Aktuálně v naší obci / strana 29

K dnešnímu dni se definitivně podařilo

Přidáno: 12. 2. 2015

dotáhnout a následně podat dvě žádosti o dotace, o kterých jsem předběžně informoval na tomto místě před čtrnácti dny. Dovolte mi tedy nyní, abych poodhalil záměry, které se mimo jiné stávají předmětem našeho zájmu co se týká investic v letošním roce.

Projekt revitalizace veřejných prostranství centra obce počítá s investicí 468.000,– Kč, z čehož plnou polovinu (234.000,– Kč) by měla pokrýt dotace ze Zlínského kraje v rámci Podprogramu na podporu obnovy venkova. Z tohoto typu dotace jsme v minulých letech úspěšně čerpali na kompletní rekonstrukci objektu Obecního domu a věříme, že uspějeme i v letošním roce. Cílem projektu je zlepšit stav veřejné zeleně návsi z estetického a funkčního hlediska. Projekt více zobytňuje centrum obce a vytváří vhodný program s přihlédnutím na její potřeby. Estetická stránka projektu se snaží vycházet z tradičních druhů zeleně.

Hlavní plochou k revitalizaci je okolí kaple. Je zde navržena reprezentativní kvetoucí výsadba, širší okolí je pojednáno jako venkovská pobytová plocha. Prostor budou spoluvytvářet slivoně a lavice z dřevěných hranolů, které budou zasazeny do svahu a mohou sloužit nejen k posezení, ale i ke hrám … viz visualizace :

Okolí kaple ve středu obce - visualizace

Další část, dosud nevyužívaná plocha nad novým stanovištěm pro kontejnery tříděný odpad (vedle domu čp. 87, poblíž zastávky), ponese náplň klidové zóny pro odpočinek a posezení. Inspirací pro řešení jsou staré venkovské zahrádky, které vždy spoluvytvářely charakter venkovských sídel a v současnosti se z nich vytrácí. Plocha bude opatřena vhodným mobiliářem a osázena rostlinami venkovského charakteru. Visualizace zde :

Nová zahrádka v centru obce - visualizace

Tolik velmi stručně k tomuto záměru, který samozřejmě čítá desítky různých typů prací a opatření .. není účelem je zde všechny jmenovat, ale kdo by měl zájem, jsem připravený kohokoliv s podrobnostmi projektu obšírně seznámit. Chtěl bych za vyhotovení studie a odborné poradenství poděkovat paní Magdaleně Beníčkové, která se zadání zhostila profesionálně a s noblesou. Poděkování patří i paní místostarostce, se kterou jsme jednotlivé aspekty a detaily projektu mnohokrát ladili.

Druhým bodem našeho snažení bylo podat žádost o dotaci Ministerstvu pro místní rozvoj v rámci titulu Podpora obnovy a rozvoje venkova s cílem vybudovat nové dětské hřiště ve sportovním areálu obce, a to na zelené ploše mezi kabinami TJ a letní hospůdkou U komára. Celková výše nákladů je stanovena na 572.693,– Kč, z toho plných 400.000,– Kč by měla pokrýt právě dotace. Příprava projektu byla administrativně velmi náročná a jejím výsledkem je ucelená dokumentace a následný územní souhlas s umístněním herních prvků stavebním úřadem. Projekt počítá s instalací 5,5m vysoké lanové pyramidy, lanové dráhy, tří houpaček, stolu na pingpong a ruských kuželek .. viz opět visualizace :

Nové dětské hřiště v areálu TJ - visualizace

Při přípravě projektu významně pomohl pan Ing. Kovařík, který zpracoval nosnou koncepci hřiště a také RNDr. Kašpar, se kterým jsme optimalizovali žádost o dotaci. Kromě výše uvedených pánů bych chtěl za vstřícnost poděkovat dětem z MŠ Drslavice, které namalovaly krásné obrázky svých představ hřiště (bylo použito jako příloha k žádosti o dotaci) a také Ing. Vozárové ze stavebního úřadu za časté konzultace v celém průběhu zpracování. Speciální poděkování pak směřuji k panu Petrovi Hrubošovi, který významně pomohl s vyřízením vyjadřovaček dotčených orgánů, bez kterých by zdárné dokončení podání žádosti nebylo myslitelné.

Držte tedy palce, aby naše žádosti byly uspokojeny .. předběžně bychom měli o výsledku být informováni v dubnu – květnu letošního roku.

