Aktuálně v naší obci / strana 40

Výsledek prvního kola doplňovacích

Přidáno: 12. 1. 2014

voleb do Senátu ČR přinášíme ZDE. Do druhého kola, které se uskuteční tento pátek (14 – 22 hodin) a sobotu (8 – 14 hodin) postoupil Patrik Kunčar z KDU-ČSL a Libor Lukáš, kandidát ODS. Jak dopadly volby přímo v Drslavicích se dočtete ZASE TADY.

Do Drslavic k volbám přijela i redaktorka Slováckých novin, přinášíme tedy její reportáž přímo z volební místnosti.

Úspěšný vstup do nového pracovního týdne přeje Rostislav Mihel, Váš starosta Úžasný


19.500,- Kč je výtěžek Tříkrálové sbírky

Přidáno: 3. 1. 2014

pořádané dnešního dne oblastní charitou v Uherském Brodě v naší obci. Všem dárcům upřímně děkujeme, vážíme si Vaší pomoci potřebným.

Fotogalerie z Tříkrálové sbírky ZDE


Fotogalerií z výstavy Andělské Vánoce

Přidáno: 2. 1. 2014

se naposled vracíme k jedné z akcí, která mezi spoluobčany a návštěvníky z okolních obcí a měst vzbudila pozitivní ohlasy. Za nejcennější osobně považuju, že opravdu široké spektrum lidí bylo ochotno nám svoje exponáty na výstavu zapůjčit – svědčí to mimo jiné o tom, že Vám život a dění v obci nejsou lhostejné.

V průběhu včerejšího dne jsme se snažili všech více než 500 exponátů vrátit svým majitelům, přesto nám tady na Obecním úřadě zůstalo pár kousků, které neumíme zařadit. Komu by nějaký zapůjčený andělíček chyběl, neváhejte se na nás buď telefonicky (572 671151) nebo osobně v kanceláři na nás obrátit.

Ještě jednou poděkování všem, kdo se na zdárném průběhu výstavy jakkoliv podíleli.

Fotogalerie z výstavy Andělské Vánoce ZDE


Novoroční zamyšlení starosty obce

Přidáno: 31. 12. 2013

Milí čtenáři našeho webu,

dovolte mi krátce se zamyslet nad příčinami morálního úpadku dnešní společnosti a předem se omlouvám, že úvaha sice nebude nikterak povzbuzující, ale ve svém závěru se pokusí najít světélko na konci tunelu nedobrého stavu našich mravních hodnot.

V dnešní překotné době jsme svědky degradace pojmu rodina. Slova rozvod a single jsou moderními a oblíbenými pojmy namísto snahy investovat do dlouhodobého, trvalého vztahu. Jsme svědky pokryteckého se zbavování odpovědnosti za výchovu dětí v rodině, ruku v ruce s konzumací komerčních filmů, seriálů, her a televizních estrád, které obhajují zvrácené lidské hodnoty a tím devastujícím způsobem formují vidění světa dnešní mládeží.

Máme vůbec právo soudit dítě, které se neumí chovat? Kde budeme hledat příčinu jeho chování? Nenajdeme ji často v rodině, která buďto rezignuje na výchovu, nebo je sama nefunkční?

Ve společnosti bují korupce, kariérismus, sobeckost a mnoho dalších nešvarů. Vyzvedává se lidské ego, jde se takzvaně „přes mrtvoly“ a v konečném důsledku vše uvedené křiví a zašlapává lidské charaktery a mezilidské vztahy.

Přátelé, jsem si jistý, že společným jmenovatelem popisovaného je odklon od Pána Boha jako nositele těch hodnot, které si společnost posouvá za hranici toho, co je zdravé. Vytrácí se lidská soudnost, zákon se povyšuje nad zdravý selský rozum, materiální statek vytěsňuje duchovno, chybí lidská schopnost odpustit a pokořit se při prosbě o odpuštění. Ježíš Kristus kdysi pronesl velmi aktuální slova, řekl:

„Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.“

Mnoho lidí se vysmívá Božím zákonům, aniž si však uvědomují, že jsou tady ne proto, aby omezovaly, ale aby ochraňovaly. Je na každém z nás, jak se k existenci těchto zákonů, našemu životu a životu lidí okolo nás, postavíme.

Stačí k tomu relativně málo. Stačí dodržovat základní pravidla, jako „nepokradeš“, „miluj bližního svého“, „odpouštějte si navzájem“, tedy hodnoty, které nám zanechal Stvořitel jako ochranu předdůsledky toho, co dnes v hojné míře zakoušíme. Mějme toto na paměti každý den nadcházejícího roku, do kterého Vám všem z celého srdce přeji vše dobré. Nechť je rokem návratu ke skutečným kořenům lidského bytí, naděje, lásky a tolerance lidí bez rozdílu.

Rostislav Mihel, Váš starosta


Velkému zájmu návštěvníků se těšilo

Přidáno: 29. 12. 2013

letošní tradiční Zpívání u kapličky, které pořádala Obec Drslavice ve spolupráci s místní organizací KDU-ČSL .. přispělo k tomu nemalou mírou nebývale teplé počasí a jistě také kvalitní obsazení účinkujících. Posledním dnem byla otevřena výstava Andělské Vánoce v Obecním domě a tu si většina přítomných taktéž nenechala ujít. Programem krásným slovem provázela paní Jana Chvílová a po úvodní písni mužského sboru z Hradčovic a krátké přímluvě starosty obce postupně vystoupili v opravdu milém provedení děti z místní mateřské školy a školní družiny, mužský pěvecký sbor Hútek z Bánova, ženský pěvecký sbor Klebetnice z Hluku, dívčí schola z naší farnosti a mužský sbor z Hradčovic. Program ukončil laskavým slovem pan farář Zdeněk Gerhard Klimeš, který všem přítomným požehnal. Třešničkou na dortu byla koleda „Narodil se Kristus Pán“, kterou si zazpívali všichni společně.

Na dobrovolném vstupném u kapličky bylo vybráno 5.030,– Kč a 2.906,– Kč na výstavě Andělské Vánoce. Děkujeme za Vaši štědrost, peníze byly použity na úhradu nákladů uvedených akcí.

Závěrem poděkování všem, kteří se organizačně podíleli na hladkém průběhu a samozřejmě účinkujícím – je nám ctí, že jste se s námi přijeli podělit o Vánoční radost z narození Spasitele.

Fotogalerie ze Zpívání u kapličky ZDE

Příhovor starosty obce Drslavice při příležitosti Zpívání u kapličky 2013 :

Milí přátelé,

přijměte moje vřelé přání všeho dobrého a dovolte mi krátké ohlédnutí za právě končícím rokem. Rokem velmi významným nejen s ohledem na kulaté výročí připomínky první zmínky o naší obci, ale i úspěšným dokončením mnoha projektů ve veřejném zájmu. Děkuji z celého srdce za vše Pánu Bohu z tohoto magického a posvátného místa kaple Panny Marie Svatohostýnské. Děkuji mu za jeho dary vzájemné lidské sounáležitosti a radosti při červnových slavnostech, za to, že stál po mém boku v mnoha těžkých chvílích v průběhu celého roku a přijímám tuto Boží vůli s pokorou, úctou a hlubokým respektem.

Vážení přítomní, kéž nás všechny Bůh provází i rokem nadcházejícím. Ať v hojné míře obdaří naše srdce láskou, pokorou, odpuštěním a elementární lidskou slušností. Dívejme se do Nového roku s optimismem a nadějí, protože jenom tak můžeme společně Drslavice učinit ještě lepším místem pro život.Děkuji za pozornost.


Sváteční, předvánoční atmosféra

Přidáno: 22. 12. 2013

charakterizovala v sobotu vpodvečer komorně laděné vystoupení cimbálové muziky Kunovjan v Obecním domě. V úvodu starosta obce kromě slavnostního zahájení symbolicky „otevřel“ výstavu Andělské Vánoce v suterénu objektu, kterou Obec Drslavice pořádá ve spolupráci s místní organizací KDU-ČSL. Více než 500 andělů a andělíčků v nejrůznějších formách podob bude možné shlédnout ještě v sobotu 28.12. a v neděli 29.12. a to vždy od 14 do 18 hodin. Po cca hodinovém koncertu Kunovjanu následovalo posezení u cimbálu.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli tuto akci uspořádat a také těm, kteří svojí návštěvou přispěli k vytvoření pravé předvánoční atmosféry.

Fotogalerie z koncertu a výstavy ZDE


Rekapitulace činnosti OÚ od 23.9.2013

Přidáno: 18. 12. 2013

Vážení spoluobčané

úvodem rekapitulace bych chtěl konstatovat úplné dokončení, předání, vyúčtování a uvedení do provozu objektu Polyfunkčního domu Drslavice a to po necelém roce od zahájení stavby. Dnem 15.11.2013 stavební úřad v Uherském Brodě uvedl stavbu do tříměsíčního zkušebního provozu, samotnou kolaudaci tedy očekáváme v druhé polovině února. Finální vyjádření v souvislosti s budovou očekáváme od HZS Uherské Hradiště, dnešního dne byl odstraněn poslední nedostatek z několika připomínek, který z hlediska požárně bezpečnostního řešení měli. Vůbec poslední dva měsíce jsme věnovali mnoha drobným nedodělkům, venkovním úpravám terénu a záležitostí vyplývajících z náběhu provozu budovy. Ten mohu s odstupem více než měsíce hodnotit jako velmi zdařilý, až do konce zimní halové sezony máme od uživatelů smluvně zajištěno více jak 180.000,– Kč a v hale se sportuje 52 hodin týdně v nepřetržitém provozu. Částka 180.000,– Kč bude představovat rozhodující část nákladů za energie zde spotřebované. Dle vyjádření sportovců jsou s povrchem a kvalitou služeb spokojeni. Mohli jsme si dovolit i vyhrazení pravidelných hodin zcela zdarma pro drslavské děti, drslavské hasiče a sportovce sdružené v TJ Drslavice. Halu již navštívili i žáci ZŠ Hradčovice v rámci hodin tělesné výchovy, panu řediteli jsem nabídl využívání haly v dopoledních hodinách zdarma a hledáme vhodný model pro druhé pololetí školního roku. Celkem se jedná o cca 8 hodin týdně zdarma a osobně vnímám tento příspěvek jako investici do našich dětí a také jako poděkování dvou největším spolkům v obci za jejich práci. Přes úřad práce zaměstnáváme dvě pracovnice na veřejně prospěšné práce, tyto dotace nám umožňují udržet celkovou ekonomiku zařízení na solidních úrovních. Slavnostního otevření budovy se účastnilo více než 500 návštěvníků a velikost této kulturně společenské události ukázala několik zásadních skutečností pro pořádání podobných akcí v budoucnu. Je to hlavně horší akustika v zadní části haly, toto ale bylo očekávatelné – projekt byl v první řadě koncipován pro pohybové aktivity. Dle mých konzultací s odborníky v této oblasti je tato záležitost solidně řešitelná při vynaložení částek pohybujících se v řádu desítek až stovek tisíc korun. Z důvodu úsporných opatření na výdajové straně rozpočtu řešení tohoto „nedostatku“ přesouváme na příští volební období. Kulturní akce zároveň ukázala nutnost enormně přísných opatření z hlediska ochrany povrchu haly do budoucna. Co jsme se rozhodli řešit hned je ochrana vzduchotechniky v hale, logičtější umístnění branek, instalace nových botníků a několik podobných provozních záležitosti. Souběžně s provozem haly naběhl relativně hladce i provoz restaurační části objektu, s panem nájemcem hledáme společné prvky za účelem co nejvyšší míry propagace zařízení. K dnešnímu dni máme také vyčerpanou celkovou alokaci úvěrového rámce, měsíčně platíme splátky ve výši 83.500,– Kč, máme uhrazeny první dvě splátky. Celý tento blok bych chtěl zakončit výzvou nejen za zastupitelstvo obce, ale i na kteréhokoliv občana Drslavic, aby mě s případnými dotazy nebo připomínkami týkající se Polyfunkčního domu kdykoliv kontaktovali. Osobně pociťuju velkou hrdost nad tím, že se nám v poměrech takto malé obce za solidní cenu s přispěním velké dotace podařilo postavit zařízení, které nám ostatní mohou závidět a ve skrytu duše doufám, že podobně to cítí většina z Vás.

Zdárně jsme dokončili i administrativní stránku zúčtování dotace na II. etapu stavebních úprav Obecního domu a tak finanční prostředky v říjnu doputovaly na bankovní účet obce. Slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor bylo spojeno s instalací stálé expozice obrazů na motivy JUDr. Václava hraběte z Kounic, a to v předvečer stého výročí jeho úmrtí. Kulturní program zajistila přednáška pana Tomečka z Muzea JAK v Uherském Brodě o životě pana hraběte doprovázená unikátní videoprojekcí zámečku Pepčín. Po ukončení oficiální části k tanci a poslechu zahrála cimbálová muzika JAKUB z Uherského Brodu. Do prostor suterénu jsme instalovali ventilátory a odvlhčovače vzduchu, hodně zde topíme a poslední dobou se nám jeví, že extrémní vlhkost zde pomalu mizí. S příchodem zimního počasí je Obecní dům hojně navštěvovaný, v sále se ve všední dny hrává stolní tenis – za tímto účelem jsme přistoupili k nákupu třetího stolu. Pustili jsme se také do venkovních úprav, tyto budou dokončeny v příštím roce. Dovršíme tím generální rekonstrukci z dnešního pohledu již skoro historické budovy v samém srdci obce a věříme, že v budoucnu v ní najdou vyžití různého charakteru nejširší vrstvy spoluobčanů. Soudě dle letošního zájmu můžeme být v tomto směru optimisty.

Konečně třetí významně pozitivní zprávou je dokončení investiční akce stabilizace a zkapacitnění toku Holomně k datu 13. prosince 2013. Toto konstatování je o to cennější, že projekt procházel místy značnými potíži, několikrát hrozilo zastavení stavby, které by bylo pro dokončení projektu doslova smrtící a v důsledku by znamenalo odklad na neurčito. Trpělivým jednáním s investorem, zhotovitelem i projektantem se nakonec podařilo dílo dokončit a na první pohled je evidetní, že zdárně. Se zástupcem investora jsem celý tok minulý týden procházel, upozorňoval ho na nutnost dílčích opatření ve smyslu uvedení terénu do původního stavu. Toto bylo přislíbeno, že bude vyřešeno nejpozději do poloviny příštího roku. Jsem hluboce přesvědčený o tom, že stavba výrazně přispěje k ochraně majetku a pocitu bezpečnosti občanů žijících poblíž toku.

Pokud bychom krátce bilancovali výše popisované tří klíčové stavby tohoto volebního období, dospějeme k celkové proinvestované částce 34,5 milionu Kč. Z toho dotačních prostředků, které jsme buď přímo zajistili nebo významně se podíleli na jejich vyřízení, představuje částku 20,5 milionu Kč, to je cca 60% všech nákladů. V případě potřeby každému jednomu občanu Drslavic s klidným svědomím kdykoliv rád vysvětlím účelnost a smysl takto vynaložených prostředků. Dovolím si na základě výše uvedených čísel označit právě končíci rok z pohledu Obce Drslavice za mimořádně úspěšný.

Poměrně solidně se nám dařilo v uplynulém období i v jiných oblastech. Avizovaný posun nastal v postupném budování sběrného dvora, kdy jsme přivezli a položili 48 ks panelů o celkové rozloze 240 m2 s tím, že zbylých 8 panelů dopoložíme na jaře. Od Elektrowinu máme schválen motivační příspěvek k tomuto účelu ve výši 36.300,– Kč, na bankovním účtu obce jej čekáme do konce ledna příštího roku. Počátkem prosince došlo k předání stavby přeložky trafostanice před Obecním úřadem, investiční akce v hodnotě 1,5 mil. Kč, která jde zcela na vrub E.Onu by měla být hotova do poloviny příštího května. S E.ONem jsme v posledních týdnech zintenzivnili jednání ohledně přeložek v uličce, cílem je dotáhnout do zdárného koncepodobnou investiční akci i zde. V průběhu listopadu došlo k instalaci ochrany kaple ve středu obce, u pana Kopčila jsme také nechali zrestaurovat sošku Panny Marie v dolní kapličce. Prostřednictvím pana zastupitele Milana Matyáše jsme získali kompletní starý kříž z obce Lukov u Zlína, tento byl odborně rozebrán a také převezen k panu Kopčilovi na zrestaurování. V příštím roce se na jeho opravu pokusíme vyřídit dotaci. Zdárně proběhla kontrola se SZIFu na projekt opravy mostního zábradlí na Olšavě, dotační finanční prostředky ve výši 199.800,– Kč bychom mohli obdržet už o konce tohoto roku. Do poloviny roku 2014 bude také již nainstalován soubor protipovodňových opatření na Holomni, posíleny prvky veřejného rozhlasu a to vše v celkové hodnotě cca 450.000,– Kč. V listopadu se uskutečnil i výrobní výbor k územního plánu, kde jsme s projektantem řešili zapracování několika připomínek koordinovaného stanoviska Krajského úřadu. Tím, že toto stanovisko bylo kladné, přistoupili jsme ke zpracování závěrečné zprávy k dříve vyřízené dotaci a tyto prostředky ve výši 160.000,– Kč jsme pak v říjnu obdrželi na bankovní účet obce. Významného pokroku bylo dosaženo při projednávání komplexních pozemkových úprav. V koordinaci se Státním pozemkovým úřadem a zpracovatelem úprav jsme předjednali plán společných zařízení, následně proběhlo jednání vlastníků pozemků v kú Drslavice. Porada členů ZO k projednání tohoto materiálu se uskuteční v lednu příštího roku, který bude pro další průběh KPÚ zcela zásadní. Připravujeme se na další volby, tentokrát doplňovací do senátu ČR. Před dokončením je i projekt naučné stezky po hranici devíti katastrů, část zásilky jsme již obdrželi, nyní čekáme na dodání tabule, cedule a rozcestníku. Kromě zmiňovaného slavnostního otevření Polyfunkčního domu a suterénu Obecního domu jsme uspořádali besedu se seniory a cestopisné vyprávění o Aljašce, pomohli jsme také s organizací letošních hodů. Všem kteří nám v tomto pomohli děkuji. Na závěr roku také chystáme několik kulturně společenských akcí, těším se při těchto příležitostech na setkání s Vámi.

V Drslavicích dne 19. prosince 2013 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce


Zimní číslo drslavského zpravodaje jsme

Přidáno: 16. 12. 2013

roznesli včera v podvečerních hodinách do Vašich schránek. Několik nám jich ještě zbylo, tak kdo by jste nějakým nedopatřením zpravodaj nedostali, nebo chtěli ještě jeden pro svoje příbuzné, obraťte se na nás v kanceláři Obecního úřadu. Zpravodaj oproti původnímu avízu je 12-i stránkový, pevně věřím, že se Vám bude líbit.

Rostislav Mihel, Váš starosta


Dětský turnaj ve stolním tenise se konal

Přidáno: 15. 12. 2013

Společné foto účastníků turnaje

v sobotu za účasti devíti hráčů v Obecním domě. Děti byly rozděleny do dvou skupin podle věku. Vítězem mladší kategorie se stal Tomáš Maleňák, starší kategorii vyhrál Jakub Kaluža – vítězům gratulujeme a jim i všem ostatním děkujeme za účast. Všichni účastníci byli odměněni cenami a diplomy. Za pomoc při organizaci turnaje pak děkujeme panu Romanovi Maleňákovi.


Dnešního dne dochází k předání stavby

Přidáno: 12. 12. 2013

Holomňa - pohled z mostku u OÚ

s názvem „Holomňa, Drslavice, km 0,550 – 1,350“, což fakticky znamená, že stavba je definitivně dokončena. Realizaci tohoto projektového záměru vyvolala Obec Drslavice, která ihned po volbách v listopadu 2010 vstoupila do jednání s tehdy budoucím správcem toku Lesy ČR na základě výzvy občanů žijících v bezprostřední blízkosti toku po bleskové povodni v červnu téhož roku. Průchodem povodňové vlny v těchto místech došlo ke vzniku rozsáhlých břehových nátrží a k zahloubení koryta. Hlavním účelem stavby tedy bylo sanovat tyto nátrže, stabilizovat dno a vytvořit lichoběžníkové koryto tak, aby se do budocna omezily škody způsobené průchodem velké vody. Došlo ke stabilizaci dna 15-i dřevěnými úrovňovými prahy a jedním kamenným výztužným pásem. Dále byly vybudovány opěrné zdi a ve dně byla vybudována kyneta pro převádění malých průtoků. Na opěrné zdi navazuje přechodové zdivo a následně kamenná rovnanina. Při tvorbě projektu bylo přihlíženo k samovolně vzniklým meandrům – byla snaha tyto v maximálně možné míře zachovat tak, aby nedošlo k výraznému zásahu do přírodního charakteru koryta toku.

Při stavbě, jejimž investorem byly Lesy ČR a zhotovitelem sdružení firem POHL a.s. Opava a VDS Vsetín, s.r.o. se Obec Drslavice po celé tři roky snažila býti maximálně součinná, ať už to bylo při jednáních s vlastníky dotčených pozemků, administrativním procesu nebo různých forem pomoci při realizaci stavby. V jejím průběhu docházelo k částečným problémům nejrůznějšího charakteru a stavba v celkové hodnotě 10,5 milionu Kč se zpozdila o cca 2,5 měsíce – důležité ale je, že se ji podařilo dokončit ještě letos. Chtěl bych za toto poděkovat jak zastupcům investora a zhotovitele, tak i projektanta.

Vážení spoluobčané,

předáváme Vám do užívání stavbu, která je významným příspěvkem v rámci protipovodňové ochrany v katastru obce Drslavice. Zároveň chci konstatovat, že tímto naše úsilí na tomto poli v žádném případě nekončí – jako zcela stěžejní bod plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v Drslavicích máme zapracovánu studii poldru na Holomni. V minulých dnech jsme také odeslali na Povodí Moravy vyplněný dotazník s průvodním dopisem, ve kterém tuto společnost vyzýváme k jednání o protipovodňových opatření na Olšavě a nastiňujeme možné varianty řešení, které by sloužily k ochraně místní výrobní zóny. Je potřebné si uvědomit, že postupná realizace protipovodňových opatření je během na dlouhou trať, zvláště pak v malé obci jako je naše – o to cennější je relativně krátký časový úsek od úvah po realizaci projektu stabilizace toku na Holomni. Toto nás rozhodně naplňuje optimismem do budoucna.

S přáním krásného prožití třetího adventního víkendu

Rostislav Mihel, Váš starosta Úžasný

Holomňa - pohled z mostku u OÚ


40

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK