří se na akci jakkoliv podíleli.

Šedesátka návštěvníků cestopisného vyprávění o Indonésii dne 20.1. naslouchala poutavému výkladu cestovatele pana Víta Šobáně. Hodina a půl mluveného slova byla prokládána projekcí téměř třístovek fotografií. Závěrem došlo na ochutnávku tradičního indonéského jídla, kterou jako překvapení připravila pořádající Obec Drslavice. Celkový výtěžek dobrovolného vstupného ve výši 1.101,– Kč bude poskytnut fondu UNICEF na pomoc dětem v Darfuru v Súdánu. Panu Šobáňovi za přednášku děkujeme.

Z mnoha jednání a společenských akcí, které jsem v uplynulých dvou měsících absolvoval, vzpomenu konferenci o bezdomovectví a mimořádných událostech pod záštitou starosty města Uherský Brod. Organizátorem byla oblastní charita. V průběhu jednání postupně se svými příspěvky vystoupili sociální pracovníci z různých míst kraje, představitelé městské policie a HZS. Já jsem se v příspěvku mimo jiné zabýval příčinami vzniku bezdomovectví, kterými jsou závislosti všeho druhu alkoholem počínaje a hracími automaty konče a nabídl jsem určitá východiska z tohoto nedobrého stavu.

Dne 6.2.2013 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce

Rekapitulace činnosti OÚ od 6.2.2013 do 25.4.2013

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konaného dne 6.2.2013 do dnešního dne.

Práce na projektu „Stavební úpravy objektu čp. 95, II. etapa dokončení“ za poslední dva měsíce významně pokročily, a to jak v rovině vyřizování námi podané žádosti na Krajském úřadě, tak přípravné práce v budově samotné. S potěšením mohu oznámit, že rada Zlínského kraje doporučila zastupitelstvu Zlínského kraje, které snad definitivně rozhodlo včera, naši žádost podpořit. Hovoříme o dotaci v celkové výši 977.000,– Kč, která bude použita, jak již z názvu projektu vyplývá, na celkové dokončení rekonstrukce budovy. Na základě této skutečnosti jsme vypracovali zadávací dokumentaci a výzvou oslovili tři firmy za účelem předložení nabídky, a to do pondělí 29.4.2013 do 12 hodin. Výběrová komise pak zasedne toho samého dne vpodvečer a pokud se nevyskytnou nějaké závažné důvody, nic nebude bránit podpisu smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení počátkem května. Následně budou zahájeny práce, tyto by firma dle daného harmonogramu měla provést do konce července. Uplynulý měsíc pak prováděli pracovníci obce přípravné práce v suterénu budovy spočívající zejména v celkovém osekání omítek. Skutečnost, že část přípravných prací jsme schopni udělat svépomocí, bude znamenat úspory v desítkách tisíc Kč .. tyto pak budou následně použity na dodělávky, které nemáme v této etapě z hlediska posouzené žádosti o dotaci rozpočtovány. Společnosti Park Rochus jsme darovali staré školní lavice, které jsme skladovali v suterénu budovy. Tato muzejní společnost je použije na vytvoření dvou typických malotřídek, tyto budou mít stálou expozici v Uherském Hradišti.

1.184.462,– Kč dotace obdržíme z OPŽP, kterou ministr životního prostředí Tomáš Chalupa podepsal 12. 3. 2013 na základě doporučení 29. řídicího výboru seznam schválených a zamítnutých žádostí ze XXXV. výzvy. Žádost o dotaci jsme podávali vloni na podzim a tyto prostředky budou použity na nákup svozového vozidla pro kompostárnu, kontejnerů na bioodpad a štěpkovače. Spoluúčast obce činí pouhých 10%, takže dopad na rozpočet obce pro letošní rok bude minimální. Státnímu fondu životního prostředí za podporu děkujeme. Ve Slavkově u Brna jsme navštívili tamní technické služby, abychom si vozidlo na svoz bioodpadu, které z podobné dotace nakoupili zde v loňském roce, prohlédli. Ihned po obdržení informace o získané dotaci jsme přistoupili k vypracování zadávací dokumentace a všech dalších náležitostí, které povedou k hladkému průběhu výběrového řízení. V současnosti jsou veškeré námi zpracované dokumenty na Státním fondu životního prostředí zaslány k posouzení, zde jsou však lhůty pro toto až několikaměsíční. Ihned po schválení dokumentace rozběhneme výběrové řízení, dodávka vozidla, kontejnerů a štěpkovače je pak reálná koncem prázdnin.

Již 16 kontrolních dnů se uskutečnilo v průběhu největší investiční akce tohoto volebního období, tedy výstavby nového Polyfunkčního domu Drslavice. Stavba pokračuje v souladu s harmonogramem a uzavřenou smlouvou o dílo i přes značnou nepřízeň počasí v měsících lednu až březnu. Na jednáních kontrolních dnů jsou podrobně diskutovány veškeré náležitosti stavby, pravidelně se jich účastní zhotovitel společnost Pozimos, stavební dozor společnost Investa Uherské Hradiště, generální projektant Ing. Polášek, koordinátor bezpečnosti práce a investor stavby Obec Drslavice v zastoupení starosty obce. Naší snahou je především minimalizovat finanční stránku víceprací tak, aby se stavba zbytečně neprodražovala více než je nutně nezbytné. V souvislosti s údajným hlukem na stavbě při zhutňování zeminy nás na základě stížnosti občana navštívila kontrola Krajské hygienické stanice Zlín, od starosty obce si vyžádala část dokumentace stavby a učinila o průběhu kontroly zápis. Závěr této kontroly nám není znám, dle ústního vyjádření kontrolorů však vyplynulo, že žádné závažnější pochybení ze strany obce ani zhotovitele nevzniklo. Dále řešíme úhyn včelstev souseda stavby, který se na nás obrátil s písemnou stížností a s žádostí o refundaci. V naší odpovědi jsme jej požádali o prokázání souvislosti údajného hluku na stavbě s tímto úhynem. Závěrem konstatuji, že se průběhu stavby velmi intenzívně věnuji, takřka denně ji navštěvuji, konzultuji dílčí záležitosti s jejím stavbyvedoucím a jsem si zcela jist, že její realizace navzdory množství komplikací jde správným směrem.

První letošní kontrolní den se uskutečnil v rámci investiční akce stabilizace a zkapacitnění koryta Holomně. Dodavatelské konsorcium firem VDS Vsetín a POHL Opava, a.s. seznámilo přítomné s postupem prací, které navzdory nekonečné zimě probíhají v řádných termínech. Byl rovněž potvrzen termín dokončení díla (říjen 2013) s tím, že rozsáhlé práce poblíž mostku u Obecního úřadu proběhnou v měsících červnu až srpnu.

Potíže jsme zaznamenali u probíhajícího protlaku odkanalizování obce Prakšice směrem na Uherský Brod vedoucího přes střed naší obce. Určitou nespokojenost části občanů s dočasným nepořádkem v místech realizace jsem několikrát tlumočil zástupcům zhotovitelské firmy IMOS i investorovi stavby firmě SVAK. Situace se dále zkomplikovala dvojím poškozením cesty v průběhu jednoho měsíce mezi hřištěm a tréninkovým hřištěm v areálu TJ. Po mé slovní intervenci byla firma IMOS z těchto veřejných prostranství v majetku obce Drslavice vykázána mimo prostory této námi udržované cesty. Také parkoviště, které bylo pohybem těžkých vozidel značně poničeno, bylo poměrně uspokojivě upraveno. Na obhajobu firmy IMOS je však potřeba objektivně říci, že i je počasí z posledních týdnů nepříjemně zaskočilo a dané termíny vyplývající z uzavřených smluv jsou i pro ně závazné. Každopádně jsme rádi, že stavba se postupně od naší obce vzdaluje, s investorem již máme dohodnut harmonogram prací na finálním uvedení stavbou zasažených míst do původního stavu v co nejkratší možné době.

Z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nám bylo stručně sděleno, že dům čp. 144, o který jsme několik let usilovali, půjde do dražby a výtěžek z prodeje si ponechá stát. Námi podaná žádost prý nebyla opodstatněná, pikantní je, že nám ji pomáhal doladit sám úřad pro zastupování státu, což mohu dokladovat výpisem emailové komunikace s paní ředitelkou úřadu. Podal jsem proti tomuto rozhodnutí písemnou námitku, ptal jsem se mimo jiné, kdo bude obci refundovat letité náklady spojené s údržbou této nemovitosti a náklady na vynaložené právní služby, uspokojivé odpovědi jsem se však nedočkal. Obrátil jsem se proto na pana senátora Okamuru, který záležitost spolu s případy v jiných obcích řeší. Toto rozhodnutí ÚZSVM považuji za akt arogance státu vůči obci Drslavice a jejím občanům, kdy převážil zájem státu zpeněžit nemovitost za každou cenu nad záměrem obce Drslavice poskytnout dům pro sociální bydlení potřebným.

Jednání vedoucí ke schválení nového územního plánu obce Drslavice se posunula do nové fáze, ve které Povodí Moravy jako správce toku řeky Olšava v těchto dnech vydává překreslené mapy záplavových území tohoto toku. Na základě hydrometeorolo­gických poznatků z posledních 15 let došlo k výraznému rozšíření hranice aktivní záplavové zóny, což má za následek výrazné komplikace další výstavby průmyslové zóny a také dobudování infrastruktury, zejména rozšíření místní komunikace, chodníků a veřejného osvětlení směrem k obchvatu. K naší nelibosti dále došlo prakticky ze dne na den ke změně platné legislativy, které se promítají do zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Společně s pane starostou obce Hradčovice, která se ocitla v podobné situaci, jsme ihned zahájili sérii jednání s Povodím Moravy, projektantem územního plánu a Krajským úřadem Zlín, jejímž výsledkem byla kompromisní dohoda, která by měla vést k vydání kladného stanoviska Krajského úřadu. Tato spočívá zejména v souboru protipovodňových opatření na řece Olšavě, která by v důsledku znamenala snížení povodňových rizik v širším území. Toto stanovisko pro další projednávání územního plánu nutně potřebujeme, jinak hrozí ztráta dotace ve výši 160.000,– Kč, kterou jsme po dva roky pracně vyřizovali. V současné době projektant územního plánu přepracovává dokumentaci dle těchto dohod k předložení na odbor územního plánování Uherský Brod, toto bude hotovo nejpozději do 10.5.2013.

Podali jsme i žádost o dotaci na Státní zemědělský intervenční fond, kde usilujeme o získání finančních prostředků na opravu zábradlí mostu přes Olšavu, který je dle platných norem v nevyhovujícím stavu. Podle průběžných informací bychom měli být úspěšní a dotaci ve výši cca 200.000,– Kč získat. Předpokládáme, že výběrové řízení na zhotovitele projektu se uskuteční v nejbližších měsících, akci budeme s nejvyšší pravděpodobností realizovat na podzim. V únoru nám také na účet obce přišla dotace se SZIFu na vloni realizovanou rekonstrukci chodníku v Drahách.

Novou agendou je projednávání návrhu Krajského úřadu ve Zlíně na vyhlášení Přírodní památky Myšince a jeho ochranného pásma. Výsledkem tohoto záměru, pokud by vstoupil v platnost, by bylo výrazné omezení vlastnických práv u stovek pozemků nalézajících se v této lokalitě včetně pozemků v majetku Obce Drslavice. V našem případě se jedná zejména o stavební parcelu č. 270, kde se 2× ročně koná setkávání občanů a také zde máme zpracovánu studii za účelem vybudování rozhledny jako upomínku na zámeček Pepčín, který zde stával. Po několika jednáních v této věci jsem podal žádost o písemné stanovisko na Krajský úřad. V odpovědi nám bylo sděleno, že výstavba rozhledny na výletním místě Kaunicův vrch nemůže mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality. Situaci však budeme nadále bedlivě sledovat a jsme připraveni hájit zájmy všech vlastníků pozemků z obce Drslavice v této lokalitě.

S platností od 1.4.2013 se nám podařilo na veřejně prospěšné práce získat pracovníka z úřadu práce. Celkový objem dotace, kterou na jeho mzdu vyčerpáme, je 90.000,– Kč, pracovní smlouva byla sjednána na půl roku. V současné době se pracovníci obce pustili do vybudování dopadových ploch na velkém dětském hřišti u kurtů .. práce provádíme v souladu s doporučením revizního technika a také po odborné konzultaci se společností, která nám toto dětské hřiště realizovala. Tím, že si veškeré práce provedeme svépomocí, ušetříme prostředky v řádu desítek tisíc korun oproti stavu, kdy bychom realizaci nechali na firmě. Z Elektrowinu nám na účet obce přišel motivační příspěvek ve výši 50.000,– Kč za IV. kvartál 2012, tyto prostředky budou využity na další výstavbu sběrného dvora. V březnu jsme podali žádost do fondu Asekol, zde také žádáme částku 50.000,– Kč na podobné účely, vyrozumění bychom měli dostat koncem května. Zúčastnil jsem se také dvou konferencí o odpadech, kde byla obec Drslavice jmenována v pozitivním slova smyslu co se třídění odpadů týká. V rámci loterijní daně jsme za první tři měsíce na bankovní účet obce obdrželi částku 145.361,– Kč, tato bude z rozhodující části použita na úhradu nákladů souvisících s výstavbou Polyfunkčního domu. Ve dnech 18.-19.4. proběhl audit obce Drslavice, závěrečná zpráva konstatuje, že při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Podrobněji se bude ZO auditu věnovat na svém příštím zasedání. Z valné hromady mikroregionu Dolní Poolšaví, které jsem se zúčastnil, vyplynul jistý posun ve věci realizace protipovodňových opatření, tedy dotační akce, na které v rámci mikroregionu naše obec participuje. Byla jmenována komise pro výběrové řízení, v případě Drslavic se bude jednat o dodávku protipovodňových hlásičů, digitální povodňové mapy a posílení prvků veřejného rozhlasu. Projekt administrativně vlekoucí se již skoro dva roky tedy pravděpodobně spěje ke zdárnému dokončení, připomínám, že pro Drslavice je z OPŽP alokována částka přesahující 400.000,– Kč.

V první čtvrtině roku proběhlo několik tradičních akcí, mezi které patří nošení Marka a letéčka a hrkání chlapců o Velikonocích. Nejen tyto tradice, ale i investiční akce probíhající v naší obci jsme se snažili více propagovat prostřednictvím regionálního tisku a ostatních médií. Třešničkou na dortu bylo natáčení hrkání Českou televizí reportáže do pořadu Folklorika. Dle mého názoru velmi vyvedená reportáž zcela jistě pomůže zviditelnit naši obec, České televizi patří velké poděkování. Obec Drslavice byla také pořadatelem soutěže „O nejkrásnější růžičku nového Letéčka“, jejímž smyslem bylo motivovat rodiče a prarodiče k tvůrčí činnosti spolu se svými dětmi. Stanovili jsme oproti loňské soutěži „O nejkrásnějšího Marka“ také jiný mechanismus výběru růžičky, jmenovali jsme 5-i člennou porotu, která všech 18 přihlášených růžiček posuzovala. Velké poděkování za organizaci soutěže patří zejména paní Markétě Bučkové. Úspěšně proběhlo i cestopisné vyprávění o Indii v podání pana Thomayer z Uherského Brodu .. v tomto typu projekcí budeme pokračovat zase na podzim, kdy už máme předběžně domluveny další zajímavé cestopisy. Na konec roku máme pro spoluobčany připravenu lahůdku v podobě předvánočního koncertu Kunovjanu s následným posezením u cimbálu v doufáme již tou dobou kompletně rekonstruovaných prostorách Obecního domu.

Dne 25.4.2013 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce

Rekapitulace činnosti OÚ od 25.4.2013 do 26.6.2013

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konaného dne 25.4.2013 do dnešního dne.

Stavba Polyfunkčního domu od posledního projednávání ZO výrazně pokročila a s tím, jak postupně dobíhají dílčí subdodávky, snižuje se i počet nevyřešených problémů. Významným posunem je zejména finální dohoda se sousedy pozemků na okolních úpravách terénu. Celkové vícepráce k dnešnímu dni ve výši 1.373.833,– Kč se nám jednáním hledáním alternativních, ale kvalitativně hodnotných řešení podařilo snížit o 603.748,– Kč. Vícepráce k dnešnímu dni činí námi a stavebním dozorem odsouhlasených 770.085,– Kč. I když bychom samozřejmě byli rádi, kdyby výše uvedená částka byla ještě nižší, stále se pohybujeme na cca 5% celkového objemu zakázky. Výrazným posunem je i vypracování gastro návrhu řešení restaurační části, kuchyně a skladu firmou, v současné době se dolaďují práce na interiérovém zařízení. Toto má na starosti firma, návrh k jednání budeme mít k dispozici příští týden. Oproti informaci, kterou jsem uvedl ve zpravodaji, se nyní zdá být pravděpodobné, že bychom v rámci stávajícího řešení dovedli ke zdárnému konci i otázku překrytí podlah. Toto by znamenalo možnost pořádání kulturních produkcí již od samého počátku provozu Polyfunkčního domu. Z výše uvedeného je tedy patrné, že se situace stále vyvíjí, a jsem rád, že z rozhodující části úspěšně.

Naplno a dle harmonogramu běží také práce v Obecním domě na II. etapě stavebních úprav, na které jsme dostali dotaci ze Zlínského kraje ve výši 977.000,– Kč. Na stavbu dodavatelská firma přiřadila jiného stavbyvedoucího, proto jsem společně se zástupci subdodavatelů několikrát prošli celou část realizovaného projektu a upřesnili řešení z něho vyplývající. Po kompletním osekaní omítek zaměstnanci obecního úřadu došlo k opískování zdí odbornou firmou. Jde nám především o to, aby zdi, které se nebudou omítat z důvodu vlhkosti, byly pohledové a to si myslím bude naplněno. Menším problémem se jeví značná nerovnost zdí v suterénu, což má za následek větší množství materiálu omítek pro vyrovnání. Počátkem příštího týdne máme se zástupcem zhotovitele dohodnuto delší jednání, na kterém budeme mimo jiné řešit i dosavadní finanční plnění. Fasáda budovy by pak měla být na pořadu dne od příštího týdne, kdy pracovníci obce dopraví námi zapůjčené lešení k Obecnímu domu. I tak předpokládám, že práce potrvají celkově o cca měsíc déle než jsme předpokládali při podpisu smlouvy o dílo.

Výraznou pozornost vzhledem ke slavnostem obce jsme věnovali zejména areálu TJ, a jsem si úplně jistý, že toto bylo velmi prozíravé. Opravili jsme rozbitou cestu mezi hřištěm a tréninkovým hřištěm, a to včetně podsetí novou trávou. V průběhu prázdnin hodláme pracovat na realizaci odvodnění hřiště, protože zejména po vydatnějších deštích je zde situace špatná. Dále jsme kompletně opravili sociální zařízení v kabinách a těmto jsme dali i novou fasádu. Jsem přesvědčen, že spolu s novou letní terasou hospody U komára, kterou dle předchozích smluv na vlastní náklady realizoval pan Petr Hruboš, se nám i mnohým dobrovolníkům podařilo sportovní areál posunout do vzhledově daleko lepší úrovně než v minulosti.

Zvýšené komplikace však zaznamenáváme u investiční akce zkapacitnění Holomně, a to v oblasti u mostu poblíž Obecního úřadu. Zde došlo při zemních prací k sesunu oplocení souseda stavby, ovšem mnohem horší je skutečnost, že při podrobném průzkumu geologa došlo ke změně podloží v korytě potoka. O této nové situaci jsme jednali na kontrolním dnu, kde bylo uloženo projektantovi stavby situaci vyhodnotit a najít řešení. Toto by mělo být předloženo do konce tohoto týdne, tak pevně doufáme, že harmonogram stavby bude dodržen. Dobrou zprávou je, že jsem o tomto byl ujištěn ústně po mém dotazu v této věci přímo zástupcem investora.

Velmi problematickou situací posledních týdnů byl také zápach z kalů, na který si stěžovali mnozí spoluobčané. Chtěl bych konstatovat, že jsme se celou záležitostí velmi intenzívně zabývali a podnikali spolu s odborem životního prostředí Uherský Brod veškeré kroky vedoucí k tomu, aby tyto oprávněné stížnosti občanů Drslavic byly řešeny. Vedl jsem osobní jednání jak s předsedou družstva, tak zejména s jednatelem společnosti Rumpold Uherský Brod. Tato má od ZOD Poolšaví plochu pro letošní rok pronajatou a kaly zde skladuje. Výsledkem byl kompletní odvoz kalů z prostor betonové plochy, sanace pozemků kde kaly unikly, písemná omluva občanům obce Drslavice a písemný závazek v tom smyslu, že kaly na tomto místě již nikdy nebudou skladovány.

Přijali jsme další 3 pracovníky na veřejně prospěšnou práci a uzavřeli jsme patřičné smlouvy s úřadem práce, na základě kterých postupně vyčerpáme 270.000,– Kč na jejich mzdu. Jedná se o půl roční pracovní poměry a prozatím mohu vyslovit s jejich prací maximální spokojenost.

Za poslední dva měsíce jsme zaznamenali tři hloubkové kontroly a ve všech případech dopadly na výbornou. Jednalo se zejména o audit hospodaření za rok 2012, dále pak o kontrolu Hasičského záchranného sboru na dodržování krizového zákona a konečně kontrolu Úřadu práce Uherské Hradiště na dodržování smluv veřejně prospěšných prací uzavřených v letech 2011 a 2012. Zaměstnanci obce mimo jiné provedli vlastními silami dopadové plochy dětského hřiště, a to po předchozí telefonické konzultaci s dodavatelem herních prvků tohoto dětského hřiště. Celková investice nákladů na vybudování dopadových ploch dosáhla částky 16.782,– Kč.

Nejvýznamnějším jednáním, kterého jsem se za poslední dva měsíce zúčastnil, bylo celodenní setkání starostů obcí a měst ZK s představiteli Zlínského kraje. Jednání proběhlo v Luhačovicích a byly diskutovány desítky záležitostí týkající se součinnosti kraje s obcemi. Mezi nejdůležitější patří otázky financování krajů a obcí, aktuální téma vyhlašování evropsky významných lokalit (tzv. NATURA 2000), problematika regionálního školství, sociálních služeb a v neposlední řadě informace o stavu bezpečnosti v kraji a obnovy území po povodních v posledních letech.

Vydali a občanům jsme distribuovali nové číslo Drslavského zpravodaje, ve kterém jsme se no nejvyváženějším způsobem snažili informovat o dění v obci za poslední půlrok. Jako dárek jsme přiložili tašky na tříděný odpad, tyto jsme nakoupili v dotované ceně 40kč za sadu tří tašek v počtu 200 kusů. Za inzerci společnosti Elektrowin této společnosti budeme účtovat částku 3.000,– Kč. Z kulturních akcí pak proběhly dva kurzy tance, velké poděkování za jejich organizaci patří paní Markétě Bučkové. Drslavská chasa se zúčastnila Bílokarpatských slavností v Uherském Brodě, které mělo velký ohlas u návštěvníků. Při této příležitosti jsem pozval všechny přítomné na slavnosti v Drslavicích. Při příležitostí Dnů obce Hradčovic jsme převzali pamětní list z rukou starosty obce Hradčovice „Za vzájemnou spolupráci a pomoc“. O tomto významném ocenění pro obec Drslavice rozhodlo hradčovské zastupitelstvo obce. Udělení pamětního listu si velmi vážíme, děkujeme, a do budoucna uděláme vše pro to, aby spolupráce s našimi přáteli z Hradčovic byla vždy co možná nejlepší. Pamětní list je vystaven v kanceláři starosty obce.

Čápa s poraněným křídlem z našeho komína jsme lokalizovali poblíž uličky na dolním konci. Byl odvezen do záchranné stanice volně žijících živočichů v Buchlovicích, kde jej o něj dobře postaráno, avšak dle pozdější diagnózy již nebude moci létat. Samice čápa ale brzy našla nového druha, čapí populace v naší obci tudíž dle ornitologů není ohrožena.

Dokončili jsme nový program rozvoje obce na roky 2013–2020, tuto skutečnost považuji za klíčový faktor pro další rozvoj obce v budoucnu. Chtěl bych požádat všechny, aby se s tímto dokumentem vystaveným v levé liště menu podrobně seznámili.

Obec Drslavice byla hlavním organizátorem Drslavských slavností při příležitosti 640. výročí první zmínky o obci, více k hodnocení ZDE a k vyúčtování ZASE TADY.

Dne 26.6.2013 zpracoval Rostislav Mihel, starosta

Rekapitulace činnosti od 26.6. – 23.9.2013

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konaného dne 26.6.2013 do dnešního dne.

Stavba Polyfunkčního domu je po necelých 11 měsících od svého zahájení těsně před dokončením. V současné době probíhají poměrně rozsáhlé okolní terénní úpravy, poslední větší subdodávkou interieru bude pokládka roštové podlahy, která bude zahájena začátkem října. Nyní běží i výběrové řízení zakázky malého rozsahu na dodávku interierového zařízení restaurační části objektu a úvěru k dofinancování projektu, čeká nás podobná soutěž na gastro zařízení i na nájemce restaurace. Finanční stránkou a také stavební částí se intenzívně zabývala porada členů zastupitelstva, ke které byli přizvání zástupci projektanta, zhotovitele i stavebního dozoru. Ještě do konce září rozešleme do každé domácnosti nabídku s přednostní možností pronájmu pro občany s trvalým bydlištěm v naší obci. Po administrativní stránce dotahujeme se stavebním úřadem v Uherském Brodě změny před dokončením stavby. Kolaudaci plánujeme na první polovinu listopadu, slavnostní otevření objektu chystáme dne 16.11.. Technicky dořešeno máme i překrytí sportovního povrchu haly, kulturně-společenské využití tedy bude zajištěno již od prvního dne svého provozu. Závěrem bloku bych chtěl vyjádřit velké poděkování především zhotovitelské firmě Pozimos, která 100% plní své závazky vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo dle předem daného časového harmonogramu.

Zdárně dokončen je projekt II. etapy stavebních úprav objektu čp. 95, tedy Obecního domu. Zde prakticky po celé prázdniny probíhaly práce v suterénu budovy a souběžně dostal dům nový háv v podobě fasády. Ze zdevastovaných prostor suterénu, kde dříve bývaly sklady uhlí, je nyní kompletně zrekontruovaný prostor. Jak se nám oprava podařila bude moci veřejnost posoudit 13. října, kdy jsme slavnostní otevření spojili s výročím stého úmrtí hraběte JUDr. Václava z Kounic, s jehož životem nás pojil zámeček Pepčín. Osobně v této připomínce vidím historickou paraleru, že i zámeček, kdyby se dožil dnešní doby, se mohl opravit podobně jako prostory bývalé školy postavené o mnoho desítek let dříve než Pepčín. Po administrativní stránce se v těchto dnech snažíme vypořádat schválenou dotaci ze Zlínského kraje tak, aby co nejdříve doputovala na účet obce. Čeká nás ještě oprava schodiště vedle objektu, přeložka plynu ze strany domu čp. 87 a částečné terénní úpravy okolí domu. Chtěl bych zdůraznit, že na stavebních úpravách se nemalou měrou podíleli i zaměstnanci obce, čímž pro obecní rozpočet ušetřili značné finanční prostředky. Závěrem i zde moje velké poděkování zhotovitelské firmě ERGO VH za špičkově odvedenou práci nejen při této, ale i v loňském roce realizované etapě.

S potížemi pokračují práce při stabilizaci toku a zkapacitnění Holomně, kde investorem jsou Lesy ČR. Jako problematická se nyní jeví skutečnost, že přes prázdniny, kdy bylo ideální počasí, stavba stála, fakticky nijak nepokročila a nyní se nalézá v několikaměsíčním skluzu. Důvodem zastavení prací v letních měsících bylo finanční překročení položky víceprací a také změna projektu vyvolaná skutečnostmi, na které se přišlo až v průběhu realizace projektu. Nepředvídatelných okolností je u stavby více a dle mého nejhlubšího přesvědčení není nyní příliš důležité, zda nese za celou situaci větší či menší odpovědnost projektant, zhotovitel nebo investor – klíčové je stavbu dokončit tak, aby beze zbytku plnila svou protipovodňovou funkci a to již při eventuálním zvýšení hladiny Holomně při jarní oblevě. S tímto stanoviskem a zájmem obce jsem v minulých měsících vstupoval do nejrůznějších jednání, kdy starosta je často v uvozovkách mostem mezi všemi zainteresovanými stranami. Nejhorší co by se mohlo stát je zastavení stavby, vypsání nového výběrového řízení na zhotovitele pro dokončení .. v důsledku by to mohlo mít nepříznivý dopad na čerpání dotace alokované na projekt. Pevně doufám, že toto nehrozí a i když počasí první poloviny září vůbec nepřeje, vše se obrátí v dobré a stavba se do konce letošního roku stihne realizovat.

Přes prázdniny proběhla realizace projektu „Nové zábradlí na místní komunikaci v Drslavicích“, které znamenalo jeho výměnu dle stávajících norem. V současné době jsme požádali o kontrolu ze Státního zemědělského intervenčního fondu, od kterého máme vyřízenou dotaci v celkové výši 199.800,– Kč. Předpokládáme, že k jejímu proplacení dojde do konce letošního listopadu. Zhotovitelem byla společnost HESCO, s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení a které rovněž patří poděkování za zdárné dokončení akce. Ve spolupráci s touto společností máme rozpracovánu i realizaci pohledové ochrany kaple ve středu obce před sněhem, toto opatření bude dokončeno nejpozději v horizontu následujícího měsíce.

Výběrové řízení jakožto podlimitní zakázka malého rozsahu pro druhou etapu budování komunitní kompostárny bylo rozděleno na dvě části – samostatně se soutěžilo svozové vozidlo a kontejnery na bioodpad, předmětem druhé části bylo výběrové řízení na dodávku štěpkovače. Zatímco první část zakázky dopadla úspěšně na poprvé, do výběrového řízení na štěpkovač se nepřihlásila ani jedna firma. Museli jsme jej opakovat a druhé kolo již bylo úspěšné. S dodávkou vozidla i štěpkovače počítáme až koncem roku jednak vzhledem k delším lhůtám dodání a jednak k blížici se zimě, v této době bychom zařízení stejně nevyužili. K financování dojde s největší pravděpodobností až na jaře příštího roku, což nám vzhledem k závazkům za projekt Polyfunkčního a Obecního domu více vyhovuje.

Po jednání s ředitelem firmy ZEVOS, a.s. jsme dospěli k dohodě o odběru dalších 30ks panelů z nepoužívané cesty nad družstvem směrem k vodárně. Nyní čekáme na vhodnější počasí, panely převezeme a svépomocí vydláždíme další část sběrného dvora za Obecním úřadem. K tomuto účelu již vyřizujeme dotaci od společnosti Elektrowin v celkové výši 30.000,– Kč, toto nám spolu s příspěvkem za vysbíraný elektroodpad za 2Q letošního roku z rozhodující části k požadovanému účelu bude stačit.

Provádění pozemkových úprav v Drslavicích, které je zhruba na konci první třetiny, dospělo do fáze příprav na společné jednání vlastníků. V rámci etapy zjišťování hranic pozemkové úpravy jsme za přítomnosti starosty obce, zástupce Státního pozemkového úřadu, Katastrálního úřadu Uherský Brod a zpracovatelské firmy Georeal počátkem září nad mapami prošli obvody, které Georeal připraví pro vytýčení v terénu a následně podklady k vlastníkům předá k rozeslání. Etapa obvodů má být dle smlouvy hotova do konce října 2013 včetně předání příslušné dokumentace. Samotné fyzické šetření předvytyčených bodů s vlastníky v terénu bude probíhat cca v průběhu října. Počínaje tímto jednáním postupně oslovuji zástupce vlastníků pozemků s žádostí, aby se stali členy sboru zástupců, který po svém ustanovení bude posuzovat tzv. plán společných zařízení. K této konkrétní věci se dne 18.9. uskutečnila schůzka zástupců Obce Drslavice s představiteli Státního pozemkového úřadu a firmy Georeal. Nad podrobnou mapou obce jsme diskutovali jednotlivé priority z našeho hlediska, které máme zájem v rámci pozemkových úprav vlastnicky narovnat a vypořádat – jedná se především o cesty a návrhy dalších protipovodňových opatření na Holomni a Olšavě. Do této předložené mapy již byly promítnuty priority obce vyplývající z připravovaného územního plánu. Projednávání nového územního plánu obce postoupilo do fáze naší žádosti o stanovisko Krajského úřadu .. po jeho obdržení někdy v polovině října konečně můžeme nárokovat přislíbenou dotaci od Zlínského kraje. Zde máme termín do 29.11., takže vše snad směruje ke zdárnému konci. Za pomoc při jednání o pozemkových úpravách bych chtěl poděkovat panu zastupiteli Josefu Šobáňovi.

Prostřednictvím veřejně prospěšných prací zaměstnáváme v současné době čtyři zaměstnance. Všichni mají šestiměsíční pracovní smlouvy, které jim budou postupně dobíhat do konce letošního roku. Vzhledem k výši dotace od úřadu práce je dopad na rozpočet obce prakticky nulový. Prioritou nadcházejících týdnů bude realizace odvodnění tréninkového a fotbalového hřiště, výhledově máme v plánu i přesun kontejnerů v křižovatce v Pastýrňách tak, aby nebránily řidičům ve výhledu. Od listopadu se pokusíme na úřadě práce vyřídit novou dotaci na místo provozní v Polyfunkčním do­mě.

Z kulturně společenských akcí bych chtěl na prvním místě vyzvednout velmi důstojné zastoupení krojovaných z Drslavic na Slavnostech vína v Uherském Hradišti. Neméně dobře zde reprezentovali obec i drslavští hasiči, kteři po celou sobotu připravovali v parku u Obchodní akademie zabíjačkové speciality. Konání dalších kulturních akcí z poslední doby ovlivnilo počasí – program rozloučení s prázdninami na místě kde stával Pepčín musel být omezen, akce se přesto konala. Sportovní odpoledne pro děti ve Skákavci, kde má nové zázemí sportovně střelecký klub se nekonalo vůbec. Přesto kulturní program do konce roku bude na naše poměry bohatý a pevně věřím, že si každý občan obce v něm najde to svoje.

Dne 23.9.2013 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce

Rekapitulace činnosti od 23.9.2013 – 18.12.2013

Vážení spoluobčané

úvodem rekapitulace bych chtěl konstatovat úplné dokončení, předání, vyúčtování a uvedení do provozu objektu Polyfunkčního domu Drslavice a to po necelém roce od zahájení stavby. Dnem 15.11.2013 stavební úřad v Uherském Brodě uvedl stavbu do tříměsíčního zkušebního provozu, samotnou kolaudaci tedy očekáváme v druhé polovině února. Finální vyjádření v souvislosti s budovou očekáváme od HZS Uherské Hradiště, dnešního dne byl odstraněn poslední nedostatek z několika připomínek, který z hlediska požárně bezpečnostního řešení měli. Vůbec poslední dva měsíce jsme věnovali mnoha drobným nedodělkům, venkovním úpravám terénu a záležitostí vyplývajících z náběhu provozu budovy. Ten mohu s odstupem více než měsíce hodnotit jako velmi zdařilý, až do konce zimní halové sezony máme od uživatelů smluvně zajištěno více jak 180.000,– Kč a v hale se sportuje 52 hodin týdně v nepřetržitém provozu. Částka 180.000,– Kč bude představovat rozhodující část nákladů za energie zde spotřebované. Dle vyjádření sportovců jsou s povrchem a kvalitou služeb spokojeni. Mohli jsme si dovolit i vyhrazení pravidelných hodin zcela zdarma pro drslavské děti, drslavské hasiče a sportovce sdružené v TJ Drslavice. Halu již navštívili i žáci ZŠ Hradčovice v rámci hodin tělesné výchovy, panu řediteli jsem nabídl využívání haly v dopoledních hodinách zdarma a hledáme vhodný model pro druhé pololetí školního roku. Celkem se jedná o cca 8 hodin týdně zdarma a osobně vnímám tento příspěvek jako investici do našich dětí a také jako poděkování dvou největším spolkům v obci za jejich práci. Přes úřad práce zaměstnáváme dvě pracovnice na veřejně prospěšné práce, tyto dotace nám umožňují udržet celkovou ekonomiku zařízení na solidních úrovních. Slavnostního otevření budovy se účastnilo více než 500 návštěvníků a velikost této kulturně společenské události ukázala několik zásadních skutečností pro pořádání podobných akcí v budoucnu. Je to hlavně horší akustika v zadní části haly, toto ale bylo očekávatelné – projekt byl v první řadě koncipován pro pohybové aktivity. Dle mých konzultací s odborníky v této oblasti je tato záležitost solidně řešitelná při vynaložení částek pohybujících se v řádu desítek až stovek tisíc korun. Z důvodu úsporných opatření na výdajové straně rozpočtu řešení tohoto „nedostatku“ přesouváme na příští volební období. Kulturní akce zároveň ukázala nutnost enormně přísných opatření z hlediska ochrany povrchu haly do budoucna. Co jsme se rozhodli řešit hned je ochrana vzduchotechniky v hale, logičtější umístnění branek, instalace nových botníků a několik podobných provozních záležitosti. Souběžně s provozem haly naběhl relativně hladce i provoz restaurační části objektu, s panem nájemcem hledáme společné prvky za účelem co nejvyšší míry propagace zařízení. K dnešnímu dni máme také vyčerpanou celkovou alokaci úvěrového rámce, měsíčně platíme splátky ve výši 83.500,– Kč, máme uhrazeny první dvě splátky. Celý tento blok bych chtěl zakončit výzvou nejen za zastupitelstvo obce, ale i na kteréhokoliv občana Drslavic, aby mě s případnými dotazy nebo připomínkami týkající se Polyfunkčního domu kdykoliv kontaktovali. Osobně pociťuju velkou hrdost nad tím, že se nám v poměrech takto malé obce za solidní cenu s přispěním velké dotace podařilo postavit zařízení, které nám ostatní mohou závidět a ve skrytu duše doufám, že podobně to cítí většina z Vás.

Zdárně jsme dokončili i administrativní stránku zúčtování dotace na II. etapu stavebních úprav Obecního domu a tak finanční prostředky v říjnu doputovaly na bankovní účet obce. Slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor bylo spojeno s instalací stálé expozice obrazů na motivy JUDr. Václava hraběte z Kounic, a to v předvečer stého výročí jeho úmrtí. Kulturní program zajistila přednáška pana Tomečka z Muzea JAK v Uherském Brodě o životě pana hraběte doprovázená unikátní videoprojekcí zámečku Pepčín. Po ukončení oficiální části k tanci a poslechu zahrála cimbálová muzika JAKUB z Uherského Brodu. Do prostor suterénu jsme instalovali ventilátory a odvlhčovače vzduchu, hodně zde topíme a poslední dobou se nám jeví, že extrémní vlhkost zde pomalu mizí. S příchodem zimního počasí je Obecní dům hojně navštěvovaný, v sále se ve všední dny hrává stolní tenis – za tímto účelem jsme přistoupili k nákupu třetího stolu. Pustili jsme se také do venkovních úprav, tyto budou dokončeny v příštím roce. Dovršíme tím generální rekonstrukci z dnešního pohledu již skoro historické budovy v samém srdci obce a věříme, že v budoucnu v ní najdou vyžití různého charakteru nejširší vrstvy spoluobčanů. Soudě dle letošního zájmu můžeme být v tomto směru optimisty.

Konečně třetí významně pozitivní zprávou je dokončení investiční akce stabilizace a zkapacitnění toku Holomně k datu 13. prosince 2013. Toto konstatování je o to cennější, že projekt procházel místy značnými potíži, několikrát hrozilo zastavení stavby, které by bylo pro dokončení projektu doslova smrtící a v důsledku by znamenalo odklad na neurčito. Trpělivým jednáním s investorem, zhotovitelem i projektantem se nakonec podařilo dílo dokončit a na první pohled je evidetní, že zdárně. Se zástupcem investora jsem celý tok minulý týden procházel, upozorňoval ho na nutnost dílčích opatření ve smyslu uvedení terénu do původního stavu. Toto bylo přislíbeno, že bude vyřešeno nejpozději do poloviny příštího roku. Jsem hluboce přesvědčený o tom, že stavba výrazně přispěje k ochraně majetku a pocitu bezpečnosti občanů žijících poblíž toku.

Pokud bychom krátce bilancovali výše popisované tří klíčové stavby tohoto volebního období, dospějeme k celkové proinvestované částce 34,5 milionu Kč. Z toho dotačních prostředků, které jsme buď přímo zajistili nebo významně se podíleli na jejich vyřízení, představuje částku 20,5 milionu Kč, to je cca 60% všech nákladů. V případě potřeby každému jednomu občanu Drslavic s klidným svědomím kdykoliv rád vysvětlím účelnost a smysl takto vynaložených prostředků. Dovolím si na základě výše uvedených čísel označit právě končíci rok z pohledu Obce Drslavice za mimořádně úspěšný.

Poměrně solidně se nám dařilo v uplynulém období i v jiných oblastech. Avizovaný posun nastal v postupném budování sběrného dvora, kdy jsme přivezli a položili 48 ks panelů o celkové rozloze 240 m2 s tím, že zbylých 8 panelů dopoložíme na jaře. Od Elektrowinu máme schválen motivační příspěvek k tomuto účelu ve výši 36.300,– Kč, na bankovním účtu obce jej čekáme do konce ledna příštího roku. Počátkem prosince došlo k předání stavby přeložky trafostanice před Obecním úřadem, investiční akce v hodnotě 1,5 mil. Kč, která jde zcela na vrub E.Onu by měla být hotova do poloviny příštího května. S E.ONem jsme v posledních týdnech zintenzivnili jednání ohledně přeložek v uličce, cílem je dotáhnout do zdárného konce podobnou investiční akci i zde. V průběhu listopadu došlo k instalaci ochrany kaple ve středu obce, u pana Kopčila jsme také nechali zrestaurovat sošku Panny Marie v dolní kapličce. Prostřednictvím pana zastupitele Milana Matyáše jsme získali kompletní starý kříž z obce Lukov u Zlína, tento byl odborně rozebrán a také převezen k panu Kopčilovi na zrestaurování. V příštím roce se na jeho opravu pokusíme vyřídit dotaci. Zdárně proběhla kontrola se SZIFu na projekt opravy mostního zábradlí na Olšavě, dotační finanční prostředky ve výši 199.800,– Kč bychom mohli obdržet už o konce tohoto roku. Do poloviny roku 2014 bude také již nainstalován soubor protipovodňových opatření na Holomni, posíleny prvky veřejného rozhlasu a to vše v celkové hodnotě cca 450.000,– Kč. V listopadu se uskutečnil i výrobní výbor k územního plánu, kde jsme s projektantem řešili zapracování několika připomínek koordinovaného stanoviska Krajského úřadu. Tím, že toto stanovisko bylo kladné, přistoupili jsme ke zpracování závěrečné zprávy k dříve vyřízené dotaci a tyto prostředky ve výši 160.000,– Kč jsme pak v říjnu obdrželi na bankovní účet obce. Významného pokroku bylo dosaženo při projednávání komplexních pozemkových úprav. V koordinaci se Státním pozemkovým úřadem a zpracovatelem úprav jsme předjednali plán společných zařízení, následně proběhlo jednání vlastníků pozemků v kú Drslavice. Porada členů ZO k projednání tohoto materiálu se uskuteční v lednu příštího roku, který bude pro další průběh KPÚ zcela zásadní. Připravujeme se na další volby, tentokrát doplňovací do senátu ČR. Před dokončením je i projekt naučné stezky po hranici devíti katastrů, část zásilky jsme již obdrželi, nyní čekáme na dodání tabule, cedule a rozcestníku. Kromě zmiňovaného slavnostního otevření Polyfunkčního domu a suterénu Obecního domu jsme uspořádali besedu se seniory a cestopisné vyprávění o Aljašce, pomohli jsme také s organizací letošních hodů. Všem kteří nám v tomto pomohli děkuji. Na závěr roku také chystáme několik kulturně společenských akcí, těším se při těchto příležitostech na setkání s Vámi.

V Drslavicích dne 18. prosince 2013 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce

Rekaputulace činnosti OÚ od 18.12.2013 do 25.2.2014

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás nyní obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konaného dne 18.12.2013 do dnešního dne.

Stěžejním úkolem uplynulého období byla příprava a podání žádostí o dotace. Největší plánovanou investiční akcí je rekonstrukce zahrady MŠ, zde jsme k 17.2.2014 podali žádost u MMR z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova na částku 400.000,– Kč. Nejdříve jsme však museli přepracovat původní projekt z roku 2012 na novou situaci. U zahrady MŠ došlo k částečnému záboru pro parkoviště Polyfunkčního domu a také část oplocení oddělující pozemky MŠ a Polyfunkčního domu byla již v minulém roce vybudována. Kompletně znovu jsme museli vyřídit územní souhlas na stavebním úřadě, ten z roku 2012 měl pouze roční platnost. Veškeré kroky stavebních úprav zahrady byly konzultovány s paní ředitelkou MŠ, samotné zpracování žádosti jsme svěřili projektovému manažerovi. Rekonstrukce zahrady spočívá především v předláždění chodníků, vybudování všech dopadových ploch u stávajících herních prvků, rekonstukci branky a čelní vstupní strany, rekonstrukci tábořiště a vhodného doplnění herních prvků pro nejmenší děti. Děti se dočkají také menšího travnatého hřiště. Razantním zásahem do vzhledu zahrady budou sadovnické úpravy, kdy chceme potlačit některé nevhodné starší dřeviny a naopak zasadit nové okrasné keře. Rekonstrukcí projde i skluzavka, která nyní nevyhovuje bezpečnostním předpisům. Náladu nám trošku kazí počet uspokojených žádostí u tohoto dotačního titulu, kterých zpravidla bývá pouze kolem 20%. Pokud vše půjde dobře, hlavní rozsah prací bychom chtěli uskutečnit v době uzavření provozu MŠ, tedy v červenci a srpnu. Pokud bychom dotaci neobdrželi, po poradě s paní ředitelkou MŠ realizujeme úpravy v menším rozsahu do výše navrhované spoluúčasti obce. Dále jsme podali žádost fondu kultury Zlínského kraje na opravu kříže (požadujeme 39.000,– Kč) a účastníme se grantového řízení Fondu ASEKOL, kde žádáme o 50.000,– Kč na další etapu budování sběrného dvora. Co se týká kříže, ten je nyní v Bílovicích u restauratéra pana Kopčila, který nám pro potřeby této dotace zpracoval restauratérský záměr. Na sběrném dvoře jsme v jeho zadním traktu instalovali stříšku pro obecní vozidla, práce provedla firma z Vlčnova nákladem 34.500,– Kč.

K významnému posunu došlo v posledních týdnech u projektu postupného budování komunitní kompostárny. Od firem, které v loňském roce zvítězily ve veřejné soutěži jsme obdrželi svozové vozidlo, kontejnery na bioodpad a štěpkovač. SFŽP celou naši dokumentaci z listopadu loňského roku schválil a posunul k právníkovi, kde zůstane až do obnovení finacování a administrace. Kdy se tak stane je zatím velká neznámá, předpokládáme dle zkušenosti z minulých let že tomu tak bude koncem března a už nyní připravujeme poslední várku podkladů tak, abychom ihned po obnovení financování SFŽP požádali o proplacení dotace. Zejména štěpkovač se snažíme maximálně využívat tak, abychom v co nejkratší době prověřili jeho funkčnost.

Dne 14.2.2014 jsme ze stavebního úřadu v Uherském Brodě obdrželi kolaudační souhlas na budovu Polyfunkčního domu a tímto byla splněna poslední podmínka poskytovatele dotace Ministerstva financí. V současné době ještě čekáme na zapsání do katastru nemovitostí. Budově tedy nic nebrání v užívání i po výše uvedeném datumu, který byl posledním dnem zkušebního provozu. V něm jsme se snažili odstranit nejrůznější vady, nedodělky a vylepšení a mohu konstatovat, že se nám to ve spolupráci se zhotovitelskou firmou postupně dařilo. Kromě toho jsme po celé jižní straně sálu namontovali žaluzie, průzkumem trhu se nám podařilo stlačit cenu na 20.000,– za 10 oken. Zbývá nám tak vypořádat se s občasným zápachem v budově, zde jsme odhalili zdroj problému a dodavatelská firma v současné době pracuje na jeho odstranění. Po sportování v našem novém zařízení registrujeme velkou poptávku a jsme za to rádi. V březnu proběhne i drobná oprava sportovního povrchu v hale, kde došlo k porušení několika spár. Kvalitu svých služeb postupně rozšiřuje i nájemce restaurace ke spokojenosti své, hostů i nás jako provozovatele zařízení. Pro příští měsíce přemýšlíme i o formě propagace objektu, i z tohoto důvodu jsme uvítali zprovoznění facebookových stránek Polyfunkčního domu.

Projektant nového územního plánu předal na odbor územního plánování dle požadavků a připomínek krajského úřadu jeho doplněnou verzi. Předpoklad je, že v průběhu dubna bude vyhlášeno poslední veřejné projednání a pokud nebudou vážnější připomínky, finální schválení by se mělo dostat na pořad červnového zasedání zastupitelstva obce. Proces tvorby nového územního plánu již je i na můj vkus velmi zdlouhavý, objektivně se však pro urychlení procedury nedá příliš dělat.

Na dolním konci probíhají práce spojené s přeložkou trafostanice, které by měly být hotovy do konce dubna, zhotovitelské firmě poskytujeme maximální součinnost. Na březen se připravuje i další jednání sboru vlastníků v rámci komplexních pozemkových úprav, které dále rozpracuje plán společných zařízení. Ten by pak měl projít další administrativní procedurou a zastupitelstvo obce se jeho schválením bude zabývat na červnovém zasedání. V součinnosti se sociálním kurátorem a pracovníky LDN intenzivně řešíme složitou situaci spoluobčana s trvalým pobytem v Drslavicích a jeho případné umístnění v některém z domů s pečovatelskou službou.

Velmi nepříjemnou zkušeností je situace ohledně prodeje nemovitosti čp. 144, kterou nám ÚZSVM nabídl nejdříve k bezúplatnému, následně úplatnému převodu, ale vždy z tohoto sešlo z důvodu zamítnutí ze strany ÚZSVM. I naše žádost o refundaci nákladů za dlouhodobou péči o dům byla ÚZSVM smetena pod stůl. V konečném důsledku byl dům ÚZSVM prodán za 103.000,– Kč realitní kanceláři v dražbě a ta ho nyní prodává za 250.000,– Kč. Chtěl bych konstatovat, že jednání ÚZSVM považuji za akt nehorázné arogance státu vůči naší obci a že jsem s tímto úřadem vyčerpal všechny možnosti alespoň elementární dohody. Na většinu přímých otázek, které jsem jim korenspondenčně pokládal, se mi nedostalo odpovědí. Podal jsem tedy k rukám ministra financí ČR jakožto nadřízené instituci nad ÚZSVM stížnost a pokud se alespoň určité satisfakce a vyvození odpovědnosti úředníků z Prahy nedočkám ani poté, celou věc medializuji v co nejširší možné podobě. Závěrem můj povzdech, že dokud se bude stát takovýmto způsobem chovat k obcím a potažmo ke svým občanům, nějaké světlo na konci tunelu můžeme v této republice hledat jenom stěží.

Uplynulé období bylo velmi bohaté na kulturně-společenské události a z četných ohlasů spoluobčanů lze usuzovat, že s jejich úrovní, organizací i průběhem panuje všeobecná spokojenost. Hovořím především o akcích v období Vánoc, které pod názvem Andělské Vánosce v Drslavicích zahrnovaly vánoční koncert Kunovjanu, tradiční zpívání u kapličky a výstavu andělů v suterénu Obecního domu a které se těšily mimořádně vysokému zájmu veřejnosti. Velmi podařené co do návštěvnosti i organizace byly i všechny tři plesy. Nesmíme zapomenout ani na již tradiční štědrost občanů v tříkrálové sbírce. Také dětský karneval, který organizovala Mateřská škola byl velmi vydařený. Poslední akcí v Drslavicích bylo nedělní cestopisné vyprávění s projekcí a ochutnávkou výtečné kávy s názvem Kouzelná Havaj. Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na výše uvedených událostech podíleli bych chtěl moc poděkovat, svědčí to o Vašem zájmu participovat se na veřejném životě v obci. Závěrem moje pozvání do nedělního fašankového průvodu a na košt slivovice příští sobotu, které již tradičně pořádá SDH Drslavice.

V Drslavicích dne 25.2.2014 zpracoval Rostislav Mihel, starosta

Rekapitulace činnosti od 25.2.2014 do 17.6.2014

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás nyní obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního řádného zasedání konaného dne 25.2.2014.

Nejdůležitějším úkolem období bylo finanční vypořádání dotace na druhou etapu budování komunitní kompostárny tak, aby se stabilizovala ekonomická situace na bankovním účtu obce a byla vytvořena dostatečná finanční rezerva pro splátky úvěru a chod obecního úřadu. Ihned po obdržení svozového vozidla, kontejnerů a štěpkovače jsme odeslali soubor dokumentace na příslušný odbor Státního fondu životního prostředí s tím, že žádáme o urychlené provedení kontroly od poskytovatele dotace. Kontrola byla základní podmínkou k proplacení peněz, proběhla v průběhu března bez připomínek. Souběžně jsme požádali o financování, které nám bylo ústně paní z kontrolního oddělení přislíbeno. 1.4. jsme tedy uhradili faktury dodavatelům zařízení pro kompostárnu, znovu jsme toto dali na vědomí SFŽP a očekávali jsme brzké vypořádání dotace. Toto se skutečně naplnilo a dne 16.4. jsme finanční prostředky v objemu 1.178.896,– Kč obdrželi na náš účet. Zvládli jsme tedy proces, který obvykle trvá v řádu měsíců nebo v horším případě i let za 16 dnů. Obratem jsme uhradili poslední fakturu společnosti POZIMOS ve výši 726.000,– Kč splatnou do konce června a od té doby se stav disponibilních finančních prostředků obce pohybuje kolem částky 1,2 mil. Kč. Co se týká samotných zařízení pro vybavení kompostárny, zde je situace odlišná. Zatímco svozové vozidlo jezdí bez problémů a hákový podavač kontejnerů po prvotním seřízení plní svůj účel, štěpkovač jsme již 2× reklamovali. Nyní je v provozu schopném stavu, věříme, že se s tímto strojem čínské výroby jehož nákup jsme na základě výběrového řízení nemohli příliš ovlivnit, již nebudou problémy a pokud nastanou, budeme požadovat výměnu za jiné zařízení. Na kompostárně samotné jsme počátkem června provedli generální úklid, závěrem bloku děkuji všem, kteří toto zařízení obce využívají.

Největší investiční akcí letošního roku je kompletní rekonstrukce zahrady MŠ, na kterou se nám podařilo z MMR získat významnou dotaci ve výši 400.000,– Kč. Bylo uspokojeno pouze 20% ze všech podaných žádostí, o to více si rozhodnutí o finanční podpoře projektu s názvem „Pomoc pro naše nejmenší“ vážíme a komisi na MMR děkujeme. Tomu předcházelo několik konzultací s paní ředitelkou MŠ a projektantem na místě samém. Výsledek těchto jednání směřoval k upřesnění a modernizaci projektu z roku 2011 a hlavně ve vyhotovení rozpočtu akce. V tomto směru musím konstatovat nespokojenost s prací projektanta – rozpočet dodal až dva dny před podáním samotné žádosti o dotaci a navíc ve výši násobně vyšší než jsme požadovali. Důsledkem bylo, že jsem odmítl projektantovi uhradit fakturu za jeho služby, následně jsme nalezli smírčí řešení, které spočívalo v úhradě cca 15% z původně jím fakturované sumy. V květnu jsme pak zahájili druhou část příprav na realizaci akce – část prací, zejména ty výkopové, děláme svépomocí a také věnujeme maximální pozornost zajištění výběrového řízení na zhotovitele, které v těchto dnech běží. Vedl jsem i několik konzultací s potencionálními dodavateli herních prvků a snažil se vyjednat co nejpříznivější cenu. Realizace projektu bude znamenat doslova boj o každou korunu a chtěl bych garantovat, že rozpočtem schválený rámec akce ve výši 580.000,– Kč nebude překročen. Zda se podaří projekt realizovat z větší části či kompletně ukážou prázdninové měsíce, kdy rekonstrukce proběhne.

Další dotaci v objemu 35.800,– Kč obdržíme od Zlínského kraje na opravu kříže z 19. století, který jsme prostřednictvím pana Milana Matyáše získali z obce Lukov u Zlína. Kříž je nyní v dílně pana restaurátor Kopčila z Bílovic, práce na jeho obnově by měly být hotovy do konce prázdnin a bude instalován namísto křížku na rozcestí na Prakšice .. bude však muset být o pár metrů posunut směrem k obci, protože v rámci pozemkových úprav je plánována obnova propustku, v jehož bezprostřední blízkosti se nyní křížek nachází.

O třetí grant ve výši 40.000,– Kč jsme měli požádáno u Fondu ASEKOL a zde jsme nebyli úspěšní z důvodu vysokého počtu podaných žádostí ve vztahu k finančním možnostem fondu. Za peníze získané z grantu jsme chtěli panely dodláždit sběrný dvůr. Práce jsme tedy udělali svépomocí a mohu konstatovat, že k dnešnímu dni sběrné místo za Obecním úřadem splňuje moje představy, se kterými jsem se před necelými čtyřmi lety do těchto prací pouštěl. Velkým zadostiučiněním a důkaz toho, že aktivně podporovat třídění odpadu se vyplácí, je skutečnost, že celkový objem komunálního odpadu (to co se vyveze z popelnic) poklesl ze 102 tun v roce 2012 na 65 tun v roce 2013, což je obrovský pokles.

V současné době obec zaměstnává tři pracovníky prostřednictvím dotací v celkové výši 216.000,– Kč od úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací. Jejich pracovní poměr je na dobu určitou do konce října tohoto roku. S jejich prací vyslovuji veskrze spokojenost, jejich pracovní náplní je zejména údržba veřejných prostranství obce. V současné době svépomocí upravujeme okolí Obecního domu, práce spočívají v rekonstrukci oplocení, dodláždění zbývajících obecních ploch a odvedení dešťové vody z budovy do kanalizace. Součástí oprav je i generální rekonstrukce schodů vedle Obecního domu, tyto práce jsme zadali odborné firmě z Nivnice a neměly by přesáhnout částku 30.000,– Kč. V budově MŠ došlo v průběhu května k menší havárii, kdy praskla hadička přívodu vody na wc, v důsledku čehož se podmočili stropy v prvním podlaží budovy. V létě bude potřebné tyto prostory vylíčit a ihned po havárii došlo k výměně vnitřního zařízení u všech wc v budově. V objektu obecního úřadu jsme zkultivovali místnost po bývalém skladu SDH, který se přestěhoval do obecního domu. Uvolněné prostory taktéž využijeme jako sklad. Průběžně jsem se zajímal o situaci pod Oborou, kdy firma vytěžila a vyvezla z lesa cca 800 kubíků dřeva. S odpovědným pracovníkem této firmy byla uzavřena písemná dohoda, ve které garantovali termín odvozu dřeva z katastru naší obce a také uvedení dotčených pozemků do původního stavu. Tato dohoda byla dodržena, obec jako satisfakci za využití cesty dostala 6 m3 dřeva, které jsme použili na výstavbu letní terasy u Polyfunkčního domu. Ve spolupráci s panem Petrem Hrubošem jsme předlážděním a dalšími drobnými stavebními úpravami docílili dalšího zkvalitnění prostředí letní hospůdky u Komára. Oběma nájemcům, tedy jak panu Hrubošovi tak panu Dítkovi bych chtěl poděkovat za péči a snahu, kterou věnují za účelem rozvoje služeb těchto obecních zařízení.

V minulém týdnu došlo v rámci mikroregionu Dolní Poolšaví k realizaci dotačního projektu protipovodňových opatření. Obec Drslavice získané dotační prostředky ve výši cca 500.000,– Kč (přesná výše proinvestované částky bude známa po vyhodnocení akce) použila na tvorbu nového digitálního povodňového plánu obce, hlásných profilů na Holomni a zejména pak modernizaci ústředny veřejného rozhlasu. S tím souvisí i výpadky rozhlasu po celé obci v průběhu minulého týdne .. dodavatelská firma postupně zajišťovala kompatibilitu nové ústředny s původními tzv. „rozhlasovými hnízdy“ umístněnými na sloupech. Poslední problematické místo v ulici Pastýrňa bude opraveno v nejbližší době. Za výše uvedené komplikace s veřejným rozhlasem se všem spoluobčanům omlouváme.

V loňském roce se naše obec stala partnerem nadace Na kole dětem, což je sportovní projekt pana Josefa Zimovčáka na podporu onkologicky nemocných dětí. Dne 6.6. se tak maličké Drslavice staly etapovou zastávkou veřejné cyklotour po boku velkých měst jako jsou Hodonín, Uherské Hradiště nebo Zlín. Kromě pana Zimovčáka byl v cca 60-i členném pelotonu mimo jiné i MUDr. Pavel Pafko, osobní lékař bývalého prezidenta ČR pana Václava Havla. Pro účastníky jsme kromě občerstvení připravili i krátký kulturní program a soudě podle reakcí samotných cyklistů se jim u nás moc líbilo. Chtěl bych poděkovat všem, kteří akci přišli podpořit a zejména pak dětičkám z naší MŠ, které vlastnoručně vyrobily a následně panu Zimovčákovi předaly uvítací transparent. Je mi velkou ctí s nadací spolupracovat a věřím, že se bude jednat o dlouhodobé vzájemné pouto. Více o projektu na internetových stránkách www.nakoledetem.cz.

Menších témat, kterých jsme v minulých měsících řešili je mnoho a jsem kdykoliv připravený zodpovědět Vaše případné dotazy. Další záležitosti rozebírám v novém čísle obecního zpravodaje, který bude občanům distribuován zdarma v průběhu příštího týdne.

Dne 17.6.2014 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce

Rekapitulace činnosti od 17.6.2014 do 23.9.2014

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás nyní obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od zasedání ZO konaného dne 17.6.2014 do dnešního dne.

Nejdůležitějším úkolem období bylo realizovat a následně zadministrovat projekt celkové rekonstrukce zahrady při Mateřské škole. Zhotovitelem byla společnost Hokr stavby, s.r.o. z Uherského Brodu, která zvítězila ve výběrovém řízeni s nejnižší částkou ve výši 579.971,– Kč, z čehož plných 400.000,– Kč představuje dotace z MMR. Již od počátku byla rekonstrukce zahrady MŠ koncipována z výrazné části jako stavební a až sekundární byl předpoklad doplnění mobiliáře a sadovnických úprav. V rámci stavební části vznikly tři nové dopadové plochy okolo stávajících herních prvků, nový chodník ze zámkové dlažby kolem celé zahrady, betonové oplocení ze západní strany na hranici pozemku se sousedem čp. 16, čelní pohledové oplocení zasahující do západní i východní strany včetně generální opravy základu plotu a rekonstruovala se všechna čtyři schodiště – vstupy do budovy, která byla ve velmi špatném stavu, z toho dvě včetně obkladu – to vše kompletně s dodávkou materiálu i souvisejících prací. Proběhly i rozsáhlé terénní úpravy dotýkající se každého koutu zahrady, došlo k demontáži a odvozu na skládku původních oplocení a chodníku včetně vytrhání starých obrubníků, několik dalších odkopávek, náklad a přemístění výkopků a dalšího přesunu staveništních hmot. Co se týká prvků mobiliáře, tak zde bylo dodáno 8 ks laviček včetně zakotvení, dvě pružinové houpačky, dvě certifikované fotbalové minibranky, kreslící dvojtabule a skluzavka – tobogán. Zbývá osadit keře a dřeviny – tuto činnost provedeme svépomocí v říjnu, protože práce tohoto typu nebyla v projektu vůbec rozpočtována.

Hlavním problémem, se kterým jsme se potýkali prakticky po celou dobu realizace, bylo počasí. Velmi častý a mnohdy vydatný déšť nám neumožňoval provést terénní úpravy tak jak bychom si představovali. Sekundárním problémem pak byl značně napjatý finanční rozpočet – je potřebné si uvědomit, že při zachování vysoutěžené ceny byly navíc opraveny – tak jak jsem již zmiňoval – i všechny čtyři venkovní schodiště. S pověřeným stavbyvedoucím jsem proto nesčetněkrát procházel položkový rozpočet, výsledkem čehož byla dohoda ohledně dokončení prací. Ta spočívala v tom, že s tímto vypomůžou v posledních 14 dnech pracovníci obce. Potěšením pro mě byla zejména společná sobotní brigáda dobrovolníků, kterým i z tohoto místa ještě jednou děkuji. I přes výše uvedené komplikace v závěru tohoto bloku sděluji, že stávající stav zahrady splňuje moje předpoklady, se kterými jsem do projektu vstupoval. Ještě dodám, že včera jsme odeslali na MMR veškeré dokumenty potřebné k proplacení dotace, pevně věříme, že se tak stane v dohledné době.

Naopak zcela bez komplikací proběhlo restaurování křížku panem Kopčilem z Bílovic, který jej poté osadil na námi připravený betonový základ. Křížek z 19. století je po opravě nádherný a má ambici se stát dominantou vnějšího okolí obce. Na základě dodání veškerých podkladů minulý týden proběhla kontrola projektu z kulturního odboru Zlínského kraje. Neshledala žádné pochybení, proto dotaci ve výši 35.800,– Kč očekáváme v horizontu týdnů. Sekundárním efektem bylo zpevnění rozbité cesty vedoucí ke křížku, práce jsme provedli svépomocí, frézovanou drť jsme získali zadarmo.

Generální rekonstrukcí v červenci prošly také schody vedle Obecního domu. Ty byly dlouhodobě v havarijním stavu, proto jsme zejména z bezpečnostních důvodů přistoupili k jejich opravě. Rekonstrukci provedla stavební firma Hauerland Nivnice, které za kvalitně odvedenou práci děkujeme. Do výroby jsme zadali i zábradlí, které instalujeme po celé délce schodů. Na základě četných připomínek spoluobčanů jsme vyčlenili a upravili novou plochu obecního pozemku ve středu obce, která leží v bezprostřední blízkosti původního stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. Problém spočíval v tom, že kontejnery zasahovaly do křižovatky a bránily výhledu řidičům projíždějících vozidel. Novou plochu jsme vybudovali svépomocí za minimálních nákladů .. jediným nákladem byla úhrada prací za odbagrování části svahu, obrubníky a dlažbu jsme použili ze starších zásob. Okolí Obecního domu tak postupně mění svůj vzhled, k dokončení oplocení a dodláždění plochy z části Pastýrňa se vrátíme v říjnu. Podobnou plochu pro kontejnery na tříděný odpad připravujeme i v uličce vedle nové trafostanice, kde hodláme přesunout kontejnery pro dolní konec od Obecního úřadu. Důvodem je zhoršující se stav příjezdové komunikace do sběrného dvora, proto pro průjezd využijeme místo po kontejnerech. Je však nepochybné, že oprava této komunikace bude muset být předmětem úvah zastupitelstva obce hned na počátku nového období.

Na internetových stránkách obce jsme zveřejnili nový digitální povodňový plán obce Drslavice, který byl zpracován z poskytnuté dotace v rámci mikroregionu Dolní Poolšaví a který zastupitelstvo obce schválilo na svém předposledním zasedání. Naleznete zde vyčerpávající informace týkající se této problematiky. Vzhledem ke skutečnosti, že máme v naší obci s povodněmi neblahé zkušenosti, dal bych každému spoluobčanovi ke zvážení se s tímto materiálem seznámit. Taktéž jsme na těchto stránkách kompletně zveřejnili nový územní plán obce Drslavice. Poslední novinkou v oblasti informačních technologií je spuštění facebookových stránek obce, který chápeme jako nový zpravodajský kanál pro zejména mladší spoluobčany. Za realizaci velmi děkuji paní zastupitelce Markétě Bučkové. Pro zajímavost ještě dodám, že za poslední 4 roky navštívilo internetové stránky obce přes 192.000 unikátních návštěvníků.

V rámci veřejně prospěšných prací se nám podařilo pro dva pracovníky prodloužit smlouvy o dotaci s úřadem práce až do 31.3.2015, což představuje úhrnnou částku na jejich mzdy ve výši 120.000,– Kč. Dále máme zažádáno o dotaci na dvě pracovnice, které by podobně jako vloni zajišťovali provoz a úklid společných prostor v Polyfunkčním domě. Zde jsme zahájili zápis uživatelů pro zimní sezonu s přednostním právem pro občany z Drslavic, aktuální obsazenost je cca 60% z loňského stavu, jsem si ale jistý tím, že zejména v průběhu října dojde ke 100% naplnění kapacity.

Příjemnou zprávou je přidání nového autobusového spoje ve směru Uh. Hradiště – Uherský Brod, který bude počínaje 14.12.2014 zas­tavovat v ranním čase 8:43 na zastávce Drslavicích. Byly tak částečně vyslyšeny prosby nejenom moje, ale i kolegů z Hradčovic a Veletin o zlepšení dopravní obslužnosti v dopoledních hodinách. Další dobrou zprávu pro obec se dozvím 30.9. .. bylo nám mailem oznámeno, že jsme se umístnili na předním místě v soutěži tříděného odpadu v rámci všech obcí Zlínského kraje. O detailech budu samozřejmě informovat.

Z kulturních akcí bych chtěl zmínit charitativní akci Společně s radostí na podporu onkologicky nemocným dětem. Nedělní program zahájilo slavnostní požehnání kříže směrem na Prakšice. Zde se konala finanční sbírka určená pro Nadaci Na kole dětem pana Josefa Zimovčáka, vybralo se úctyhodných 11.014,– Kč. Mezizastávkou poté byla zahrada MŠ Drslavice, hlavní část programu se od 15:30 odehrála ve sportovním areálu TJ Drslavice s programem cíleným především pro děti. K dispozici byl skákací hrad, malování na obličej, jízda na koni a hlavně pak závod na kole pro tři věkové kategorie dětí pod názvem „O pohár Josefa Zimovčáka“. Závodu se účastnilo 53 dětí z Drslavic a blízkého okolí a všechny získaly drobné dárky dílem od pana Zimovčáka a dílem od Obce Drslavice. Návštěvníci měli také možnost opéct si na táborovém ohni špekáčky, k poslechu hrála skupina SYSTEM a odpoledne zpestřilo defilé dospělých a dětí v dobovém oblečení na historických kolech, to vše za přítomnosti TV Slovácko. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 4.386,– Kč, celkový výtěžek pro nadaci Na kole dětem činil 15.400,– Kč, děkujeme všem dárcům. Chtěl bych dále poděkovat dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizaci vydařeného odpoledne.

Tématem letošního ročníku slavností vína v Uherském Hradišti bylo počasí, předpovědi byly po celý týden špatné. I sobotní ráno bylo deštivé a tato skutečnost měla vliv na počty krojovaných reprezentující jednotlivé obce. Krojovaných z Drslavic bylo 10, což vzhledem k výše uvedeným okolnostem byl ještě slušný počet. Těsně po zahájení průvodu přestalo pršet a k radosti všech znovu začalo až po sedmnácté hodině odpolední. Atmosféra byla jako vždy vynikající, stejně jako tradiční zabíjačka drslavských hasičů – děkujeme aktivním členům SDH za vynikající stopu, kterou každoročně po sobě na slavnostech v podobě gastronomických specialit zanechávají. Pestrý program v rámci mikroregionu Dolní Poolšaví shlédlo velké množství návštěvníků. Chtěl bych poděkovat všem, kteří na letošní slavnosti do Uherského Hradiště zavítali.

Na konci volebního období mě dovolte poděkovat všem zaměstnancům Obecního úřadu Drslavice za jejich čtyřleté úsilí ve prospěch obce. Zvláště bych chtěl ocenit práci paní Zdeňky Maleňákové, pana Josefa Huňky a pana Jaroslava Kadlčka, kteří mnohdy nad rámec svých běžných povinností vykonali mnoho dobrého pro obec. Poděkování za rozvoj obce rozhodně patří celému zastupitelstvu obce, zaměstnancům Mateřské školy, zástupcům spolků a sdružení zde působících a všem spoluobčanům, kterým kvalita života v obci není lhostejná a přikládají ruku k dílu. Chtěl bych závěrem zdůraznit, že dotažené projekty tohoto volebního období nevnímám jako úspěch starosty, ale společný úspěch nás všech.

Dne 23.9.2014 zpracoval Rostislav Mihel, starosta

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Při výkonu své funkce se rozhoduji objektivně, kvalifikovaně, se znalostí věci a s ohledem na potřeby a zájmy obce.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Poděkování