S přáním krásného prožití fašankového víkendu

Rostislav Mihel, Váš starosta


Páteční sportovní ples přilákal

Přidáno: 8. 2. 2015

do Obecního domu množství návštěvníků, kteří se za doprovodu skupiny Madison skvěle bavili. Organizátoři z TJ Drslavice opravdu originálním způsobem krásně nazdobili sál a měli připravenu i velmi bohatou tombolu a občerstvení – jejich počin je o to chvályhodnější, že měli vzhledem k předcházejícím projednávání pozemkových úprav právě v sále Obecního domu na přípravu plesu méně času než jindy.

Ples zpestřilo sportovní dvou děvčat vystoupení u tyče, jejichž ekvilibristické kousky vzbudily nadšení napříč všemi účastníky plesu. Sportovcům za pořadatelství plesu patří poděkování, významně tímto počinem přispívají k udržení kulturně – společenského života v obci.

Fotogalerie z plesu ZDE


Komplexní pozemkové úpravy v naší

Přidáno: 1. 2. 2015

obci vstupují zítřejším dnem do další fáze a tou je projednání první varianty návrhu nového uspořádání pozemků. Za tímto účelem každý vlastník dostal pozvánku na příslušné jednání, které budou probíhat na Obecním domě (bývalá škola) ve dnech úterý a středa 3.-4.2. v době od 9:00 – 18:00 a ve čtvrtek 5.2. v době od 9:00 do 16:00 hodin. Pokud Vám termíny nevyhovují, je možné se obrátit přímo na zpracovatelskou firmu GEOREAL Plzeň, konkrétně na pana Ing. Ivana Macho, tel. 373733545, email david.macho@ge­oreal.cz. Můžete také zplnomocnit jinou osobu k tomu, aby Vás na tomto jednání zastupovala.

Účast na tomto jednání je velmi důležitá, proto všem vlastníkům pozemků doporučujeme, aby se ho pokud možno osobně a ve výše uvedeném termínu zúčastnili.

Rostislav Mihel, starosta obce


V těchto týdnech usilovně pracujeme

Přidáno: 30. 1. 2015

na dokumentaci potřebné k podání dvou žádostí o dotace. Oproti minulým rokům se zvýšila administrativní náročnost a podmínky vypsaných dotačních titulů a tak není jasné, zda se nám podaří přichystat do stavu, kdy bude možné žádosti odeslat .. vše je přitom potřebné vyřídit zhruba do poloviny února.

Pokud se to podaří, první žádost poputuje na Zlínský kraj, který letos vypsal Podprogram na podporu a obnovu venkova mimo jiné na komplexní obnovu veřejného prostranství. V rámci něho zpracováváme projekt na revitalizaci veřejné zeleně u kapličky, přilehlé meze nad malým dětským hřištěm a vedlejší parcely přes místní komunikaci ležící nad novým stanovištěm kontejnerů pro tříděný odpad. Projekt je zaměřen jednak na novou výsadbu dřevin a keřů – akcent zde klademe na zachování typicky venkovského rázu středu obce, a také na obnovu a zkapacitnění odpočinkových zón v této lokalitě. Podrobný rozpočet akce budeme mít k dispozici v průběhu příštího týdne.

Další dotační peníze se pokusíme získat z Ministerstva pro místní rozvoj, ze kterého jsme úspěšně čerpali i v loňském roce. Připravujeme projekt na nové dětské hřiště pro větší děti v prostoru sportovního areálu obce vedle asfaltové plochy pro nohejbal. Celkové náklady nepřevýší 570.000,– Kč, žádat budeme o 400.000,– Kč. I letos ale očekáváme obrovský převis poptávky podobných projektů.

Obecně vzato dotační možnosti jsou nyní velmi omezené, protože se dosud nepodařily definitivně nastavit a tudíž ani nastartovat podmínky nového čerpání z fondů EU pro nové období let 2014 – 2020. Zatím to vypadá, že reálné možnosti čerpání těchto peněz bude spíše v rámci mikroregionů a sdružení obcí než jednotlivých obcí jako takových. Vše by mělo být jasné až letos na podzim, první peníze by mohly jít čerpat v příštím roce. Vývoj ohledně eventuelních možností sledujeme.

Krásný zbytek typicky zimního víkendu přeje

Rostislav Mihel, Váš starosta Úžasný


Po zhruba tříleté odmlce jsme

Přidáno: 25. 1. 2015

přihlásili webové stránky Drslavic do každoročně pořádané soutěže Zlatý erb. Neděláme si sice příliš velké ambice, přesto nás zajímá, jak si v hodnocení nezávislými odborníky v konkurenci jiných měst a obcí stojíme. Jistě jste v posledních týdnech zaznamenali grafické i obsahové změny – ty vzhledem k časové náročnosti na jejich implementaci nejsou ještě úpně dokončeny, přesto uvidíme, do jaké míry bude mít faktor modernizace stránek vliv na celkové hodnocení v rámci obcí Zlínského kraje.

Pokud by jste chtěli naše stránky podpořit, můžete tak učinit po kliknutí zde. Předem děkujeme za Vaši podporu.


Po všech stránkách vydařený turnaj

Přidáno: 25. 1. 2015

fotbalových přípravek se odehrál v sobotu v hale Polyfunkčního domu, resp. v celé budově, protože i jeho ostatní prostory sloužily jako zázemí pro jednotlivé týmy. Těch bylo celkově sedm z blízkého i vzdálenějšího okolí a hrálo se systémem každý s každým vždy 10 minut. Každý zápas se vyznačoval nejen fotbalovým umem a  bojovností, ale i početnou diváckou kulisou příznivců fotbalu, kteří si k nám do Polyfunkčního domu našli cestu. Fotbalisté, trenéři i diváci se souběžně mohli občerstvit v hospodě, která byla po celou dobu akce nekuřáckým prostorem a kde její provozovatel nachystal několik typů jídel.

V turnaji zvítězil tým z Hradčovic před chlapci z Prakšic-Pašovic a Bánova. Nejlepším střelcem turnaje se stal Matin Pišoja s taktéž z Hradčovic 13-ti brankami, nejlepším brankářem Tadeáš Chovánek z Drslavic.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na organizaci velmi vydařené akce podíleli, zejména pak panu Romanu Maleňákovi, který měl na ní hlavní podíl.

Fotogalerie z turnaje ZDE


Pozvánka na fitness zumbu a taneční

Přidáno: 13. 1. 2015

kickbox do Drslavic.

Přijďte si zacvičit, zatančit si a pobavit se

Fitness zumba a taneční kickbox

Kdy: v sobotu 24. 1. 2015 v 16:00
Kde: v Obecním domě v Drslavicích
Sebou: vhodnou obuv, láhev pití, dobrou náladu

Lektorka: Marina Cabová
Vstupné: 50,– Kč


Rekordních 24.000,- Kč věnovali štědří

Přidáno: 10. 1. 2015

Tříkráloví koledníci 2015

dárci z Drslavic do pokladniček koledníků tradiční Tříkrálové sbírky. Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že naprostá většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá.

Děkujeme všem, kteří letošní sbírku organizačně zajistili, malým koledníkům a hlavně všem spoluobčanům, kteří na dobročinné účely přispěli.

Rostislav Mihel, Váš starosta


Hned dva plesy v jednom víkendu (akt.)

Přidáno: 10. 1. 2015

proběhly v naší farnosti a rázně tak byla v prvním možném povánočním termínu odstartována plesová sezóna. Nejdříve hasičský ples v místním Obecním domě provázela uvolněná atmosféra umocněná skvělou hudební produkcí skupiny Lálija. Podařilo se zajistit opravdu bohatou tombolu, jejíž losování tak jak už bývá pravidlem nepostrádalo humorné vstupy moderátora Usmívající se.

Zahájení sobotního, tentokrát farního plesu v hradčovském sále patřilo laskavému a také vtipnému slovu pana faráře. Po něm se rozproudila pravá plesová atmosféra za doprovodu výtečné dechové hudby Hradčovjanka. Losování proběhlo po půlnoci ve svižném tempu a 96 cen tak našlo rychle své nové majitele. Ples svou návštěvou poctil také pan senátor Patrik Kunčar.

Organizátoři obou plesů děkují všem dárcům do tomboly a také návštěvníkům, kteří je svou účastí podpořili.

Fotogalerie z plesů ZDE

Fotogalerie z farního plesu ZDE

Farní ples objektivem Dobrého dne s Kurýrem


Připravujeme turnaj přípravek v kopané

Přidáno: 8. 1. 2015

„O pohár starosty obce Drslavice“, který se uskuteční v sobotu 24. ledna 2015 v době od 8:30 do 13:30 v hale Polyfunkčního domu v Drslavicích. Máme předběžně přislíbenu účast sedmi týmů, kromě domácích se představí i chlapci z Újezdce, Havřic, Prakšic a dalších obcí. Kdo z fanoušků fotbalu by měl zájem, může se na malé fotbalisty přijít podívat.

S přáním krásného plesového a tříkrálového víkendu

Rostislav Mihel, Váš starosta Úžasný


29

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK