Aktuálně v naší obci / strana 2

Pozvánka - setkání na Pepčíně

Přidáno: 11. 12. 2019 Autor: Rostislav Mihel


Pozvánka na vánoční akce

Přidáno: 11. 12. 2019 Autor: Rostislav Mihel


Obec Drslavice realizovala projekt s názvem Výstavba chodníku - Obec Drslavice,

Přidáno: 12. 11. 2019 Autor: Rostislav Mihel

  

v rámci něhož byl vybudován chodník podél komunikace vedoucí od železničního přejezdu k průmyslové zóně.

Projekt řešil zvýšení bezpečnosti dopravy (zejména pěší) v dané lokalitě v Drslavicích. Podél komunikace nebyl žádný chodník, úzká komunikace zapříčiňovala při vyhýbání dvou protijedoucích vozidel vyjeté pásy v přilehlé trávě, které se při deštích a v zimě mění na pásy bláta. Docházelo tak často k potencionálním kolizním situacím mezi vozidlem a pěším.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti dopravy (zejména pěší) v dané lokalitě. Bezpečnost je zajištěna modernizovaným chodníkem s výškovým rozdílem oproti komunikaci.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


Obecní úřad v Drslavicích oznamuje občanům,

Přidáno: 12. 11. 2019 Autor: Rostislav Mihel

že v sobotu 16. listopadu 2019 od 9 hodin a dále v dopoledních hodinách bude probíhat sběr železného odpadu. Žádáme všechny občany, aby nepotřebný železný odpad nachystali v uvedenou dobu před své domy, předem děkujeme.


Výstavba revitalizačního opatření na břehu Holomně (zkráceně poldru)

Přidáno: 4. 11. 2019 Autor: Rostislav Mihel

se dostala do své závěrečné fáze. Již nyní je téměř jisté že dílo bude dokočeno do konce letošního roku, jediným aspektem který tento termín může prodloužit by bylo mimořádně špatné počasí. Finišují práce prakticky na všech nedokončených stavebních objektech a s tím souvisí i rozhodnutí zvýšené frekvence kontrolních dnů na samotném staveništi. Ten poslední byl dnes a mimo jiné potvrdil informaci o předpokladu zahájení napouštění tůní a rybníka na polovinu tohoto měsíce. To bude trvat v řádu měsíců v závislosti na intenzitě srážek v následujícím období. Kromě dokončování stavebních prací bude v nejbližších dnech započata bohatá výsadba stromů a dalších dřevin, od dnešního dne jsou zpevňovány i krajnice nové asfaltové cesty. Využili jsme této příležitosti a s realizační firmou dohodli i zpevnění krajnic nově rozšířené komunikace v některých úsecích od sportovního areálu po areál společnosti OKNA včetně odbočky na lán po pravé straně za mostem přes Olšavu.

Chtěl bych důrazně upozornit na skutečnost zákazu vjezdu motorových vozidel na novou komunikace za točnou v Drahách a od Čupového mostu s výjimkou přístupu vlastníků pozemků v této lokalitě, protože se jedná až do kolaudace projektu o prostor staveniště, děkuji za pochopení. Do fotogalerie jsme přidali dvě sady fotek monitorující stav prací ze země a z dronu, panu Pavlu Princovi za pořízení a součinnost.

Fotogalerie poldru, první část ZDE

Fotogalerie poldru, druhá část z dronu ZDE


Přidáváme dvě fotogalerie z našich hodů,

Přidáno: 29. 10. 2019 Autor: Rostislav Mihel

které se o uplynulém víkendu konaly za takřka letního počasí. Fotografie dodali pan Radovan Chvíla a pan František Malina, moc děkujeme za součinnost. Poděkování patří cimbálové muzice Radima Snopka, dechové hudbě Komňané, provozovateli kolotočů panu Radkovi Spilkovi, panu Brychtovi z Bunče za zapůjčení berana a všem, kteří se na organizaci hodů v naší obci jakýmkoliv způsobem podíleli, zejména pak těm zástupcům drslavské chasy, kterým osud zachování této jedinečné tradice není lhostejný. 

Fotogalerie pana Radovana Chvíly ZDE

Fotogalerie pana Františka Maliny ZDE

Reportáž TV Slovácko z našich hodů ZDE


V těchto dnech dokončujeme novou větev veřejného osvětlení v průmyslové zóně

Přidáno: 23. 10. 2019 Autor: Rostislav Mihel

a tím pádem předáváme do užívání stavbu dle projektu s názvem "Výstavba chodníku, parkoviště, veřejného osvětlení a rekonstrukce místní komunikace". Kolaudace klíčového díla tohoto volebního období, ke kterému zastupitelstvo obce přistoupilo z důvodu zvýšení bezpečnosti v dané lokalitě, proběhne příští úterý, a následně pokročíme ve vyúčtování dotací v celkovém objemu 2,2 mil. Kč tak, abychom finanční prostředky od poskytovatelů obdrželi do konce letošního roku. Dle Vašich četných pozitivních reakcí se Vám výsledek rozsáhlých úprav v dané lokalitě líbí, za což jsme samozřejmě rádi a těší nás to. Děkuji za Vaši trpělivost při určitých omezeních v provozu, které s sebou stavba přinesla. Hlavní poděkování patří realizační společnosti Tufír s.r.o., která svoji práci odvedla perfektně a také panu Ing. Kuchařovi za projekční práce a následně stavební dozor, kdy jsme se každý týden setkávali na kontrolních dnech a diskutovali záležitosti spojené s průběhem stavby. Při této stavbě jsme taktéž opravili několik úseků místních komunikací, které byly ve velmi špatném stavu. Zbrusu nový je i nájezd do sběrného dvora vedle obecního úřadu, kde dochází k postupnému podemílání břehu Holomně a tím pádem nestabilitě celého svahu.

V souvislosti s průběhem realizace stavby bych chtěl bych využít této příležitosti a odpovědět na několik Vašich dotazů, které tu a tam slýchám.

Otázka : Proč je obousměrná komunikace od kabin TJ po most přes Olšavu užší než od Olšavy po areál společnosti Regaz.

Odpověď : Tato část komunikace je skutečně užší, šíře 4,5m ale plně vyhovuje platným normám. Naším záměrem bylo tímto opatřením snížit rychlost motorových vozidel projíždějících od mostu ke sportovnímu areálu obce, kde je vzhledem ke společenským akcím, fotbalům, přítomnosti letní hospůdky, tenisových kurtů a dvou dětských hřišť výrazně zvýšený pohyb osob. Bereme v potaz i plánovanou cyklotrasu Uherský Brod - Drslavice - Hradčovice, na kterou máme vydané stavební povolení s nabytím právní moci a které bude v případě realizace tuto komunikaci v místech u kabin TJ křížit.

Otázka : Proč jsou chodníky zbytečně široké když klidně mohly být užší.

Odpověď : Chodníky jsou šířky 1,5m, což je minimální šířka pro nově vybudované chodníky dle platných norem. Navíc jsme na výstavbu nových chodníků obdrželi významnou dotaci z EU, kde samozřejmě platí jasné a předem dané pravidla, které jsou požadovány a následně i poskytovatelem dotace kontrolovány. Chtěl bych jasně předeslat, že bez této dotace by realizace chodníku absolutně nebyla ve finančních možnostech obce.

Otázka : Proč se nedodělal nájezd ze živičného povrchu až po "červený"most přes Holomňu poblíž soutoku s Olšavou.

Odpověď : Tato část úseku je plánována při stavbě výše zmiňované cyklotrasy, která začíná právě za tímto mostem, pokračuje kolem Holomně a stáčí se kolem železniční dráhy na Hradčovice. Na cyklotrasu předpokládáme v budoucnu finanční prostředky z dotace, není tedy důvod prodražovat realizaci tohoto napojení penězi z obecního rozpočtu.

Otázka : Proč se neopravila i část starého živičného povrchu poblíž areálu společnosti OKNA.

Odpověď : Protože tato část pozemku není v majetku Obce Drslavice a nevidíme žádný důvod z rozpočtu obce opravovat cizí majetek.

Otázka : Proč se neopravil i škaredý kus komunikace vedle plotu sportovního areálu poblíž železničního přejezdu.

Nad tímto jsme samozřejmě velmi vážně uvažovali. V současné době však běží projektové práce pro územní rozhodnutí pro stavbu železničního podjezdu, kde investorem je SŽDC. Stále tak živíme naději, že by se mohl tento podjezd včetně protažení chodníku od čp. 168 až po konec kabin v budoucnu realizovat, i když hledání technického řešení je mimořádně komplikované. Zda je to tento projekt reálný se ukáže cca v druhé polovině února příštího roku, do kdy má projekční kancelář termín pro odevzdání technického řešení. Pokud by se tedy projekt podařilo připravit a následně se realizoval, součástí něho bude i oprava zmiňovaného úseku, a to na náklady investora - je tedy nesmysl ho opravovat letos. Pokud se projekt podjezdu ukáže jako nereálný, tuto část komunikace opravíme v horizontu 2-3 let.

V případě dalších dotazů týkající se nejenom tohoto realizovaného projektu, ale i dalších záležitostí, můžete mě kdykoliv kontaktovat. Rád Vám odpovím pokud to bude v mých silách.

Přeji krásný zbytek dnešního dne.

Váš starosta


Oznámení Obecního úřadu

Přidáno: 15. 10. 2019 Autor: Rostislav Mihel

Obecní úřad Drslavice oznamuje občanům, že ve středu 16. října v době od 15,00 do 17,00 hodin se bude konat svoz nebezpečného odpadu. Žádáme občany, aby nebezpečný odpad přivezli v uvedené době k obecnímu úřadu. Děkujeme.


Obecní úřad opakovaně důrazně upozorňuje na zákaz parkování

Přidáno: 14. 10. 2019 Autor: Rostislav Mihel

motorových vozidel na všech chodnících v obci a žádá všechny řidiče, aby se takového parkování s okamžitou platností vyvarovali. Jsme si vědomi nárůstu počtu motorových vozidel v domácnostech a nedostatku parkovacích míst v obci, na druhé straně je potřebné jasně sdělit, že pokud parkujete svá motorová vozidla na chodnících, dochází tím podle platné české judikatury k záboru veřejného prostranství. Následně se zkoumá, zdali je parkování oprávněné (parkování je povoleno) nebo neoprávněné, přičemž přichází v úvahu sankce, které jsou v zásadě dvojího typu :

První upravuje zákon o provozu na pozemních komunikacích v § 125c odst. 1 písm. k), neboť dochází k porušení povinnosti stanovené v hlavě II. zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu ve správním řízení v rozmezí od 1500 do 2500 Kč, popř. v blokovém řízení do 2000 Kč (zde je třeba dostatečně prokázat, že se jedná o chodník).

Dalším sankčním mechanismem je postup podle přestupkového zákona, kdy podle § 47 odst. 1 písm. h) se přestupku dopustí ten, kdo poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Důsledkem stále zvyšujícího se počtu parkování na relativně nových chodnících v obci předlážděných zámkovou dlažbou jsou rozbité obrubníky, dochází také k častým propadům částí chodníků, kde se poté po dešti tvoří kaluže znemožňující plynulou chůzi. Obec vynakládá nemalé finanční prostředky na zvelebení veřejných prostranství a není možné, aby tyto investice byly takovýmto způsobem mařeny. Z důvodu stále zvyšujícího se počtu řidičů parkujících zcela anebo zčásti na chodnících počínaje dnešním dnem zavádíme systém náhodných kontrol parkování na chodnících po celé obci, spočívající ve zdokumentování celé situace takto zaparkovaného motorového vozidla a následně předání této dokumentace příslušným úřadům k řešení.

Pevně věříme, že k výše uvedeným opatřením nebudeme muset přistoupit a že všichni řidiči takto porušující zákony své jednání přehodnotí a budou parkovat tak, jak drtivá většina spoluobčanů - tedy ve svých vjezdech, garážích anebo vyhledají nejbližší parkoviště. Předem děkujeme za pochopení a součinnost.


Pozvánka na hody

Přidáno: 1. 10. 2019 Autor: Rostislav Mihel

 


2

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK