Aktuálně v naší obci / strana 11

Zpívání u kapličky se letos uskutečnilo den před Silvestrem

Přidáno: 31. 12. 2017

a dle vysoké účasti návštěvníků je jasné, že se postupem času stalo krásnou a oblíbenou tradicí vánočního období. To letošní zahájil pozdravem pan farář naší farnosti Vojtěch Daněk, a poté již moderátorka programu paní Jana Chvílová uváděla postupně jednoho účinkujícího za druhým. V tradičně folklorně laděném pásmu písní a koled tak vystoupily děti z naší mateřské školky, schola a mužský pěvecký sbor z Hradčovic a také speciální host, kterým letos byly Vlčnovské bůdové umělkyně, oděné do typického kroje našeho kraje. V závěru vystoupil starosta obce se svým projevem (celé znění přinášíme níže) a na úplný konec si všichni přítomní zazpívali koledu Narodil se Kristus Pán. K občerstvení se podával čaj, svařák a chléb s hořčicí a slaninou, na dobrovolném vstupném se vybralo 3.943,- Kč, moc děkujeme, peníze použijeme na úhradu nákladů celé akce. Za zmínku jistě stojí, že zpívání neušlo pozornosti kamer České televize, těšíme se na reportáž.

Zpívání provázela tématická výstava "Když zavoní káva" v Obecním domě, tentokrát pojatá poněkud netradičně v tom slova smyslu, že byla spojena s prezentací a ochutnávkou kávy a čokolády. Prezentace a povídání o kávě se ujal odborník pan Kunc z Uherského Hradiště, vynikající a lahodnou kávu a neméně dobrou čokoládu pak zdarma pro všechny návštěvníky připravovala paní Zábranská, která v Uherském Brodě provozuje vyhlášenou kavárnu. Exponáty nám jako každoročně poskytli hlavní měrou spoluobčané - moc děkujeme, zajímavostí byl živý strom - kávovník poskynutý panem Františkem Šrámkem. Po dva dny výstavu shlédly stovky návštěvníků, naplňuje nás optimismem, že se nám každý rok daří vymyslet jiné nosné téma výstavy a to pak realizovat. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 2.541,- Kč, taktéž zde budou finanční prostředky použity na úhradu nákladů výstavy.

Chtěl bych poděkovat aktivním členům místní organizace KDU-ČSL, zaměstnancům obce a všem dobrovolníkům, kteří se zasloužili o organizační zajištění obou akcí. Děkuji také účinkujícím zpívání, jejich doprovodu a samozřejmě taktéž všem návštěvníkům, kteří - pevně doufám - odcházeli do svých domovů spokojeni.

Fotogalerie z obou akcí ZDE

Projev starosty obce :

Vážený Otče Vojtěchu, milí účinkující, drazí spoluobčané, dámy a pánové,

je mi opravdu velkým potěšením, že jsme se opět po roce ve zdraví a v hojném počtu zase sešli zde, u naší kapličky, abychom si ve vzájemné pospolitosti užili vzácných chvil vánočního času a současně si popřáli vše dobré do nadcházejícího nového roku. Zpívání v tomto období slunovratu a narození Spasitele se stalo krásnou tradicí a postupem času získalo renomé přesahující hranice naší obce. Chtěl bych upřímně poděkovat všem letošním vystupujícím, tedy dětem z naší mateřské školičky, schole a mužskému pěveckému sboru z Hradčovic, ženskému sboru z Vlčnova a paní Chvílové za působivé moderování. Otče Vojtěchu, děkuji i za Vaše krásná, pravdivá a povzbudivá slova. V neposlední řadě děkuji dobrovolníkům a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě dnešní akce. Dovolte mi srdečně Vás pozvat do Obecního domu na výstavu s ochutnávkou a prezentací pražení kávy, a to ihned po skončení zpívání, a také na zítřejší tradiční setkání na Pepčině, kde se symbolicky rozloučíme s rokem 2017. Do toho nadcházejícího, kdy oslavíme 100 let naší státnosti, Vám přeji hodně zdraví, štěstí, osobní spokojenosti a pracovních úspěchů.

Hezký zbytek dne, milí přátelé, a pojďme si na závěr všichni společně zazpívat.


Zpráva o činnosti Obecního úřadu Drslavice za období od 9.5.2017

Přidáno: 14. 11. 2017

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás nyní obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od 9. května do dnešního dne.

            Z hlediska investiční činnosti se nám podařilo realizovat rekonstrukci místní komunikace na Horním konci, v rámci které vzniklo kromě několika parkovacích míst v odstavném pruhu také nové sběrné místo na tříděný odpad. Práce provedla společnost SILAMO Uherský Brod v celkové vysoutěžené ceně 995.329,- Kč. Z menších investičních akcí bych jmenoval výměnu vysloužilých světel veřejného osvětlení za úsporné LED světla v ulicích Hlubočka, Ulička a Drahy, předláždění chodníku v uličce, generální opravu terasy v budově Mateřské školy a rekonstrukci tenisové zdi ve sportovním areálu obce. Větší investiční činnost nám současná finanční situace neumožňuje, protože se snažíme kromě pravidelného splácení úvěru za Polyfunkčním domem o vytvoření finanční rezervy pro předpokládané akce v příštím roce. Jedná se zejména o dokončení revitalizace místa po zámečku Pepčín, kde v současné době pracujeme na kompletaci příloh a žádosti o dotaci z Programu pro obnovu venkova na Zlínský kraj, a také pro realizaci výstavby opěrné zdi na Ježově, kde čekáme na vyjádření příslušného odboru Ministerstva zemědělství, zda tento projekt můžeme financovat z prostředků MAS poté, co po několika letech byla konečně schválena její strategie a počátkem příštího roku bude vypsána první dotační výzva. Pana Kopčila jsme pověřili tvorbou projektu na opravu dolní kapličky, zda budeme žádat v příštím roce o dotaci se ukáže na základě finanční situace v prvním čtvrtletí příštího roku.

            Velký posun zaznamenáváme v oblasti příprav na budoucí odkanalizování obce, kdy jsme ve spolupráci se společností Centroprojekt připravili dokumentaci vedoucí ke změně PRVK ZK. Vzhledem ke skutečnosti, že všechny stanoviska dotčených orgánů byla kladná, předložili jsme tento materiál na Zlínský kraj, jehož zastupitelstvo v minulých dnech tuto změnu schválilo. Jedná se o klíčové rozhodnutí, které nám umožní odkanalizovat obec prostřednictvím výtlaku Prakšice-UB a nikoliv společné ČOV Drslavice-Hradčovice-Veletiny, která byla zejména z ekonomických důvodů nereálná. V současné době čekáme na rozhodnutí SVAKu, který bude investorem páteřního přípojného řadu z Veletin včetně technické infrastruktury umístěné na parcelách naší obce, o výběru projektanta na toto řešení. Následně budeme moci zahájit práce na projektu připojení na tento řad včetně dobudování infrastruktury částí dosluhující kanalizační sítě v obci, předpokládám, že toto nastane na přelomu příštího roku. Další rozhodnutí o investicích obce v tomto směru již budou předmětem posouzení nového ZO, která vzejde z komunálních voleb v příštím roce.

            Intenzivně řešíme problém s havarijním stavem únikového východu v budově MŠ, v současné době máme zpracovánu dokumentaci na opravu, která je odsouhlasena stavebním úřadem v Uherském Brodě. Na základě rozhodnutí o sjednání nápravy k tomuto musí dojít v termínu do 31.3.2018, v druhé polovině tohoto měsíce tedy zahájíme výběrové řízení na dodavatele této opravy.

            Máme úspěšně za sebou další ročník Drslavského léta, počasí nám přálo a tak až na poprázdninové setkání na Pepčíně které bylo odvoláno a část charitativní akce na podporu nadace Na kole dětem ukončené předčasně bouřkou, se všechny zbývající akce těšily hojné účasti a zejména kvalitní hudební produkce. Došlo i k vyúčtování grantu ve výši 25.000,- Kč z Ministerstva zemědělství, kdy pan ministr Marián Jurečka převzal záštitu nad naším koštem burčáku a vína. Velkou poctou je pro naši obec zejména skutečnost, že se nám podařilo s panem Zimovčákem dojednat dojezd první etapy účastníků cyklotour Na kole dětem dne 1.6.2018 do Drslavic a tím zajistit širokou publicitu v rámci všech jejich propagačních materiálů. Také naše účast a zastoupení na Slavnostech vína hodnotím jako velmi důstojné, velkou radost mám i z průběhu hodů, kdy početná skupina zástupců chasy navzdory deštivému počasí absolvovala tradiční obchůzku s krásně secvičeným hodovým pásmem.

            V rámci další agendy obce i obecního úřadu došlo k zajištění parlamentních voleb, zahájili jsme rozsáhlejší těžbu v obecním lese dle pokynů lesního hospodáře, snažíme se o maximální obsazenost haly Polyfunkčního domu, připravili jsme besedu se seniory, chystáme předvánoční číslo obecního zpravodaje a v neposlední řadě připravujeme kulturně společenský program na sklonku roku, který pevně věřím bude i letos velmi zajímavý.

V Drslavicích dne 14.11.2017 vypracoval Rostislav Mihel, starosta


Tradičně v přátelském a uvolněném prostředí se včera

Přidáno: 13. 11. 2017

uskutečnilo setkání se seniory. Přítomní hned při příchodu mohli shlédnout novou stálou expozici dobových fotografií v chodbě Obecního domů mapující průřez historií naší obce. Po přivítání starostou obce a paní ředitelkou mateřské školy bylo na programu velmi pěkně secvičené pásmo dětí z družinky. Vzácným hostem byl nový pan farář Otec Vojtěch Daněk, který se v úvodním slově seniorům představil a vyjádřil potěšení nad příjemnou atmosférou, která celé setkání provázela. Novinkou programu byla prezentace Charity v Uherském Brodě, návštěvou nás poctil přímo pan ředitel Ing, Houšť, který poutavým způsobem účastníky besedy seznámil s rozsahem činnosti a nabídkou služeb. Večerem provázela živá hudba FAST Band pod vedením pana Stloukala. V průběhu podvečera vystoupil i starosta obce s rekapitulací činnosti v uplynulém roce a nastínil také předpoklad investičních záměrů obce pro příští rok. V průběhu odpoledne a večera se podávalo občerstvení, pevně věřím, že spoluobčané kteří se setkání účastnili svého rozhodnutí nelitovali a odcházeli spokojeni.

Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří se na přípravě myslím velmi vydařené akce podíleli, vážím si Vaší spolupráce.

Fotogalerie z akce ZDE


Máme za sebou hody a jiný přívlastek, který by je co nejlépe

Přidáno: 22. 10. 2017

vystihoval než propršené bychom asi hledali marně. Páteční zábava se skupinou Fénix z Uherského Brodu se nesla ve znamení nízké účasti návštěvníků. Již několik let hledáme model, který by byl atraktivní a zajímavý v situaci, kdy blízké obce ve farnosti mají hody ve stejný termín a kde hodová zábava z historie má přece jenom tradičnější zakotvení než je tomu u nás. I z těchto důvodů jsme se po dohodě s naší chasou rozhodli příští rok uspořádat na hodový pátek posezení u cimbálu a uvidíme, zda tento model přinese větší zájem či nikoliv.

Nedělní obchůzka obce krojovaných s tradičním vozením živého berana proběhla za deštivého počasí, o to víc si osobně velmi vážím přístupu každého, kdo se jí v kroji zúčastnil. Organizaci hodů měl letos na starosti ročník 1999, chtěl bych jim opravdu upřímně poděkovat za to, s jakou zodpovědností se tohoto úkolu zhostili. Secvičili a na několika místech obce předvedli nádherné pásmo, jsem upřímně rád, že tradice hodů není mladým lhostejná a snaží se o co nejlepší reprezentaci obce. Ještě jednou děkuji !

Fotogalerie z hodů ZDE


Výsledky voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Přidáno: 22. 10. 2017

v Drslavicích přinášíme po kliknutí na odkaz ZDE.


Sběr starého železa se v naší obci uskuteční v sobotu

Přidáno: 22. 10. 2017

28.10. v dopoledních hodinách. Nachystejte prosím železný šrot před svoje domy, děkujeme za spolupráci.


Vzpomínka na odvedence ročník 1977

Přidáno: 5. 10. 2017

10. října 2017 tomu bude 22 let, co letošní „čtyřicátníci“ z ročníku 1977 byli podrobeni povinnému odvodu branců pro vojenskou základní službu. Odvod byl uskutečněn v uherskohradišťském domu kultury.

Branci na první fotografii zleva: Jiří Prchlík, Petr Sedláček, Josef Šobáň, Martin Šrámek, Jindřich Neděla, Pavel Šobáň, Martin Hruboš
Hudební doprovod na harmoniku: David Daněk
Starosta: Milan Matyáš
Vozka: František Mikuláštík - Lhotka

 

Fotogalerie k tématu ZDE


Dáváme na vědomí poslední volné termíny pronájmu haly Polyfunčního domu

Přidáno: 25. 9. 2017

v Drslavicích na zimní sezonu 2017/18 (říjen až duben 2018). Hala je vhodná pro všechny typy halových sportů včetně tenisu a je vyhlášená špičkovým roštovým sportovním povrchem, který tolik nezatěžuje Vaše klouby .. velmi vhodné tedy i pro starší hráče. Cena za 1 hod. je 250,- Kč, za 1,5 hod. 325,- Kč a 2 hod. za 400,- Kč, tedy nejnižší v širokém okolí. Podmínkou je pravidelné využívání haly po celou zimní sezonu ve zvolených termínech, které jsou následující :

Úterý 17-18 hodin
Středa 18-20 hodin (možné rozdělit na 2x hodinu anebo dvouhodinovka vkuse)
Neděle 15-16 hodin

V případě zájmu je hala využitelná i v dopoledních a poledních hodinách pondělí až pátek od 8 do 13:30 hodin, možnost prohlídky haly před uzavřením dohody.
Bližší informace přímo na tel. čísle starosty 725 423868.


Poslední akcí letošního Drslavského léta byl tradiční

Přidáno: 24. 9. 2017

košt burčáku a vína, který proběhl v sobotu v Obecním domě. Tak jako v uplynulých dvou letech se konal pod záštitou pana ministra zemědělství Mariana Jurečky, velmi si této skutečnosti považujeme. Letošní košt přilákal rekordní množství návštěvníků, kteří mohli ochutnat ze 117 vzorků výtečnéha vína, ale taktéž kvalita a chuť burčáku Chardonay byla mimořádná. Děti zase ocenily hroznový mošt, který se na místě presoval včetně odborného výkladu zkušených vinařů. K tanci a poslechu vyhrávala dechová hudba Hradčovjanka, akci svou návštěvou podpořil pan starosta ze sousedních Hradčovic i pan poslanec Ludvík Hovorka. K jídlu se podával výborný srnčí guláš, uzené klobásky, vdolečky a další pochutiny typické pro náš kraj. Na stole byli k ochutnání výběrové hrozny přivezené pouze pro tuto příležitost. Zábava se protáhla do pozdních nočních hodin, jsem si jist skutečností, že všichni návštěvníci odcházeli spokojeni.

Chtěl bych vyseknout opravdu velkou poklonu místní organizaci zahrádkářského svazu Hradčovice-Drslavice v čele s paní předsedkyní Zdeňkou Maleňákovou za vynikající organizaci akce, která byla po všech stránkách mimořádně důstojným zakončení letošního ročníku Drslavského léta.

S přáním úspěšného vstupu do prvního podzimního pracovního týdne

Rostislav Mihel, Váš starosta

Fotogalerie z akce ZDE


Velmi důstojná a reprezentativní byla účast i vystupování

Přidáno: 10. 9. 2017

zástupců naší obce na letošních slavnostech vína v Uherském Hradišti. To se konalo za ideálního počasí, které přilákalo velké mnoužství návštěvníků snad ze všech koutů naší vlasti. Drslavice se prezentovaly početným zástupem krojovaných, naši hasiči pak rozsahem nabízených zabíjačkových specialit.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do příprav a organizace slavností vína, velmi si této Vaší práce vážím. 

Fotogalerie ze Slavností ZDE


11

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK