Aktuálně v naší obci / strana 34

Dnes jsme spolu s panem starostou

Přidáno: 22. 7. 2014

Dárky k narozeninám

z Hradčovic navštívili bývalého pana faráře naší farnosti Otce Antonína Kupku při příležitosti jeho významného životního jubilea. Jménem občanů Drslavic jsem otci Antonínovi popřál pevné zdraví, spokojenost a Boží požehnání. Pan farář Kupka všechny srdečně pozdravuje a vzkazuje, že na působení v naší farnosti rád vzpomíná. Otec Antonín, který nyní bydlí v Kroměříži a dle svých slov často navštěvuje svatý Hostýn a také Zlín, se živě zajímal o dění v naší obci.

Vážený Otče Kupko, přejeme Vám i touto cestou vše dobré !

Rostislav Mihel, starosta


Na základě četných připomínek a námětů

Přidáno: 17. 7. 2014

Nová plocha pro kontejnery

spoluobčanů jsme vyčlenili a upravili novou plochu obecního pozemku ve středu obce, která leží v bezprostřední blízkosti původního stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. Problém spočíval v tom, že kontejnery svým umístněním zasahovaly do křižovatky a částečně bránily výhledu řidičům projíždějících vozidel. Novou plochu jsme vybudovali svépomocí za minimálních nákladů .. jediným nákladem vlastně byla úhrada prací za odbagrování části svahu, obrubníky a dlažbu jsme použili ze starších zásob. Okolí Obecního domu tak postupně mění svůj vzhled, k dokončení oplocení z části Pastýrňa se vrátíme po dokončení prací na rekonstrukci zahrady MŠ .. a také mohu prozradit, že v této lokalitě chystáme jedno velké překvapení, které realizujeme v podzimních měsících.

S přáním krásného letního víkendu ÚžasnýÚžasný

Rostislav Mihel, Váš starosta


Generální rekonstrukcí v minulých

Přidáno: 14. 7. 2014

Rekonstruované schody u Obecního domu

dnech prošly také schody vedle Obecního domu. Ty byly již dlouhodobě v havarijním stavu, proto jsme zejména z bezpečnostních důvodů přistoupili k jejich opravě. Rekonstrukci provedla stavební firma Hauerland Nivnice, za opravu zaplatíme něco přes 20.000,– Kč, částka k úhradě bude ještě upřesněna. Do výroby jsme zadali také zábradlí, které instalujeme po celé délce schodů.

Firmě Hauerland za výborně odvedenou práci děkujeme.


Demontáží starého chodníku začaly

Přidáno: 13. 7. 2014

Demontáž chodníku v zahradě MŠ

dnešním dnem práce v zahradě MŠ, jejichž zhotovitelem je firma HOKR z Uherského Brodu a které v konečném důsledku povedou k její celkové rekonstrukci dle projektu schváleného stavebním úřadem. Starou dlažbu, kterou od minulého týdne odstraňují pracovníci obce, použijeme na vydláždění nových ploch pro kontejnery na tříděný odpad.


Do levého menu jsme přidali položku

Přidáno: 9. 7. 2014

povodňový plán obce Drslavice, který jsme nově zpracovali na základě poskytnuté dotace v rámci mikroregionu Dolní Poolšaví a který zastupitelstvo obce schválilo na svém posledním zasedání. Naleznete zde vyčerpávající informace týkající se této problematiky. Vzhledem ke skutečnosti, že máme v naší obci s povodněmi – ať už bleskovými nebo těmi na Olšavě – neblahé zkušenosti, dal bych každému spoluobčanovi k laskavému zvážení se s tímto obsáhlým materiálem seznámit.


Dnes jsme uzavřeli smlouvu o dílo

Přidáno: 6. 7. 2014

s vítězem výběrového řízení na rekonstrukci zahrady MŠ Drslavice firmou HOKR stavby, s.r.o. z Uherského Brodu. K předání staveniště dojde tuto středu, práce by měly být dokončeny do 31.8.2014. Celková hodnota díla představuje částku 579.971,– Kč, z čehož 400.000,– tvoří dotace.

Firmě HOKR budeme po celou dobu stavby poskytovat maximální součinnost.


Devět předškoláčků se včera loučilo

Přidáno: 25. 6. 2014

Předškoláci z Drslavic 2014

s naší mateřskou školou a je potřeba podotknout, že takto silný ročník u nás dlouho nepamatujeme. Sedm chlapců a dvě děvčata přítomným rodičům a hostům pod vedením paní ředitelky postupně předvedly, co se ve školce naučily za pomoci skřítka Školkovníčka. Následovalo pasování na školáčky a poté pan ředitel ZŠ Hradčovice a starosta obce popřáli dětem a jejich rodičům krásné léto a hodně úspěchů v nadcházejícím školním roce. Závěrem děti dostaly drobné praktické dárky do školy a hračky.

Chtěl bych i touto cestou paní ředitelce MŠ a celému kolektivu pracovníků školky poděkovat nejen za přípravu tohoto hezkého rozloučení, ale především za péči a starost, se kterou každodenně k našim dětem přistupovaly po celý uplynulý školní rok 2013–14.

Rostislav Mihel, starosta


Zveřejňujeme nový územní plán obce,

Přidáno: 23. 6. 2014

který zastupitelstvo naší obce schválilo na svém posledním zasedání dne 17.6.2014. Schvá­lením územního plánu toto ZO dostálo svému slibu při nástupu do pozice členů zastupitelstva, proto mi dovolte krátké ohlédnutí za důležitými časovými milníky v průběhu projednávání.

Územní plán byl postupně připomínkován a dolaďován po dobu čtyř let. V roce 2011 jsme neúspěšně žádali o dotaci na jeho pořízení, naše žádost byla vyřazena na základě skutečnosti, že obec Drslavice se nachází v olšansko-vlárské ose, které byly na základě podmínek dotace z podpory krajského úřadu poněkud nesmyslně vyňaty. ZO Drslavice tehdy rozhodlo o pozastavení prací na tvorbě územního plánu o rok, což se později ukázalo jako velmi prozřetelné.

O rok později jsme o tu samou dotaci žádali znovu a tentokrát jsme byli úspěšní – po splnění všech podmínek krajského úřadu jsme dotaci ve výši 160.000,– Kč obdrželi na účet obce v listopadu 2013. Celkové náklady na pořízení nového územního plánu představují částku 320.000,– Kč.

Další, asi 6-i měsíční zpoždění, nabralo projednávání územního plánu v souvislosti se zahájením komplexních pozemkových úprav v naší obci. Jednalo se však o velmi užitečně strávený čas. V této době došlo ke sladění (vzájemné kompatibilitě) výkresů+textové části územního plánu s navrhovaným plánem společných zařízení v rámci KPÚ. To bude mít dle mého přesvědčení do budoucna velký význam při projektování středně velkých a velkých projektů v extravilánu obce, které přispějí jednak ke zlepšení infrastruktury katastru a jednak obec lépe ochrání před následky přírodních katastrof. Chtěl bych podotknout, že obci Drslavice se napříč relativně dlouhému projednávání návrhu nového územního plánu podařilo jej schválit jako první v rámci obcí spadajících pod obce z rošířenou působností Uherský Brod.

Závěrem chci poděkovat za spolupráci především panu Ing. Arch. Špokovi, zhotoviteli územního plánu obce Drslavice a paní Ing. Kunčíkové, referentce územního plánování Města Uherský Brod – velmi si vážíme Vaší pomoci a spolupráce. Děkuji také všem členům stávajícího zastupitelstva obce za konstruktivní přístup při jeho projednávání.

Rostislav Mihel, starosta obce

Nový územní plán je od dnešního dne trvale vystaven ZDE

Pozn.: starý územní plán platný od roku 1999 do poloviny letošního roku byl přesunut do archívu (předposlední položka v menu levé lišty)


Sportovně střelecký klub spolu s

Přidáno: 22. 6. 2014

místními hasiči za finanční podpory obce uspořádal v sobotu sportovní den pro děti. Zázemím akce byla nově vybudovaná chata v oblasti zvané „Skákavec“. Pro cca padesátku dětí byly připraveny soutěže a hry s tématikou sportovní střelby a hasičského sportu. Velmi atraktivní byla lanovka, děti si také mohly zdarma nechat namalovat na obličej motiv, který si vybraly. Připraven byl i táborový oheň a drobné občerstvení. Členové sportovně střeleckého klubu pak návštěvníkům předvedli střelbu na holuby, zájemci si dokonce mohli tuto disciplínu sami vyzkoušet. Sportovní den provázelo ideální počasí, výtečná nálada a dle reakcí přítomných soudím, že s organizací a zázemím akce panovala všeobecná spokojenost.

Chtěl bych poděkovat všem dobrovolníkům z řad členů SSK a SDH, kteří akci výtečně připravili a vyjadřuji přesvědčení, že v podobném typů akcí pro děti budeme pokračovat i nadále. Úžasný

Fotogalerie z akce ZDE


Rekapitulace činnosti OÚ od 25.2.2014

Přidáno: 17. 6. 2014

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás nyní obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního řádného zasedání konaného dne 25.2.2014 do dnešního dne.

Nejdůležitějším úkolem období bylo finanční vypořádání dotace na druhou etapu budování komunitní kompostárny tak, aby se stabilizovala ekonomická situace na bankovním účtu obce a byla vytvořena dostatečná finanční rezerva pro splátky úvěru a chod obecního úřadu. Ihned po obdržení svozového vozidla, kontejnerů a štěpkovače jsme odeslali soubor dokumentace na příslušný odbor Státního fondu životního prostředí s tím, že žádáme o urychlené provedení kontroly od poskytovatele dotace. Kontrola byla základní podmínkou k proplacení peněz, proběhla v průběhu března bez připomínek. Souběžně jsme požádali o financování, které nám bylo ústně paní z kontrolního oddělení přislíbeno. 1.4. jsme tedy uhradili faktury dodavatelům zařízení pro kompostárnu, znovu jsme toto dali na vědomí SFŽP a očekávali jsme brzké vypořádání dotace. Toto se skutečně naplnilo a dne 16.4. jsme finanční prostředky v objemu 1.178.896,– Kč obdrželi na náš účet. Zvládli jsme tedy proces, který obvykle trvá v řádu měsíců nebo v horším případě i let za 16 dnů. Obratem jsme uhradili poslední fakturu společnosti POZIMOS ve výši 726.000,– Kč splatnou do konce června a od té doby se stav disponibilních finančních prostředků obce pohybuje kolem částky 1,2 mil. Kč. Co se týká samotných zařízení pro vybavení kompostárny, zde je situace odlišná. Zatímco svozové vozidlo jezdí bez problémů a hákový podavač kontejnerů po prvotním seřízení plní svůj účel, štěpkovač jsme již 2× reklamovali. Nyní je v provozu schopném stavu, věříme, že se s tímto strojem čínské výroby jehož nákup jsme na základě výběrového řízení nemohli příliš ovlivnit, již nebudou problémy a pokud nastanou, budeme požadovat výměnu za jiné zařízení. Na kompostárně samotné jsme počátkem června provedli generální úklid, závěrem bloku děkuji všem, kteří toto zařízení obce využívají.

Největší investiční akcí letošního roku je kompletní rekonstrukce zahrady MŠ, na kterou se nám podařilo z MMR získat významnou dotaci ve výši 400.000,– Kč. Bylo uspokojeno pouze 20% ze všech podaných žádostí, o to více si rozhodnutí o finanční podpoře projektu s názvem „Pomoc pro naše nejmenší“ vážíme a komisi na MMR děkujeme. Tomu předcházelo několik konzultací s paní ředitelkou MŠ a projektantem na místě samém. Výsledek těchto jednání směřoval k upřesnění a modernizaci projektu z roku 2011 a hlavně ve vyhotovení rozpočtu akce. V tomto směru musím konstatovat nespokojenost s prací projektanta – rozpočet dodal až dva dny před podáním samotné žádosti o dotaci a navíc ve výši násobně vyšší než jsme požadovali. Důsledkem bylo, že jsem odmítl projektantovi uhradit fakturu za jeho služby, následně jsme nalezli smírčí řešení, které spočívalo v úhradě cca 15% z původně jím fakturované sumy. V květnu jsme pak zahájili druhou část příprav na realizaci akce – část prací, zejména ty výkopové, děláme svépomocí a také věnujeme maximální pozornost zajištění výběrového řízení na zhotovitele, které v těchto dnech běží. Vedl jsem i několik konzultací s potencionálními dodavateli herních prvků a snažil se vyjednat co nejpříznivější cenu. Realizace projektu bude znamenat doslova boj o každou korunu a chtěl bych garantovat, že rozpočtem schválený rámec akce ve výši 580.000,– Kč nebude překročen. Zda se podaří projekt realizovat z větší části či kompletně ukážou prázdninové měsíce, kdy rekonstrukce proběhne.

Další dotaci v objemu 35.800,– Kč obdržíme od Zlínského kraje na opravu kříže z 19. století, který jsme prostřednictvím pana Milana Matyáše získali z obce Lukov u Zlína. Kříž je nyní v dílně pana restaurátor Kopčila z Bílovic, práce na jeho obnově by měly být hotovy do konce prázdnin a bude instalován namísto křížku na rozcestí na Prakšice .. bude však muset být o pár metrů posunut směrem k obci, protože v rámci pozemkových úprav je plánována obnova propustku, v jehož bezprostřední blízkosti se nyní křížek nachází.

O třetí grant ve výši 40.000,– Kč jsme měli požádáno u Fondu ASEKOL a zde jsme nebyli úspěšní z důvodu vysokého počtu podaných žádostí ve vztahu k finančním možnostem fondu. Za peníze získané z grantu jsme chtěli panely dodláždit sběrný dvůr. Práce jsme tedy udělali svépomocí a mohu konstatovat, že k dnešnímu dni sběrné místo za Obecním úřadem splňuje moje představy, se kterými jsem se před necelými čtyřmi lety do těchto prací pouštěl. Velkým zadostiučiněním a důkaz toho, že aktivně podporovat třídění odpadu se vyplácí, je skutečnost, že celkový objem komunálního odpadu (to co se vyveze z popelnic) poklesl ze 102 tun v roce 2012 na 65 tun v roce 2013, což je obrovský pokles.

V současné době obec zaměstnává tři pracovníky prostřednictvím dotací v celkové výši 216.000,– Kč od úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací. Jejich pracovní poměr je na dobu určitou do konce října tohoto roku. S jejich prací vyslovuji veskrze spokojenost, jejich pracovní náplní je zejména údržba veřejných prostranství obce. V současné době svépomocí upravujeme okolí Obecního domu, práce spočívají v rekonstrukci oplocení, dodláždění zbývajících obecních ploch a odvedení dešťové vody z budovy do kanalizace. Součástí oprav je i generální rekonstrukce schodů vedle Obecního domu, tyto práce jsme zadali odborné firmě z Nivnice a neměly by přesáhnout částku 30.000,– Kč. V budově MŠ došlo v průběhu května k menší havárii, kdy praskla hadička přívodu vody na wc, v důsledku čehož se podmočili stropy v prvním podlaží budovy. V létě bude potřebné tyto prostory vylíčit a ihned po havárii došlo k výměně vnitřního zařízení u všech wc v budově. V objektu obecního úřadu jsme zkultivovali místnost po bývalém skladu SDH, který se přestěhoval do obecního domu. Uvolněné prostory taktéž využijeme jako sklad. Průběžně jsem se zajímal o situaci pod Oborou, kdy firma vytěžila a vyvezla z lesa cca 800 kubíků dřeva. S odpovědným pracovníkem této firmy byla uzavřena písemná dohoda, ve které garantovali termín odvozu dřeva z katastru naší obce a také uvedení dotčených pozemků do původního stavu. Tato dohoda byla dodržena, obec jako satisfakci za využití cesty dostala 6 m3 dřeva, které jsme použili na výstavbu letní terasy u Polyfunkčního domu. Ve spolupráci s panem Petrem Hrubošem jsme předlážděním a dalšími drobnými stavebními úpravami docílili dalšího zkvalitnění prostředí letní hospůdky u Komára. Oběma nájemcům, tedy jak panu Hrubošovi tak panu Dítkovi bych chtěl poděkovat za péči a snahu, kterou věnují za účelem rozvoje služeb těchto obecních zařízení.

V minulém týdnu došlo v rámci mikroregionu Dolní Poolšaví k realizaci dotačního projektu protipovodňových opatření. Obec Drslavice získané dotační prostředky ve výši cca 500.000,– Kč (přesná výše proinvestované částky bude známa po vyhodnocení akce) použila na tvorbu nového digitálního povodňového plánu obce, hlásných profilů na Holomni a zejména pak modernizaci ústředny veřejného rozhlasu. S tím souvisí i výpadky rozhlasu po celé obci v průběhu minulého týdne .. dodavatelská firma postupně zajišťovala kompatibilitu nové ústředny s původními tzv. „rozhlasovými hnízdy“ umístněnými na sloupech. Poslední problematické místo v ulici Pastýrňa bude opraveno v nejbližší době. Za výše uvedené komplikace s veřejným rozhlasem se všem spoluobčanům omlouváme.

V loňském roce se naše obec stala partnerem nadace Na kole dětem, což je sportovní projekt pana Josefa Zimovčáka na podporu onkologicky nemocných dětí. Dne 6.6. se tak maličké Drslavice staly etapovou zastávkou veřejné cyklotour po boku velkých měst jako jsou Hodonín, Uherské Hradiště nebo Zlín. Kromě pana Zimovčáka byl v cca 60-i členném pelotonu mimo jiné i MUDr. Pavel Pafko, osobní lékař bývalého prezidenta ČR pana Václava Havla. Pro účastníky jsme kromě občerstvení připravili i krátký kulturní program a soudě podle reakcí samotných cyklistů se jim u nás moc líbilo. Chtěl bych poděkovat všem, kteří akci přišli podpořit a zejména pak dětičkám z naší MŠ, které vlastnoručně vyrobily a následně panu Zimovčákovi předaly uvítací transparent. Je mi velkou ctí s nadací spolupracovat a věřím, že se bude jednat o dlouhodobé vzájemné pouto. Více o projektu na internetových stránkách www.nakoledetem.cz.

Menších témat, kterých jsme v minulých měsících řešili je mnoho a jsem kdykoliv připravený zodpovědět Vaše případné dotazy. Další záležitosti rozebírám v novém čísle obecního zpravodaje, který bude občanům distribuován zdarma v průběhu příštího týdne.

Dne 17.6.2014 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce


34

Kalendář akcí

27. 12.
Zpívání u kapličky
27. 12.
Výstava k výročí MŠ


Počasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2019 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK