Aktuálně v naší obci / strana 33

Včerejší ustavující zasedání nového

Přidáno: 3. 11. 2014

Nové zastupitelstvo obce Drslavice

zastupitelstva obce Drslavice zvolilo novým starostou obce pana Rostislava Mihla a místostarostkou obce paní Markétu Bučkovou. Dále pak rozhodlo o tříčlenném složení finančního a kontrolního výboru – předsedou finančního výboru se stal pan Emanuel Chvíla a předsedou kontrolního výboru se stal pan Martin Hruboš. Bližší informace o dalších bodech, které byly předmětem včerejší schůze, se dočtete v usnesení, které bude zveřejněno na úřední desce do konce tohoto týdne.


S pozvolným příchodem zimního období

Přidáno: 31. 10. 2014

obnovujeme kroužek stolního tenisu pro děti všech věkových kategorií a úrovní hry. Na Obecním domě jsou každé pondělí od 16:30 do 18:30 připraveny tři nové stoly, na kterých si děti mohou zdarma zahrát pod vedením Martina Orlovského. Martinovi za příkladné vedení kroužku děkujeme a vy, milí rodiče, neváhejte své děti do Obecního domu poslat, aby si zahráli Usmívající se.


I letošní hody v naší obci byly ve

Přidáno: 26. 10. 2014

znamení nejenom veselí a hojnosti, ale jsou především křesťanským svátkem, který vychází z tradic našich předků. Setkávají se početné rodiny, a přátelská pohostinnost typické slovácké obce patří, spolu s krásným krojem který je naší pýchou, k charakteristickým rysům hodů. Zaplať PánBůh zato, dokud tomu tak bude Usmívající se.

Organizaci měl – za pomoci Obecního úřadu – tentokrát na starosti ročník 1996, a já bych jim chtěl hned na úvod moc poděkovat. Velmi vkusně nazdobený a připravený sál Obecního domu, výborně hrající muzikanti, důstojná tombola – děkujeme všem sponzorům a dárcům – a bohaté občerstvení .. to vše bylo připraveno na návštěvníky páteční zábavy, kteří se skvěle bavili až do pozdních nočních hodin.

Laskavé a hodnotné slovo našeho pana faráře směrem k mladým při nedělní slavnostní mši svaté v hradčovském kostele jakoby předznamenalo bujaré veselí, které hned po obědě následovalo. Za doprovodu cimbálové muziky, obrovským baranem z Lopeníka, který se taktak vlezl do vozíku a obecního auta při převozu Smějící se, ale hlavně s výtečnou náladou se naši mladí vypravili do všech koutů obce podělit se o radost s každým spoluobčanem i návštěvníkem hodů. Od pátku byly ve sportovním areálu připraveny kolotoče, které jsme tentokrát umístnili na asfaltovou plochu z jeho přední části.

Závěrem moje konstatování, že jsem na drslavskou mládež hrdý. Vytvořili po celý víkend a zejména v neděli báječnou atmosféru .. měl jsem možnost mluvit s mnoha návštěvníky nejenom z okolních obcí, ale i ze vzdálenějších koutů – jejich nadšení při návštěvě drslavských hodů bylo velké. To je dle mého přesvědčení ta nejlepší vizitka a důkaz toho, že hody byly, hody budú .. Usmívající se

Krásný vstup do nového týdne přeje Rostislav Mihel, Váš starosta

Fotogalerie z drslavských hodů 2014


Pozvánka na ustavující zasedání

Přidáno: 23. 10. 2014

Pozvánka naustavující zasedání

nově zvoleného Zastupitelstva obce Drslavice

Obecní úřadv souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), v platném znění, Vás zve na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Drslavice, které je svolané dosavadním starostou obce Drslavice v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Obec Drslavice – zasedací místnost Obecního úřadu Drslavice

Doba konání: 3. listopadu 2014 od 18:00 hodin

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích), návrhové komise a zapisovatele

Složení slibu členů zastupitelstva obce

2) Schválení programu

3) Volba starosty a místostarosty

a) určení počtu místostarostů

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

d) volba starosty

e) volba místostarosty

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b) volba předsedy finančního výboru

c) volba předsedy kontrolního výboru

d) volba členů finančního výboru

e) volba členů kontrolního výboru

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

6) Diskuse

7) Závěr

V Drslavicích dne 24.října 2014

dosavadní starosta obce Drslavice: Rostislav Mihel


V průběhu minulého týdne jsme

Přidáno: 12. 10. 2014

provedli předem avizovanou instalaci zábradlí u schodů vedle Obecního domu. Na jeho dvoře pak v následujících dnech dokončíme pokládku zámkové dlažby a dále namontujeme dřevěnou výplň oplocení z části ulice Pastýrňa .. tyto práce chceme provést do hodů.

Ve čtvrtek došlo k přesunu kontejnerů na tříděný odpad pro oblast dolního konce o cca 100 metrů směrem na Hradčovice do „uličky“. Důvodem byl zhoršující se stav příjezdové komunikace do sběrného dvora v jejíž bezprostřední blízkosti byly kontejnery umístněny.

S přáním krásného dne babího léta Rostislav Mihel, Váš starosta Usmívající se


Jak chutná Východní Slovácko

Přidáno: 12. 10. 2014

Nabídka zajímavé knihy

je název kuchařky, která vznikla ze sbírky starých receptů pana Libora Velana z Bystřice pod Lopeníkem. Jsou to poklady našeho kraje tématicky dobarvené krásnými fotkami z našeho jedinečného okolí plného krásné přírody a tradic a autor toto vše doplňujetroškou z historie i současnosti. Kniha je napsána v česko-anglické verzi, má 151 stran, zvýhodněná cena 270,– Kč. Nahlédnout i objednat si ji můžete na Obecním úřadě.


Krásné čtvrté místo jsme obsadili

Přidáno: 30. 9. 2014

Certifikát pro Obec Drslavice

v tradiční soutěži „O keramickou popelnici“ ve třídění odpadů v rámci všech obcí nad 500 obyvatel z celého Zlínského kraje. Slavnostní předávání cen se uskutečnilo včera v reprezentativních prostorách uherskohradišťské Reduty v přátelské a velmi příjemné atmosféře. Certifikát za čtvrté místo převzal starosta obce z rukou náměstka hejtmana Zlínského kraje pana Mařáka.

Ocenění si velmi vážíme – je úspěchem všech spoluobčanů, kteří se na třídění odpadů v naší obci podílejí. V neformální diskuzi s panem Hruškou, obchodním zástupcem společnosti EKOKOM, která tříděný odpad z naší obce odebírá, jsme se shodli na tom, že výsledku výrazně napomohla bezplatná distribuce tašek na tříděný odpad v polovině loňského roku. K tomuto kroku jsme přistoupili jako první obec v rámci celého Zlínského kraje.

Chtěl bych závěrem poděkovat všem spoluobčanům, kteří se na třídění odpadu v Drslavicích jakkoliv podílejí a ty ostatní vyzvat a poprosit, aby se zapojili do našeho společného úsilí v této oblasti.

S přáním hezkého dne Rostislav Mihel, Váš starosta Úžasný

Fotogalerie z předávání cen ZDE


Rekapitulace činnosti OÚ od 17.6.2014

Přidáno: 23. 9. 2014

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás nyní obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od zasedání ZO konaného dne 17.6.2014 do dnešního dne.

Nejdůležitějším úkolem období bylo realizovat a následně zadministrovat projekt celkové rekonstrukce zahrady při Mateřské škole. Zhotovitelem byla společnost Hokr stavby, s.r.o. z Uherského Brodu, která zvítězila ve výběrovém řízeni s nejnižší částkou ve výši 579.971,– Kč, z čehož plných 400.000,– Kč představuje dotace z MMR. Již od počátku byla rekonstrukce zahrady MŠ koncipována z výrazné části jako stavební a až sekundární byl předpoklad doplnění mobiliáře a sadovnických úprav. V rámci stavební části vznikly tři nové dopadové plochy okolo stávajících herních prvků, nový chodník ze zámkové dlažby kolem celé zahrady, betonové oplocení ze západní strany na hranici pozemku se sousedem čp. 16, čelní pohledové oplocení zasahující do západní i východní strany včetně generální opravy základu plotu a rekonstruovala se všechna čtyři schodiště – vstupy do budovy, která byla ve velmi špatném stavu, z toho dvě včetně obkladu – to vše kompletně s dodávkou materiálu i souvisejících prací. Proběhly i rozsáhlé terénní úpravy dotýkající se každého koutu zahrady, došlo k demontáži a odvozu na skládku původních oplocení a chodníku včetně vytrhání starých obrubníků, několik dalších odkopávek, náklad a přemístění výkopků a dalšího přesunu staveništních hmot. Co se týká prvků mobiliáře, tak zde bylo dodáno 8 ks laviček včetně zakotvení, dvě pružinové houpačky, dvě certifikované fotbalové minibranky, kreslící dvojtabule a skluzavka – tobogán. Zbývá osadit keře a dřeviny – tuto činnost provedeme svépomocí v říjnu, protože práce tohoto typu nebyla v projektu vůbec rozpočtována.

Hlavním problémem, se kterým jsme se potýkali prakticky po celou dobu realizace, bylo počasí. Velmi častý a mnohdy vydatný déšť nám neumožňoval provést terénní úpravy tak jak bychom si představovali. Sekundárním problémem pak byl značně napjatý finanční rozpočet – je potřebné si uvědomit, že při zachování vysoutěžené ceny byly navíc opraveny – tak jak jsem již zmiňoval – i všechny čtyři venkovní schodiště. S pověřeným stavbyvedoucím jsem proto nesčetněkrát procházel položkový rozpočet, výsledkem čehož byla dohoda ohledně dokončení prací. Ta spočívala v tom, že s tímto vypomůžou v posledních 14 dnech pracovníci obce. Potěšením pro mě byla zejména společná sobotní brigáda dobrovolníků, kterým i z tohoto místa ještě jednou děkuji. I přes výše uvedené komplikace v závěru tohoto bloku sděluji, že stávající stav zahrady splňuje moje předpoklady, se kterými jsem do projektu vstupoval. Ještě dodám, že včera jsme odeslali na MMR veškeré dokumenty potřebné k proplacení dotace, pevně věříme, že se tak stane v dohledné době.

Naopak zcela bez komplikací proběhlo restaurování křížku panem Kopčilem z Bílovic, který jej poté osadil na námi připravený betonový základ. Křížek z 19. století je po opravě nádherný a má ambici se stát dominantou vnějšího okolí obce. Na základě dodání veškerých podkladů minulý týden proběhla kontrola projektu z kulturního odboru Zlínského kraje. Neshledala žádné pochybení, proto dotaci ve výši 35.800,– Kč očekáváme v horizontu týdnů. Sekundárním efektem bylo zpevnění rozbité cesty vedoucí ke křížku, práce jsme provedli svépomocí, frézovanou drť jsme získali zadarmo.

Generální rekonstrukcí v červenci prošly také schody vedle Obecního domu. Ty byly dlouhodobě v havarijním stavu, proto jsme zejména z bezpečnostních důvodů přistoupili k jejich opravě. Rekonstrukci provedla stavební firma Hauerland Nivnice, které za kvalitně odvedenou práci děkujeme. Do výroby jsme zadali i zábradlí, které instalujeme po celé délce schodů. Na základě četných připomínek spoluobčanů jsme vyčlenili a upravili novou plochu obecního pozemku ve středu obce, která leží v bezprostřední blízkosti původního stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. Problém spočíval v tom, že kontejnery zasahovaly do křižovatky a bránily výhledu řidičům projíždějících vozidel. Novou plochu jsme vybudovali svépomocí za minimálních nákladů .. jediným nákladem byla úhrada prací za odbagrování části svahu, obrubníky a dlažbu jsme použili ze starších zásob. Okolí Obecního domu tak postupně mění svůj vzhled, k dokončení oplocení a dodláždění plochy z části Pastýrňa se vrátíme v říjnu. Podobnou plochu pro kontejnery na tříděný odpad připravujeme i v uličce vedle nové trafostanice, kde hodláme přesunout kontejnery pro dolní konec od Obecního úřadu. Důvodem je zhoršující se stav příjezdové komunikace do sběrného dvora, proto pro průjezd využijeme místo po kontejnerech. Je však nepochybné, že oprava této komunikace bude muset být předmětem úvah zastupitelstva obce hned na počátku nového období.

Na internetových stránkách obce jsme zveřejnili nový digitální povodňový plán obce Drslavice, který byl zpracován z poskytnuté dotace v rámci mikroregionu Dolní Poolšaví a který zastupitelstvo obce schválilo na svém předposledním zasedání. Naleznete zde vyčerpávající informace týkající se této problematiky. Vzhledem ke skutečnosti, že máme v naší obci s povodněmi neblahé zkušenosti, dal bych každému spoluobčanovi ke zvážení se s tímto materiálem seznámit. Taktéž jsme na těchto stránkách kompletně zveřejnili nový územní plán obce Drslavice. Poslední novinkou v oblasti informačních technologií je spuštění facebookových stránek obce, který chápeme jako nový zpravodajský kanál pro zejména mladší spoluobčany. Za realizaci velmi děkuji paní zastupitelce Markétě Bučkové. Pro zajímavost ještě dodám, že za poslední 4 roky navštívilo internetové stránky obce přes 192.000 unikátních návštěvníků.

V rámci veřejně prospěšných prací se nám podařilo pro dva pracovníky prodloužit smlouvy o dotaci s úřadem práce až do 31.3.2015, což představuje úhrnnou částku na jejich mzdy ve výši 120.000,– Kč. Dále máme zažádáno o dotaci na dvě pracovnice, které by podobně jako vloni zajišťovali provoz a úklid společných prostor v Polyfunkčním domě. Zde jsme zahájili zápis uživatelů pro zimní sezonu s přednostním právem pro občany z Drslavic, aktuální obsazenost je cca 60% z loňského stavu, jsem si ale jistý tím, že zejména v průběhu října dojde ke 100% naplnění kapacity.

Příjemnou zprávou je přidání nového autobusového spoje ve směru Uh. Hradiště – Uherský Brod, který bude počínaje 14.12.2014 zas­tavovat v ranním čase 8:43 na zastávce Drslavicích. Byly tak částečně vyslyšeny prosby nejenom moje, ale i kolegů z Hradčovic a Veletin o zlepšení dopravní obslužnosti v dopoledních hodinách. Další dobrou zprávu pro obec se dozvím 30.9. .. bylo nám mailem oznámeno, že jsme se umístnili na předním místě v soutěži tříděného odpadu v rámci všech obcí Zlínského kraje. O detailech budu samozřejmě informovat.

Z kulturních akcí bych chtěl zmínit charitativní akci Společně s radostí na podporu onkologicky nemocným dětem. Nedělní program zahájilo slavnostní požehnání kříže směrem na Prakšice. Zde se konala finanční sbírka určená pro Nadaci Na kole dětem pana Josefa Zimovčáka, vybralo se úctyhodných 11.014,– Kč. Mezizastávkou poté byla zahrada MŠ Drslavice, hlavní část programu se od 15:30 odehrála ve sportovním areálu TJ Drslavice s programem cíleným především pro děti. K dispozici byl skákací hrad, malování na obličej, jízda na koni a hlavně pak závod na kole pro tři věkové kategorie dětí pod názvem „O pohár Josefa Zimovčáka“. Závodu se účastnilo 53 dětí z Drslavic a blízkého okolí a všechny získaly drobné dárky dílem od pana Zimovčáka a dílem od Obce Drslavice. Návštěvníci měli také možnost opéct si na táborovém ohni špekáčky, k poslechu hrála skupina SYSTEM a odpoledne zpestřilo defilé dospělých a dětí v dobovém oblečení na historických kolech, to vše za přítomnosti TV Slovácko. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 4.386,– Kč, celkový výtěžek pro nadaci Na kole dětem činil 15.400,– Kč, děkujeme všem dárcům. Chtěl bych dále poděkovat dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizaci vydařeného odpoledne.

Tématem letošního ročníku slavností vína v Uherském Hradišti bylo počasí, předpovědi byly po celý týden špatné. I sobotní ráno bylo deštivé a tato skutečnost měla vliv na počty krojovaných reprezentující jednotlivé obce. Krojovaných z Drslavic bylo 10, což vzhledem k výše uvedeným okolnostem byl ještě slušný počet. Těsně po zahájení průvodu přestalo pršet a k radosti všech znovu začalo až po sedmnácté hodině odpolední. Atmosféra byla jako vždy vynikající, stejně jako tradiční zabíjačka drslavských hasičů – děkujeme aktivním členům SDH za vynikající stopu, kterou každoročně po sobě na slavnostech v podobě gastronomických specialit zanechávají. Pestrý program v rámci mikroregionu Dolní Poolšaví shlédlo velké množství návštěvníků. Chtěl bych poděkovat všem, kteří na letošní slavnosti do Uherského Hradiště zavítali.

Na konci volebního období mě dovolte poděkovat všem zaměstnancům Obecního úřadu Drslavice za jejich čtyřleté úsilí ve prospěch obce. Zvláště bych chtěl ocenit práci paní Zdeňky Maleňákové, pana Josefa Huňky a pana Jaroslava Kadlčka, kteří mnohdy nad rámec svých běžných povinností vykonali mnoho dobrého pro obec. Poděkování za rozvoj obce rozhodně patří celému zastupitelstvu obce, zaměstnancům Mateřské školy, zástupcům spolků a sdružení zde působících a všem spoluobčanům, kterým kvalita života v obci není lhostejná a přikládají ruku k dílu. Chtěl bych závěrem zdůraznit, že dotažené projekty tohoto volebního období nevnímám jako úspěch starosty, ale společný úspěch nás všech.

Dne 23.9.2014 zpracoval Rostislav Mihel, starosta


Poslední ohlédnutí za programem

Přidáno: 16. 9. 2014

letošních Slavností vína v Uherském Hradišti přinášíme ve třech fotogaleriích níže Usmívající se.

Fotogalerie Rostislava Pijáčka

Fotogalerie Dobrého dne s Kurýrem

Fotogalerie s akcentem na účast obce Drslavice


Přinášíme odkaz na páteční zahajovací

Přidáno: 15. 9. 2014

pořad Slavností vína, který se původně měl konat na Masarykově náměstí, avšak kvůli počasí byl přesunut do Klubu kultury. Choreografii programu má vždy na starosti jeden z mikroregionů, letos tato milá povinnost padla na Východní Slovácko (Vlčnov, Nivnice, Bánov, Korytná, Suchá Loz a Bystřice pod Lopeníkem) a dle mého soudu přímého účastníka se této role zhostili přímo náramně. 55-i minutový pořad má dynamiku, spád a hlavně je protkán charakteristickým a laskavým humorem pro tuto oblast .. ostatně posuďte sami, rozhodně to stojí zato !

S přáním hezkého dne Rostislav Mihel, Váš starosta Úžasný

Zahajovací pořad letošních Slavností vína po kliknutí ZDE.


33

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK