Aktuálně v naší obci / strana 39

Dnešního dne dochází k předání stavby

Přidáno: 12. 12. 2013

Holomňa - pohled z mostku u OÚ

s názvem „Holomňa, Drslavice, km 0,550 – 1,350“, což fakticky znamená, že stavba je definitivně dokončena. Realizaci tohoto projektového záměru vyvolala Obec Drslavice, která ihned po volbách v listopadu 2010 vstoupila do jednání s tehdy budoucím správcem toku Lesy ČR na základě výzvy občanů žijících v bezprostřední blízkosti toku po bleskové povodni v červnu téhož roku. Průchodem povodňové vlny v těchto místech došlo ke vzniku rozsáhlých břehových nátrží a k zahloubení koryta. Hlavním účelem stavby tedy bylo sanovat tyto nátrže, stabilizovat dno a vytvořit lichoběžníkové koryto tak, aby se do budocna omezily škody způsobené průchodem velké vody. Došlo ke stabilizaci dna 15-i dřevěnými úrovňovými prahy a jedním kamenným výztužným pásem. Dále byly vybudovány opěrné zdi a ve dně byla vybudována kyneta pro převádění malých průtoků. Na opěrné zdi navazuje přechodové zdivo a následně kamenná rovnanina. Při tvorbě projektu bylo přihlíženo k samovolně vzniklým meandrům – byla snaha tyto v maximálně možné míře zachovat tak, aby nedošlo k výraznému zásahu do přírodního charakteru koryta toku.

Při stavbě, jejimž investorem byly Lesy ČR a zhotovitelem sdružení firem POHL a.s. Opava a VDS Vsetín, s.r.o. se Obec Drslavice po celé tři roky snažila býti maximálně součinná, ať už to bylo při jednáních s vlastníky dotčených pozemků, administrativním procesu nebo různých forem pomoci při realizaci stavby. V jejím průběhu docházelo k částečným problémům nejrůznějšího charakteru a stavba v celkové hodnotě 10,5 milionu Kč se zpozdila o cca 2,5 měsíce – důležité ale je, že se ji podařilo dokončit ještě letos. Chtěl bych za toto poděkovat jak zastupcům investora a zhotovitele, tak i projektanta.

Vážení spoluobčané,

předáváme Vám do užívání stavbu, která je významným příspěvkem v rámci protipovodňové ochrany v katastru obce Drslavice. Zároveň chci konstatovat, že tímto naše úsilí na tomto poli v žádném případě nekončí – jako zcela stěžejní bod plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v Drslavicích máme zapracovánu studii poldru na Holomni. V minulých dnech jsme také odeslali na Povodí Moravy vyplněný dotazník s průvodním dopisem, ve kterém tuto společnost vyzýváme k jednání o protipovodňových opatření na Olšavě a nastiňujeme možné varianty řešení, které by sloužily k ochraně místní výrobní zóny. Je potřebné si uvědomit, že postupná realizace protipovodňových opatření je během na dlouhou trať, zvláště pak v malé obci jako je naše – o to cennější je relativně krátký časový úsek od úvah po realizaci projektu stabilizace toku na Holomni. Toto nás rozhodně naplňuje optimismem do budoucna.

S přáním krásného prožití třetího adventního víkendu

Rostislav Mihel, Váš starosta Úžasný

Holomňa - pohled z mostku u OÚ


Obec Drslavice se stává partnerem

Přidáno: 10. 12. 2013

nadačního fondu „Na kole dětem“ pana Josefa Zimovčáka na podporu onkologicky nemocných dětí. V pátek 6. června příštího roku se Drslavice stanou po boku velkých měst zastávkou pelotonu na trase druhé etapy veřejné cyklopouti napříč Českou republikou (více o projektu ZDE) … začínáme se již nyní zabývat programem tohoto pro Drslavice svátečního dne, jedno již dnes víme jistě – veškerý výtěžek této akce poskytneme pro účely tohoto nadačního fondu.

Vážení návštěvníci stránek,

obracím se na Vás touto cestou s prosbou o podporu nadačního fondu Josefa Zimovčáka. Vím, že všemožných nadačních fondů je jako hub po dešti a že právě v tomto adventním období mnohé žádají o podporu. Pana Josefa Zimovčáka tak jak jsem měl možnost ho osobně poznat vnímám jako čestného a po všech stránkách dobrého člověka a mimořádného sportovce. Jsem si jistý, že každá jediná koruna Vámi věnovaná jeho nadaci skutečně pomáhá potřebným – onkologicky nemocným dětem. Zvažte prosím svoji podporu, číslo účtu nadace je 107–484410267/0100. Děkuji předem.

Rostislav Mihel, Váš starosta

PF 2014


Starosta obce D R S L A V I C E svolává

Přidáno: 8. 12. 2013

veřejné zasedání zastupitelstva obce Drslavice, které se bude konat

ve středu 18. prosince 2013 v 18:00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice


Program jednání :

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2. Kontrola usnesení, zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období 23.9.2013 – 18.12.2013

3. Mandátní smlouvy mezi Obcí Drslavice a Investa UH na výběrové řízení stavby Polyfunkční dům Drslavice

4. Dodatek smlouvy o dílo mezi Obcí Drslavice a Pozimos a.s.

5. Protokol o předání stavby Polyfunkčního domu k užívání

6. Rozpočtové provizorium na rok 2014

7. Rozpočtové opatření č. 3/2013

8. Rozpočtový výhled na roky 2014–18

9. Inventarizace majetku obce Drslavice k 31.12.2013

10. Žádost o svolení ke skácení stromu na parcele č. 3109/2

11. Dodatek smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Obcí Drslavice a Petrem Hrubošem, Drlavice čp. 212

12. Žádost pana Igora Botka o pronájem pozemku pč. 628/22 v ku. Drslavice

13. Diskuze

14. Usnesení, závěr

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zasedání zastupitelstva obce veřejné.


Sedmdesát návštěvníků cestopisného

Přidáno: 8. 12. 2013

Cestopisné vyprávění o Aljašce

vyprávění s projekcí se zaujetím naslouchalo poutavému výkladu paní Pavlíny Vajdíkové o jejím putování Aljaškou. Vyprávění rozdělené na dvě části tak zapadlo do tohoto adventního období, kdy by měli lidé rozjímat a pomalu se připravovat na příchod Vánoc. Všichni návštěvníci byli za svoji účast odměněni drobným dárečkem, závěr vyprávění byl zpestřen soutěžními otázkami. Občerstvení zajistil pan Dítko, kterému za toto patří poděkování. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 1.197,– Kč, peníze použijeme na vyčištění dámských krojových rukávců v majetku obce.

Hlavní poděkování posílám touto cestou paní Vajdíkové, která krásnou přednáškou dokázala upoutat pozornost všech přítomných, a to bez nároku na jakýkoliv honorář.

Cestopisné vyprávění o Aljašce

Cestopisné vyprávění o Aljašce


Již do třetího týdne ostrého provozu

Přidáno: 3. 12. 2013

vstoupil od pondělí Polyfunkční dům a zatím je možné konstatovat spokojenost sportovců, kteří jej na základě smluvních vztahů s Obcí Drslavice využívají. K dnešnímu dni máme obsazeno 52 hodin týdně a to až do konce dubna příštího roku a zajištěno 180.000,– Kč za jeho pronájem. Zároveň pracujeme na doplnění zařízení ke zvětšení komfortu pro uživatele – poblíž objektu jsme doplnili dvě lampy veřejného osvětlení tak, aby bylo lépe vidět, instalovali jsme botníky na chodbu, doplnili jsme vybavení šatny (nyní jsou k dispozici prakticky dva nezávislé prostory šaten), seřídili jsme vzduchotechniku v restauračním zařízení (nyní jede zcela potichu, bez hluku), dovybavili kuchyň o fritézu, gril a ledničku a podobně. Těsně před instalací máme opatření k zajištění bezpečnosti vzduchotechniky v hale a nově také umístníme branky v „hluchém“ prostoru poblíž ideálního středu haly.

Zároveň připravujeme vánoční číslo zpravodaje a vzhledem k tomu, že bude tentokrát 16-i stránkový, jeho ladění do finální podoby je náročnější než obvykle. Roznos zpravodaje plánujeme kolem 17. prosince.


Pořádáme turnaj ve stolním tenise pro

Přidáno: 1. 12. 2013

děti (kluky i holky) ve věku od 6 do 15 let. Turnaj se uskuteční v sobotu 14. prosince od 13 hodin v Obecním domě, občerstvení a ceny pro vítěze zajištěny. K zapůjčení budou i pálky pro stolní tenis .. děti si je tedy nemusí nosit nutně s sebou. Po registraci budou děti rozděleny do více výkonnostních skupin tak, aby si co nejlépe a co nejdéle zahráli. V uplynulém týdnu jsme dokoupili třetí špičkový stůl pro stolní tenis, protože s příchodem sychravého počasí se stal stolní tenis v Obecním domě oblíbenou zábavou dětí a dospělých. Tímto opětovně vyzývám všechny, kdo by měli zájem si „pinec“ přijít zdarma zahrát, tak mohou učinit kdykoliv po předchozí dohodě se mnou.

Srdečně tímto zvu všechny děti ke strávení příjemného sportovního odpoledne.

Rostislav Mihel, Váš starosta


Velmi příjemné posezení se seniory

Přidáno: 24. 11. 2013

se uskutečnilo v úterý v Obecním domě. Po přivítání starostou obce a paní ředitelkou MŠ vystoupily se svým pěkně secvičeným programem písní a tanců děti z MŠ a školní družiny. V dalším průběhu odpoledne mnozí přítomní využili příležitosti prohlédnout si nově zrekonstruované prostory suterénu Obecního domu. Starosta obce informoval přítomné seniory, kteří se letos sešli v opravdu hojném počtu, o činnosti Obecního úřadu Drslavice v posledním roce a také o výhledu práce do konce volebního období. K tanci a poslechu hrála živá hudba a všeobecně panovala vynikající a uvolněná atmosféra.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám s přípravou a organizací besedy se seniory pomohli, zejména pak kuchařkám MŠ za přípravu výborného jídla.

Fotogalerie z besedy ZDE


Tříminutová reportáž regionální televize

Přidáno: 20. 11. 2013

Slovácko se vrací k sobotnímu otevření nového Polyfunkčního domu Drslavice. Dům od pondělí doslova „žije“ sportem .. zítra nám přivezou zbytek sportovního vybavení – rozšíří se o fotbalové (resp. házenkářské) branky, příští týden pak dolajnujeme hřiště pro sálovou kopanou.

Reportáž TV Slovácko můžete shlédnout ZDE.

Reportáž a fotogalerie Slováckých novin ZDE.


Novou ochranou vzhledu se může

Přidáno: 20. 11. 2013

Nová stěna z tvrzeného skla kolem kapličky

od minulého týdne pochlubit naše kaplička ve středu obce. Na základě doporučení mnoha spoluobčanů jsme nechali navrhnout a následně realizovali ochrannou stěnu z tvrzeného skla, která má kromě praktického významu i estetickou hodnotu. Vzali jsme si přitom určité ponaučení z obcí, kde kapličku kotvili směrem do objektu a tím následně rozzlobili příslušné odbory památkové péče.

Za úzkou spolupráci při realizaci projektu děkujeme panu Romanu Hrubošovi, čp. 200.


Příspěvek 36.300,- Kč obdržíme od

Přidáno: 20. 11. 2013

společnosti Elektrowin na dopanelování plochy sběrného dvora, které jsme provedli v říjnu letošního roku. Celková investice byl 48.000,– Kč, na jaře příštího roku bude dokončen nájezd k bráně sběrného dvora.

Společnosti Elektrowin za spolupráci DĚKUJEME.

Připomínám stálou možnost uložení textilu do nového kontejneru Diakonie Broumov umístněného vedle brány sběrného dvora.


39

Kalendář akcí

24. 9.
Zasedání ZO
27. 10.
Hody 2019


Počasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2019 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK