Aktuálně v naší obci / strana 44

Stavba Polyfunkčního domu Drslavice

Přidáno: 21. 7. 2013

Rozestavěná budova Polyfunkčního domu

se pomalu ale jistě blíží do finále – předpokádané předání budovy zhotovitelem stavby firmou Pozimos je velmi předběžně plánováno na první polovinu listopadu tohoto roku.Interiéry objektu jsou ve fázi dokončování sádrokartonových podhledů, chystá se instalace osvětlení, pokládka dlažeb a vnitřní malování objektu .. tyto práce proběhnou v průběhu následujícího měsíce. Počínaje srpnem se naplno rozběhnou poměrně rozsáhlé venkovní úpravy včetně vybudování příjezdové komunikace.

V minulých dnech jsme také zadali poptávku po interierovém řešení restauračního zařízení a vybavení kuchyně, tato dodávka není součástí smluvních vztahů s Pozimosem, budeme ji tedy v následujích týdnech tendrovat jako samostatné veřejné zakázky. V pokročilém stupni jednání máme i žádosti o přípojky plynu elektřiny a vody pro objekt.


Starosta obce poskytl rozhovor Slováckým

Přidáno: 21. 7. 2013

novinám v rámci seriálu „Starosti našich starostů“, který byl publikován v pátečním vydání. Přínášíme jej nyní v plném znění pro ty, kdo páteční noviny nečetli a zajímaly by je odpovědi na položené otázky.

1) Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, jež teď v obci máte vykonat, která by to byla?

Nejvyšší prioritou těchto týdnů a měsíců je dokončení vloni započaté výstavby Polyfunčního domu, největší investiční akce posledních desetiletí, a to jak po administrativní, tak i stavební stránce. Ještě větší výzvou však bude naplnit jeho kapacitu a maximalizovat užitnou hodnotu tak, aby byl objekt plně využit a sloužil především občanům Drslavic. Mojí smělou ambicí je „zvednout“ občany z pohodlných sedaček a tepla jejich domovů, přimět je více sportovat a hodnotněji kulturně žít v této nové dominantě obce.

2) Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?

V letošním roce dochází k vyústění mnohadůležitých akcí, na kterých pracujeme po celé toto volební období. Kromě Polyfunčního domu bych rád zmínil zejména kompletní rekonstrukci Obecního domu ve středu obce, kterou v těchto týdnech dokončujeme. Ke zdárnému konci spějí i práce spojené se zkapacitněním a stabilizaci koryta potoka Holomně, která způsobila bleskovou povodeň v roce 2010. Dokončujeme také generální opravu zábradlí mostu přes řeku Olšavu, výstavbu komunitní kompostárny a sběrného dvora. V pokročilém stádiu máme práce na novém územním plánu obce, naplno se rozběhly komplexní pozemkové úpravy, dokončili jsme program rozvoje obce Drslavice na období 2013–2020, zcela klíčový a zásadní dokument pro budoucnost obce. Velkou radost mám z úspěchu Drslavských slavností při příležitosti 640. výročí první zmínky o obci – touto cestou ještě jednou z celého srdce děkuji všem, kteří na tomto mají svůj podíl. Za největší úspěch bych si dovolil považovat skutečnost, že na všechny výše uvedené projekty se nám podařilo získat dotace, a to i přesto, že principiálně a v obecné rovině jsem jejich odpůrcem. Kdyby všechny dotace i na úrovní státu byly použity stejně účelně a efektivně jako v malých obcích, jistě bychom nemuseli být svědky takového ekonomického marasmu, o jakém čteme dnes a denně v tisku.

3) Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Rozhodně nechci, aby to vyznělo nějak nabubřele, co teď prohlásím, ale já žádný problém nemám. Jistě, dílčích komplikací a různých úskalí beru na svá bedra dnes a denně mnoho, ale ty jsou přece od toho, aby se, a někdy i velmi rozhodně, řešily. Stěžovat si, že jenom za poslední dva měsíce jsme na obci měli čtyři hloubkové kontroly, které byly provedeny různými úřady mnohdy duplicitně, mě příjde laciné.Ode mě nikdy neuslyšíte, že něco nejde … všechno se dá zvládnout, když se chce a je vůle. Připouštím ale, že dnešní společnost místy inklinuje k tomu hledat řešení „okamžitě a rychle“. Takto svět opravdu nefunguje, bez tvrdé, trpělivé a systematické práce to nikdy nešlo a nepůjde, pečení holubi nám sami od sebe do úst skutečně padat nebudou.

4) Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

Snažíme se pořádat různě zaměřené kulturní akce, jako příklad mohu jmenovat cestopisná vyprávění s projekcí, netradiční výstavy – naposled to byla výstava historických kol, která se setkala s velkým zájmem – a také tradiční předvánoční Zpívání u kapličky a besedy se seniory. Výrazně podporujeme i jedinečné tradice jako výraz kulturního dědictví našich předků. Malým příkladem je půjčovna krojových součástí občanům nebo pořádání soutěží úzce spjatými s nošením Letéčka a Marka o smrtné neděli. Znova vzpomenu význam stavby Polyfunkčního domu i rekonstruovaného Obecního domu pro další rozvoj obce. V nejbližších letech očekáváme, že kulturně-společenské vyžití v Drslavicích nabude nového rozměru, již nyní vyhodnocujeme schémata a modely zábavy pro co nejširší vrstvy občanů Drslavic. Součástí těchto úvah je i široké zapojení všech spolků působících v obci, velmi si vážíme stávající spolupráce především s místními hasiči a sportovci, které se snažíme maximálně podporovat. Příkladem takové podpory je poskytnutí důstojných prostor klubovny pro hasiče nebo postupné zvelebování budovy kabin a areálu tělovýchovné jednoty, který je nyní chloubou obce.

5) Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?

S tímto nemáme žádný problém, počet obyvatel obce má dlouhodobě mírně vzrůstající tendenci. Nemám ani strach ze změny tohoto trendu, protože k tomu nevidím žádný vážný důvod. Určitou obavu mám spíše z demografického vývoje, tedy s postupného se zvyšování průměrného věku občanů Drslavic. Jako starosta k tomu, aby se obec nevylidňovala a nezvyšoval se věkový průměr, mohu přispět zásadním způsobem – nasloucháním skutečných potřeb a požadavkůlidí, a hlavně následným vytvářením co nejlepších podmínek pro život zde. A pokud se moji spoluobčané budou cítit spokojeně, je to nejlepší předpoklad k tomu, aby Drslavice byly atraktivní i pro potencionální zájemce se u nás trvale usadit.

6) Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije?

1. Přátelští, dobrosrdeční a pohostinní lidé zde žijící. Jako rodilý drslavjan jsem o tomto hluboce přesvědčený a každodenní kontakt se svými spoluobčany mě v tomto názoru utvrzuje.

2. Krásná a rozmanitá příroda v našem katastru. Ochrana životního prostředí je jednou z důležitých priorit obce, akcent klademe na protipovodňová opatření nejrůznějšího druhu.

3. Klidné místo pro život docílené zbudováním silničního obchvatu obce počátkem devadesátých let. Představa dnešní hustoty provozu při průjezdu středem Drslavic jako hlavního tahu na Slovensko je děsivá.

7) Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

V nadsázce při různých příležitostech říkám, že bych se nejradši odstěhoval do jedné malé přímořské vesničky v severní Dalmácii. Musím se dokonce přiznat, že vyjímkou nejsou chvíle, kdy o tomto přímo sním. Mám tam spoustu přátel a skutečné pocity štěstí zažívám, když si vyprávíme u skleničky dobré rakije nebo když vyjedeme na člunu před západem slunce rybařit na moře. To jsou vzácné chvíle, kdy zapomínám na starosti běžných dnů a zároveň dobíjím energii pro svou další službu obci Drslavice.


Dnešního dne byla započata poslední

Přidáno: 10. 7. 2013

plánovaná investiční akce tohoto roku, kterou je oprava mostu přes řeku Olšavu. Zakázku realizuje vítěz výběrového řízení společnost HESCO, s.r.o. v celkové ceně 275.500,– Kč včetně DPH, přičemž částku 200.000,– Kč (72,5% z ceny) získáme z dotace Státního zemědělského intervenčního fondu pro letošní rok.

Upozorňujeme všechny průchozí tímto místem, že vstup do bezprostřední blízkosti mostu je po dobu prací pouze na vlastní nebezpečí. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti. Místa prací jsou řádně vyznačena upozorněními s razítkem obce Drslavice.


Od července vstoupila v platnost smlouva

Přidáno: 8. 7. 2013

mezi mikroregionem Dolní Poolšaví, jehož jsme součástí, a Hotelem pro psy Havřice, která garantuje umístnění všech volně pobíhajících psů odchycených v katastru obce Drslavice právě v tomto zařízení. Majiteli psa při jeho vyzvednutí z Hotelu pro psy Havřice pak bude účtován poplatek za náklady spojené s pobytem psa v řádu až tisíců korun. Žádáme proto zdvořile všechny majitele psů, aby ve vlastním zájmu zamezili volnému pohybu jejich čtyřnohých miláčků po obci .. předejdete tím možným problémům. Děkujeme za pochopení.

Rostislav Mihel, Váš starosta


Několik nových leteckých snímků obcí

Přidáno: 7. 7. 2013

Drslavice a Hradčovice nám zaslal pan Oldřich Kopunec, mimo jiné hlavní organizátor Bílokarpatských slavností v Uherském Brodě. Děkujeme, fotogalerie je vystavena ZDE.


Pozvánku na XXI. slavnosti bratrství

Přidáno: 3. 7. 2013

Čechů a Slováků na Velké Javořině přinášíme v příloze této novinky. Srdečně zváni jsou všichni občané Drslavic.


Ke zpříjemnění prodlouženého víkendu

Přidáno: 3. 7. 2013

Staré foto

přinášíme dvě sady fotografií z historie Drslavic, které byly nedávno naší obci věnovány panem Vlkem – tímto moc děkujeme. Snažili jsme se je roztřídit do dvou tématických okruhů, tři nezařazené fotografie pak doplňujeme k tomuto textu.

S přáním pohodově strávených svátečních dnů

Rostislav Mihel, Váš starosta Úžasný

Historická fotogalerie – hody ZDE

Historická fotogalerie – primice ZDE

Staré foto

Staré foto


Kolem Obecního domu dnešním dnem

Přidáno: 1. 7. 2013

začínáme stavět lešení. Budova dostane nový háv a také bude částečně zateplena, přičemž tyto práce jsou součástí druhé, závěrečné etay její generální rekonstrukce. Žádáme všechny občany, aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu v jeho okolí, zvláště pak u autobusové zastávky. Děkujeme za pochopení.

Práce na druhé etapě stavebních úprav Obecního domu budou pokračovat po celý červenec.


Rekapitulace činnosti OÚ od 25.4.2013

Přidáno: 26. 6. 2013

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konaného dne 25.4.2013 do dnešního dne.

Stavba Polyfunkčního domu od posledního projednávání ZO výrazně pokročila a s tím, jak postupně dobíhají dílčí subdodávky, snižuje se i počet nevyřešených problémů. Významným posunem je zejména finální dohoda se sousedy pozemků na okolních úpravách terénu. Celkové vícepráce k dnešnímu dni ve výši 1.373.833,– Kč se nám jednáním hledáním alternativních, ale kvalitativně hodnotných řešení podařilo snížit o 603.748,– Kč. Vícepráce k dnešnímu dni činí námi a stavebním dozorem odsouhlasených 770.085,– Kč. I když bychom samozřejmě byli rádi, kdyby výše uvedená částka byla ještě nižší, stále se pohybujeme na cca 5% celkového objemu zakázky. Výrazným posunem je i vypracování gastro návrhu řešení restaurační části, kuchyně a skladu firmou, v současné době se dolaďují práce na interiérovém zařízení. Toto má na starosti firma, návrh k jednání budeme mít k dispozici příští týden. Oproti informaci, kterou jsem uvedl ve zpravodaji, se nyní zdá být pravděpodobné, že bychom v rámci stávajícího řešení dovedli ke zdárnému konci i otázku překrytí podlah. Toto by znamenalo možnost pořádání kulturních produkcí již od samého počátku provozu Polyfunkčního domu. Z výše uvedeného je tedy patrné, že se situace stále vyvíjí, a jsem rád, že z rozhodující části úspěšně.

Naplno a dle harmonogramu běží také práce v Obecním domě na II. etapě stavebních úprav, na které jsme dostali dotaci ze Zlínského kraje ve výši 977.000,– Kč. Na stavbu dodavatelská firma přiřadila jiného stavbyvedoucího, proto jsem společně se zástupci subdodavatelů několikrát prošli celou část realizovaného projektu a upřesnili řešení z něho vyplývající. Po kompletním osekaní omítek zaměstnanci obecního úřadu došlo k opískování zdí odbornou firmou. Jde nám především o to, aby zdi, které se nebudou omítat z důvodu vlhkosti, byly pohledové a to si myslím bude naplněno. Menším problémem se jeví značná nerovnost zdí v suterénu, což má za následek větší množství materiálu omítek pro vyrovnání. Počátkem příštího týdne máme se zástupcem zhotovitele dohodnuto delší jednání, na kterém budeme mimo jiné řešit i dosavadní finanční plnění. Fasáda budovy by pak měla být na pořadu dne od příštího týdne, kdy pracovníci obce dopraví námi zapůjčené lešení k Obecnímu domu. I tak předpokládám, že práce potrvají celkově o cca měsíc déle než jsme předpokládali při podpisu smlouvy o dílo.

Výraznou pozornost vzhledem ke slavnostem obce jsme věnovali zejména areálu TJ, a jsem si úplně jistý, že toto bylo velmi prozíravé. Opravili jsme rozbitou cestu mezi hřištěm a tréninkovým hřištěm, a to včetně podsetí novou trávou. V průběhu prázdnin hodláme pracovat na realizaci odvodnění hřiště, protože zejména po vydatnějších deštích je zde situace špatná. Dále jsme kompletně opravili sociální zařízení v kabinách a těmto jsme dali i novou fasádu. Jsem přesvědčen, že spolu s novou letní terasou hospody U komára, kterou dle předchozích smluv na vlastní náklady realizoval pan Petr Hruboš, se nám i mnohým dobrovolníkům podařilo sportovní areál posunout do vzhledově daleko lepší úrovně než v minulosti.

Zvýšené komplikace však zaznamenáváme u investiční akce zkapacitnění Holomně, a to v oblasti u mostu poblíž Obecního úřadu. Zde došlo při zemních prací k sesunu oplocení souseda stavby, ovšem mnohem horší je skutečnost, že při podrobném průzkumu geologa došlo ke změně podloží v korytě potoka. O této nové situaci jsme jednali na kontrolním dnu, kde bylo uloženo projektantovi stavby situaci vyhodnotit a najít řešení. Toto by mělo být předloženo do konce tohoto týdne, tak pevně doufáme, že harmonogram stavby bude dodržen. Dobrou zprávou je, že jsem o tomto byl ujištěn ústně po mém dotazu v této věci přímo zástupcem investora.

Velmi problematickou situací posledních týdnů byl také zápach z kalů, na který si stěžovali mnozí spoluobčané. Chtěl bych konstatovat, že jsme se celou záležitostí velmi intenzívně zabývali a podnikali spolu s odborem životního prostředí Uherský Brod veškeré kroky vedoucí k tomu, aby tyto oprávněné stížnosti občanů Drslavic byly řešeny. Vedl jsem osobní jednání jak s předsedou družstva, tak zejména s jednatelem společnosti Rumpold Uherský Brod. Tato má od ZOD Poolšaví plochu pro letošní rok pronajatou a kaly zde skladuje. Výsledkem byl kompletní odvoz kalů z prostor betonové plochy, sanace pozemků kde kaly unikly, písemná omluva občanům obce Drslavice a písemný závazek v tom smyslu, že kaly na tomto místě již nikdy nebudou skladovány.

Přijali jsme další 3 pracovníky na veřejně prospěšnou práci a uzavřeli jsme patřičné smlouvy s úřadem práce, na základě kterých postupně vyčerpáme 270.000,– Kč na jejich mzdu. Jedná se o půl roční pracovní poměry a prozatím mohu vyslovit s jejich prací maximální spokojenost.

Za poslední dva měsíce jsme zaznamenali tři hloubkové kontroly a ve všech případech dopadly na výbornou. Jednalo se zejména o audit hospodaření za rok 2012, dále pak o kontrolu Hasičského záchranného sboru na dodržování krizového zákona a konečně kontrolu Úřadu práce Uherské Hradiště na dodržování smluv veřejně prospěšných prací uzavřených v letech 2011 a 2012. Zaměstnanci obce mimo jiné provedli vlastními silami dopadové plochy dětského hřiště, a to po předchozí telefonické konzultaci s dodavatelem herních prvků tohoto dětského hřiště. Celková investice nákladů na vybudování dopadových ploch dosáhla částky 16.782,– Kč.

Nejvýznamnějším jednáním, kterého jsem se za poslední dva měsíce zúčastnil, bylo celodenní setkání starostů obcí a měst ZK s představiteli Zlínského kraje. Jednání proběhlo v Luhačovicích a byly diskutovány desítky záležitostí týkající se součinnosti kraje s obcemi. Mezi nejdůležitější patří otázky financování krajů a obcí, aktuální téma vyhlašování evropsky významných lokalit (tzv. NATURA 2000), problematika regionálního školství, sociálních služeb a v neposlední řadě informace o stavu bezpečnosti v kraji a obnovy území po povodních v posledních letech.

Vydali a občanům jsme distribuovali nové číslo Drslavského zpravodaje, ve kterém jsme se no nejvyváženějším způsobem snažili informovat o dění v obci za poslední půlrok. Jako dárek jsme přiložili tašky na tříděný odpad, tyto jsme nakoupili v dotované ceně 40kč za sadu tří tašek v počtu 200 kusů. Za inzerci společnosti Elektrowin této společnosti budeme účtovat částku 3.000,– Kč. Z kulturních akcí pak proběhly dva kurzy tance, velké poděkování za jejich organizaci patří paní Markétě Bučkové. Drslavská chasa se zúčastnila Bílokarpatských slavností v Uherském Brodě, které mělo velký ohlas u návštěvníků. Při této příležitosti jsem pozval všechny přítomné na slavnosti v Drslavicích. Při příležitostí Dnů obce Hradčovic jsme převzali pamětní list z rukou starosty obce Hradčovice „Za vzájemnou spolupráci a pomoc“. O tomto významném ocenění pro obec Drslavice rozhodlo hradčovské zastupitelstvo obce. Udělení pamětního listu si velmi vážíme, děkujeme, a do budoucna uděláme vše pro to, aby spolupráce s našimi přáteli z Hradčovic byla vždy co možná nejlepší. Pamětní list je vystaven v kanceláři starosty obce.

Čápa s poraněným křídlem z našeho komína jsme lokalizovali poblíž uličky na dolním konci. Byl odvezen do záchranné stanice volně žijících živočichů v Buchlovicích, kde jej o něj dobře postaráno, avšak dle pozdější diagnózy již nebude moci létat. Samice čápa ale brzy našla nového druha, čapí populace v naší obci tudíž dle ornitologů není ohrožena.

Dokončili jsme nový program rozvoje obce na roky 2013–2020, tuto skutečnost považuji za klíčový faktor pro další rozvoj obce v budoucnu. Chtěl bych požádat všechny, aby se s tímto dokumentem vystaveným v levé liště menu podrobně seznámili.

Obec Drslavice byla hlavním organizátorem Drslavských slavností při příležitosti 640. výročí první zmínky o obci, více k hodnocení ZDE a k vyúčtování ZASE TADY.

Dne 26.6.2013 zpracoval Rostislav Mihel, starosta


Víkendové slavnosti na počest (akt3.)

Přidáno: 26. 6. 2013

640. výročí první zmínky o obci, 80. výročí založení TJ Drslavice a 70. výročí SDH Drslavice se těšily za ideálního počasí obrovskému zájmu návštěvníků – podle vydaných kuponů na občerstvení zdarma se akce zúčastnilo za oba dny více jak 1000 lidí (z toho cca 800 v sobotu a přes 200 v neděli). Nesmírně si této skutečnosti vážíme, a to včetně štědrosti sponzorů, bez kterých by nebylo možné akci v takovém rozsahu uskutečnit. Sobotní program zahájil slavnostní průvod hasičů za doprovodu dechové hudby Hradčovjanka, která pak výtečně provázela programem spolu s neméně vynikající cimbálovou muzikou Vinár až do pozdních nočních hodin. Slavnostní mši svatou celebroval otec děkan Pelc z Uherského Brodu, který v mimořádně hodnotném slově charakterizoval nejen stav dnešní společnosti, ale ohlédl se i do historie v kontextu a vazbě na naši obec. V závěru mše starosta obce pogratuloval panu Janu Orlovskému při příležitosti jeho významného životního jubilea a předal mu upomínkový dar za Obec Drslavice jménem všech spoluobčanů.

Slavnostního zahájení se ujal starosta obce a ve svém projevu, který přinášíme níže, se snažil jednak navázat na slova otce děkana Pelce a zároveň vyzvednout vynikajícící spolupráci s Mikroregionem Dolní Poolšaví a nám srdečně nejbližší obcí Hradčovice. Zdravici k přítomným poté přednesl také nejvýznamnější host slavností, senátor Tomio Okamura. Celý zahajovací blok pokračoval slavnostním přípitkem významných hostů, starostek a starostů okolních obcí spolu se členy zastupitelstva obce Drslavice s vinšem zdraví a spokojenosti pro všechny drslavjany a jejich příznivce. Vrcholem této části pak bylo předání ocenění zasloužilým členům TJ a SDH Drslavice, tohoto úkolu se chopil předseda okresního fotbalového svazu pan Miko a zástupce okresního sdružení hasičů pan Vlčnovský. Oceněným osobně popřál a poděkoval za činnost kromě starosty obce, starosty SDH a předsedy TJ také pan senátor.

Krásným překvapením byla návštěva americké mládeže z Westu, který byl nedávno postižen rozsáhlým výbuchem továrny na hnojiva. Delegaci vedla paní starostka Města Kunovice Ivana Majíčková, velmi si tohoto lidsky nádherného gesta vážíme.

Následovalo 3,5 hodinové, paní Maleňákovou skvěle moderované folklorně laděné pásmo, ve kterém se postupně představil ženský pěvecký sbor Tetičky z Kunovic, děti z naší Mateřské školky a družiny s mimořádně podařeným pásmem, naše chasa taktéž s překrásným vystoupením. Po vstupu Hradčovjanky následoval ženský pěvecký sborek Podolské frišky s dětmi, dětský folklorní soubor Popovjánek + SPOT Popovice, dětský soubor Veleťánek v několika věkových skupinkách, mužský pěvecký sbor z Hradčovic, dětský soubor Olšavěnka se svou cimbálovou muzikou a mužským pěveckým sborem z Vlčnova. Folklorní soubory skvěle doprovázel Vinár, pověstnou třešničkou na dortu pak v samém závěru bylo společné vystoupení sborů z Hradčovic a Vlčnova. Všechna výše uvedená vystoupení byla mimořádně kvalitní, jsme opravdu poctěni, že jste do Drslavic přijeli a radovali se spolu s námi. Zvláště cenné je i to, že všechny uvedené soubory vystoupily zcela bez nároku na jakýkoliv honorář. Od půl osmé, přesně v souladu s časovou osou, začala volná zábava s Hradčovjankou a cimbálovou muzikou Vinár.

Drslavské ženy zcela spontánně připravily důstojnou květinovou výzdobu prostor pódia. Po celé odpoledné byl členy mysliveckého sdružení podáván mimořádně dobrý zvěřinový guláš, hasiči připravili výborné klobásky, párky a kvalitní víno, o zbytek občerstvení se pak skvělým způsobem starala obsluha hospody U komára v čele s Petrem Hrubošem. Pro hosty a účinkující byl připraven bohatý raut. Občerstvení doplňovalo medové pivo od místních včelařů, k dispozici byl i prodejní stánek s ručně dělanými dřevařskými výrobky, dětmi ze ZŠ byly za symbolické ceny prodávány různé ručně dělané výrobky.

Nedělní část akce začal svátečním obědem pro všechny členy SDH Drslavice v Obecním domě a po přesunu do areálu TJ cca od 14 hodin začal program fotbalovým zápasem žáků a přípravek. Následovalo utkání hráčů TJ Drslavice s ženami 1. FC Slovácko, které nabídlo zajímavou konfrontaci pojetí mužského a ženského stylu hry. Za doprovodu diskotéky souběžně probíhala soutěž dětských hasičských družstev v požárním sportu, děti se bavily ježděním na lanovce, mohly si nechat pomalovat obličej veselými kresbami nebo se projet na ponících. Pro návštěvníky bylo připraveno k nahlédnutí i profesionální auto hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Po cca 30 minutové bouřce, která krásně pročistila před tím dusný vzduch, proběhlo vystoupení zumby v podání děvčat z Hradčovic a Drslavic, poté bylo na programu pásmo dětských her na 8 stanovištích organizačně skvěle zajištěné zaměstnanci MŠ Drslavice za výrazné pomoci rodičů dětí. Do soutěží se zapojilo více jak 100 dětí a každé z nich se těšilo z dárku. V době dětských soutěží se již připravoval zlatý hřeb nedělního večera – vystoupení zlínské skupiny Showband. Muzikanti této skupiny, jak z jejich názvu vyplývá, předvedli strhující show složenou ze starších a novějších hitů. Vše vrcholilo kolem půl jedenácté krásným ohňostrojem .. ten měl být původně ve 22 hodin, ale starostovi obce šly špatně hodinky MlčícíSmějící se. Poté starosta obce oslavy ukončil krátkou zdravicí.

Sekundárním efektem slavností je také skutečnost, že jsme v období příprav kompletně zrekonstruovali sociální zařízení v kabinách TJ, nový háv dostala také fasáda. Sportovci přispěli také svým dílem při natírání zábradlí a lavek. Velké poděkování míří do Kunovic k panu Liboru Habartovi za zapůjčení stanů, pánům starostům Prakšic a Pašovic za zapůjčení 26 setů stolů a lavic, hospůdce v obci Břestek za zapůjčení plynové stoličky na ohřev guláše, prodejně Klívia za zapůjčení části květinové výzdoby, firmě Pozimos Zlín za zapůjčení mobilního WC, Domu dětí a mládeže Uherský Brod za zapůjčení rekvizit na dětské odpoledne, obci Veletiny a hradčovské farnosti za zapůjčení předmětů potřebných k zabezpečení důstojného průběhu mše.

Závěrem si dovolím krátké shrnutí toho, co nám uplynulé dva dny daly: jsem hluboce přesvědčen o tom, že nejhodnotnějším faktorem celých slavnostech je právě ta skutečnost, že se jedná o SPOLEČNÉ DÍLO VŠECH výše uvedených. Dokud jsme akce takového rozsahu schopni organizačně zabezpečit a finančně zvládat ku prospěchu všech, nemusíme mít o budoucnost Drslavic pražádné obavy. Vyjadřuji hrdost nad tím, že jsem občanem této obce a že mám tu čest Vám starostovat. Děkuji jménem svým i celého zastupitelstva obce Drslavice za Vaši podporu, které si nesmírně vážíme.

Rostislav Mihel, Váš starosta

Projev starosty obce při příležitosti Drslavských slavností přednesený v sobotu 22.6.2013 :

Drazí spoluobčané, vážení vzácní hosté, milí návštěvníci slavností,

jménem zastupitelstva obce Drslavice, výboru Tělovýchovné jednoty a Sboru dobrovolných hasičů Vás srdečně vítám na slavnostech při příležitosti 640. výročí první zmínky o naší obci, 80. výročí založení TJ a 70. výročí založení SDH Drslavice.

S velkou radostí vítáme pana senátora Tomia Okamuru –jsme poctěni, že jste přijal naše pozvání přijet do Drslavic, děkujeme Vám za pomoc pro naši obec a pevně doufáme, že se budete mezi námi cítit jako doma. Záštitu nad slavnostmi převzal a finanční podporu poskytl i pan hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, za což mu děkujeme. Uctivě vítáme také vážené paní starostky a vážené pány starosty ze spřátelených měst a obcí, přejeme krásný a ničím nerušený zážitek ze slavností, snad alespoň pro tento den zapomenete na starosti běžných dnů. Velký dík patří otci Pelcovi z Uherského Brodu – vážený pane děkane, děkujeme za Vaše krásná slova při slavnostní bohoslužbě, byly inspirací a povzbuzením pro všechny přítomné. Dovoluji si pozdravit i partnery slavností a poděkovat jim za jejich štědrost. V neposlední řadě u nás vítáme představitele okresního fotbalového svazu, okresního sdružení hasičů a také všechny účinkující, kteří se dnes v rámci kulturního programu představí.

640. let historie obce je dle mého hlubokého přesvědčení přesně tím okamžikem, kdy je nanejvýš užitečné zamyslet se nad zásadními životními hodnotami, které nás provázejí. Životy prostých obyvatel Drslavic byly po celou její historii lemovány častým bojem se živelnými pohromami, válkami a příkořími nejrůznějšího druhu, které mnohdy znamenaly strádání a větší či menší utrpení zdejších obyvatel. Místní lidé však v těžkých dobách uměli těmto zlům čelit – prostou modlitbou a pevnou vírou v Boha, tvrdou a poctivou prací hraničící s lopotou, blízkostí a častou komunikací mnohdy četných rodin, citlivým vztahem ke zdejší překrásné přírodě a okolní krajině, vytvářením a po staletí uchováváním řady jedinečných zvyků a tradic. Těmito navýsost ušlechtilými životními postoji v těžkých dobách se tak postupně formovaly typické vlastnosti Drslavjanů jako upřímnost, dobrosrdečnost, pospolitost, laskavost, skromnost, vzájemný respekt a úcta k bližním a Pánu Bohu. Milí přátelé, zde hledejme skutečné kořeny, východiska a alternativy k dnešní uspěchané době plné konzumu a vzájemného odcizení. Jsem si jistý tím, že slavnost jako ta dnešní může být dobrým startem k těmto cílům.

Příkladem prospěšného patrnerství je pevné začlenění Drslavic do mikroregionu Dolní Poolšaví, kde principy rovnocennosti a solidarity platí bez ohledu na velikost obce či města sdružených v tomto svazku. Chtěl bych na tomto místě vyzvednout i silné a přátelské pouto se sousední obcí Hradčovice, které se přirozeným vývojem formuje, ať už na bázi osobních vazeb, v rámci společné farnosti nebo spolupráce na úrovni obce, po celá staletí. Z těchto důvodů je nosnou myšlenkou dnešního kulturního programu slavností, které tímto zahajuji, prezentace souborů z obcí a měst nám blízkých.

Vážení přítomní, přeji Vám všem příjemnou zábavu a skvělý kulturní zážitek. V průběhu dnešního odpoledne i večera Vás budou provázet dechová hudba Hradčovjanka a cimbálová muzika Vinár, páni muzikanti, vítejte v Drslavicích.

Fotogalerie ze sobotní mše svaté ZDE

Fotogalerie ze sobotního programu

Fotogalerie z nedělního programu

Reportáž a fotogalerie ze slavností obce Slováckého deníku

Reportáž TV NOE ze slavností (začátek spotu v čase 4:54)


44

Kalendář akcí

27. 12.
Zpívání u kapličky
27. 12.
Výstava k výročí MŠ


Počasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2019 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK