Aktuálně v naší obci / strana 39

Rekapitulace činnosti OÚ od 18.12.2013

Přidáno: 25. 2. 2014

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás nyní obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konaného dne 18.12.2013 do dnešního dne.

Stěžejním úkolem uplynulého období byla příprava a podání žádostí o dotace. Největší plánovanou investiční akcí je rekonstrukce zahrady MŠ, zde jsme k 17.2.2014 podali žádost u MMR z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova na částku 400.000,– Kč. Nejdříve jsme však museli přepracovat původní projekt z roku 2012 na novou situaci. U zahrady MŠ došlo k částečnému záboru pro parkoviště Polyfunkčního domu a také část oplocení oddělující pozemky MŠ a Polyfunkčního domu byla již v minulém roce vybudována. Kompletně znovu jsme museli vyřídit územní souhlas na stavebním úřadě, ten z roku 2012 měl pouze roční platnost. Veškeré kroky stavebních úprav zahrady byly konzultovány s paní ředitelkou MŠ, samotné zpracování žádosti jsme svěřili projektovému manažerovi. Rekonstrukce zahrady spočívá především v předláždění chodníků, vybudování všech dopadových ploch u stávajících herních prvků, rekonstukci branky a čelní vstupní strany, rekonstrukci tábořiště a vhodného doplnění herních prvků pro nejmenší děti. Děti se dočkají také menšího travnatého hřiště. Razantním zásahem do vzhledu zahrady budou sadovnické úpravy, kdy chceme potlačit některé nevhodné starší dřeviny a naopak zasadit nové okrasné keře. Rekonstrukcí projde i skluzavka, která nyní nevyhovuje bezpečnostním předpisům. Náladu nám trošku kazí počet uspokojených žádostí u tohoto dotačního titulu, kterých zpravidla bývá pouze kolem 20%. Pokud vše půjde dobře, hlavní rozsah prací bychom chtěli uskutečnit v době uzavření provozu MŠ, tedy v červenci a srpnu. Pokud bychom dotaci neobdrželi, po poradě s paní ředitelkou MŠ realizujeme úpravy v menším rozsahu do výše navrhované spoluúčasti obce. Dále jsme podali žádost fondu kultury Zlínského kraje na opravu kříže (požadujeme 39.000,– Kč) a účastníme se grantového řízení Fondu ASEKOL, kde žádáme o 50.000,– Kč na další etapu budování sběrného dvora. Co se týká kříže, ten je nyní v Bílovicích u restauratéra pana Kopčila, který nám pro potřeby této dotace zpracoval restauratérský záměr. Na sběrném dvoře jsme v jeho zadním traktu instalovali stříšku pro obecní vozidla, práce provedla firma z Vlčnova nákladem 34.500,– Kč.

K významnému posunu došlo v posledních týdnech u projektu postupného budování komunitní kompostárny. Od firem, které v loňském roce zvítězily ve veřejné soutěži jsme obdrželi svozové vozidlo, kontejnery na bioodpad a štěpkovač. SFŽP celou naši dokumentaci z listopadu loňského roku schválil a posunul k právníkovi, kde zůstane až do obnovení finacování a administrace. Kdy se tak stane je zatím velká neznámá, předpokládáme dle zkušenosti z minulých let že tomu tak bude koncem března a už nyní připravujeme poslední várku podkladů tak, abychom ihned po obnovení financování SFŽP požádali o proplacení dotace. Zejména štěpkovač se snažíme maximálně využívat tak, abychom v co nejkratší době prověřili jeho funkčnost.

Dne 14.2.2014 jsme ze stavebního úřadu v Uherském Brodě obdrželi kolaudační souhlas na budovu Polyfunkčního domu a tímto byla splněna poslední podmínka poskytovatele dotace Ministerstva financí. V současné době ještě čekáme na zapsání do katastru nemovitostí. Budově tedy nic nebrání v užívání i po výše uvedeném datumu, který byl posledním dnem zkušebního provozu. V něm jsme se snažili odstranit nejrůznější vady, nedodělky a vylepšení a mohu konstatovat, že se nám to ve spolupráci se zhotovitelskou firmou postupně dařilo. Kromě toho jsme po celé jižní straně sálu namontovali žaluzie, průzkumem trhu se nám podařilo stlačit cenu na 20.000,– za 10 oken. Zbývá nám tak vypořádat se s občasným zápachem v budově, zde jsme odhalili zdroj problému a dodavatelská firma v současné době pracuje na jeho odstranění. Po sportování v našem novém zařízení registrujeme velkou poptávku a jsme za to rádi. V březnu proběhne i drobná oprava sportovního povrchu v hale, kde došlo k porušení několika spár. Kvalitu svých služeb postupně rozšiřuje i nájemce restaurace ke spokojenosti své, hostů i nás jako provozovatele zařízení. Pro příští měsíce přemýšlíme i o formě propagace objektu, i z tohoto důvodu jsme uvítali zprovoznění facebookových stránek Polyfunkčního domu.

Projektant nového územního plánu předal na odbor územního plánování dle požadavků a připomínek krajského úřadu jeho doplněnou verzi. Předpoklad je, že v průběhu dubna bude vyhlášeno poslední veřejné projednání a pokud nebudou vážnější připomínky, finální schválení by se mělo dostat na pořad červnového zasedání zastupitelstva obce. Proces tvorby nového územního plánu již je i na můj vkus velmi zdlouhavý, objektivně se však pro urychlení procedury nedá příliš dělat.

Na dolním konci probíhají práce spojené s přeložkou trafostanice, které by měly být hotovy do konce dubna, zhotovitelské firmě poskytujeme maximální součinnost. Na březen se připravuje i další jednání sboru vlastníků v rámci komplexních pozemkových úprav, které dále rozpracuje plán společných zařízení. Ten by pak měl projít další administrativní procedurou a zastupitelstvo obce se jeho schválením bude zabývat na červnovém zasedání. V součinnosti se sociálním kurátorem a pracovníky LDN intenzivně řešíme složitou situaci spoluobčana s trvalým pobytem v Drslavicích a jeho případné umístnění v některém z domů s pečovatelskou službou.

Velmi nepříjemnou zkušeností je situace ohledně prodeje nemovitosti čp. 144, kterou nám ÚZSVM nabídl nejdříve k bezúplatnému, následně úplatnému převodu, ale vždy z tohoto sešlo z důvodu zamítnutí ze strany ÚZSVM. I naše žádost o refundaci nákladů za dlouhodobou péči o dům byla ÚZSVM smetena pod stůl. V konečném důsledku byl dům ÚZSVM prodán za 103.000,– Kč realitní kanceláři v dražbě a ta ho nyní prodává za 250.000,– Kč. Chtěl bych konstatovat, že jednání ÚZSVM považuji za akt nehorázné arogance státu vůči naší obci a že jsem s tímto úřadem vyčerpal všechny možnosti alespoň elementární dohody. Na většinu přímých otázek, které jsem jim korenspondenčně pokládal, se mi nedostalo odpovědí. Podal jsem tedy k rukám ministra financí ČR jakožto nadřízené instituci nad ÚZSVM stížnost a pokud se alespoň určité satisfakce a vyvození odpovědnosti úředníků z Prahy nedočkám ani poté, celou věc medializuji v co nejširší možné podobě. Závěrem můj povzdech, že dokud se bude stát takovýmto způsobem chovat k obcím a potažmo ke svým občanům, nějaké světlo na konci tunelu můžeme v této republice hledat jenom stěží.

Uplynulé období bylo velmi bohaté na kulturně-společenské události a z četných ohlasů spoluobčanů lze usuzovat, že s jejich úrovní, organizací i průběhem panuje všeobecná spokojenost. Hovořím především o akcích v období Vánoc, které pod názvem Andělské Vánosce v Drslavicích zahrnovaly vánoční koncert Kunovjanu, tradiční zpívání u kapličky a výstavu andělů v suterénu Obecního domu a které se těšily mimořádně vysokému zájmu veřejnosti. Velmi podařené co do návštěvnosti i organizace byly i všechny tři plesy. Nesmíme zapomenout ani na již tradiční štědrost občanů v tříkrálové sbírce. Také dětský karneval, který organiovala Mateřská škola byl velmi vydařený. Poslední akcí v Drslavicích bylo nedělní cestopisné vyprávění s projekcí a ochutnávkou výtečné kávy s názvem Kouzelná Havaj. Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na výše uvedených událostech podíleli bych chtěl moc poděkovat, svědčí to o Vašem zájmu participovat se na veřejném životě v obci. Závěrem moje pozvání do nedělního fašankového průvodu a na košt slivovice příští sobotu, které již tradičně pořádá SDH Drslavice.

V Drslavicích dne 25.2.2014 zpracoval Rostislav Mihel, starosta


V průběhu minulého týdne jsem se

Přidáno: 24. 2. 2014

zúčastnil dvoudenního semináře týkajícího se přeshraniční spolupráce ve slovenské Bojnici. Ve velmi přátelské a srdečné atmosféře zde proběhly prezentace slovenských obcí přímo od místních starostů. Po rekapitulaci a zhodnocení čerpání dotací na přeshraniční spolupráci z EU v minulém programovém období (skončilo v roce 2013) byl značný prostor jednání věnován výhledu do budoucna. Potěšitelnou zprávou je, že alokace finančních prostředků pro období až do roku 2020 bude jenom o něco málo menší než dosud – to skýtá určitou možnost přípravy a realizace přeshraničních projektů, které by následně byly financovány z fondů EU.

Nejen za tímto účelem jsem posléze při neformální diskuzi navázal kontakt se starostou slovenské obce Krásno, velikostně podobné té naší a od nás vzdálené cca 90 km. Jestli toto přátelské jednání postupně přetavíme do nějaké širší formy spolupráce a třeba i ke vzájemné návštěvě, ukáže čas.

Součástí programu byla i prohlídka zámku v Bojnici, tak Vám přináším malou fotogalerii. Zajímavostí pro me bylo, že přímo pod zámkem je krásný jeskyňový komplex Usmívající se .. viz fotogalerie k článku ZDE

S přáním hezkého dne a těším se na setkání s Vámi třeba i dnes na jednání zastupitelstva obce

Rostislav Mihel, Váš starosta Mrkající


Kouzelná Havaj byl název cestopisného

Přidáno: 23. 2. 2014

vyprávění s projekcí, které se včera uskutečnilo v Obecním domě a nutno podotknout, že slovíčko kouzelná naprosto přesně charakterizuje tuto část světa. Cestovatelka Pavlína Vajdíková se s noblesou a šarmem podělila s více než padesátkou přítomných o své zážitky, které prokládala precizně zpracovanou prezentací obrázků a videa. O přestávce byla pro všechny návštěvníky připravena pravá havajská káva, jejíž podmanivá příjemná vůně neodolatelným způsobem přímo pobízela ke konzumaci.

Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 567,– Kč, které budou použity k úhradě nákladů s touto akcí spojených. Paní Vajdíkové, která se o své zážitky z cest podělila zcela bez nároku na jakýkoliv honorář, za přednášku děkujeme a věříme, že se brzy shledáme při podobné příležitosti.

Fotogalerie z akce ZDE


Hned tři žádosti o dotace a granty

Přidáno: 12. 2. 2014

jsme v tomto týdnu zkompletovali a odeslali na příslušná místa. První je žádost na rekonstrukci dětského hřiště u MŠ, kde Ministerstvo pro místní rozvoj žádáme o 400.000,– Kč. Jednotlivé detaily žádosti s množstvím příloh jsme dopilávávali dlouhé týdny a tak věříme, že je zpracována kvalitně a může ve velké konkurenci uspět. Dále jsme podali žádost fondu kultury Zlínského kraje na opravu kříže (požadujeme 39.000,– Kč) a konečně se účastníme grantového řízení Fondu ASEKOL, kde žádáme o 50.000,– Kč na další etapu budování sběrného dvora.

O tom, zda dotace dostaneme či skončíme „pod čarou“ bychom se měli dozvědět v průběhu dubna a května letošního roku.


Štěpkování obrovské hromady větví,

Přidáno: 9. 2. 2014

Štěpkování na kompostárně

která za dva roky „vyrostla“ na naší kompostárně, nás čeká v nadcházejících týdnech za předpokladu dobrého počasí. Tyto práce byly zahájeny dnešním dnem .. předpokládáme, že následně štěpky nabídneme občanům k odběru. O této skutečnosti budete včas informováni prostřednictvím rozhlasu a také zde na webových stránkách obce.

Hromada větví určená ke štěpkování


V pořadí třetím a také posledním plesem

Přidáno: 9. 2. 2014

této sezóny v Drslavicích byl sportovní a hned úvodem je nutné kostatovat, že byl stejně vydařený jako jeho plesy předcházející. Do posledního místa zaplněný sál se výtečně bavil při poslechu a tanci skupiny Madison. Sportovci měli připraveno občerstvení a bohatou tombolu, čtyři ceny se losovaly i pro občany s trvalým pobytem v Drslavicích, kteří si vstupenky na ples zakoupili v předprodeji. Bylo také znát, že pořádající organizace TJ si dala s přípravou plesu, zejména pak s výzdobou sálu, značnou práci, za což jí rozhodně patří poděkování. Poděkování je na místě všem, kteří se jakkoliv na přípravě plesu podíleli, pomáháte tím mimo jiné zkvalitňovat úroveň kulturního života v naší obci.

Další akcí v Obecním domě je cestopisné vyprávění s projekcí „Kouzelná Havaj“, které se uskuteční 23. února od 17 hodin a na které Vás již nyní s předstihem zveme.

Fotogalerie ze sportovního plesu ZDE


Svozové auto, kontejnery, štěpkovač,

Přidáno: 4. 2. 2014

to jsou od včerejšího dne nové přírustky do majetku obce Drslavice. Obdrželi jsme totiž od vysoutěžených dodavatelů zařízení na základě schválené dotace z Operačního programu životní prostředí v rámci projektu „Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Drslavice“, přičemž spoluúčast obce Drslavice je pouhých 10% z celkového objemu nákladů. Zkompletovali jsme tímto krokem vozový park obce Úžasný – v současné době máme předloni zakoupený osobní vůz Dacia Logan, starší Ford Tranzit, který jsme vloni získali bezúplatným převodem, z dotací taktéž předloni pořízený traktor a nově tedy užitkové vozidlo typu Piaggio Maxxi s hákovým nakladačem kontejnerů. S příchodem jara kontejnery pro ukládání bioodpadu rozmístíme po obci a tyto pak naplněné budeme průběžně svážet na kompostárnu. Velkou hromadu větví na kompostárně budeme štěpkovat v dohledné době dle časových a povětrnostních podmínek. SFŽP za podporu našeho projektu DĚKUJEME.

V nejbližší době proběhne podpis smluv ze Státním fondem životního prostředí a po úhradě faktur dodavatelům zboží a provedení kontroly ze SFŽP budeme netrpělivě očekávat proplacení schválené dotace v celkovém objemu cca 1.100.000,– Kč.

Fotogalerie nově pořízeného majetku obce ZDE


Do posledního místa zaplněný sál

Přidáno: 27. 1. 2014

Obecního domu – to je vizitka ve všech směrech vydařeného XIV. farního plesu, který se letos premiérově konal v Drslavicích. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Hradčovjanka a skutečnost, že se jednalo o „akustickou“ produkci s minimálním ozvučením, dodalo písním patřičný zvuk a říz. Farní ples oficiálně zahájila paní Jana Chvílová spolu s panem farářem. V pruběhu celého večera návštěvníci měli možnost prohlédnout si i zrekonstruované prostory suterénu. Pořadatelům se podařilo zajistit 132 hodnotných cen do tomboly, které se v nebývalém tempu losovaly kolem půlnoci – všem dárcům ještě jednou děkujeme za jejich štědrost. Výzdobě sálu zcela jednoznačné „vévodila“ překrásně ztvárněná drslavská kaplička s křížem z pera Ladislava Orlovského. Ples svou návštěvou podpořili mimo jiné i pan poslanec Ludvík Hovorka a pan senátor Patrik Kunčar s manželkou, pevně věříme, že se jim u nás líbilo.

Poděkování patří všem, kteří se na organizaci plesu jakýmkoliv způsobem podíleli. Výtěžek plesu předběžně činí cca 17.000,– Kč, přesná výše bude oznámena v kostele a celý pak použit pro potřeby naší farnosti.

Fotogalerie z farního plesu ZDE


V tomto týdnu jsme se zaměřili

Přidáno: 23. 1. 2014

a zintenzivnili práce na přípravě dvou žádostí o dotace. První je plánovaná rekonstrukce dětského hřiště v areálu MŠ, ve spolupráci s paní ředitelkou a zahradním architektem máme zpracován projekt a dnešním dnem žádáme stavební úřad o obnovení územního souhlasu na stavbu – ten z roku 2012 měl pouze roční platnost. Termín podání žádosti u Ministerstva pro místní rozvoj je 17.2.2014, příští týden mám schůzku s projektovým manažerem, na které budeme řešit podrobnosti. Druhá žádost o dotaci poputuje na Zlínský kraj a jedná se o opravu starého kříže, který máme z Lukova u Zlína a v současné době čeká na restauraci panem Kopčilem – ten připravuje restaurační záměr, který budeme mít k dispozici příští pondělí.

Zdárně proběhly i inventury obecního majetku, chystáme rozpočet obce na letošní rok a zahájili jsme instalaci stříšky mezi dvěmi stavebními buňkami na sběrném dvoře .. vzniklý prostor hodláme využít na parkování obecních vozidel. Postupně řešíme a odstraňujeme drobné závady a nedodělky v Polyfunkčním domě, který dne 6.2.2014 čeká kolaudace. V úterý jsme se dohodli na změnách ve vzduchotechnice v restaurační části objektu – tyto změny výrazně přispějí ke zvýšení funkčnosti celého zařízení. Do haly jsme instalovali ochranu vzduchotechniky před případným poškozením při míčových hrách. Na dolním konci byly zahájeny poměrně rozsáhlé práce na přemístnění stařičké trafostanice před OÚ do uličky, žádáme tedy kolemjdoucí, občany s trvalým bydlištěm zde i řidiče projíždějících aut, aby v těchto místech dbali zvýšené opatrnosti.

Závěrem přeji klidné a nerušené prožití víkendu a srdečně zvu na sobotní farní ples do Obecního domu. Farní ples v Drslavicích se bude konat úplně poprvé .. připravena je bohatá tombola, hrát bude dechová hudba Hradčovjanka.

Rostislav Mihel, Váš starosta Úžasný


Vítězem doplňovacích voleb do

Přidáno: 17. 1. 2014

Senátu ČR se stal pan Patrik Kunčar (KDU-ČSL), který získal 63,2% hlasů .. s přehledem tak porazil protikandidáta Libora Lukáše z ODS, který získal 36,8% hlasů. V Drslavicích bylo vítězství pana Kunčara ještě výraznější, získal zde 81,8% hlasů při volební účasti 30,3%, která je tedy srovnatelná s účastí v prvním kole voleb.

Novému panu senátorovi gratulujeme k úspěchu a držíme palce v jeho práci ve prospěch našeho regionu. Úžasný


39

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK