Aktuálně v naší obci / strana 34

Starosta obce DRSLAVICE svolává

Přidáno: 14. 9. 2014

veřejné zasedání zastupitelstva obce Drslavice, které se bude konat v úterý 23. září 2014 v 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice

Program jednání :

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2. Kontrola usnesení, zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období 17.6.2014 – 23.9.2014

3. Aktualizace Programu rozvoje obce Drslavice 2013 – 2020

4. Investiční projekt rozvoje sportovního areálu TJ Drslavice

5. Ohlédnutí se za činností zastupitelstva obce Drslavice v tomto volebním období

6. Diskuze

7. Usnesení, závěr

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

Rostislav Mihel, starosta obce

V Drslavicích dne 15.9.2014

Vyvěšeno dne: 15.9.2014

Sejmuto dne:


Tématem letošního ročníku slavností

Přidáno: 14. 9. 2014

Slavnosti vína 2014

vína v Uherském Hradišti bylo počasí – nebylo se čemu divit, protože předpovědi byly po celý týden velmi špatné. I sobotní ráno, kdy se měli účastníci chystat do krojů, bylo deštivé a tato skutečnost měla vliv na počty krojovaných reprezentující jednotlivé obce. Krojovaných z Drslavic bylo 10 (na fotografii chybí Bára Šobáňová, která šla v průvodu s Veleťánkem), což vzhledem k výše uvedeným okolnostem byl ještě slušný počet .. účastníci z některých jiných obcí se dali spočítat na prstech jedné ruky, některé se pak nezúčastnily vůbec.

Těsně po zahájení průvodu přestalo pršet a k radosti všech znovu začalo až po sedmnácté hodině odpolední. Atmosféra byla jako vždy vynikající, stejně jako tradiční zabíjačka drslavských hasičů – moc děkujeme aktivním členům SDH za vynikající stopu, kterou každoročně po sobě na slavnostech v podobě gastronomických specialit zanechávají.

Pestrý program v rámci mikroregionu Dolní Poolšaví shlédlo velké množství návštěvníků, kteří museli z Hradiště odjíždět spokojeni. Poděkování patří všem návštěvníkům z Drslavic, to hlavní však těm krojovaným, které neodradila od účasti ani nepřízeň počasí. Jsme za to moc rádi Usmívající se.

Fotogalerie ze slavností vína ZDE

Fotogalerie objektivem MF Dnes ZDE

Blog starosty k tématu slavností vína ZDE


TV reportáž z nedělní charitativní akce

Přidáno: 10. 9. 2014

„Společně s radostí“ od dnešního dne ve svém regionálním zpravodajství vysílá TV Slovácko. Můžete ji shlédnout i na internetu po KLIKNUTÍ ZDE.

TV Slovácko děkujeme za spolupráci spočívající v prezentaci Drslavic. Do konce roku se pak můžete těšit ještě na další dvě reportáže z naší obce v návaznosti na smluvní podmínky, které má tato televize s Mikroregionem Dolní Poolšaví. O podrobnostech Vás budeme včas informovat.


V souvislosti s předáním zrekonstruované

Přidáno: 8. 9. 2014

zahrady MŠ od zhotovitele společnosti HOKR zpět obci Drslavice bych si dovolil podrobně zrekapitulovat, co všechno bylo předmětem díla v celkovém objemu 579.971,– Kč (z toho 400.000,– Kč dotace a 179.971,– Kč z rozpočtu obce). Tato cena nebyla překročena, je konečná a v souladu se schváleným rozpočtovým rámcem pro tuto investiční akci.

Již od počátku byla rekonstrukce zahrady MŠ, dle připraveného projektu Ing. Konigem z roku 2012 a dílčím způsobem přepracovaném v roce letošním, koncipována z výrazné části jako stavební (cca 75% rozpočtu, proto jsme oslovili několik stavebních firem pro realizaci a nikoliv dodavatelů herních prvků) a až sekundární byl předpoklad doplnění mobiliáře (cca 22% rozpočtu) a sadovnických úprav (cca 3% rozpočtu). Prvořadým faktorem pro to, že jsme se rozhodli projekt realizovat, bylo významné zvýšení bezpečnosti dětí při pohybu na zahradě a při vstupu do budovy MŠ, druhořadým kritériem pak byl stav zahrady vycházející ze situace před a také po výstavbě nového Polyfunkčního domu v těsném sousedství zahrady.

V rámci stavební části vznikly tři nové dopadové plochy okolo stávajících herních prvků, nový chodník ze zámkové dlažby kolem celé zahrady, betonové oplocení ze západní strany na hranici pozemku se sousedem čp. 16, čelní pohledové oplocení zasahující do západní i východní strany včetně generální opravy základu plotu a rekonstruovala se všechna čtyři schodiště – vstupy do budovy, která byla ve velmi špatném stavu, z toho dvě včetně obkladu – to vše kompletně s dodávkou materiálu i souvisejících prací. Proběhly i rozsáhlé terénní úpravy dotýkající se každého koutu zahrady, došlo k demontáži a odvozu na skládku původních oplocení a původního chodníku včetně vytrhání starých obrubníků, několik dalších odkopávek, náklad a přemístnění výkopků a dalšího přesunu staveništních hmot.

Co se týká prvků mobiliáře, tak zde bylo dodáno 8 ks laviček včetně zakotvení, dvě pružinové houpačky, dvě certifikované fotbalové minibranky, kreslící dvojtabule a skluzavka – tobogán. Kromě minibranek, které jsou volně stojící a tobogánu, který bude ukotven příští týden kvůli dodatečné výrobě nášlapné rampy se zábradlím z bezpečnostních důvodů, byly všechny prvky mobiláře osazeny na určené místo. Zbývá tedy osadit keře a dřeviny – tuto činnost provedeme svépomocí v říjnu, protože práce tohoto typu nebyla v projektu vůbec rozpočtována.

Chtěl bych závěrem připomenout, že cena vypočtená projektantem se kterou jsme šli do veřejné soutěže činila 1.020.729,– Kč, vysoutěžená cena realizace je 579.971,– Kč a představuje tak oproti ní cca 43% úsporu.

S přáním hezkého slunného dne Rostislav Mihel, Váš starosta


Společně s radostí - tak jsme nazvali

Přidáno: 7. 9. 2014

nový kulturně sportovní program s charitativním podtextem pro všechny generace, který se uskutečnil včera odpoledne v různých částech obce. Spojili jsme v něm několik zdánlivě nesouvisejících prvků, ale to vše s jasným cílem : podpořit mezigenerační pospolitost v obci, jejího blízkého okolí a přispět na dobrou věc. To dle Vašich prvních pozitivních ohlasů a také našeho mínění se podařilo naplnit měrou vrchovatou.

Akci samotné předcházela sobotní brigáda na zahradě MŠ. Z důvodu nepříznivého počasí posledních týdnů a tím pádem i nemožnosti udělat prakticky po celý srpen jakékoliv finální terénní úpravy jsme se rozhodli tyto práce dokončit svépomocí. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se sobotní brigády zúčastnili, vážím si Vaší pomoci. Dalším sekundárním jevem byla oprava rozbité komunikace od čp. 203 až po nový křížek. Materiál i dopravu na tuto vysprávku se nám podařilo zajistit zdarma bez dopadu na rozpočet obce, poděkování za pomoc v této věci patří autodopravě pana Broniskava Sedláčka.

Nedělní program zahájilo úderem čtrnácté hodiny slavnostní požehnání kříže směrem na Prakšice. Tohoto krásného aktu se zúčastnilo opravdu velké množství návštěvníků. Požehnání doprovázené modlitbami a laskavým slovem se ujal pan farář Zdeněk Gerhard Klimeš. V závěru s krátkým projevem vystoupil starosta obce, jeho text naleznete na konci této novinky. Po dobu požehnání se konala finanční sbírka určená pro Nadaci Na kole dětem pana Josefa Zimovčáka, vybralo se úctyhodných 11.014,– Kč, ještě jednou i z tohoto místa Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli.

Mezizastávkou po ukončení požehnání byla právě zrekonstruovaná zahrada MŠ Drslavice, kde všichni návštěvníci mohli zdarma ochutnat zmrzlinu a zahradu si v klidu prohlédnout. Zde poslední drobné úpravy proběhnou tento týden a dílo bude dokončeno v průběhu října výsadbou okrasných keřů a dřevin. Za realizaci rekonstrukce bych chtěl poděkovat společnosti HOKR z Uherského Brodu, která udělala kus poctivé práce ve prospěch a bezpečnost všech dětí.

Hlavní část programu se od 15:30 odehrála ve sportovním areálu TJ Drslavice s programem cíleným především pro děti. K dispozici byl skákací hrad, malování na obličej, jízda na koni a hlavně pak závod na kole pro tři věkové kategorie dětí pod názvem „O pohár Josefa Zimovčáka“. Závodu se účastnilo neuvěřitelných 53 dětí z Drslavic a blízkého okolí a všechny získaly drobné dárky dílem od pana Zimovčáka a dílem od Obce Drslavice. Ocenění pak převzali nejen první tři závodníci z každé kategorie, ale i dvě nejmladší účastnice závodu, kterým jsou pouhé dva roky Usmívající se. Jsme upřímně nadšení zájmem dětí o sport a pohyb obecně – jsme přesvědčeni, že právě tyto činnosti jsou tou správnou alternativou k pohodlnějším způsobům trávení volného času. Návštěvníci měli také možnost opéct si na táborovém ohni špekáčky, které darem věnoval pan Josef Zimovčák. K poslechu hrála skupina SYSTEM a odpoledne zpestřilo nádherné defilé dospělých a dětí v dobovém oblečení na historických kolech, to vše za přítomnosti TV Slovácko, která spot z akce bude vysílat od tohoto čvrtku (ještě upřesníme). Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 4.386,– Kč, děkujeme všem dárcům. Občerstvení zajistila hospůdka U Komára, zvláště Petru Hrubošovi děkujeme za vstřícnost směrem k obci. Chtěl bych dále moc poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci velmi vydařeného odpoledne.

V úplném závěru starosta obce předal panu Zimovčákovi celkový výtěžek ve výši 15.400,– Kč, který je beze zbytku určen na rehabilitaci a léčbu dětí nemocných rakovinou. Chtěl bych panu Zimovčákovi poděkovat za jeho charitativní úsilí, za rozvoj spolupráce mezi nadací a naší obcí a přeji mu vše dobré. Vzhledem ke skutečnosti, že obec Drslavice měla zajištěny další sponzory (taktéž děkujeme), nebude částka, kterou jsme na zajištění akce vynaložili, přesahovat 5.000,– Kč. To dle mého hlubokého přesvědčení za vzájemnou sounáležitost a radost rozhodně stojí.

S přáním úspěšného vstupu do nového pracovního týdne

Rostislav Mihel, Váš starosta Mrkající

Fotogalerie z akce ZDE

Proslov starosty obce při příležitosti slavnostního požehnání křížku :

Vážený Otče Zdeňku, drazí spoluobčané, milí hosté,

o kříži, u kterého jsme se dnes slavnostně sešli, víme jenom to, že byl součástí historie obce Lukov u Zlína. Neznáme žádné motivy a pohnutky, které někdy v 19. století vedly jeho zhotovitele k tomuto ztvárnění. Ten hlavní se ale přece jenom nabízí – je jím pevný křesťanský základ a víra v Pána Boha. Nechť je tato skutečnost poselstvím nejenom pro každého z nás, ale i pro příští generace občanů Drslavic, které bude tento posvěcený kříž od dnešního dne provázet.

Chtěl bych z tohoto místa poděkovat panu Milanu Matyášovi za to, že se zasloužil o získání této památky a následně jej darem věnoval obci Drslavice, Zlínskému kraji za poskytnutí dotace ve výši 35.800,– Kč na jeho restaurování, panu Tomáši Kopčilovi za brilantní práci při obnově kříže a Vám Otče Zdeňku za dnešní požehnání, neboť bez duchovního rozměru by zde stojící křížek byl pouze kusem, byť krásného, ale pořád jenom kamene. Jménem pana Josefa Zimovčáka děkuji Vám všem za to, že jste finančním darem při požehnání přispěli nadaci Na kole dětem. Výtěžek bude použit na léčbu onkologicky nemocných dětí – Pán Bůh zaplať.

Závěrem Vás zvu na drobné občerstvení, následně na prohlídku nově zrekonstruované zahrady při Mateřské škole Drslavice a konečně i do sportovního areálu TJ Drslavice, kde od 15:30 proběhne pestrý program pro děti i dospělé.

Děkuji Vám za pozornost.


Tento týden jsme spustili facebookové

Přidáno: 3. 9. 2014

stránky obce, které hodláme pojmout jako nový informační kanál směrem od Obecního úřadu k občanovi. Reagujeme tím na poptávku zejména mladších spoluobčanů, kteří s facebookem každodenně uživatelsky pracují.

Facebookovou stránku obce Drslavice naleznete ZDE


Loučení s prázdninami na Pepčíně

Přidáno: 31. 8. 2014

proběhlo včera v poklidné a přátelské atmosféře všech zúčastněných. Akci zpestřil oddíl historického šermu z Uherského Brodu, který spolu s tamním Domem dětí a mládeže připravil pro děti spoustu her a soutěží. Občerstvení tradičně zajistil pan Petr Hruboš, kterému za jeho vstřícnost patří poděkování. Jsme rádi, že počasí dovolilo setkání uskutečnit – cestu na Pepčín si našlo mnoho příznivců této tradiční akce.

Všem dětem přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku !

Fotogalerie k akci ZDE


S blížícím se termínem Slavností vína

Přidáno: 26. 8. 2014

v Uherském Hradišti (konají se ve dnech 13.-14.9.2014) přinášíme ucelený přehled informací v návaznosti na účast krojovaných z Drslavic.

Na základě požadavků mikroregionů Bílé Karpaty a Východní Slovácko se organizátor slavností, Město Uherské Hradiště, rozhodl přeskupit pořadí jednotlivých mikroregionů v sobotním průvodu. Důsledkem těchto změn je skutečnost, že náš mikroregion Dolní Poolšaví je řazen až jako úplně poslední (viz schéma průvodu v příloze). Správní rada našeho mikroregionu proto, aby maximálně zkrátila čekací dobu před tím než průvod vyjde, rozhodla posunout odjezd autobusu na co možná nejpozdější dobu tak, abychom k zimnímu stadionu do Uherského Hradiště (zde se řadíme do průvodu) přijeli až k deváté hodině dopolední. Přesný termín odjezdu autobusu ještě nebyl stanoven – ihned jakmile tato informace bude k dispozici, tak ji zveřejníme na hlavní internetové stránce obce i veřejným rozhlasem.

Z důvodu motivace zejména mladších krojovaných zastupitelstvo obce Drslavice rozhodlo o příspěvku za účast krojovaného v průvodě. Tento finanční příspěvek je stanoven na 500,– Kč za osobu pro všechny krojované účastníky v průvodu mladších 25 let. Příspěvek bude vyplacen v týdnu po slavnostech vína v kanceláři obecního úřadu.

Níže pak přinášíme kulturní program našeho mikroregionu, který proběhne tradičně v prostorách parku před Obchodní akademií a je podobně jako minulé roky pestrý. Letos jsme upustili od vystoupení krojových chas obcí mikroregionu především z důvodu, že nebylo časově možné zajistit doprovod cimbálové muziky. Přesto věřím, že každý návštěvník si „to svoje“ v programu najde a přijede nás do Uherského Hradiště podpořit.

Drslavice budou mít své tradiční zastoupení v podobě hasičů, kteří tak jako každoročně budou připravovat zabíjačkové speciality – tímto Vás srdečně zvou k jejich ochutnávce.

Chtěl bych závěrem poprosit a pozvat do krojovaného průvodu všechny příznivce tohoto folklorního svátku a pevně věřím, že i v letošním roce bude zastopení krojovaných z Drslavic důstojné. Pokud by jste měli v souvislosti se slavnostmi jakékoliv dotazy nebo náměty, neváhejte mě kontaktovat.

S přáním hezkého dne Rostislav Mihel, Váš starosta

Program prezentace Mikroregionu Dolní Poolšaví na Slavnostech vína

sobota 13. září – park před obchodní akademií

10.00 – 11.45 CM Kunovjané

11.45 MS Kunovice

12.00 Vítají Vás starostové obcí Mikroregionu Dolní Poolšaví– průvodní slovo

12.05 – 13.35 „Děcka, poďte si hrát“ (blok dětských souborů – hry a tance dětí z Dolního Poolšaví)

12.05 Podolské Frišky + děti +CM Lintava

12.15 Malý Handrláček + CM Lintava

12.25 Kunovjánek + CM Kunovjánku

12.35 DFS Veleťánek + CM Vinár

12.45 DFS Veleťánek + CM Vinár

12.55 DFS Veleťánek + CM Vinár

13.05 CM Lintavěnka

13.15 Děcka z Kunovic + CM Šefranica

13.25 – 13.50 „Tak sa u nás zpívá aj tancuje“

13.25 FS Lintava

13.35 FH Handrlák

13.45 – 14.20 Ve jménu UNESCO – Jízda králů, verbuňk

Handrlák FSPT + Radovan Siman (12 min)

Handrláček – na krála, matičko na krála (13 min)

Věneček – o koních (5 minut )

Verbíři – Petr Polách, Radovan Siman, Petr Oulehla

14.20 – 15.20 Koncert DH Hradčovjanka

15.20 – 16.00 „Tak sa u nás zpívá“

15.20 Tetičky Kunovice

15.30 MPS Podolí

15.40 ŽPS Kunovice

15.50 MPS Hradčovice

16.00 ukončení


V minulých dnech jsme přistoupili

Přidáno: 25. 8. 2014

Interiér kapličky po vymalování

k vymalování interiéru dolní kapličky .. stávající výmalba již nepůsobila důstojně a zejména zvýšená vlhkost se podepsala na tomto nedobrém stavu. Po pečlivém výběru jsme zakoupili kvalitní barvy v celkové hodnotě 1.446,– Kč, prací se ujal pan Stanislav Vrága, čp. 33, kterému za jeho odbornou a bezúplatně provedenou práci velmi děkujeme, vážíme si této pomoci. Děkujeme i všem spoluobčanům dolního konce, kteří jakýmkoliv způsobem ke zdárnému průběhu prací přispěli. V blízké budoucnosti pak zvažujeme i opravu venkovní fasády kapličky, i zde zub času postupně zanechává své stopy.

Co nám ale dělá starosti je extrémně špatné počasí, v důsledku čehož práce v zahradě MŠ prakticky stojí Zamračený nezbývá tak než doufat, že příští týden vysvitne sluníčko a my alespoň základní rozsah činností zdárně a v termínu dokončíme ..


Firma HOKR Uherský Brod postupně

Přidáno: 17. 8. 2014

dokončuje práce na rekonstrukci zahrady MŠ. Veškeré činnosti komplikuje proměnlivé počasí posledních týdnů, přesto se jeví, že vše bude hotovo dle plánu, tedy do 31.8.2014. V sou­vislosti s dnešním zahájením provozu Mateřské školy bych si dovolil všechny poprosit, aby v místech staveniště dbali zvýšené opatrnosti. Děkuji za pochopení, s přáním úspěšného vstupu do nového pracovního týdne

Rostislav Mihel, Váš starosta Úžasný


34

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK