Aktuálně v naší obci / strana 28

Rádi tlumočíme poděkování

Přidáno: 19. 3. 2015

oblastní charity všem spoluobčanům, kteří přispěli tento týden na potravinovou sbírku potřebným. Zároveň přeji krásný, skorojarní víkend a těším se na setkání buď na zítřejším koštu slivovice nebo v neděli při příležitosti nošení Letéčka a Marka.

Rostislav Mihel, Váš starosta

Vážení zastupitelé obcí,

děkuji za spolupráci při Postní potravinové sbírce. V našem děkanátu se vybralo 660 Kg potravin určených na pomoc lidem v nouzi!

Vyřiďte prosím díky i vašim občanům.

Mějte pokojné dny.

Ing. František Bílek, Ph.D.
zástupce ředitele pro PR,
přímou pomoc a spirituální oblast


93 vzorků slivovice a 24 vzorků letního

Přidáno: 15. 3. 2015

kvasu se letos sešlo organizátorům z SDH Drslavice k posouzení. Výsledky degustace, která minulý týden proběhla v suterénu Obecního domu se dozvíme tuto sobotu na VIII. ročníku koštu slivovice od 15 hodin, kdy akce začíná. Ten bude spojený s ochutnávkou zabíjačkových specialit a hudební produkcí Komenských heligonkářů .. pořadatelé srdečně zvou všechny k účasti.

Fotogalerie z degustace slivovice ZDE


Dvě menší žádosti o grant jsme

Přidáno: 15. 3. 2015

připravili v minulých dnech a následně podali na patřičná místa. Jedná se o žádost k rukám Odboru životního prostředí, sekce hospodaření v lesích Krajského úřadu ZK na výchovné zásahy v obecním lese včetně zalesnění 1200 ks lípy v celkové částce 27.500,– Kč. K tomuto pěstebnímu zásahu v lese dojde s vysokou pravděpodobností již v průběhu příštího týdne. Z prostředků Fondu ASEKOL (program Rekonstrukce) pak žádáme částku 50.000,– Kč na další modernizaci areálu sběrného dvora. Oznámení o výsledku bychom se měli dozvědět 18. května 2015.

Dále jsme se s panem Kopčilem z Bílovic dohodli na provedení restaurátorského záměruna ochranu, technologickou údržbu a následnou hydrofobní impregnacitří důležitých památek v obci a jejím okolí. Jedná se o kamenné kříže u kapličky a Kopánky pod Oborou a kamennou pietu u dolní kapličky. Výstavbu lešení provedeme po dohodě s panem Kopčilem svépomocí, za materiál a odbornou práci údržby zaplatíme celkovou částku 23.490,– Kč.

S přáním úspěšného vstupu do nového pracovního týdne přeje

Rostislav Mihel, Váš starosta


Po úspěchu v soutěži O keramickou

Přidáno: 14. 3. 2015

popelnici, kde jsme co do množství vytříděného odpadu v konkurenci všech obcí Zlínského kraje získali čtvrté místo, jsme obec Drslavice tentokrát přihlásili do soutěže „O odpadového Oskara“. Soutěže se mohou zúčastnit všechny obce, které produkují méně než 150 kg směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele a rok. Toto kritérium Drslavice za posuzovaný rok 2013 s cca 120 kg/osobu s přehledem splňují (za rok 2014 to bylo dokonce pouze 114 kg na osobu) a tak budeme očekávat, jak si v konkurenci ostatních přihlášených obcí do 1000 obyvatel povedeme – výsledky můžeme čekat do konce letošního dubna a je samozřejmé, že Vás o tom budeme informovat.

S přáním krásně prožité neděle

Rostislav Mihel, Váš starosta


Velmi zajímavého, poutavého

Přidáno: 8. 3. 2015

a poučného vyprávění se dočkali návštěvníci, kteří zavítali od 16-i hodin do Obecního domu. Zážitky místního cestovatele Petra Chvíly z exotických Filipín byly protkány stovkami fotografií a byly protkány promítnutím několika videí s hudebním doprovodem. Více než padesátka posluchačů po cca 100 minutové přednášce odcházela spokojena. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 798,– Kč a 2 Eura, tyto prostředky bly použity na úhradu nákladů spojených s akcí.

Chtěl bych moc poděkovat nejenom Petru Chvílovi, který slíbíl, že v příším roce připraví podobnou přednášku z některé z dalších svých cest, ale i všem, kteří nám s organizací akce pomohli a také všem návštěvníkům.

S přáním úspěšného startu do nového pracovního týdne a dětem pěkné prožití jarních prázdnin Úžasný přeje

Rostislav Mihel, Váš starosta

Několik fotografií z cest Petra po Filipínách ZDE


Koncem minulého týdne se starosta

Přidáno: 26. 2. 2015

obce zúčastnil pravidelného dvoudenního setkání starostů v Luhačovicích s hejtmanstvím Zlínského kraje. Program jednání byl velmi pestrý a nabitý informacemi, které se dotkly snad všech aspektů práce starosty. Setkání jsem také využil k mnoha neformálním jednáním se svými kolegy, jejich podněty pro mě byly velmi inspirativní.

S přáním hezkého víkendu Rostislav Mihel, Váš starosta

Reportáž TV Slovácko ze setkání starostů ZDE

Tisková zpráva Zlínského kraje ZDE


Rekapitulace činnosti OÚ od 17.12.2014

Přidáno: 25. 2. 2015

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás nyní obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od zasedání ZO konaného dne 17.12.2014 do dnešního dne.

Před koncem kalendářního roku jsme dokončili stavební práce v uličce, které úzce souvisely s výstavbou nové trafostanice. Jednalo se zejména o předláždění části chodníku a instalaci dvou sloupů a tří světel veřejného osvětlení. Část prací provedly pověřené zhotovitelné firmy, předláždění chodníku a okolní úpravy jsme zajistili svépomocí. Poněkud nás zaskočila instalace dřevěného sloupu pro rozvaděč O2 přímo v křižovatce uličky, šetřením jsme zjistili, že leží na soukromém pozemku a tudíž jsme neměli možnost toto žádným způsobem ovlivnit. V současné době na náš podnět dochází ke zrušení pevné telefonní linky v budově MŠ, resp. převod čísla na internetové rozhraní, a pokud toto proběhne úspěšně, pokusíme se jednáním s O2 vyvolat odstranění sloupu, který se v tu chvíli stane zbytečným. Z důvodu probíhajících pozemkových úprav a vlastnických změn parcel v lokalitě poblíž průmyslové zóny jsme museli pozastavit přípravu obdobného projektu na vybudování nové trafostanice, nicméně předpokládáme, že bychom se k řešení záležitosti mohli vrátit koncem letošního roku.

Značnou část uplynulého období jsme strávili přípravou projektů a následného podání žádosti o dotace. Chtěl bych konstatovat, že ve dvou případech se nám toto i přes značné obtíže podařilo naplnit. Projekt revitalizace veřejných prostranství centra obce počítá s investicí 468.000,– Kč, z čehož plnou polovinu (234.000,– Kč) by měla pokrýt dotace ze Zlínského kraje v rámci Podprogramu na podporu obnovy venkova. Cílem projektu je zlepšit stav veřejné zeleně návsi z estetického a funkčního hlediska. Projekt více zobytňuje centrum obce a vytváří vhodný program s přihlédnutím na její potřeby. Estetická stránka projektu se snaží vycházet z tradičních druhů zeleně. Hlavní plochou k revitalizaci je okolí kaple. Je zde navržena reprezentativní kvetoucí výsadba, širší okolí je pojednáno jako venkovská pobytová plocha. Prostor budou spoluvytvářet slivoně a lavice z dřevěných hranolů, které budou zasazeny do svahu a mohou sloužit nejen k posezení, ale i ke hrám. Další část, dosud nevyužívaná plocha nad novým stanovištěm pro kontejnery tříděný odpad (vedle domu čp. 87, poblíž zastávky), ponese náplň klidové zóny pro odpočinek a posezení. Inspirací pro řešení jsou staré venkovské zahrádky, které vždy spoluvytvářely charakter venkovských sídel a v současnosti se z nich vytrácí. Plocha bude opatřena vhodným mobiliářem a osázena rostlinami venkovského charakteru. Tolik velmi stručně k tomuto záměru, který čítá desítky různých typů prací a opatření. Chtěl bych za vyhotovení studie a odborné poradenství poděkovat paní Magdaleně Beníčkové, která se zadání profesionálně zhostila a také paní místostarostce, se kterou jsme jednotlivé aspekty a detaily projektu dolaďovali.

Druhým bodem našeho snažení bylo podat žádost o dotaci Ministerstvu pro místní rozvoj v rámci titulu Podpora obnovy a rozvoje venkova s cílem vybudovat nové dětské hřiště ve sportovním areálu obce, a to na zelené ploše mezi kabinami TJ a letní hospůdkou U komára. Celková výše nákladů je stanovena na 572.693,– Kč, z toho plných 400.000,– Kč by měla pokrýt právě dotace. Příprava projektu byla administrativně velmi náročná a jejím výsledkem je ucelená dokumentace a následný územní souhlas s umístněním herních prvků stavebním úřadem. Projekt počítá s instalací 5,5m vysoké lanové pyramidy, lanové dráhy, tří houpaček, stolu na pingpong a ruských kuželek. Při přípravě projektu významně pomohl pan Ing. Kovařík, který zpracoval nosnou koncepci hřiště a také RNDr. Kašpar, se kterým jsme optimalizovali žádost o dotaci. Za vstřícnost děkuji dětem z MŠ Drslavice, které namalovaly krásné obrázky svých představ hřiště, Ing. Vozárové ze stavebního úřadu za konzultace a konečně panu Petrovi Hrubošovi, který pomohl s vyřízením vyjadřovaček dotčených orgánů. O tom, zda budou naše žádosti uspokojeny či nikoliv budeme uvědomeni v průběhu dubna a května letošního roku.

Komplexní pozemkové úpravy vstoupily do klíčové fáze projednávání nového návrhu s dotčenými vlastníky, které počátkem února v koordinaci s obcí zajišťovala zpracovatelská firma GEOREAL Plzeň. Jednání se účastnila rozhodující většina vlastníků dotčených pozemků, která nové uspořádání odsouhlasila. Toto nás naplňuje optimismem a vytváří předpoklad, že by pozemkové úpravy mohly být vyhlášeny již v druhé polovině letošního roku. Pro obec je zásadní a velmi příznivá skutečnost, že velikost pozemků v našem vlastnictví spolu s pozemky, které nám budou převedeny ze Státního pozemkového úřadu a ÚZSVM dostačoval k vypořádání plánu společných zařízení v plném rozsahu. Firmě GEOREAL i Státnímu pozemkovému úřadu, který od nového roku pověřil k vyřizování KPÚ jiného pracovníka, poskytujeme maximální součinnost, za poslední dva měsíce jsem absolvoval tři několikahodinové pracovní porady. Zbývá samozřejmě ještě dořešit mnoho náležitostí, zatím ale jde vše dle stanoveného časového harmonogramu.

Přistoupil jsem také k rozsáhlé restrukturalizaci webových stránek obce, která se týká jak uživatelského, tak administrativního prostředí aplikace. Za nejvýznamnější změny považuji implementaci bannerů na hlavní stránce, která má za cíl blíže a na první pohled přiblížit novým návštěvníkům seznámení se s obcí a také on-line přístupem k hlášení veřejného rozhlasu. Došlo i k významné reorganizaci levého textového menu a rozpracován mám i nový zdrojový kód vybraných položek, který si klade za cíl zrychlit načítání paketu dat uživatelem webu. Stránky jsem po několika letech přihlásil i do soutěže Zlatý erb, uvidíme, jak v konkurenci ostatních webů obstojí.

Snažili jsme se v rámci možností zajistit co možná nejlepší úklid sněhu z místních komunikací a chodníků, chtěl bych poděkovat všem spoluobčanům, kteří nám v tomto pomáhali a před svými domovy pravidelně čerstvě napadaný sníh odklízeli. Absolvoval jsem také několik důležitých jednání týkajících se jednak zákonného rámce administrativního chodu úřadu a jednak konzultací na téma dotačních možností v novém programovém období čerpání peněz z fondů EU. Před definitivním dokončením je i tři roky trvající projekt naučné stezky „Po hranicích devíti katastrů“, vše by mělo být dořešeno a profinancováno v průběhu jara. U zhotovitele Polyfunkčního domu jsme reklamovali porušené spáry v podlaze haly, k nápravě by v rámci záruky mělo dojít 9.3. Velké množství času mě a hlavně paní účetní zabrala příprava na každoroční, tentokrát třídenní audit hospodaření za rok 2014, který úspěšně proběhl minulý týden. Chtěl bych za odvedenou vzornou práci paní Maleňákové poděkovat.

Ze sportovních akcí, jejichž organizaci jsme zajišťovali nebo se na ní významně podíleli byl turnaj ve stolním tenise dětí v závěru loňského roku a také turnaj sedmi týmů fotbalových přípravek “O pohár starosty obce” v hale Polyfunkčního domu. V předvánočním čase jsme spolu s místní organizací KDU připravili tradiční Zpívání u kapličky a výstavu betlémů. Obě akce navštívilo množství spoluobčanů i lidí z okolí. S přípravou plesů jsme v rámci možností pomohli SDH i TJ Drslavice, oba plesy v Obecním domě považuji za vydařené. Spolupodíleli jsme se i na organizaci tradiční Tříkrálové sbírky, která letos vynesla rekordních 24.000,– Kč, za každoroční péči o hladký průběh děkuji paní Jarmile Orlovské a paní Jitce Mošťkové, poděkování patří I šesti malým koledníkům. Konečně poslední velmi vydařenou akcí byl fašank, do kterého se letos aktivně zapojil i klub drslavských seniorek. Poděkování za organizaci fašanku patří místním hasičům a TV Slovácko za zpracovanou reportáž. Závěrem srdečně všechny přítomné zvu na cestopisné vyprávění “Exotické Filipíny”, kterým nás provede Petr Chvíla a které se uskuteční8. března od 16 hodin v Obecním domě.

V Drslavicích dne 25.2.2015 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce


Další fotogalerií a TV reportáží se

Přidáno: 16. 2. 2015

vracíme k nedělnímu fašankovému veselí.

Přeji hezký slunečný den Mrkající, Rostislav Mihel, Váš starosta

TV reportáž z fašanku po kliknutí ZDE

Fotogalerie pana Františka Maliny


Starosta obce DRSLAVICE svolává

Přidáno: 15. 2. 2015

veřejné zasedání zastupitelstva obce Drslavice, které se bude konat ve středu 25. února 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice

Program jednání :

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu

2. Kontrola usnesení, zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období 17.12.2014 do 25.2.2015

3. Rozpočet obce na rok 2015

4. Zpráva o výsledku inventarizace majetku k 31.12.2014

5. Smlouva o dílo mezi Obcí Drslavice a Bronislav Borský DERO – deratizační práce

6. Diskuze

7. Závěr

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

Rostislav Mihel, starosta obce

V Drslavicích dne 16.2.2015


Bujaré fašankové veselí za jarního

Přidáno: 15. 2. 2015

počasí včera doslova pohltilo celou obec. Na naše poměry nevídaný počet masek (47) vyrazil do každého jejího koutu, aby společně sdíleli radost se svými spoluobčany. Letos poprvé se v hojném počtu zapojily dámy z klubu seniorek přestrojené za dětičky MŠ a pod vedením hodné paní učitelky dodaly celému průvodu patříčný glanc, noblesu a nový, svěží vítr Úžasný. K tanci a poslechu skvěle vyhrávala dechová hudba Kunovjané, která místní maškary provázela již dvacátým šestým rokem. Dozvuky proběhly také tradičně v hospodě, kde se tancovalo do večerních hodin.

Poděkování za organizaci fašanku patří Sboru dobrovolných hasičů, televizní spot natočila i TV Slovácko – odkaz na klip přineseme ihned, jakmile bude k dispozici. Přeložený dětský karneval se bude konat v sobotu 21.2. v Obecním do­mě.

Fotogalerie z fašanku ZDE


28

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK