Aktuálně v naší obci / strana 43

E.ON ČR oznamuje občanům přerušení

Přidáno: 30. 7. 2013

dodávky elektrické energie, které bude dne 12.8.2013 v době 7:30 až 14:30. Přerušení dodávky se týká celé obce. Důvodem jsou předem plánované práce na zařízení distribuční soustavy.

Děkujeme za pochopení.


Nejen fasáda Obecního domu, ale i

Přidáno: 29. 7. 2013

interiéry jeho suterénu procházejí v těchto dnech dokončovacími pracemi při nejrozsáhlejší rekonstrukci tohoto objektu v historii. Pomalu se tedy začínáme zabývat myšlenkami na slavnostní otevření této části budovy, více o těchto úvahách ve včerejším vydání Dobrého dne s Kurýrem nebo ZDE.

Na dokončovacích pracech nejrůznějšího typu v Obecním i nově budovaném Polyfunkčním domě se významnou mírou podílejí i současní pracovníci obce. Příkladem je provádění výkopových prací přípojek Polyfunkčního domu, nebo nové nátěry rýn a svodů Obecního domu. Pošetříme tak nemalé finanční prostředky z obecního rozpočtu, přesto už dříve bylo jasné, že následující cca 1–2 roky budou vzhledem k výši investic tohoto volebního období na výdajové stránce maximálně šetrné a úsporné.

Kromě dvou výše uvedených investic pokračují i práce na územním plánu, kdy včera proběhlo další kolo projednávání za účasti starosty obce, projektanta územního plánu a zástupce odboru územního plánování v Uherském Brodě. Ve stejný den se uskutečnilo i výběrové řízení na druhou etapu budování komunitní kompostárny. Výsledky a závěry všech uvedených záležitostí se bude podrobně zabývat na příštím veřejném jednání zastupitelstvo naší obce, které je předběžně plánováno na druhou polovinu září.


Stavba Polyfunkčního domu Drslavice

Přidáno: 21. 7. 2013

Rozestavěná budova Polyfunkčního domu

se pomalu ale jistě blíží do finále – předpokádané předání budovy zhotovitelem stavby firmou Pozimos je velmi předběžně plánováno na první polovinu listopadu tohoto roku.Interiéry objektu jsou ve fázi dokončování sádrokartonových podhledů, chystá se instalace osvětlení, pokládka dlažeb a vnitřní malování objektu .. tyto práce proběhnou v průběhu následujícího měsíce. Počínaje srpnem se naplno rozběhnou poměrně rozsáhlé venkovní úpravy včetně vybudování příjezdové komunikace.

V minulých dnech jsme také zadali poptávku po interierovém řešení restauračního zařízení a vybavení kuchyně, tato dodávka není součástí smluvních vztahů s Pozimosem, budeme ji tedy v následujích týdnech tendrovat jako samostatné veřejné zakázky. V pokročilém stupni jednání máme i žádosti o přípojky plynu elektřiny a vody pro objekt.


Starosta obce poskytl rozhovor Slováckým

Přidáno: 21. 7. 2013

novinám v rámci seriálu „Starosti našich starostů“, který byl publikován v pátečním vydání. Přínášíme jej nyní v plném znění pro ty, kdo páteční noviny nečetli a zajímaly by je odpovědi na položené otázky.

1) Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, jež teď v obci máte vykonat, která by to byla?

Nejvyšší prioritou těchto týdnů a měsíců je dokončení vloni započaté výstavby Polyfunčního domu, největší investiční akce posledních desetiletí, a to jak po administrativní, tak i stavební stránce. Ještě větší výzvou však bude naplnit jeho kapacitu a maximalizovat užitnou hodnotu tak, aby byl objekt plně využit a sloužil především občanům Drslavic. Mojí smělou ambicí je „zvednout“ občany z pohodlných sedaček a tepla jejich domovů, přimět je více sportovat a hodnotněji kulturně žít v této nové dominantě obce.

2) Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?

V letošním roce dochází k vyústění mnohadůležitých akcí, na kterých pracujeme po celé toto volební období. Kromě Polyfunčního domu bych rád zmínil zejména kompletní rekonstrukci Obecního domu ve středu obce, kterou v těchto týdnech dokončujeme. Ke zdárnému konci spějí i práce spojené se zkapacitněním a stabilizaci koryta potoka Holomně, která způsobila bleskovou povodeň v roce 2010. Dokončujeme také generální opravu zábradlí mostu přes řeku Olšavu, výstavbu komunitní kompostárny a sběrného dvora. V pokročilém stádiu máme práce na novém územním plánu obce, naplno se rozběhly komplexní pozemkové úpravy, dokončili jsme program rozvoje obce Drslavice na období 2013–2020, zcela klíčový a zásadní dokument pro budoucnost obce. Velkou radost mám z úspěchu Drslavských slavností při příležitosti 640. výročí první zmínky o obci – touto cestou ještě jednou z celého srdce děkuji všem, kteří na tomto mají svůj podíl. Za největší úspěch bych si dovolil považovat skutečnost, že na všechny výše uvedené projekty se nám podařilo získat dotace, a to i přesto, že principiálně a v obecné rovině jsem jejich odpůrcem. Kdyby všechny dotace i na úrovní státu byly použity stejně účelně a efektivně jako v malých obcích, jistě bychom nemuseli být svědky takového ekonomického marasmu, o jakém čteme dnes a denně v tisku.

3) Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Rozhodně nechci, aby to vyznělo nějak nabubřele, co teď prohlásím, ale já žádný problém nemám. Jistě, dílčích komplikací a různých úskalí beru na svá bedra dnes a denně mnoho, ale ty jsou přece od toho, aby se, a někdy i velmi rozhodně, řešily. Stěžovat si, že jenom za poslední dva měsíce jsme na obci měli čtyři hloubkové kontroly, které byly provedeny různými úřady mnohdy duplicitně, mě příjde laciné.Ode mě nikdy neuslyšíte, že něco nejde … všechno se dá zvládnout, když se chce a je vůle. Připouštím ale, že dnešní společnost místy inklinuje k tomu hledat řešení „okamžitě a rychle“. Takto svět opravdu nefunguje, bez tvrdé, trpělivé a systematické práce to nikdy nešlo a nepůjde, pečení holubi nám sami od sebe do úst skutečně padat nebudou.

4) Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

Snažíme se pořádat různě zaměřené kulturní akce, jako příklad mohu jmenovat cestopisná vyprávění s projekcí, netradiční výstavy – naposled to byla výstava historických kol, která se setkala s velkým zájmem – a také tradiční předvánoční Zpívání u kapličky a besedy se seniory. Výrazně podporujeme i jedinečné tradice jako výraz kulturního dědictví našich předků. Malým příkladem je půjčovna krojových součástí občanům nebo pořádání soutěží úzce spjatými s nošením Letéčka a Marka o smrtné neděli. Znova vzpomenu význam stavby Polyfunkčního domu i rekonstruovaného Obecního domu pro další rozvoj obce. V nejbližších letech očekáváme, že kulturně-společenské vyžití v Drslavicích nabude nového rozměru, již nyní vyhodnocujeme schémata a modely zábavy pro co nejširší vrstvy občanů Drslavic. Součástí těchto úvah je i široké zapojení všech spolků působících v obci, velmi si vážíme stávající spolupráce především s místními hasiči a sportovci, které se snažíme maximálně podporovat. Příkladem takové podpory je poskytnutí důstojných prostor klubovny pro hasiče nebo postupné zvelebování budovy kabin a areálu tělovýchovné jednoty, který je nyní chloubou obce.

5) Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?

S tímto nemáme žádný problém, počet obyvatel obce má dlouhodobě mírně vzrůstající tendenci. Nemám ani strach ze změny tohoto trendu, protože k tomu nevidím žádný vážný důvod. Určitou obavu mám spíše z demografického vývoje, tedy s postupného se zvyšování průměrného věku občanů Drslavic. Jako starosta k tomu, aby se obec nevylidňovala a nezvyšoval se věkový průměr, mohu přispět zásadním způsobem – nasloucháním skutečných potřeb a požadavkůlidí, a hlavně následným vytvářením co nejlepších podmínek pro život zde. A pokud se moji spoluobčané budou cítit spokojeně, je to nejlepší předpoklad k tomu, aby Drslavice byly atraktivní i pro potencionální zájemce se u nás trvale usadit.

6) Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije?

1. Přátelští, dobrosrdeční a pohostinní lidé zde žijící. Jako rodilý drslavjan jsem o tomto hluboce přesvědčený a každodenní kontakt se svými spoluobčany mě v tomto názoru utvrzuje.

2. Krásná a rozmanitá příroda v našem katastru. Ochrana životního prostředí je jednou z důležitých priorit obce, akcent klademe na protipovodňová opatření nejrůznějšího druhu.

3. Klidné místo pro život docílené zbudováním silničního obchvatu obce počátkem devadesátých let. Představa dnešní hustoty provozu při průjezdu středem Drslavic jako hlavního tahu na Slovensko je děsivá.

7) Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

V nadsázce při různých příležitostech říkám, že bych se nejradši odstěhoval do jedné malé přímořské vesničky v severní Dalmácii. Musím se dokonce přiznat, že vyjímkou nejsou chvíle, kdy o tomto přímo sním. Mám tam spoustu přátel a skutečné pocity štěstí zažívám, když si vyprávíme u skleničky dobré rakije nebo když vyjedeme na člunu před západem slunce rybařit na moře. To jsou vzácné chvíle, kdy zapomínám na starosti běžných dnů a zároveň dobíjím energii pro svou další službu obci Drslavice.


Dnešního dne byla započata poslední

Přidáno: 10. 7. 2013

plánovaná investiční akce tohoto roku, kterou je oprava mostu přes řeku Olšavu. Zakázku realizuje vítěz výběrového řízení společnost HESCO, s.r.o. v celkové ceně 275.500,– Kč včetně DPH, přičemž částku 200.000,– Kč (72,5% z ceny) získáme z dotace Státního zemědělského intervenčního fondu pro letošní rok.

Upozorňujeme všechny průchozí tímto místem, že vstup do bezprostřední blízkosti mostu je po dobu prací pouze na vlastní nebezpečí. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti. Místa prací jsou řádně vyznačena upozorněními s razítkem obce Drslavice.


Od července vstoupila v platnost smlouva

Přidáno: 8. 7. 2013

mezi mikroregionem Dolní Poolšaví, jehož jsme součástí, a Hotelem pro psy Havřice, která garantuje umístnění všech volně pobíhajících psů odchycených v katastru obce Drslavice právě v tomto zařízení. Majiteli psa při jeho vyzvednutí z Hotelu pro psy Havřice pak bude účtován poplatek za náklady spojené s pobytem psa v řádu až tisíců korun. Žádáme proto zdvořile všechny majitele psů, aby ve vlastním zájmu zamezili volnému pohybu jejich čtyřnohých miláčků po obci .. předejdete tím možným problémům. Děkujeme za pochopení.

Rostislav Mihel, Váš starosta


Několik nových leteckých snímků obcí

Přidáno: 7. 7. 2013

Drslavice a Hradčovice nám zaslal pan Oldřich Kopunec, mimo jiné hlavní organizátor Bílokarpatských slavností v Uherském Brodě. Děkujeme, fotogalerie je vystavena ZDE.


Pozvánku na XXI. slavnosti bratrství

Přidáno: 3. 7. 2013

Čechů a Slováků na Velké Javořině přinášíme v příloze této novinky. Srdečně zváni jsou všichni občané Drslavic.


Ke zpříjemnění prodlouženého víkendu

Přidáno: 3. 7. 2013

Staré foto

přinášíme dvě sady fotografií z historie Drslavic, které byly nedávno naší obci věnovány panem Vlkem – tímto moc děkujeme. Snažili jsme se je roztřídit do dvou tématických okruhů, tři nezařazené fotografie pak doplňujeme k tomuto textu.

S přáním pohodově strávených svátečních dnů

Rostislav Mihel, Váš starosta Úžasný

Historická fotogalerie – hody ZDE

Historická fotogalerie – primice ZDE

Staré foto

Staré foto


Kolem Obecního domu dnešním dnem

Přidáno: 1. 7. 2013

začínáme stavět lešení. Budova dostane nový háv a také bude částečně zateplena, přičemž tyto práce jsou součástí druhé, závěrečné etay její generální rekonstrukce. Žádáme všechny občany, aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu v jeho okolí, zvláště pak u autobusové zastávky. Děkujeme za pochopení.

Práce na druhé etapě stavebních úprav Obecního domu budou pokračovat po celý červenec.


43

Kalendář akcí

24. 9.
Zasedání ZO
27. 10.
Hody 2019


Počasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2019 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK