Aktuálně v naší obci / strana 22

Rekapitulace činnosti Obecního úřadu Drslavice od 25.8.2015

Přidáno: 5. 11. 2015

Za zmiňované období jsme dokončili administraci všech tří investičních projektů, které byly letos realizovány, v důsledku čehož jsme od poskytovatelů dotace obdrželi finanční prostředky na bankovní účet obce. U investičních akcí revitalizace veřejných prostranství a rekonstrukce sběrného dvora proběhly i fyzické kontroly účelnosti vynaložených finančních prostředků s konstatováním bez jakýchkoliv zjištěných závad nebo pochybení. Při realizaci projektů se nám podařilo dosáhnout významných finančních úspor, které budou využity k dalšímu zvelebování veřejného prostranství. Zlínskému kraji, Ministerstvu pro místní rozvoj a Fondu Asekol ještě jednou děkujeme za významnou finanční pomoc.

Koštem vína a burčáku jsme dokončili první ročník projektu Drslavské léto 2015, souboru 13 akcí, jejichž garantem byla obec Drslavice ve spolupráci s místními sdruženími a spolky, dovolím si nyní krátké zhodnocení. Na příjmové straně celkové příjmy tvoří částku 106.038,- Kč, na výdajové 102.763,- Kč, což představuje mírný přebytek. Pro úplnost je potřebné dodat, že na příjmové straně je zaúčtován dar ve výši 6.027,- Kč vybraný od občanů při mši svaté na akci Po stopách našich předků za účelem spolufinancování restaurování kříže u kapličky, které ve sledovaném období taktéž proběhlo, prací se zhostil pan Kopčil z Bílovic. Celkový výsledek je tedy +/- vyrovnaný a to znamená naplnění předsevzetí, se kterým jsme se do pořádání Drslavského léta pustili. Soudě dle mnohých reakcí návštěvníků bych celý projekt hodnotil jako úspěšný a životaschopný, přičemž bych si dovolil vyzvednout práci desítek dobrovolníků, bez kterých by organizace třinácti proběhnuvších akcí nebyla myslitelná. Při vědomí určitých drobných nedostatků, ze kterých se budeme snažit poučit, se již nyní zamýšlíme nad koncepcí Drslavského léta 2016. Jsem si jist, že jsme společně položili dobrý základ projektu, který v budoucnu může v širokém okolí přinést výrazné zvýšení povědomí o naší obci. Za to Vám všem, kteří přiložili tak či onak ruku k dílu i všem, kteří nás podporovali a podporují ještě jednou DĚKUJI.

Účastnili jsme se také Slavností vína v Uherském Hradišti, a to jednak přítomností desítek krojovaných v sobotním průvodu, již tradičně zdařilou zabijačkou v režii našich hasičů a v neposlední řadě vystoupením dětí z MŠ Drslavice v rámci programu mikroregionu Dolní Poolšaví. Pomohli jsme taktéž krojové chase s přípravou hodů. Zúčastnili jsme se v hojném počtu setkání zastupitelstev obcí mikroregionu Dolní Poolšaví v Popovicích. Do konce roku připravujeme besedu se seniory, cestopisné vyprávění, výstavu panenek, Zpívání u kapličky a tradiční silvestrovské setkání občanů na Pepčíně. Již nyní připravujeme i vydání zimního čísla Drslavského zpravodaje. Všem, kteří aktivně přispívají k udržení tradic a organizaci akcí pořádaných obcí Drslavice děkuji, vážím si Vaší pomoci. Chtěl bych také ocenit práci všech zaměstnanců obecního úřadu, kterých je v současné době devět a kteří významně pomáhají při postupném zvelebování naší obce.

Významným milníkem pro budoucnost dalšího rozvoje obce je dokončení komplexních pozemkových úprav, akce, na které pracujeme ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem, zhotovitelskou firmou Georeal a vlastníky pozemků v našem katastru nepřetržitě od roku 2011. Výsledkem této snahy je poměrně hladký průběh, který je ve výsledku rozhodně méně komplikovaný než v jiných obcích, kde KPÚ taktéž běží. Druhou fází pak bude postupná realizace plánu společných zařízení, projektů, které by v budoucnu měly významně přispět do soukolí infrastruktury extravilánu Drslavic. Na tomto dlouhodobém úkolu začneme pracovat v první polovině příštího roku poté, jakmile bude dokončen zápis do katastru nemovitostí nové vlastnické struktury vzešlé z dokončení KPÚ. Všem, kteří se jakkoliv zasloužili o provedení pozemkové úpravy v obci taktéž děkuji.

V Drslavicích dne 5.11.2015


Zlínský kraj bude poskytovat dotace na výměnu kotlů

Přidáno: 2. 11. 2015

v domácnostech, základní informace k programu přinášíme v příloze této novinky


Reportáž televize Slovácko z letošních hodů v naší

Přidáno: 29. 10. 2015

obci naleznete po kliknutí ZDE.

S přáním krásného víkendu

Váš starosta


Bez páteční hodové zábavy, ale s doprovodem dechovky

Přidáno: 25. 10. 2015

i cimbálové muziky při nedělní obchůzce - to jsou asi dvě nejvýznamnější změny, ke kterým jsme přistoupili po dohodě s hodovou chasou. Důvodů proč jsme od páteční zábavy upustili by se našlo několik : nízká návštěvnost z posledních let, konkurenční hodová zábava ve Veletinách (tedy v rámci jedné farnosti) ve stejný den a také organizační důvody, kdy spousta mladých je rozjeta po studiích a vrací se pouze na víkend .. nemůže tak plnohodnotně přispět k poměrně náročnému zajištění zábavy. Procházíme navíc obdobím, kdy ročníky pořádající hody jsou velmi slabé co do počtu - letos to byli dva mladí, příští rok to bude podobné - a tak hledáme metody, jak je vůbec na důstojné úrovni udržet. Jedním z takových pokusů byl zdvořilostní dopis, ve kterém jsme se adresně obrátili na mládež z Drslavic s prosbou účasti na mši svaté a při obchůzce obcí .. soudě podle stále sestupného trendu počtu krojovaných (letos 24) se toto naše přání a výzva do značné míry minuly účinkem. Podle našeho názoru by určitým východiskem bylo zapojení "starší" mládeže ve věku cca 25-35 let, případná iniciativa ale samozřejmě musí vzejít z jejich řad.

O to větší poděkování patří všem, kteří se nedělní obchůzky zúčastnili. K tanci jim vyhrávala kromě cimbálu i dechovka a podle prvních ohlasů soudím, že tento návrat k pro nás tradičnímu hudebnímu doprovodu byl spoluobčany kvitován s povděkem. Velké poděkování patří zejména těm mladým, kteří secvičili nádherné pásmo za doprovodu cimbálové muziky Rozmarýn - toto již tradičně předvedli na třech místech v obci. Po obchůzce následovala volná zábava v hospodě, při které se střídala dechovka i cimbál.

Po celý víkend byly zejména pro děti připraveny kolotoče a nově také stánky ve sportovním areálu obce. Chtěl bych závěrem poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k zajištění letošních hodů a závěrem poprosit o zpětnou vazbu na téma, co se Vám na hodech líbí či nelíbí, případně jakým způsobem by jste navrhovali je pro příště zkvalitnit. Předem děkuji za jakýkoliv Váš ohlas. 

Fotogalerie z hodů ZDE.


TJ Drslavice oznamuje, že sběr starého železa se v naší obci

Přidáno: 22. 10. 2015

uskuteční v sobotu 31.10.2015 od 8:00 hodin. Nachystejte prosím železný šrot v uvedené době před svůj dům. S těžkými kusy železa Vám pomohou pracovníci, kteří budou sběr po obci provádět.

Děkujeme předem za Vaši součinnost.


Starosta obce Drslavice svolává veřejné zasedání zastupitelstva

Přidáno: 22. 10. 2015

 

obce Drslavice, které se bude konat ve čtvrtek 5. listopadu 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice

 

Program jednání :

 

 1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
 2. Kontrola usnesení, zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období 25.8.2015 - 5.11.2015
 3. Rozpočtové opatření č. 3/2015
 4. Rozpočtové provizorium pro rok 2016
 5. Inventarizace majetku obce k 31.12.2015
 6. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Drslavice č. 1/2015
 7. Dodatek č.1 Smlouvy o dílo „Studie proveditelnosti a Návrh změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ZK pro obec Drslavice“
 8. Přijetí daru umělého travnatého povrchu od Města Uherský Brod
 9. Žádost ZŠ Hradčovice na finanční příspěvek na mzdy
 10. Smlouva o zřízení věcného břemene č. OT-014330033261/001 mezi Obcí Drslavice a E.ON Distribuce, a.s.
 11. Mandátní smlouva mezi obcí Drslavice a společností Investa na provedení výběrového řízení nového provozovatele Drslavské hospody
 12. Stanovení podmínek zadávací dokumentace k výběrovému řízení na nového provozovatele Drslavské hospody
 13. Příprava investičních projektů pro období 2016 až 2018
 14. Aktualizace Programu rozvoje obce Drslavice na období 2013-2020
 15. Projednání příspěvků pro hodovou chasu Drslavice, Charitu Uherský Brod a nadaci Na kole dětem Josefa Zimovčáka
 16. Diskuze
 17. Usnesení, závěr

 

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

 

Rostislav Mihel, starosta obce

V Drslavicích dne 23.10.2015

 

Vyvěšeno dne: 23.10.2015

Sejmuto dne:

 

 


Vzhledem k často opakujícím se dotazům na osobu starosty typu

Přidáno: 21. 10. 2015

"co bude s panem VČ", "jak se obec o pana VČ postará" a podobných bych chtěl shrnout několik základních skutečností a fakt:

1. Bezprostředně po mém nástupu do funkce starosty v roce 2010 jsem pro pana VČ vyřídil finanční příspěvek na veřejně prospěšnou práci (VPP) od Úřadu práce ve výši cca 9.500,- Kč čistého po dobu šesti měsíců. Pan VČ vydržel pracovat cca 1 měsíc, další 1-2 měsíce jsem ho marně naháněl po hospodách v okolí obce a prosil, ať se vrátí do práce. Z důvodu jeho stálé absence jsem musel tuto dohodu o VPP předčasně ukončit a pracovní smlouvu s VČ jednostranně rozvázat.

2. V průběhu let 2011-13 jsem pana VČ na základě oznámení spoluobčanů nebo Policie ČR několikrát doprovázel domů v silně podnapilém stavu - tu z dětského hřiště, tu někde od Holomně, tu z lesa .. Mnohokrát jsem s ním rozmlouval, ať přestane pít, marně.

3. V dubnu 2013 se na obec obrátila paní majitelka domu čp. 34, ve kterém pan VČ bydlel a měl nájemní smlouvu s tím, že chce tento nájemní vztah rozvázat, protože nájemník dlouhodobě neplatí nájem. Uprosil jsem tuto paní, uzavřel dohodu, na základě které jsme převzali za pana VČ placení nájmu za jeden rok. Jednalo se o částku 2.400,- Kč, kterou si pan VČ měl u obce dle dohody odpracovat, k čemuž nedošlo.

4. Od ledna do března 2014 jsem v úzké spolupráci se sociální kurátorkou intenzívně řešil nové ubytování pro pana VČ, který již v té době byl zdravotně indisponován a omezen se o sebe postarat; paní majitelka domu čp. 34 již odmítla nájemní smlouvu prodlužovat. Souběžně jsme řešili a vyřizovali sociální dávky, což v situaci pana VČ bylo velmi obtížné. Přesto se vše podařilo vyřídit a pana VČ jsem osobně stěhoval včetně všech jeho věcí do prostor bývalého Autokempingu Březolupy. Zde na něj čekal čistý pokoj v přízemí kde byl sám, teplé jídlo, nabídnutá pomoc určitého opatrovnictví majitelky objektu, a ještě několik stokorun pro osobní potřebu VČ - to vše ze sociálních dávek, které jsme vyřídili. Z peněz obce jsme mu pak zakoupili i částečné vybavení, které neměl, ale ke své existenci potřeboval.

5. V červenci 2015 se pan VČ objevil v naší obci .. několikrát jsem ho na různých místech vyhledal, prosil, že ho zavezu zpátky do Březolup - vždy odmítl. Paní majitelka v Březolupech po čase vše oznámila Policii, po panu VČ bylo vyhlášeno pátrání a opět v součinnosti se mnou se podařilo pana VČ najít v sousední obci, načež byl odvezen k hospitalizaci.

6. Z této se vrátil přes Březolupy do Drslavic v srpnu, kdy jsem mu opět nabízel pomoc. Majitelce v Březolupech došla, vzhledem k opakovanému požití alkoholu a opakovaným sprostým urážkám na její osobu, trpělivost, a k 7.8. s panem VČ ukončila nájemní vztah. Tím byl ukončen i příjem sociálních dávek, které jsem potom znovu pomáhal vyřizovat. V průběhu tohoto měsíce jsem z důvodu zdravotních potíží pana VČ opět zavolal záchranku, následovala nová hospitalizace v nemocnici v UH.

7. V průběhu této doby jsem opět intezívně hledal nové ubytování pro pana VČ. To se nejdříve podařilo v azylovém domě ve Starém Městě, ale zde bylo garantováno pouze 3 dny. Hospitalizace VČ trvala cca 1 měsíc, proto jsme s kurátorkou hledali dále a našli azyl ve Zlíně. Mezitím jsem osobní věci z Březolup převážel do Drslavic, ale vzhledem k tomu, že v Březolupech byly vyházeny ven v igelitových pytlích a několikrát zmokly, byly nepoužitelné.

8. V září 2015 jsem pana VČ stěhoval z nemocnice UH do azylového domu Zlín, vyřídil za něj potřebnou dokumentaci. Pan VČ žádal svoje věci z Březolup - marně jsem mu vysvětloval že jsou nepoužitelné. Zajistil jsem mu věci nové nebo zánovní a ty když jsem mu je přivezl, vyhodil mě s nimi s tím, že chce ty svoje původní .. pověřil jsem tedy zaměstnance obce, aby je tam zavezl.

9. Včera jsem poslal zaměstnance obce k autobusové zastávce, kde se pan VČ nalézal s tím, aby jej odvezl do azylového domu ve Zlíně, kde má stále smluvně nahlášený pobyt. Za tuto námi naposledy nabídnutou pomocnou ruku se dostalo z  úst VČ hrubých urážek a vulgarit nejen na moji osobu, ale i ostatní zaměstnance obce Drslavice, a to před zraky mnoha spoluobčanů.

Chtěl bych konstatovat, že mě osud pana VČ trápil, trápí a odpovědně prohlašuji, že jsem se mu vždy snažil pomoci dle svého nejlepšího vědomí a svědomí .. to vše navzdory množství stráveného času, kterého však nelituji. Tento sled událostí píšu jako odpověď spoluobčanům, a je jich tento týden velmi mnoho, kteří mi pokládají otázky z úvodu textu - rád na ně odpovím každému, ale pokud to činím 20x za den, není to, jak doufám uznáte, produktivně strávený čas .. proto tento text.

Mám-li odpovědět co bude s panem VČ dále, odpovídám nevím a doporučuji, aby jste se zeptali jeho samotného. Já, ač bych vůbec nemusel (od toho jsou tady sociální pracovníci třeba na MÚ Uh. Brod), budu dál hledat cesty .. na druhou stranu prohlašuji, že nyní žádné nevidím, a myslím, že ani VČ o žádné dlouhodobější řešení nemá zájem. Na otázku bych ale mohl odpovědět i mnohem pozitivněji, kdyby nám stát v roce 2012-13 vytvořil podmínky k převodu nebo odkoupení domu čp. 144, který podle našich představ měl sloužit jako sociální bydlení. Tento příběh popisuju po kliknutí zde a přístup státu je pro mě dodnes nepochopitelný. 

Přesto bych chtěl vyzvat všechny, kdo ví, jak panu VČ pomoci, neváhejte mě nebo jeho samotného kontaktovat.

Rostislav Mihel, Váš starosta


Důstojný a nanejvýš slavnostní ráz měla včerejší Svatohubertská

Přidáno: 11. 10. 2015

mše svatá, která se konala v kostele Všech Svatých v Hradčovicích. Do krásně nazdobeného kostela přišli v jejím úvodu myslivci z MS Hradčovice-Drslavice a MS Kojetínek Veletiny průvodem. Mši doprovázeli trubači z Louk a zpěváci z Vnorov a svým vystoupením umocňovali celkový prožitek přítomných. Otec Zdeněk Gerhard Klimeš mimo jiné zdůraznil, že podobná mše svatá v naší farnosti nebyla dlouhých 80 let. Po ukončení mše se myslivci odebrali na hřbitov, kde tichou vzpomínkou uctili památku jejich zesnulých předků.

Myslivcům z obou mysliveckých sdružení právem patří poděkování za pečlivou přípravu a organizace mše.

Fotogalerie ze Svatohubertské mše ZDE


Svoz nebezpečného odpadu se bude v naší obci konat

Přidáno: 10. 10. 2015

ve středu 14. října v době od 15 do 17 hodin. Žádáme proto občany, aby nebezpečný odpad (baterie všeho druhu, barvy, ředidla, postřiky, zářivky, výbojky, léky, staré elektronické přístroje, chladničky, oleje, pneumatiky a podobně) přivezli v určené době k obecnímu úřadu.

Děkujeme.


Již třetí sezonu zahajuje kroužek stolního tenisu pro děti ve věku

Přidáno: 7. 10. 2015

od 6 let pod vedením Martina Orlovského. Bude se konat každé pondělí od 16:30 do 18:30 hodin v Obecním domě, kde jsou připraveny tři stoly na stolní tenis včetně pingpongových raket a míčků. Kroužek se zcela zdarma, srdečně zveme všechny děti v pondělí 12. října.


22

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK