Aktuálně v naší obci / strana 41

Obec Drslavice se stává partnerem

Přidáno: 10. 12. 2013

nadačního fondu „Na kole dětem“ pana Josefa Zimovčáka na podporu onkologicky nemocných dětí. V pátek 6. června příštího roku se Drslavice stanou po boku velkých měst zastávkou pelotonu na trase druhé etapy veřejné cyklopouti napříč Českou republikou (více o projektu ZDE) … začínáme se již nyní zabývat programem tohoto pro Drslavice svátečního dne, jedno již dnes víme jistě – veškerý výtěžek této akce poskytneme pro účely tohoto nadačního fondu.

Vážení návštěvníci stránek,

obracím se na Vás touto cestou s prosbou o podporu nadačního fondu Josefa Zimovčáka. Vím, že všemožných nadačních fondů je jako hub po dešti a že právě v tomto adventním období mnohé žádají o podporu. Pana Josefa Zimovčáka tak jak jsem měl možnost ho osobně poznat vnímám jako čestného a po všech stránkách dobrého člověka a mimořádného sportovce. Jsem si jistý, že každá jediná koruna Vámi věnovaná jeho nadaci skutečně pomáhá potřebným – onkologicky nemocným dětem. Zvažte prosím svoji podporu, číslo účtu nadace je 107–484410267/0100. Děkuji předem.

Rostislav Mihel, Váš starosta

PF 2014


Starosta obce D R S L A V I C E svolává

Přidáno: 8. 12. 2013

veřejné zasedání zastupitelstva obce Drslavice, které se bude konat

ve středu 18. prosince 2013 v 18:00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice


Program jednání :

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2. Kontrola usnesení, zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období 23.9.2013 – 18.12.2013

3. Mandátní smlouvy mezi Obcí Drslavice a Investa UH na výběrové řízení stavby Polyfunkční dům Drslavice

4. Dodatek smlouvy o dílo mezi Obcí Drslavice a Pozimos a.s.

5. Protokol o předání stavby Polyfunkčního domu k užívání

6. Rozpočtové provizorium na rok 2014

7. Rozpočtové opatření č. 3/2013

8. Rozpočtový výhled na roky 2014–18

9. Inventarizace majetku obce Drslavice k 31.12.2013

10. Žádost o svolení ke skácení stromu na parcele č. 3109/2

11. Dodatek smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Obcí Drslavice a Petrem Hrubošem, Drlavice čp. 212

12. Žádost pana Igora Botka o pronájem pozemku pč. 628/22 v ku. Drslavice

13. Diskuze

14. Usnesení, závěr

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zasedání zastupitelstva obce veřejné.


Sedmdesát návštěvníků cestopisného

Přidáno: 8. 12. 2013

Cestopisné vyprávění o Aljašce

vyprávění s projekcí se zaujetím naslouchalo poutavému výkladu paní Pavlíny Vajdíkové o jejím putování Aljaškou. Vyprávění rozdělené na dvě části tak zapadlo do tohoto adventního období, kdy by měli lidé rozjímat a pomalu se připravovat na příchod Vánoc. Všichni návštěvníci byli za svoji účast odměněni drobným dárečkem, závěr vyprávění byl zpestřen soutěžními otázkami. Občerstvení zajistil pan Dítko, kterému za toto patří poděkování. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 1.197,– Kč, peníze použijeme na vyčištění dámských krojových rukávců v majetku obce.

Hlavní poděkování posílám touto cestou paní Vajdíkové, která krásnou přednáškou dokázala upoutat pozornost všech přítomných, a to bez nároku na jakýkoliv honorář.

Cestopisné vyprávění o Aljašce

Cestopisné vyprávění o Aljašce


Již do třetího týdne ostrého provozu

Přidáno: 3. 12. 2013

vstoupil od pondělí Polyfunkční dům a zatím je možné konstatovat spokojenost sportovců, kteří jej na základě smluvních vztahů s Obcí Drslavice využívají. K dnešnímu dni máme obsazeno 52 hodin týdně a to až do konce dubna příštího roku a zajištěno 180.000,– Kč za jeho pronájem. Zároveň pracujeme na doplnění zařízení ke zvětšení komfortu pro uživatele – poblíž objektu jsme doplnili dvě lampy veřejného osvětlení tak, aby bylo lépe vidět, instalovali jsme botníky na chodbu, doplnili jsme vybavení šatny (nyní jsou k dispozici prakticky dva nezávislé prostory šaten), seřídili jsme vzduchotechniku v restauračním zařízení (nyní jede zcela potichu, bez hluku), dovybavili kuchyň o fritézu, gril a ledničku a podobně. Těsně před instalací máme opatření k zajištění bezpečnosti vzduchotechniky v hale a nově také umístníme branky v „hluchém“ prostoru poblíž ideálního středu haly.

Zároveň připravujeme vánoční číslo zpravodaje a vzhledem k tomu, že bude tentokrát 16-i stránkový, jeho ladění do finální podoby je náročnější než obvykle. Roznos zpravodaje plánujeme kolem 17. prosince.


Pořádáme turnaj ve stolním tenise pro

Přidáno: 1. 12. 2013

děti (kluky i holky) ve věku od 6 do 15 let. Turnaj se uskuteční v sobotu 14. prosince od 13 hodin v Obecním domě, občerstvení a ceny pro vítěze zajištěny. K zapůjčení budou i pálky pro stolní tenis .. děti si je tedy nemusí nosit nutně s sebou. Po registraci budou děti rozděleny do více výkonnostních skupin tak, aby si co nejlépe a co nejdéle zahráli. V uplynulém týdnu jsme dokoupili třetí špičkový stůl pro stolní tenis, protože s příchodem sychravého počasí se stal stolní tenis v Obecním domě oblíbenou zábavou dětí a dospělých. Tímto opětovně vyzývám všechny, kdo by měli zájem si „pinec“ přijít zdarma zahrát, tak mohou učinit kdykoliv po předchozí dohodě se mnou.

Srdečně tímto zvu všechny děti ke strávení příjemného sportovního odpoledne.

Rostislav Mihel, Váš starosta


Velmi příjemné posezení se seniory

Přidáno: 24. 11. 2013

se uskutečnilo v úterý v Obecním domě. Po přivítání starostou obce a paní ředitelkou MŠ vystoupily se svým pěkně secvičeným programem písní a tanců děti z MŠ a školní družiny. V dalším průběhu odpoledne mnozí přítomní využili příležitosti prohlédnout si nově zrekonstruované prostory suterénu Obecního domu. Starosta obce informoval přítomné seniory, kteří se letos sešli v opravdu hojném počtu, o činnosti Obecního úřadu Drslavice v posledním roce a také o výhledu práce do konce volebního období. K tanci a poslechu hrála živá hudba a všeobecně panovala vynikající a uvolněná atmosféra.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám s přípravou a organizací besedy se seniory pomohli, zejména pak kuchařkám MŠ za přípravu výborného jídla.

Fotogalerie z besedy ZDE


Tříminutová reportáž regionální televize

Přidáno: 20. 11. 2013

Slovácko se vrací k sobotnímu otevření nového Polyfunkčního domu Drslavice. Dům od pondělí doslova „žije“ sportem .. zítra nám přivezou zbytek sportovního vybavení – rozšíří se o fotbalové (resp. házenkářské) branky, příští týden pak dolajnujeme hřiště pro sálovou kopanou.

Reportáž TV Slovácko můžete shlédnout ZDE.

Reportáž a fotogalerie Slováckých novin ZDE.


Novou ochranou vzhledu se může

Přidáno: 20. 11. 2013

Nová stěna z tvrzeného skla kolem kapličky

od minulého týdne pochlubit naše kaplička ve středu obce. Na základě doporučení mnoha spoluobčanů jsme nechali navrhnout a následně realizovali ochrannou stěnu z tvrzeného skla, která má kromě praktického významu i estetickou hodnotu. Vzali jsme si přitom určité ponaučení z obcí, kde kapličku kotvili směrem do objektu a tím následně rozzlobili příslušné odbory památkové péče.

Za úzkou spolupráci při realizaci projektu děkujeme panu Romanu Hrubošovi, čp. 200.


Příspěvek 36.300,- Kč obdržíme od

Přidáno: 20. 11. 2013

společnosti Elektrowin na dopanelování plochy sběrného dvora, které jsme provedli v říjnu letošního roku. Celková investice byl 48.000,– Kč, na jaře příštího roku bude dokončen nájezd k bráně sběrného dvora.

Společnosti Elektrowin za spolupráci DĚKUJEME.

Připomínám stálou možnost uložení textilu do nového kontejneru Diakonie Broumov umístněného vedle brány sběrného dvora.


Otevření nového Polyfunkčního domu

Přidáno: 17. 11. 2013

se v sobotu uskutečnilo za velkého zájmu návštěvníků a ve výtečné, opravdu slavnostní atmosféře. Po úvodní sadě písní CM Grajcar vystoupil starosta obce s projevem (plné znění naleznete níže), ve kterém stručně zhodnotil hlavní aspekty výstavby objektu. Vrcholem sobotního podvečera bylo jednak požehnání budovy panem farářem Zdeňkem Gerhardem Klimešem, jednak výtečné vystoupení Petra Bendeho s cimbálovou muzikou Grajcar. Součástí slavnostního dne bylo i zahájení denního provozu nového pohostinství. Na dobrovolném vstupném bylo celkem vybráno 13.894,– Kč (z toho 12.508,– Kč vstupné a 1.386,– Kč šatna), peníze budou použity na úhradu nákladů spojených s akcí.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám s organizací a průběhem slavnostního otevření budovy jakkoliv pomohli. Velmi si toho vážíme.

Fotogalerie z otevírání Polyfunkčního domu ZDE.

Reportáž Dobrého dne s Kurýrem

Slavnostní projev starosty obce:

Vážení hosté, drazí spoluobčané, milé děti,

jsou v životech každého z nás dny naplněné prací, povinnostmi a protože je jich zpravidla šest do týdne, vyznačují se větším či menším stereotypem .. jsou to zkrátka všední dny v pravém slova smyslu. O to více si vážíme svátečních dnů odpočinku, ve kterých čerpáme nové síly. Naprostou vyjímkou jsou pak dny, kdy se sny mění v realitu, kdy to co se zdálo býti snem, stává se postupně hmatatelným. Dámy a pánové, milé děti, vítejte v novém Polyfunkčním domě Drslavice, číslo popisné 222.

Skutečnost, že dlouhá cesta, kterou jsme museli ujít nebyla právě ušlapaná, není důležitá. Překážky jsou vždy od toho, aby se překonávaly. Důležité je, že cesta měla svůj cíl, do kterého jsme společně došli dnešním dnem.

Prvotní úvahy o výstavbě budovy z roku 2006 vycházely z předpokladu, že se v naší obci nenalézá žádné zařízení pro kulturně-společenské ani sportovní účely. Tehdejší zastupitelstvo v čele s panem starostou Milanem Matyášem se s odhodláním pustilo do vyřizování nekonečného množství formalit a potvrzení, ve kterém po roce 2010 pokračovalo nově zvolené vedení obce v spolu s generálním projektantem stavby ing. Miroslavem Poláškem. Zároveň na bankovním účtu obce postupně narůstala i finanční rezerva k uskutečnění projektu. Zásadním milníkem bylo dojednání smlouvy o odkoupení pozemku od Jednoty Uherský Ostroh, což v důsledku znamenalo rozšíření plochy haly, ve které se nyní nacházíme. Druhým milníkem bylo získání dotace ve výši 8.000.000,– Kč z Ministerstva financí na základě žádosti, kterou jsme počátkem roku 2011 podali přímo k rukám tehdejšího ministra financí Miroslava Kalouska. Jelikož k naplnění obou těchto faktorů došlo v srpnu loňského roku, bylo vzhledem k termínu dokončení stavby letos v prosinci nutné nejen neprodleně zahájit výběrové řízení na zhotovitele, ale učinit desítky dalších zásadních rozhodnutí. Celý proces výběrového řízení i stavební dozor jsme svěřili společnosti INVESTA UH s.r.o., která se úkolu zhostila profesionálně a s noblesou, chtěl bych zejména paní Knotové za toto jménem zastupitelstva obce Drslavice srdečně poděkovat.

Vítězem výběrového řízení na zhotovitele stavby v konkurenci 16 firem se stala společnost Pozimos, a.s. Zlín, se kterou byla podepsána smlouva o dílo na celkovou částku 15.364.771,– Kč. Tato vysoutěžená cena pro Obec Drslavice představuje výraznou úsporu proti projektové ceně 22,5 milionu Kč. Chtěl bych po roční zkušenosti a spolupráci s firmou Pozimos vyslovit jménem zastupitelstva obce uznání a respekt před kvalitní prací, kterou jste odvedli. Velmi si toho vážíme. Naše uznání prosím vyřiďte všem, kteří se na stavbě více či méně podíleli včetně subdodavatelů. Zvláště bych chtěl poděkovat panu stavbyvedoucímu Tomáši Vaverkovi a vedoucímu divize panu Ing. Pavlu Havlíkovi – pánové, bylo mi ctí s Vámi spolupracovat. Dovolte mi nyní pozvat na pódium ředitele a předsedu představenstva společnosti Pozimos a.s. pana Ing. Jiřího Havlíka a poprosit ho o několik slov.

Děkuji a dovolil bych si nyní přejít ke slavnostnímu aktu otevření budovy. Mnozí by možná očekávali symbolické stříhání pásky jak to při podobných příležitostech bývá zvykem, já jsem se přiklonil k variantě oslovit zdejšího pana faráře Zdeňka Gerharda Klimeše a poprosit ho o slavnostní požehnání Polyfunkčního domu. Jsem velmi rád, že tomuto mému přání vyhověl, tímto ho srdečně vítám mezi námi a předávám mu slovo.

Vážený otče Zdeňku, Pán Bůh zaplať za Vaše krásná, inspirativní slova, přeji Vaší službě v naší farnosti vše dobré. Uvedením do provozu se jedna etapa v uvozovkách historie budovy uzavírá, ta rozhodující je teprve před námi – tím je trvalá ekonomická udržitelnost zařízení. Počty rezervovaných hodin pronájmu této víceúčelové haly pro nadcházející zimní sezonu zejména občany Drslavic mě však naplňují optimismem. Kdokoliv, a to nejen místní, by jste měli zájem našeho krásného sportoviště k jakémukoliv halovému sportu využít, neváhejte se na mě obrátit – obec Drslavice je připravena Vám vyjít maximálně vstříc. A protože budova nám byla tento týden předána a stavební úřad rozhodl o zahájení zkušebního provozu počínaje včerejším dnem, nic nebrání od příštího týdne začít dům plnohodnotně využívat. Dnešním dnem zahajuje provoz i restaurační zařízení rozdělené na kuřáckou a nekuřáckou část, otevřeno bude bývat denně. S nájemcem byla uzavřena pětiletá nájemní smlouva, přeji mu hodně zdaru a pobízím všechny přítomné, aby nejen dnes, ale i do budoucna v co nejvyšším počtu novou drslavskou hospodu navštěvovali.

Vážení hosté, drazí spoluobčané, milé děti, přívitejme prosím nyní potleskem pana Petra Bendeho a členy cimbálové muziky Grajcar.Páni muzikanti, vítejte v Drslavicích a oslavujte se společně s námi. A Vám, vážení návštěvníci, přeji hodnotný kulturní zážitek.

Koncertem Petra Bendeho a cimbálové muziky Grajcar byla ukončena slavnostní část programu a nyní nastává čas na prohlídku budovy a neformální zábavu, kterou zajistí reprodukovaná hudba. Tak i když Vám nyní poděkuji, že jste společně se mnou v novém Polyfunkčním domě strávili doufám příjemný listopadový podvečer, rozhodně nikam neodcházejte.

Milí přátelé, přeji Vám hezký sobotní večer.


41

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK