Aktuálně v naší obci / strana 35

Tradičního nohejbalového turnaje

Přidáno: 3. 8. 2014

Nohejbalový turnaj 2014

se letos zúčastnilo 6 tříčlenných týmů, které mezi sebou sehrály zápasy systémem každý s každým. Letošní klání se neslo ve znamení velké vyrovnanosti, o čemž svědčí fakt, že o prvním místu týmu Agrofest před Veletinami rozhodlo skóre jejich vzájemného zápasu, který skončil remízou 1–1. Tak jako každoročně panovala mezi hráči výborná nálada podpořená ideálním počasím, které včera panovalo.

Chtěl bych všem zúčastněným týmům poděkovat za účast, hospůdce u Komára za připravené občerstvení a organizátorům turnaje za jeho přípravu a hladký průběh.

V prosinci chystáme i zimní variantu tohoto tuurnaje v Polyfunkčním domě, který proběhne 28.12.2014.


Starosta obce DRSLAVICE svolává

Přidáno: 31. 7. 2014

veřejné zasedání zastupitelstva obce Drslavice, které se bude konat

v pondělí 11. srpna 2014 v 19:00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice

Program jednání :

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2. Kontrola usnesení

3. Plán společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav

4. Rozpočtové opatření č. 1/2014

5. Smlouva č. 1030020873/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Drslavice a EON Distribuce

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Drslavice a O2 Czech Republic, a.s.

7. Diskuze

8. Usnesení, závěr

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

Rostislav Mihel, starosta obce

V Drslavicích dne 1.8.2014

Vyvěšeno dne: 1.8.2014

Sejmuto dne:


Dnes jsme spolu s panem starostou

Přidáno: 22. 7. 2014

Dárky k narozeninám

z Hradčovic navštívili bývalého pana faráře naší farnosti Otce Antonína Kupku při příležitosti jeho významného životního jubilea. Jménem občanů Drslavic jsem otci Antonínovi popřál pevné zdraví, spokojenost a Boží požehnání. Pan farář Kupka všechny srdečně pozdravuje a vzkazuje, že na působení v naší farnosti rád vzpomíná. Otec Antonín, který nyní bydlí v Kroměříži a dle svých slov často navštěvuje svatý Hostýn a také Zlín, se živě zajímal o dění v naší obci.

Vážený Otče Kupko, přejeme Vám i touto cestou vše dobré !

Rostislav Mihel, starosta


Na základě četných připomínek a námětů

Přidáno: 17. 7. 2014

Nová plocha pro kontejnery

spoluobčanů jsme vyčlenili a upravili novou plochu obecního pozemku ve středu obce, která leží v bezprostřední blízkosti původního stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. Problém spočíval v tom, že kontejnery svým umístněním zasahovaly do křižovatky a částečně bránily výhledu řidičům projíždějících vozidel. Novou plochu jsme vybudovali svépomocí za minimálních nákladů .. jediným nákladem vlastně byla úhrada prací za odbagrování části svahu, obrubníky a dlažbu jsme použili ze starších zásob. Okolí Obecního domu tak postupně mění svůj vzhled, k dokončení oplocení z části Pastýrňa se vrátíme po dokončení prací na rekonstrukci zahrady MŠ .. a také mohu prozradit, že v této lokalitě chystáme jedno velké překvapení, které realizujeme v podzimních měsících.

S přáním krásného letního víkendu ÚžasnýÚžasný

Rostislav Mihel, Váš starosta


Generální rekonstrukcí v minulých

Přidáno: 14. 7. 2014

Rekonstruované schody u Obecního domu

dnech prošly také schody vedle Obecního domu. Ty byly již dlouhodobě v havarijním stavu, proto jsme zejména z bezpečnostních důvodů přistoupili k jejich opravě. Rekonstrukci provedla stavební firma Hauerland Nivnice, za opravu zaplatíme něco přes 20.000,– Kč, částka k úhradě bude ještě upřesněna. Do výroby jsme zadali také zábradlí, které instalujeme po celé délce schodů.

Firmě Hauerland za výborně odvedenou práci děkujeme.


Demontáží starého chodníku začaly

Přidáno: 13. 7. 2014

Demontáž chodníku v zahradě MŠ

dnešním dnem práce v zahradě MŠ, jejichž zhotovitelem je firma HOKR z Uherského Brodu a které v konečném důsledku povedou k její celkové rekonstrukci dle projektu schváleného stavebním úřadem. Starou dlažbu, kterou od minulého týdne odstraňují pracovníci obce, použijeme na vydláždění nových ploch pro kontejnery na tříděný odpad.


Do levého menu jsme přidali položku

Přidáno: 9. 7. 2014

povodňový plán obce Drslavice, který jsme nově zpracovali na základě poskytnuté dotace v rámci mikroregionu Dolní Poolšaví a který zastupitelstvo obce schválilo na svém posledním zasedání. Naleznete zde vyčerpávající informace týkající se této problematiky. Vzhledem ke skutečnosti, že máme v naší obci s povodněmi – ať už bleskovými nebo těmi na Olšavě – neblahé zkušenosti, dal bych každému spoluobčanovi k laskavému zvážení se s tímto obsáhlým materiálem seznámit.


Dnes jsme uzavřeli smlouvu o dílo

Přidáno: 6. 7. 2014

s vítězem výběrového řízení na rekonstrukci zahrady MŠ Drslavice firmou HOKR stavby, s.r.o. z Uherského Brodu. K předání staveniště dojde tuto středu, práce by měly být dokončeny do 31.8.2014. Celková hodnota díla představuje částku 579.971,– Kč, z čehož 400.000,– tvoří dotace.

Firmě HOKR budeme po celou dobu stavby poskytovat maximální součinnost.


Devět předškoláčků se včera loučilo

Přidáno: 25. 6. 2014

Předškoláci z Drslavic 2014

s naší mateřskou školou a je potřeba podotknout, že takto silný ročník u nás dlouho nepamatujeme. Sedm chlapců a dvě děvčata přítomným rodičům a hostům pod vedením paní ředitelky postupně předvedly, co se ve školce naučily za pomoci skřítka Školkovníčka. Následovalo pasování na školáčky a poté pan ředitel ZŠ Hradčovice a starosta obce popřáli dětem a jejich rodičům krásné léto a hodně úspěchů v nadcházejícím školním roce. Závěrem děti dostaly drobné praktické dárky do školy a hračky.

Chtěl bych i touto cestou paní ředitelce MŠ a celému kolektivu pracovníků školky poděkovat nejen za přípravu tohoto hezkého rozloučení, ale především za péči a starost, se kterou každodenně k našim dětem přistupovaly po celý uplynulý školní rok 2013–14.

Rostislav Mihel, starosta


Zveřejňujeme nový územní plán obce,

Přidáno: 23. 6. 2014

který zastupitelstvo naší obce schválilo na svém posledním zasedání dne 17.6.2014. Schvá­lením územního plánu toto ZO dostálo svému slibu při nástupu do pozice členů zastupitelstva, proto mi dovolte krátké ohlédnutí za důležitými časovými milníky v průběhu projednávání.

Územní plán byl postupně připomínkován a dolaďován po dobu čtyř let. V roce 2011 jsme neúspěšně žádali o dotaci na jeho pořízení, naše žádost byla vyřazena na základě skutečnosti, že obec Drslavice se nachází v olšansko-vlárské ose, které byly na základě podmínek dotace z podpory krajského úřadu poněkud nesmyslně vyňaty. ZO Drslavice tehdy rozhodlo o pozastavení prací na tvorbě územního plánu o rok, což se později ukázalo jako velmi prozřetelné.

O rok později jsme o tu samou dotaci žádali znovu a tentokrát jsme byli úspěšní – po splnění všech podmínek krajského úřadu jsme dotaci ve výši 160.000,– Kč obdrželi na účet obce v listopadu 2013. Celkové náklady na pořízení nového územního plánu představují částku 320.000,– Kč.

Další, asi 6-i měsíční zpoždění, nabralo projednávání územního plánu v souvislosti se zahájením komplexních pozemkových úprav v naší obci. Jednalo se však o velmi užitečně strávený čas. V této době došlo ke sladění (vzájemné kompatibilitě) výkresů+textové části územního plánu s navrhovaným plánem společných zařízení v rámci KPÚ. To bude mít dle mého přesvědčení do budoucna velký význam při projektování středně velkých a velkých projektů v extravilánu obce, které přispějí jednak ke zlepšení infrastruktury katastru a jednak obec lépe ochrání před následky přírodních katastrof. Chtěl bych podotknout, že obci Drslavice se napříč relativně dlouhému projednávání návrhu nového územního plánu podařilo jej schválit jako první v rámci obcí spadajících pod obce z rošířenou působností Uherský Brod.

Závěrem chci poděkovat za spolupráci především panu Ing. Arch. Špokovi, zhotoviteli územního plánu obce Drslavice a paní Ing. Kunčíkové, referentce územního plánování Města Uherský Brod – velmi si vážíme Vaší pomoci a spolupráce. Děkuji také všem členům stávajícího zastupitelstva obce za konstruktivní přístup při jeho projednávání.

Rostislav Mihel, starosta obce

Nový územní plán je od dnešního dne trvale vystaven ZDE

Pozn.: starý územní plán platný od roku 1999 do poloviny letošního roku byl přesunut do archívu (předposlední položka v menu levé lišty)


35

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK