Aktuálně v naší obci / strana 15

Přinášíme reportáž TV Slovácko ze Zpívání u kapličky

Přidáno: 28. 12. 2016

a výstavy Dej Bůh štěstí tomu domu, můžete shlédnout po kliknutí ZDE.


Vánoční program v naší obci by byl asi nepředstavitelný bez tradičního

Přidáno: 27. 12. 2016

Zpívání u kapličky a tématické výstavy, a proto jsme i v letošním roce věnovali zvýšenou pozornost přípravě zmiňovaných akcí. Motivem výstavy se tentokrát staly předměty domácí náboženské úcty a náš předpoklad, že by mohlo svým exponátem přispět mnoho spoluobčanů i obyvatel okolních obcí se potvrdil - moc děkujeme za Vaši ochotu mnohdy vzácné předměty zapůjčit. Základním kamenem výstavy byly artefakty ze soukromé sbírky sběratele ze Suché Loze a Fary Hradčovice. Za tři dny shlédly výstavu stovky návštěvníků a na dobrovolném vstupném se vybralo 2.461,- Kč.

Hlavním hostem Zpívání u kapličky byl ženský pěvecký sbor Čerešňa z Újezdce za doprovodu části cimbálové muziky Rozmarýn, tradičně pak ve vánočně laděném pásmu vystoupil i mužský pěvecký sbor z Hradčovic, schola z Hradčovic a děti z naší MŠ a školní družiny. Programem výtečně provázela paní Jana Chvílová, a s krátkými svátečními příhovory vystoupili pan farář Zdeněk Gerhard Klimeš a starostové obcí Drslavice a Hradčovice. K občerstvení se rozdávalo svařené víno, čaj a chléb s lopenickou slaninou. Vše natáčela TV Slovácko. Zhruba padesátiminutový program zakončila společná koleda Narodil se Kristus Pán. I přes pošmourné počasí si na akci našlo cestu přes 200 návštěvníků a věřím, že odcházeli spokojeni. Na dobrovolném vstupném se vybralo 3.344,- Kč, finanční prostředky z obou akcí budou použity na úhradu vzniklých nákladů.

Chtěl bych ještě jednou moc poděkovat všem, kteří se na organizaci zpívání i výstavy podíleli, jsem rád, že Vám společenský život v obci není lhostejný. Přeji všem lidem dobré vůle úspěšný vstup do Nového roku 2017.

Fotogalerie z výstavy ZDE

Fotogalerie ze Zpívání u kapličky ZDE


Zpráva o činnosti Obecního úřadu Drslavice za období od 28.6.2016

Přidáno: 13. 12. 2016

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás nyní obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od 28. června do dnešního dne.

Největší investiční akcí  letošního roku byla obnova veřejného osvětlení  hlavního průtahu obcí. Po odpovědné úvaze jsme se rozhodli pro spolupráci se společností E.ON, která ze tří oslovených firem nabídla nejen že nejnižší cenu realizace (1.065.940,- Kč), ale především také desetiletou záruční dobu na nové LEDkové lampy veřejného osvětlení. Práce provedla subdodavatelská firma MOEL Šumice, která se na instalace veřejného osvětlení specializuje. Současně se společností E.ON vyhodnocujeme stav soustavy nízkého napětí v obci a naším záměrem je požádat o celkovou kabelizaci.

Neméně důležitou investiční akcí byla půdní vestavba  v budově Mateřské školy a také zde je po stavební stránce vše hotovo a připraveno k užívání. V současné době proběhla kolaudace, máme objednáno panikové kování na vstupní dveře a po jeho instalaci snad již nebude nic bránit zprovoznění místnosti pro účel odpočívárny pro nejmenší děti. Zhotovitelské práce provedla společnost SANIZO z Uherského Brodu, která zvítězila ve výběrovém řízení na dodavatele stavby s nejnižší cenou 785.164,- Kč.

Zrekonstruovali jsme i část komunikace na Sedmiřadné zde bylo provedeno výběrové řízení, které vyhrála firma Čaník v celkové částce investice 250.233,- Kč. V polovině prosince dojde také k umoření podstatné části dluhu za Polyfunkčním domem ve výši 489.000,- Kč formou mimořádné splátky.  Naplněnost haly Polyfunkčního domu pro tuto zimní sezonu je ještě vyšší než tu minulou a prakticky v ní není žádný volný termín.

Dále přicházíme s projektem obnovy základů původního zámečku a dalších úprav. Ty spočívají ve výstavbě altánu uprostřed základového pasu zámečku, obnovy původního sklepa se schodištěm a studny, které jsme nalezli, vybudování tábořiště a rekultivací návozu hlíny a materiálu na menší vyhlídku. Zde by bylo umístněno dřevěné sousoší hraběte JUDr. Václava z Kounic s manželkou. Současně prohlubujeme vzájemnou přeshraniční spolupráci se slovenskou obcí Krásno, kdy jsme připravili žádost o dotaci právě na financování tohoto záměru, přičemž na slovenské straně vznikl podobný projekt. Tuto žádost jsme podali k 31.10. na příslušné ministerstvo do Bratislavy. Počítá s investicí obce Drslavice ve výši cca 40.000,- EUR. Dotace činí plných 95% této částky, zda jsme uspěli či nikoliv se dozvíme do konce března příštího roku. Požádali jsme obce Hradčovice, Veletiny, Vlčnov a Město Uherský Brod o dar ve výši 20.000,- za každou z nich za účelem přípravných stavebních úprav tohoto místa ještě v letošním roce. Jsem velmi rád, že nám všichni vyšli vstříc a chtěl bych jim za to poděkovat. Pracemi jsme pověřili společnost SANIZO, která v těchto dnech provádí.

                V úzké součinnosti se Státním pozemkovým úřadem pracujeme na přípravách dvou klíčových projektů vzešlých z plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v katastru naší obce. Co se týká realizace poldru na Holomni, tak zde je termín pro odevzdání kompletní projektové dokumentace do 28.2.2017, a to jak stavby samotné, tak i navazujících přístupových komunikací. Ta bude poté předložena stavebnímu úřadu za účelem vydání stavebního povolení a v druhé polovině roku 2017 předpokládáme výběrové řízení na zhotovitele stavby. Výstavba této investičně i rozsahem velké akce je plánována na rok 2018. Velmi potěšitelnou informací je zařazení zpracování projektové dokumentace cyklotrasy od hranice havřicko/drslavského po hranici drslavsko/hradčovského katastru do plánu Státního pozemkového úřadu pro příští rok. Ve druhé polovině roku jsme administrativně dotáhli projekt výstavby nové zdi na Ježově včetně potřebných povolení, bohužel vypsání očekávaného dotačního titulu, ze kterého chceme do značné části stavbu financovat, se stále odsouvá. Jedná se o investiční prioritu pro příští rok, přesto se pokusíme prostřednictvím dotací realizovat i další připravený projekt - opravu místní komunikace „pod silnicí“ na Horním konci včetně nového sběrného místa na tříděný odpad. Dočasně odkládáme již připravený projekt rekonstrukce pravé části kabin TJ, na který jsme v letošním roce nedostali dotace ze Zlínského kraje, a také výstavbu parkoviště poblíž sportovního areálu obce. Zahájili jsme přípravu nejdůležitější priority následujících let, a tou je rozšíření komunikace, výstavba chodníku nebo cyklopruhu a instalace veřejného osvětlení od železničního přejezdu po silniční obchvat. Zpracováním projektové dokumentace a vyřízením patřičných povolení jsme pověřili Ing. Kunčíka z Uherského Brodu, termín dokončení těchto prací je prosinec 2017.

V Drslavicích dne 13.12.2016 vypracoval Rostislav Mihel, starosta


Starosta obce DRSLAVICE svolává veřejné zasedání zastupitelstva

Přidáno: 4. 12. 2016

obce Drslavice, které se bude konat

v úterý 13. prosince 2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice

 

Program jednání :

 

 1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
 2. Kontrola usnesení, zpráva o činnosti OÚ za období od 28.6.2016
 3. Žádost ZŠ Hradčovice o příspěvek
 4. Inventarizace majetku k 31.12.2016
 5. Rozpočtové provizorium pro rok 2017
 6. Rozpočtové opatření č. 3/2016
 7. Aktualizace Programu rozvoje obce Drslavice na období 2013-2020
 8. Alokace finančních prostředků z rozpočtu pro rok 2017 na dotační projekty z MMR a ZK
 9. Dodatek k Místnímu programu obnovy venkova Obce Drslavice
 10. Propočet nákladů a sazeb za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 11. Projednání situace v souvislosti s uzavřením prodejny potravin COOP Jednota
 12. Smlouva o poskytnutí finančního daru mezi Obcí Drslavice a nadací Na kole dětem
 13. Diskuze
 14. Závěr

 

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

 

Rostislav Mihel, starosta obce

V Drslavicích dne 5.12.2016

 

Vyvěšeno dne: 5.12.2016

Sejmuto dne: 


Poté, co nám bylo v úterý Jednotou oznámeno uzavření prodejny

Přidáno: 23. 11. 2016

s platností od 28.11. a po mém včerejším dlouhém jednání s předsedou představenstva téže firmy, jsem učinil fakticky jediný možný pokus jak situaci alespoň dočasně zvrátit. Mnou nabídnutou zajímavou finanční motivaci obě pracovnice Jednoty výměnou zato, že do konce prosince v obchodě v Drslavicích budou pracovat, odmítly. To neznamená nic jiného než uzavření jediné prodejny v obci .. prodejny, kterou si občané sami postavili v druhé polovině osmdesátých let v "akci Z".
Možností, co v této situaci dělat je sice několik, obávám se však, že najít řešení v řádu týdnů bude problematické : nejsnadnější cestou ke znovuotevření obchodu je nalezení vhodných pracovníků se zaměstnaneckým poměrem v Jednotě, což je vzhledem k situaci na trhu práce dosti nepravděpodobné. Další možností je pronájem, a tato varianta se vzhledem k podmínkám, které se mi podařilo včera na Jednotě dojednat, se jeví jako poměrně zajímavá .. pokud by jste věděli o někom, kdo by měl vážný zájem o pronájem obchodu v Drslavicích, rád s ním o této možnosti pohovořím, případně zprostředkuji jednání na Jednotě.
Pakliže ani jedna z předchozích dvou variant nebude v řádu týdnů ani několika málo měsíců řešitelná, a ani nějaký jiný občan si např. ve svém domě podobnou provozovnu neotevře, nezbude nic jiného, než zařídit obchod v jiném místě, ale již v budově majetku obce - a zde mě jako jediné místo připadající v úvahu napadají prostory knihovny v Obecním domě.
V současné době pracujeme na zajištění pojízdné prodejny s pečivem, konkrétní informace bych měl mít k dipozici do pondělí.
Řešením situace se budu i nadále intenzivně zabývat a kdokoliv by mohl přispět jakýmkoliv smysluplným nápadem nebo náznakem řešení, nechť tak učiní. Budu rád za každý Váš podnět, předem děkuji.


Velmi příjemné každoroční setkání se seniory se uskutečnilo

Přidáno: 17. 11. 2016

v úterý v sále místního Obecního domu. Pro cca čtyřicítku spoluobčanů byl připraven pestrý program a bohaté občerstvení. Po úvodním přivítání starostou obce a paní ředitelkou MŠ vystoupily ve folklorně laděném pásmu dětičky z Mateřské školy a školní družiny. V průběhu podvečera vystoupil také ženský pěvecký sbor Podolské frišky, k tanci a poslechu hrála skupina FAST Band. Starosta obce ve dvou delších vstupech přítomné informoval o uskutečněných a připravovaných investičních akcích obecního úřadu, věnoval se také situaci kolem prodejny Jednota a všechny pozval na kulturně společenské akce v předvánočním období. Každý účastník jako malé poděkování za účast obdržel pamětní list při příležitosti obnovy základů zaniklého zámečku Pepčín.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se organizačně jakýmkoliv způsobem přičinili o hladký průběh setkání, velmi si této spolupráce vážím. Poděkování patří všem vystupujícím a samozřejmě seniorům, kteří přijali naše pozvání a pro všechny myslím velmi obohacujícího setkání se zúčastnili.

Fotogalerie ze setkání ZDE


Dnešek je posledním dnem pro předání největší investiční akce

Přidáno: 30. 10. 2016

img/public/vo2.jpg

letošního roku, kterou je obnova veřejného osvětlení při hlavním průtahu obcí. K ní jsme přistoupili z důvodu havarijního, desítky let neřešeného stavu celé soustavy, neodpovídajícímu nasvětlení chodníku a komunikace dle současných norem, a stále zvyšujícím se nákladům na provoz, a to jak u výdajových položek za energii, tak za opravy jednotlivých světelných bodů. V několikaměsíčním přípravném období jsme vytipovali cca 5 firem na trhu, u kterých byla záruka dodání kvalitních svítidel přímo od výrobce s dlouhou zárukou, výraznou finanční úsporou za spotřebovanou elektrickou energii a s teplou barvou světla. Cenové nabídky dle našich požadavků dodaly  tři firmy, se kterými jsme absolvovali několik kol jednání o jednotlivých parametrech dodávky. Navštívili jsme také světelný park v Brně, kde jsme mohli shlédnout a posoudit svítovost a barevný tón jednotlivých typů svítidel.

Na základě těchto poznatků se výběrová komise přiklonila ke společnosti E.ON, která nejenomže nabídla nejnižší cenu dodávky (1.065.940,- Kč včetně DPH), ale garantuje i nejdelší, desetiletou záruku na dodané LED světla, přičemž předpokládaná úspora je vyčíslena na 50-60% oproti stávajícímu stavu. Práce na obnově trvaly 20 dnů, a k dnešnímu dni jsou práce hotové z cca 90%. Realizace projektu odhalila dvě dílčí komplikace : 1. nešlo z technických připojit světlo u domu čp. 21 bez toho, aniž by nemuselo dojít k výluce a přerušení dodávky elektrické energie (to nastane dne 30.11., kdy se toto světlo zapojí a vymění se i rozvaděč na Horním konci, který je součástí dodávky), 2. byly lokalizovány problémy s podzemním kabelem VO mezi domy čp. 13 a čp. 15. Zde se situace ještě vyhodnocuje, s vysokou pravděpodobností však bude muset dojít v těchto místech k výkopu a položení nového kabelu. Sloup včetně světla u opěrné zdi "na Ježově" nebyl vyměněn z důvodu předpokládaných prací výstavby nové zdi v příštím roce, sloup i světlo jsou však předmětem dodávky i ceny. Realizace také potvrdila akutní nutnost výměny sloupů - většina původních byla v místech u země uhnilých tak, že stály jenom s pomocí Boží.

Současně se společností E.ON vyhodnocujeme stav soustavy nízkého napětí v obci a naším záměrem je požádat o celkovou kabelizaci. Tento složitý administrativní (nutné vyřídit souhlasy všech vlastníků pozemků, což se týká prakticky všech občanů Drslavic) a následně realizační proces by neznamenal nic jiného než odstranění všech betonových sloupů v celé obci. Toto nám za snahu a součinnost s E.ONem jistě stojí - představa obce bez těchto sloupů a nadzemního vedení by její vzhled posunula na kvalitativně úplně jinou úroveň.

Závěrem všem děkuji za trpělivost po dobu realizace akce obnovy veřejného osvětlení - soudě dle ohlasů se Vám nové osvícení obce líbí. Tento týden budou dokončeny úpravy v okolí sloupů tak, aby stav po realizaci v rámci možností co nejvíce odpovídal stavu před výměnou sloupu.

Úspěšný vstup do dušičkového týdne Vám přeje

Váš starosta


Hody se letos konaly za hezkého počasí, za což jsme byli

Přidáno: 23. 10. 2016

vzhledem k deštivému a chladnému počasí předešlých dnů velmi rádi. Páteční hodová zábava se nesla ve znamení výtečné hudební produkce skupiny LORD, která až do pozdních nočních hodin bavila všechny přítomné návštěvníky. Slavnostní mše svatá byla sloužena za mládež z celé farnosti, ovšem slabá účast krojovaných z Drslavic na ní jako kdyby předznamenala počet těch, kteří se po obědě vydali na obchůzku obce za doprovodu dechové hudby Komňané. Trend stále snižujícího se počtu krojovaných účastníků při nedělní obchůzce a stále menší participace a zapojení mládeže do hodových příprav nás vede k myšlence otevřít širokou diskuzi na téma dalšího směřování hodů. Hody jsou jedním z nejvýznamějších poselství našich předků a nelze dopustit stav, kdybychom na tuto tradici, na kterou jsme velmi pyšní, postupně rezignovali. Chtěl bych vyzvat všechny své občany k vážnému zamyšlení se nad skutečností, jak společně můžeme do budoucna tradici hodů vzkřísit a pozvednout ji na úroveň, kterou si zaslouží. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zapojili do příprav a průběhu letošních hodů, velmi si Vaší pomoci vážím.

Fotogalerie z letošních hodů ZDE


Sběr nebezpečného odpadu

Přidáno: 11. 10. 2016

v naší obci se uskuteční v pondělí 17.10.2016 mezi 15–17 hodinou před Obecním úřadem v Drslavicích. Níže přikládám přehled sbíraného odpadu:

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

Pneumatiky:
– osobní a nákladní do průměru 1500mm
– nadrozměrné – rozměr nad 1500mm
– ze speciálních strojů (plné-plnopryžové)

S diskem:
– s diskem osobní
– s diskem nákladní (AVIE)
– s diskem nákladní – příplatek za vyzutí
– s diskem traktorová – příplatek za vyzutí

Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahující nebezpečné látky
Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Rozpouštědla
Kyseliny
Zásady
Fotochemikálie
Pesticidy
Zářivky
Výbojky
Zpětný odběr (mimo režim odpadů)
Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorou­hlovodíky
Zpětný odběr (mimo režim odpadů)
Olej a tuk
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
Detergenty obsahující nebezpečné látky
Nepoužitelná cytostatika
Baterie a akumulátory
Zpětný odběr (mimo režim odpadů)
Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 200133
Zpětný odběr (mimo režim odpadů)
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky (televize, monitory aj.)
Zpětný odběr (mimo režim odpadů)
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
Zpětný odběr (mimo režim odpadů)


Výsledky voleb do krajského zastupitelstva Zlínského

Přidáno: 9. 10. 2016

kraje v naší obci přinášíme zde http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz311?xjazyk=CZ&xdatum=20161007&xkraj=12&xobec=592153. Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se voleb zúčastnili.


15

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK