Aktuálně v naší obci / strana 18

Začínáme podrobně rozpracovávat koncepci Drslavského léta 2016,

Přidáno: 6. 3. 2016

a v tomto směru přinášíme "první vlaštovky" v podobě potvrzených termínů dvou jeho akcí.

Vloni hojně navštívená pouť s názvem "Po stopách našich předků" se uskuteční v neděli 4. září a povede tentokrát nejenom jinou trasou, ale i její cíl bude jinde, a to v našem sportovním areálu. Zde s koncertem vystoupí skupina Paprsky (GOOD WORK), asi čtyřicetičlenný sbor mladých lidí, které spojuje láska k hudbě .. jsme velmi rádi, že do svého nabitého koncertního programu zařadili právě Drslavice. Při této příležitosti plánujeme i doprovodný program pro všechny generace, celou pouť budeme organizačně zajišťovat ve spolupráci s místní organizací KDU-ČSL.

Druhou akcí s pevným datem konání je II. ročník koštu burčáku a vína s ukázkou zpracování hroznů, který se uskuteční v sobotu 17. září od 17 hodin v Obecním domě. I letos se nám podařilo zajistit nad akcí záštitu ministra zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky (viz příloha novinky), velmi si této skutečnosti vážíme a děkujeme. Při této příležitosti jsme získali od Ministerstva zemědělství grant ve výši 25.000,- Kč, a to je vynikající základ k tomu, abychom i letos prostřednictvím grantů a sponzorů celý projekt Drslavského léta finančně zajistili. K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba Hradčovjanka, akci zajistíme ve spolupráci se základní organizací Českého zahrádkářského svazu, spolek Hradčovice, který sdružuje členy ze sousední a naší obce.

Další akce Drslavského léta máme v různém stupni rozjednání, celkovou koncepci chceme znát, a následně postupně zveřejňovat do poloviny května .. sledujte prostřednictvím těchto stránek i nadále novinky z naší obce, a jistě se v průběhu následujících měsíců dozvíte víc.

S přáním úspěšného vstupu do nového pracovního týdne

Rostislav Mihel, Váš starosta


Muzejníci z Veletin srdečně všechny zvou na ukázkové

Přidáno: 2. 3. 2016

pečení vdolečků. Přijďte se naučit upéct toto naše tradiční pečovo ! Začínáme v sobotu 12. března 2016 v 8 hodin v přísálí kulturního domu ve Veletinách. Vstupné je 50,- Kč.


Již devátý ročník koštu slivovice proběhl v sobotu v Obecním

Přidáno: 28. 2. 2016

domě a soudě podle slunečného průběhu loňského léta se dalo očekávat, že nashromážděné vzorky budou mimořádně kvalitní. To se rozhodně potvrdilo, přesto vítěz mohl být jenom jeden, a tím byl pan Zdeněk Holub ze Šumic (a rodák z Drslavic) se svou slivovicí ročník 2015. Další dvě místa obsadil pan Karel Chvíla, Drslavice 6, v kategorii letních kvasů zvítězila meruňkovice ročník 2015 pana Františka Šrámka z čp. 24.. Novinkou letošního ročníku byl způsob hodnocení, kdy pořadí určilo prvních 20 nejlepších a zbylé byly pouze seřazeny podle čísla vzorku. K dobré náladě a dokreslení atmosféry přispěli jednak Komenští heligonkáři a také zabíjačkové speciality místních hasičů. Ti byli organizátory celé akce a všem jejich aktivním členům rozhodně patří velké poděkování.

Úspěšný start do nového pracovního týdne a krásný přestupný den přeje

Váš starosta

img/public/kost16_1.JPG

img/public/kost16_2.JPG

img/public/kost16_3.JPG


Přinášíme důležitou informaci k vytyčení pozemků po pozemkové

Přidáno: 24. 2. 2016

úpravě v kú Drslavice, které byly fakticky dokončeny dne 17.2.2016 nabytím právní moci. 

Nárok vlastníka na bezplatné vytyčení vlastnických hranic pozemků po pozemkové úpravě je založen ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech ve znění pozdějších předpisů. Toto vytyčení nelze hradit opakovaně z prostředků státu.

Žádosti o vytyčení se podávají na Pozemkovém úřadě v Uherském Hradišti, a v kanceláři Obecního úřadu Drslavice. Státní pozemkový úřad zabezpečí vytyčení lomových bodů hranic pozemků a jejich označení trvalou stabilizací v terénu. V žádosti je důležité uvádět nová parcelní čísla pozemků po pozemkové úpravě. Podání žádosti není časově omezeno. Je vhodné si nechat vytyčit pouze ty pozemky, které bude vlastník užívat a zároveň dbát na ochranu hraničních znaků před zničením.

Sousednímu vlastníkovi, jehož společné hranice pozemku byly vytyčeny, ale sám si o vytyčení nezažádal, zákonný nárok na vytyčení pozemku na náklady státu nezaniká. Nárok na vytyčení a označení vlastnické hranice v terénu přechází i na nového vlastníka pozemku, pokud předchozímu vlastníkovi nebyly hranice pozemku vytyčeny.

Je-li pozemek ve vlastnictví více spoluvlastníků, bude žádosti o vytyčení vyhověno v souladu s občanským zákoníkem „při rozhodování o společné věci se hlasy spoluvlastníků počítají podle velikosti jejich podílů“. V případě spoluvlastnictví dvou osob, z nichž každá vlastní jednu ideální polovinu, bude žádosti o vytyčení vyhověno v případě, že o vytyčení požádají oba spoluvlastníci. V případě společného jmění manželů je dostačující, bude-li žádost o vytyčení podána jedním z manželů.

 

Kontakty pro případné dotazy:

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Pobočka Uherské Hradiště

Protzkarova 1180

686 01 Uherské Hradiště

 

Ing. Roman Hák – tel.: 727 956 372, email: r.hak@spucr.cz

Mgr. Pavel Hořák – tel.: 725 409 153, email: p.horak@spucr.cz


Velké technické problémy v posledních týdnech řešíme

Přidáno: 24. 2. 2016

v souvislosti s veřejným osvětlením (VO), a to zejména na Horním konci. Situace je o to složitější, že nahodile vypadávají světelné body v různých částech po celé trase, nedá se tedy přesně lokalizovat ani místo, ani příčina problémů. Jejich řešením se denně zabýváme, a chtěl bych v této souvislosti poděkovat pánům Martinovi a Vladimírovi (st.) Hrubošovým, kteří tráví velké množství svého volného času na odstranění problémů s cílem, aby osvětlovací soustava alespoň nějak fungovala. Také já se snažím jističe na rozvaděči nahazovat .. někdy se to podaří a světla pak svítí celou noc, někdy vypadnou po pár minutách a jindy - bohužel - nejdou nahodit vůbec.

Při pohledu, a bližším ohledání dezolátního stavu veřejného osvětlení v obci, si vždy kladu otázku, jaké kroky za posledních cca 40 let učinili (či spíše neučinili) v tomto směru mí předchůdci, a soudě podle ohlasů které poslední dobou registruji nejsem zdaleká sám, kdo se takto ptá. Havarijní stav osvětlovací soustavy je ostudou naší obce a chtěl bych sdělit, že mě tato skutečnost zejména s ohledem na bezpečnost občanů v nočních hodinách trápí, ale zároveň hledám řešení, které by bylo pokud možno komplexní a dlouhodobé .. jinými slovy, které by nebylo založeno na nahodilém "látání" stávajícího stavu. Je potřebné si ale uvědomit, že takové řešení není jednoduché - hovořím o komplexní rekonstrukci VO v obci. Pracemi na tomto projektu se s přestávkami zabývám už od svého zvolení, a nyní konečně vypadá, že bychom se mohli pohnout dál.

V úterý tohoto týdne jsme podali žádost o dotaci na kompletní rekonstrukci VO v naší obci na Ministerstvo průmyslu a obchodu, a to do programu EFEKT 2016. Jedná se v současné době prakticky o jedinou možnost, jak za pomoci dotačních prostředků takto rozsáhlou investici realizovat. Základním předpokladem k tomu, abychom byli úspěšní, je - lépe než ostatní žadatelé - argumentovat výši předpokládaných úspor energií po realizaci projektu v porovnání se stávajícím stavem. Z tohoto i z mnoha jiných důvodů jsme se rozhodli pro spolupráci se společností EON, která je dlouhodobě strategickým partnerem obce. Výsledkem je projekt, který počítá s výměnou 68 světelných bodů, 15 sloupů a celého rozvaděče v celkovém objemu cca 1,4 mil. Kč vč. DPH, z čehož případná dotace činí 70% z této částky (969.126,- Kč přesně). Pevně věříme, že pečlivá příprava, spočívající v pasportizaci VO, energetickém auditu, energetickém posudku a dalších povinných přílohách, se nám vyplatí a budeme v konečném důsledku úspěšní - to se dozvíme v průběhu května. V takovém případě by realizace projektu proběhla ještě v letošním roce.

Abych byl však zcela korektní, je potřebné si uvědomit, že nejsme zdaleka jediná obec, která má soustavu VO v podobně katastrofálním stavu jako Drslavice. Dá se tedy očekávat obrovský přetlak žádostí o tento typ dotace při omezené a jasně dané alokaci finančních prostředků ministerstva pro tento podprogram .. přesná čísla ale neznáme.

Poprosil bych závěrem všechny spoluobčany o pochopení a trpělivost v situaci, která není jednoduchá, a zároveň se Vám za dlouhotrvající problémy s VO omluvit. Pokud by jste se chtěli v této (nebo i jiné) souvislosti cokoliv zeptat nebo měli nějakou připomínku, jsem Vám plně k dispozici.

Přeji hezký den.

Váš starosta


Rekapitulace činnosti Obecního úřadu Drslavice od 5.11.2015

Přidáno: 23. 2. 2016

Dovolte mi, abych Vás nyní obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od zasedání ZO konaného dne 5.11.2015 do dnešního dne.

Celé období bylo ve znamení projektových příprav pěti investičních akcí jednomyslně schválených zastupitelstvem obce a také vyhotovením jednotlivých žádostí o dotace. Dva dotační granty jsou součástí výzvy "Podpora obnovy a rozvoje venkova", kterou v listopadu loňského roku vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj. První žádost se týká podprogramu "Podpora obnovy místních komunikací", a zde se o finanční zdroje ucházíme s projektem "Rekonstrukce místní komunikace, ulice Horní konec". Pracemi na projektu jsme pověřili Ing. Kunčíka. Záměrem obce byla nejenom obnova povrchu vozovky, ale i tvorba nových parkovacích míst a také vznik místa pro kontejnery na tříděný odpad. Celková projektová cena je 1.490.000,- Kč a MMR žádáme o dotaci ve výši 50% uznatelných nákladů, to je 745.000,- Kč. V průběhu prosince a ledna se nám podařilo vyřídit asi 15 různých vyjádření dotčených orgánů, a také souhlasné podpisy všech majitelů okolních pozemků. Zpracovatelem žádosti o dotaci byl pan Jan Šobáň, kterému jsme kromě naformulování textu dodali množství povinných i nepovinných příloh, které nám můžou přinést plusové body při hodnocení ze strany poskytovatele dotace.

Druhou žádost jsme podali do podprogramu "Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci" a týká se projektu "Stavební úpravy mateřské školy, Drslavice čp. 175". Týká se záležitosti půdní vestavby, kde ze stávajících nevyužitých prostor starého skladu chceme udělat odpočívací místnost pro děti. Zpracováním žádosti o dotaci jsme pověřili RNDr. Kašpara, se kterým jsme byli v čerpání peněz z MMR v minulých dvou letech velmi úspěšní, a výsledkem je dokument s názvem "Místo odpočinku, aspoň na půlhodinku". Celková výše investice je v tomto případě 965.000,- Kč, věříme, že veřejnou soutěží se nám cena podaří výrazněji snížit, a dotace, o kterou žádáme, činí 400.000,- Kč. V současné době běží stavební řízení, zda se nám jej podaří včas dokončit však, z důvodu nesouhlasu majitele sousedního pozemku pana Josefa Chvíly čp. 16, ukáže čas.

Třetí žádost o dotaci jsme podali na Zlínský kraj, a to z Programu na podporu obnovy venkova pro letošní rok, aktivita "Rekonstrukce a oprava objektů občanské vybavenosti zaměřených na poskytování kulturních a volnočasových služeb v obci". Jedním z předpokladů úspěšného a kompletního podání žádosti bylo výběrové zřízení na zhotovitele stavby. S výzvou na podání nabídky jsme oslovili celkem pět firem, z čehož tři se výběrového řízení zúčastnili. Vítězem VŘ se stala firma Sanizo s.r.o. z Uherského Brodu, která nabídla nejnižší cenu realizace v hodnotě 1.449.818,- Kč. S touto cenou jsme velmi spokojeni, projektová cena byla totiž o cca 400.000,- Kč vyšší. Žádost o dotaci včetně množství příloh jsme zpracovali a podali sami.  Zlínský kraj žádáme o cca 50% dotaci ve výši 724.000,- Kč a dílo budeme realizovat pouze za předpokladu, že s touto žádostí uspějeme. V takovém případě by práce proběhly od června do srpna tohoto roku.

V pořadí čtvrtou žádostí je projekt s názvem „Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy obce Drslavice“, a v praxi neznamená nic více a méně než celkovou rekonstrukci veřejného osvětlení v obci, které je již několik let v havarijním stavu. Na přípravě projektu i žádosti o dotaci úzce spolupracujeme se společností EON. Novelizovali jsme pasportizaci VO, vyhotovili světelný audit a výsledkem je technické řešení spočívající ve výměně 68 světelných bodů, 15 sloupů VO a rozvaděče, což představuje souhrnnou cenu 1.394.225,- Kč včetně DPH .. to je asi o cca 450.000,- Kč lepší nabídka než bylo původně avizováno. Žádost do programu EFEKT 2016 včetně množství příloh odesíláme v těchto dnech a žádáme o 70% dotaci, to představuje částku 969.126,- Kč. Odborná komise na ministerstvu bude žádosti posuzovat v květnu, v případě úspěchu je nutné akci realizovat do konce roku.

Pátou žádost o dotaci hodláme podat v polovině letošního roku z prostředků Místní akční skupiny Dolní Poolšaví, kdy se čerpání peněz, po dvou letech půstu z důvodu ukončení jednoho a zahájení druhého programového období fondů EU, zase obnoví. Jedná se o výstavbu nové opěrné zdi „pod Ježovem“, v současné době probíhají projekční, statické a administrativní práce, které by měly být dokončeny do konce března. Poté proběhne stavební řízení a následně výběrové řízení na zhotovitele. Kdy přesně dojde k realizaci, zda ještě v letošním nebo až příštím roce zatím nevíme přesně, jisté je, že k financování projektu dojde až v roce 2017.

Šestá žádost o podporu směřuje na Fond Zlínského kraje - sekce kultury z Programu na podporu kulturních akcí a aktivit v roce 2016, a žádáme o příspěvek na projekt Drslavského léta ve výši 35.000,-Kč. K ní jsme taktéž dodali i několik povinných příloh a vzhledem ke skutečnosti, že se nám dle našeho názoru podařilo argumentovat účelnost potencionálně poskytnutých finančních prostředků, věříme v úspěch této žádosti. Posledním, sedmým počinem je žádost o grant na hospodaření v obecním lese ve výši cca 11.400,- Kč, podklady pro toto nám dodal lesní hospodář, tyto jsem pak osobně podal k rukám pověřené úřednice na Zlínském kraji. V této souvislosti bych zmínil probíhající probírku v obecním lese, kterou pracovníci obce několik měsíců připravovali. Uspokojili jsme 14 zájemců o toto dřevo, těmto jsme přidělili a následně předali jednotlivé úseky k vytěžení.

Od začátku listopadu proběhlo v obci velké množství kulturně-společenských akcí, které jsme buď sami organizovali, nebo se na nich více či méně spolupodíleli. Hovořím o besedě se seniory, cestopisné vyprávění o Bali, vánoční výstavě panenek a Zpívání u kapličky, silvestrovském setkání na Pepčíně, Tříkrálové sbírce, turnaji ve stolním tenise pro děti, dvěma celodenním turnajům fotbalových přípravek a žáků „O pohár starosty obce“ v Polyfunkčním domě, farním, hasičském a sportovním plese a tradičním fašanku. Chtěl bych z tohoto místa poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci uvedených akcí, velmi si Vašeho přístupu vážím, společnými silami pracujeme na zvýšení pozitivního povědomí v okolí naší obce a současně posilujeme vzájemnou integritu uvnitř ní. K dobré propagaci rozhodně přispěly také reportáže odvysílané na rozhlasové stanici Českého rozhlasu Brno, kde v jednom vstupu starosta obce představil Drslavice a ve druhém pan Petr Hruboš hovořil o tradičních pokrmech našich předků – nejenom za toto, ale i za Petrův aktivní přístup coby nového nájemce Drslavské hospody bych mu chtěl taktéž velmi poděkovat. V uplynulém období jsem se zúčastnil také několika důležitých konferencí a seminářů, z nichž bych jmenoval bezpečnostní konferenci ve Zlíně pod záštitou pana hejtmana. Velmi rád jsem přijal pozvání na výroční schůze spolků a sdružení zde působících. Ať už to byl Sbor dobrovolných hasičů, TJ Drslavice, myslivecké sdružení Drslavice-Hradčovice nebo MO Českého svazu včelařů a další, práce všech spolků ve veřejném zájmu si velmi vážím a i nadále budu usilovat o rozvoj našich vzájemných vztahů a aktivně hledat nové formy podpory ze strany obce.

Závěrem jménem SDH Drslavice pozvání na sobotní košt slivovice spojený se zabijačkovými specialitami, na kterém zahrají Komenští heligonkáři.

V Drslavicích dne 23.2.2016 vypracoval Rostislav Mihel, starosta


Dnes ráno byli vylosováni zájemci, kteří se přihlásili o možnost

Přidáno: 18. 2. 2016

těžby dřeva v obecním lese. Los provedl starosta obce za přítomnosti dvou nezávislých osob.

Z dvanácti zájemců o vytěžené dřevo bylo vylosováno těchto 5, které letos uspokojíme : Matyáš Milan, Ficenc Libor, Ševečková Františka, Žampach Josef a Kostelník Libor.

Z jiných dvanácti zájemců o samotěžbu bylo vylosováno těchto 9, které taktéž uspokojíme : Knotek Pavel, Prchlík František, Chvíla Karel, Chvíla Rostislav, Hruboš Pavel, Ing. Matyáš Milan, Chvíla Emanuel, Chvíla Josef, Matěj Stanislav

Zároveň byly po losování přiděleny jednotlivé úseky pro zpracování. Další instrukce vylosovaným zájemcům poskytne pracovník obce Josef Huňka telefonicky.

Sraz vylosovaných účastníků a následné předání úseků lesa ke zpracování dřeva proběhne v sobotu 20.2. v 9 hodin ráno u sochy Svatého Jána. Komu by tento termín nevyhovoval, bude stanoven jeden náhradní v průběhu příštího týdne, který se také včas dozvíte.

 

S přáním krásného víkendu

Rostislav Mihel, Váš starosta


Další žádost o dotaci jsme podali na Zlínský kraj, a to z Programu

Přidáno: 15. 2. 2016

na podporu obnovy venkova pro letošní rok, aktivita "Rekonstrukce a oprava objektů občanské vybavenosti zaměřených na poskytování kulturních a volnočasových služeb v obci". Příprava této žádosti a podkladů, které s ní úzce souvisí, byla velmi časově náročná .. možná právě proto věříme, že tato snaha nebude marná a finanční prostředky se nám od kraje podaří získat. Předmětem našeho zájmu jsou stavební úpravy prostoru provozního objektu fotbalového hřiště, a to konkrétně míst skladu v pravé části sportovního areálu, které jsou dlouhodobě v havarijním a nedůstojném stavu. Od loňského září tedy pracujeme v úzké součinnosti s projektantem panem Ing. Kořenkem ze Zlína na projektové dokumentaci s cílem vybudovat zde víceúčelovou klubovnu a získat tím tolik potřebné zázemí pro obec i spolky u nás působící.

Jedním z předpokladů (těch bylo v konečném důsledku asi 20) úspěšného a kompletního podání žádosti bylo výběrové zřízení na zhotovitele stavby. S výzvou na podání nabídky jsme oslovili celkem pět firem, z čehož tři se výběrového řízení zúčastnili. Vítězem VŘ se stala firma Sanizo s.r.o. z Uherského Brodu, která nabídla nejnižší cenu realizace v hodnotě 1.449.818,- Kč. S touto cenou jsme velmi spokojeni, projektová cena byla totiž o cca 400.000,- Kč vyšší než ta, se kterou přišlo Sanizo. Zlínský kraj žádáme o cca 50% dotaci ve výši 724.000,- Kč a dílo budeme realizovat pouze za předpokladu, že s touto žádostí uspějeme. V takovém případě by práce proběhly od června do srpna tohoto roku, tedy v mezisezónním fotbalovém období.

Předposlední letošní žádost o dotaci (o předchozích dvou si můžete přečíst ZDE) připravujeme na celkovou rekonstrukci veřejného osvětlení, zde jsme ve fázi vyhodnocování předpokládaných úspor v souvztažnosti na celkovou cenu projektu. Tou poslední bude snaha získat dotační prostředky na výstavbu nové opěrné zdi pod "Ježovem" (nebo rekonstrukci - ještě přesně nevíme, stále probíhá vyhodnocení pověřeného statika), zde ale máme čas až do poloviny letošního roku.

S přáním hezkého prožití téměř jarního dne

Rostislav Mihel, Váš starosta


Starosta obce DRSLAVICE svolává veřejné zasedání zastupitelstva

Přidáno: 14. 2. 2016

 

obce Drslavice, které se bude konat v úterý 23. února 2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice

 

Program jednání :

  1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
  2. Kontrola usnesení, zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období 5.11.2015 do 23.2.2016
  3. Rozpočet obce na rok 2016
  4. Zpráva o výsledku inventarizace majetku k 31.12.2015
  5. Smlouva o dílo mezi Obcí Drslavice a Bronislav Borský DERO – deratizační práce
  6. Projednání záležitosti převodu domu čp. 96 a souvisejících parcel do vlastnictví obce
  7. Diskuze
  8. Závěr

 

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

 

Rostislav Mihel, starosta obce

V Drslavicích dne 15.2.2016

 

Vyvěšeno dne: 15.2.2016

Sejmuto dne:


Oznamujeme zájemcům o dřevo z obecního lesa, že zápis

Přidáno: 10. 2. 2016

bude probíhat od 12.2. do čtvrtku 18.2. buď osobně v kanceláři Obecního úřadu v Drslavicích nebo na telefonním čísle 572 671151. Jedná se o kombinaci měkkého a ttvrdého dříví, přičemž část je již vytěžena a část je potřebné zpracovat samovýrobou. Cena za m3 vytěženého dřeva je 120,- Kč (uspokojíme 3-4 zájemce) a za m3 dřeva samovýrobou je cena 60,- Kč (uspokojíme 6-7 zájemců). V případě většího počtu zájemců proběhne losování v pátek 19.2. (losuje starosta). Sraz vylosovaných účastníků a následné předání úseků lesa ke zpracování dřeva proběhne v sobotu 20.2. v 9 hodin ráno u sochy Svatého Jána.


18

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK