Aktuálně v naší obci / strana 46

Rekapitulace činnosti OÚ od 25.4.2013

Přidáno: 26. 6. 2013

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konaného dne 25.4.2013 do dnešního dne.

Stavba Polyfunkčního domu od posledního projednávání ZO výrazně pokročila a s tím, jak postupně dobíhají dílčí subdodávky, snižuje se i počet nevyřešených problémů. Významným posunem je zejména finální dohoda se sousedy pozemků na okolních úpravách terénu. Celkové vícepráce k dnešnímu dni ve výši 1.373.833,– Kč se nám jednáním hledáním alternativních, ale kvalitativně hodnotných řešení podařilo snížit o 603.748,– Kč. Vícepráce k dnešnímu dni činí námi a stavebním dozorem odsouhlasených 770.085,– Kč. I když bychom samozřejmě byli rádi, kdyby výše uvedená částka byla ještě nižší, stále se pohybujeme na cca 5% celkového objemu zakázky. Výrazným posunem je i vypracování gastro návrhu řešení restaurační části, kuchyně a skladu firmou, v současné době se dolaďují práce na interiérovém zařízení. Toto má na starosti firma, návrh k jednání budeme mít k dispozici příští týden. Oproti informaci, kterou jsem uvedl ve zpravodaji, se nyní zdá být pravděpodobné, že bychom v rámci stávajícího řešení dovedli ke zdárnému konci i otázku překrytí podlah. Toto by znamenalo možnost pořádání kulturních produkcí již od samého počátku provozu Polyfunkčního domu. Z výše uvedeného je tedy patrné, že se situace stále vyvíjí, a jsem rád, že z rozhodující části úspěšně.

Naplno a dle harmonogramu běží také práce v Obecním domě na II. etapě stavebních úprav, na které jsme dostali dotaci ze Zlínského kraje ve výši 977.000,– Kč. Na stavbu dodavatelská firma přiřadila jiného stavbyvedoucího, proto jsem společně se zástupci subdodavatelů několikrát prošli celou část realizovaného projektu a upřesnili řešení z něho vyplývající. Po kompletním osekaní omítek zaměstnanci obecního úřadu došlo k opískování zdí odbornou firmou. Jde nám především o to, aby zdi, které se nebudou omítat z důvodu vlhkosti, byly pohledové a to si myslím bude naplněno. Menším problémem se jeví značná nerovnost zdí v suterénu, což má za následek větší množství materiálu omítek pro vyrovnání. Počátkem příštího týdne máme se zástupcem zhotovitele dohodnuto delší jednání, na kterém budeme mimo jiné řešit i dosavadní finanční plnění. Fasáda budovy by pak měla být na pořadu dne od příštího týdne, kdy pracovníci obce dopraví námi zapůjčené lešení k Obecnímu domu. I tak předpokládám, že práce potrvají celkově o cca měsíc déle než jsme předpokládali při podpisu smlouvy o dílo.

Výraznou pozornost vzhledem ke slavnostem obce jsme věnovali zejména areálu TJ, a jsem si úplně jistý, že toto bylo velmi prozíravé. Opravili jsme rozbitou cestu mezi hřištěm a tréninkovým hřištěm, a to včetně podsetí novou trávou. V průběhu prázdnin hodláme pracovat na realizaci odvodnění hřiště, protože zejména po vydatnějších deštích je zde situace špatná. Dále jsme kompletně opravili sociální zařízení v kabinách a těmto jsme dali i novou fasádu. Jsem přesvědčen, že spolu s novou letní terasou hospody U komára, kterou dle předchozích smluv na vlastní náklady realizoval pan Petr Hruboš, se nám i mnohým dobrovolníkům podařilo sportovní areál posunout do vzhledově daleko lepší úrovně než v minulosti.

Zvýšené komplikace však zaznamenáváme u investiční akce zkapacitnění Holomně, a to v oblasti u mostu poblíž Obecního úřadu. Zde došlo při zemních prací k sesunu oplocení souseda stavby, ovšem mnohem horší je skutečnost, že při podrobném průzkumu geologa došlo ke změně podloží v korytě potoka. O této nové situaci jsme jednali na kontrolním dnu, kde bylo uloženo projektantovi stavby situaci vyhodnotit a najít řešení. Toto by mělo být předloženo do konce tohoto týdne, tak pevně doufáme, že harmonogram stavby bude dodržen. Dobrou zprávou je, že jsem o tomto byl ujištěn ústně po mém dotazu v této věci přímo zástupcem investora.

Velmi problematickou situací posledních týdnů byl také zápach z kalů, na který si stěžovali mnozí spoluobčané. Chtěl bych konstatovat, že jsme se celou záležitostí velmi intenzívně zabývali a podnikali spolu s odborem životního prostředí Uherský Brod veškeré kroky vedoucí k tomu, aby tyto oprávněné stížnosti občanů Drslavic byly řešeny. Vedl jsem osobní jednání jak s předsedou družstva, tak zejména s jednatelem společnosti Rumpold Uherský Brod. Tato má od ZOD Poolšaví plochu pro letošní rok pronajatou a kaly zde skladuje. Výsledkem byl kompletní odvoz kalů z prostor betonové plochy, sanace pozemků kde kaly unikly, písemná omluva občanům obce Drslavice a písemný závazek v tom smyslu, že kaly na tomto místě již nikdy nebudou skladovány.

Přijali jsme další 3 pracovníky na veřejně prospěšnou práci a uzavřeli jsme patřičné smlouvy s úřadem práce, na základě kterých postupně vyčerpáme 270.000,– Kč na jejich mzdu. Jedná se o půl roční pracovní poměry a prozatím mohu vyslovit s jejich prací maximální spokojenost.

Za poslední dva měsíce jsme zaznamenali tři hloubkové kontroly a ve všech případech dopadly na výbornou. Jednalo se zejména o audit hospodaření za rok 2012, dále pak o kontrolu Hasičského záchranného sboru na dodržování krizového zákona a konečně kontrolu Úřadu práce Uherské Hradiště na dodržování smluv veřejně prospěšných prací uzavřených v letech 2011 a 2012. Zaměstnanci obce mimo jiné provedli vlastními silami dopadové plochy dětského hřiště, a to po předchozí telefonické konzultaci s dodavatelem herních prvků tohoto dětského hřiště. Celková investice nákladů na vybudování dopadových ploch dosáhla částky 16.782,– Kč.

Nejvýznamnějším jednáním, kterého jsem se za poslední dva měsíce zúčastnil, bylo celodenní setkání starostů obcí a měst ZK s představiteli Zlínského kraje. Jednání proběhlo v Luhačovicích a byly diskutovány desítky záležitostí týkající se součinnosti kraje s obcemi. Mezi nejdůležitější patří otázky financování krajů a obcí, aktuální téma vyhlašování evropsky významných lokalit (tzv. NATURA 2000), problematika regionálního školství, sociálních služeb a v neposlední řadě informace o stavu bezpečnosti v kraji a obnovy území po povodních v posledních letech.

Vydali a občanům jsme distribuovali nové číslo Drslavského zpravodaje, ve kterém jsme se no nejvyváženějším způsobem snažili informovat o dění v obci za poslední půlrok. Jako dárek jsme přiložili tašky na tříděný odpad, tyto jsme nakoupili v dotované ceně 40kč za sadu tří tašek v počtu 200 kusů. Za inzerci společnosti Elektrowin této společnosti budeme účtovat částku 3.000,– Kč. Z kulturních akcí pak proběhly dva kurzy tance, velké poděkování za jejich organizaci patří paní Markétě Bučkové. Drslavská chasa se zúčastnila Bílokarpatských slavností v Uherském Brodě, které mělo velký ohlas u návštěvníků. Při této příležitosti jsem pozval všechny přítomné na slavnosti v Drslavicích. Při příležitostí Dnů obce Hradčovic jsme převzali pamětní list z rukou starosty obce Hradčovice „Za vzájemnou spolupráci a pomoc“. O tomto významném ocenění pro obec Drslavice rozhodlo hradčovské zastupitelstvo obce. Udělení pamětního listu si velmi vážíme, děkujeme, a do budoucna uděláme vše pro to, aby spolupráce s našimi přáteli z Hradčovic byla vždy co možná nejlepší. Pamětní list je vystaven v kanceláři starosty obce.

Čápa s poraněným křídlem z našeho komína jsme lokalizovali poblíž uličky na dolním konci. Byl odvezen do záchranné stanice volně žijících živočichů v Buchlovicích, kde jej o něj dobře postaráno, avšak dle pozdější diagnózy již nebude moci létat. Samice čápa ale brzy našla nového druha, čapí populace v naší obci tudíž dle ornitologů není ohrožena.

Dokončili jsme nový program rozvoje obce na roky 2013–2020, tuto skutečnost považuji za klíčový faktor pro další rozvoj obce v budoucnu. Chtěl bych požádat všechny, aby se s tímto dokumentem vystaveným v levé liště menu podrobně seznámili.

Obec Drslavice byla hlavním organizátorem Drslavských slavností při příležitosti 640. výročí první zmínky o obci, více k hodnocení ZDE a k vyúčtování ZASE TADY.

Dne 26.6.2013 zpracoval Rostislav Mihel, starosta


Víkendové slavnosti na počest (akt3.)

Přidáno: 26. 6. 2013

640. výročí první zmínky o obci, 80. výročí založení TJ Drslavice a 70. výročí SDH Drslavice se těšily za ideálního počasí obrovskému zájmu návštěvníků – podle vydaných kuponů na občerstvení zdarma se akce zúčastnilo za oba dny více jak 1000 lidí (z toho cca 800 v sobotu a přes 200 v neděli). Nesmírně si této skutečnosti vážíme, a to včetně štědrosti sponzorů, bez kterých by nebylo možné akci v takovém rozsahu uskutečnit. Sobotní program zahájil slavnostní průvod hasičů za doprovodu dechové hudby Hradčovjanka, která pak výtečně provázela programem spolu s neméně vynikající cimbálovou muzikou Vinár až do pozdních nočních hodin. Slavnostní mši svatou celebroval otec děkan Pelc z Uherského Brodu, který v mimořádně hodnotném slově charakterizoval nejen stav dnešní společnosti, ale ohlédl se i do historie v kontextu a vazbě na naši obec. V závěru mše starosta obce pogratuloval panu Janu Orlovskému při příležitosti jeho významného životního jubilea a předal mu upomínkový dar za Obec Drslavice jménem všech spoluobčanů.

Slavnostního zahájení se ujal starosta obce a ve svém projevu, který přinášíme níže, se snažil jednak navázat na slova otce děkana Pelce a zároveň vyzvednout vynikajícící spolupráci s Mikroregionem Dolní Poolšaví a nám srdečně nejbližší obcí Hradčovice. Zdravici k přítomným poté přednesl také nejvýznamnější host slavností, senátor Tomio Okamura. Celý zahajovací blok pokračoval slavnostním přípitkem významných hostů, starostek a starostů okolních obcí spolu se členy zastupitelstva obce Drslavice s vinšem zdraví a spokojenosti pro všechny drslavjany a jejich příznivce. Vrcholem této části pak bylo předání ocenění zasloužilým členům TJ a SDH Drslavice, tohoto úkolu se chopil předseda okresního fotbalového svazu pan Miko a zástupce okresního sdružení hasičů pan Vlčnovský. Oceněným osobně popřál a poděkoval za činnost kromě starosty obce, starosty SDH a předsedy TJ také pan senátor.

Krásným překvapením byla návštěva americké mládeže z Westu, který byl nedávno postižen rozsáhlým výbuchem továrny na hnojiva. Delegaci vedla paní starostka Města Kunovice Ivana Majíčková, velmi si tohoto lidsky nádherného gesta vážíme.

Následovalo 3,5 hodinové, paní Maleňákovou skvěle moderované folklorně laděné pásmo, ve kterém se postupně představil ženský pěvecký sbor Tetičky z Kunovic, děti z naší Mateřské školky a družiny s mimořádně podařeným pásmem, naše chasa taktéž s překrásným vystoupením. Po vstupu Hradčovjanky následoval ženský pěvecký sborek Podolské frišky s dětmi, dětský folklorní soubor Popovjánek + SPOT Popovice, dětský soubor Veleťánek v několika věkových skupinkách, mužský pěvecký sbor z Hradčovic, dětský soubor Olšavěnka se svou cimbálovou muzikou a mužským pěveckým sborem z Vlčnova. Folklorní soubory skvěle doprovázel Vinár, pověstnou třešničkou na dortu pak v samém závěru bylo společné vystoupení sborů z Hradčovic a Vlčnova. Všechna výše uvedená vystoupení byla mimořádně kvalitní, jsme opravdu poctěni, že jste do Drslavic přijeli a radovali se spolu s námi. Zvláště cenné je i to, že všechny uvedené soubory vystoupily zcela bez nároku na jakýkoliv honorář. Od půl osmé, přesně v souladu s časovou osou, začala volná zábava s Hradčovjankou a cimbálovou muzikou Vinár.

Drslavské ženy zcela spontánně připravily důstojnou květinovou výzdobu prostor pódia. Po celé odpoledné byl členy mysliveckého sdružení podáván mimořádně dobrý zvěřinový guláš, hasiči připravili výborné klobásky, párky a kvalitní víno, o zbytek občerstvení se pak skvělým způsobem starala obsluha hospody U komára v čele s Petrem Hrubošem. Pro hosty a účinkující byl připraven bohatý raut. Občerstvení doplňovalo medové pivo od místních včelařů, k dispozici byl i prodejní stánek s ručně dělanými dřevařskými výrobky, dětmi ze ZŠ byly za symbolické ceny prodávány různé ručně dělané výrobky.

Nedělní část akce začal svátečním obědem pro všechny členy SDH Drslavice v Obecním domě a po přesunu do areálu TJ cca od 14 hodin začal program fotbalovým zápasem žáků a přípravek. Následovalo utkání hráčů TJ Drslavice s ženami 1. FC Slovácko, které nabídlo zajímavou konfrontaci pojetí mužského a ženského stylu hry. Za doprovodu diskotéky souběžně probíhala soutěž dětských hasičských družstev v požárním sportu, děti se bavily ježděním na lanovce, mohly si nechat pomalovat obličej veselými kresbami nebo se projet na ponících. Pro návštěvníky bylo připraveno k nahlédnutí i profesionální auto hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Po cca 30 minutové bouřce, která krásně pročistila před tím dusný vzduch, proběhlo vystoupení zumby v podání děvčat z Hradčovic a Drslavic, poté bylo na programu pásmo dětských her na 8 stanovištích organizačně skvěle zajištěné zaměstnanci MŠ Drslavice za výrazné pomoci rodičů dětí. Do soutěží se zapojilo více jak 100 dětí a každé z nich se těšilo z dárku. V době dětských soutěží se již připravoval zlatý hřeb nedělního večera – vystoupení zlínské skupiny Showband. Muzikanti této skupiny, jak z jejich názvu vyplývá, předvedli strhující show složenou ze starších a novějších hitů. Vše vrcholilo kolem půl jedenácté krásným ohňostrojem .. ten měl být původně ve 22 hodin, ale starostovi obce šly špatně hodinky MlčícíSmějící se. Poté starosta obce oslavy ukončil krátkou zdravicí.

Sekundárním efektem slavností je také skutečnost, že jsme v období příprav kompletně zrekonstruovali sociální zařízení v kabinách TJ, nový háv dostala také fasáda. Sportovci přispěli také svým dílem při natírání zábradlí a lavek. Velké poděkování míří do Kunovic k panu Liboru Habartovi za zapůjčení stanů, pánům starostům Prakšic a Pašovic za zapůjčení 26 setů stolů a lavic, hospůdce v obci Břestek za zapůjčení plynové stoličky na ohřev guláše, prodejně Klívia za zapůjčení části květinové výzdoby, firmě Pozimos Zlín za zapůjčení mobilního WC, Domu dětí a mládeže Uherský Brod za zapůjčení rekvizit na dětské odpoledne, obci Veletiny a hradčovské farnosti za zapůjčení předmětů potřebných k zabezpečení důstojného průběhu mše.

Závěrem si dovolím krátké shrnutí toho, co nám uplynulé dva dny daly: jsem hluboce přesvědčen o tom, že nejhodnotnějším faktorem celých slavnostech je právě ta skutečnost, že se jedná o SPOLEČNÉ DÍLO VŠECH výše uvedených. Dokud jsme akce takového rozsahu schopni organizačně zabezpečit a finančně zvládat ku prospěchu všech, nemusíme mít o budoucnost Drslavic pražádné obavy. Vyjadřuji hrdost nad tím, že jsem občanem této obce a že mám tu čest Vám starostovat. Děkuji jménem svým i celého zastupitelstva obce Drslavice za Vaši podporu, které si nesmírně vážíme.

Rostislav Mihel, Váš starosta

Projev starosty obce při příležitosti Drslavských slavností přednesený v sobotu 22.6.2013 :

Drazí spoluobčané, vážení vzácní hosté, milí návštěvníci slavností,

jménem zastupitelstva obce Drslavice, výboru Tělovýchovné jednoty a Sboru dobrovolných hasičů Vás srdečně vítám na slavnostech při příležitosti 640. výročí první zmínky o naší obci, 80. výročí založení TJ a 70. výročí založení SDH Drslavice.

S velkou radostí vítáme pana senátora Tomia Okamuru –jsme poctěni, že jste přijal naše pozvání přijet do Drslavic, děkujeme Vám za pomoc pro naši obec a pevně doufáme, že se budete mezi námi cítit jako doma. Záštitu nad slavnostmi převzal a finanční podporu poskytl i pan hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, za což mu děkujeme. Uctivě vítáme také vážené paní starostky a vážené pány starosty ze spřátelených měst a obcí, přejeme krásný a ničím nerušený zážitek ze slavností, snad alespoň pro tento den zapomenete na starosti běžných dnů. Velký dík patří otci Pelcovi z Uherského Brodu – vážený pane děkane, děkujeme za Vaše krásná slova při slavnostní bohoslužbě, byly inspirací a povzbuzením pro všechny přítomné. Dovoluji si pozdravit i partnery slavností a poděkovat jim za jejich štědrost. V neposlední řadě u nás vítáme představitele okresního fotbalového svazu, okresního sdružení hasičů a také všechny účinkující, kteří se dnes v rámci kulturního programu představí.

640. let historie obce je dle mého hlubokého přesvědčení přesně tím okamžikem, kdy je nanejvýš užitečné zamyslet se nad zásadními životními hodnotami, které nás provázejí. Životy prostých obyvatel Drslavic byly po celou její historii lemovány častým bojem se živelnými pohromami, válkami a příkořími nejrůznějšího druhu, které mnohdy znamenaly strádání a větší či menší utrpení zdejších obyvatel. Místní lidé však v těžkých dobách uměli těmto zlům čelit – prostou modlitbou a pevnou vírou v Boha, tvrdou a poctivou prací hraničící s lopotou, blízkostí a častou komunikací mnohdy četných rodin, citlivým vztahem ke zdejší překrásné přírodě a okolní krajině, vytvářením a po staletí uchováváním řady jedinečných zvyků a tradic. Těmito navýsost ušlechtilými životními postoji v těžkých dobách se tak postupně formovaly typické vlastnosti Drslavjanů jako upřímnost, dobrosrdečnost, pospolitost, laskavost, skromnost, vzájemný respekt a úcta k bližním a Pánu Bohu. Milí přátelé, zde hledejme skutečné kořeny, východiska a alternativy k dnešní uspěchané době plné konzumu a vzájemného odcizení. Jsem si jistý tím, že slavnost jako ta dnešní může být dobrým startem k těmto cílům.

Příkladem prospěšného patrnerství je pevné začlenění Drslavic do mikroregionu Dolní Poolšaví, kde principy rovnocennosti a solidarity platí bez ohledu na velikost obce či města sdružených v tomto svazku. Chtěl bych na tomto místě vyzvednout i silné a přátelské pouto se sousední obcí Hradčovice, které se přirozeným vývojem formuje, ať už na bázi osobních vazeb, v rámci společné farnosti nebo spolupráce na úrovni obce, po celá staletí. Z těchto důvodů je nosnou myšlenkou dnešního kulturního programu slavností, které tímto zahajuji, prezentace souborů z obcí a měst nám blízkých.

Vážení přítomní, přeji Vám všem příjemnou zábavu a skvělý kulturní zážitek. V průběhu dnešního odpoledne i večera Vás budou provázet dechová hudba Hradčovjanka a cimbálová muzika Vinár, páni muzikanti, vítejte v Drslavicích.

Fotogalerie ze sobotní mše svaté ZDE

Fotogalerie ze sobotního programu

Fotogalerie z nedělního programu

Reportáž a fotogalerie ze slavností obce Slováckého deníku

Reportáž TV NOE ze slavností (začátek spotu v čase 4:54)


Provedli jsme detailní vyúčtování (akt.)

Přidáno: 24. 6. 2013

Drslavských slavností, které Vám nabízíme v příloze této novinky. Z rekapitulace vyplývá, že po započtení příjmů a výdajů byla přímá finanční účast obce Drslavice vyčíslena na 57.396,– Kč, což představuje podíl na jednoho občana obce ve výši 107,– Kč. Zastupitelstvo obce na slavnosti vyčlenilo v rámci rozpočtu pro rok 2013 na slavnosti částku 100.000,– Kč, je tedy patrné, že jsme se k této rozpočtované částce ani nepřiblížili. Je potřebné mít na paměti, že jsme se výrazně podíleli na pohoštění pro více než 1200 návštěvníků, v tomto kontextu je konečný výsledek rozhodně uspokojivý.

Velmi děkujeme za Vaši podporu formou dobrovolného vstupného, které za oba dny představuje částku 32.472,– Kč .. tato částka je významnou pomocí pro konečné vyúčtování akce.

Do finančního vypořádání není zohledněn příjem a výdej za upomínkové předměty, protože jejich větší část zůstala na skladě (a bude dále nabízena k prodeji, případně propagaci obce) a další část byla distribuována jako pozornost obce vedoucím účinkujících souborů a hostům slavností. Celkový výtěžek z prodaných upomínkových předmětů během oslav představuje částku 1.690,– Kč, která bude zahrnuta do příjmové části rozpočtu obce.

Mám i detailně spočítané a vypsané částky refundace nákladů hasičům a hospodě u Komára a jsem připravený kdykoliv a komukoliv položkově obhájit každou korunu nákladů této akce. Závěrem čísla, které svědčí o rozsahu akce: hasičům bylo refundováno více než 700 porcí klobás a více než 200 porcí párků, myslivcům přes 230 porcí guláše, hospodě u Komára pak mimo jiné přes 120 hamburgerů (byly alternativou k párkům pro děti), 570ks nápojů (přičemž sám Petr Hruboš sponzoroval akci distribucí 600ks piv a limonád zdarma, za což mu patří velký dík). Z uvedeného vyplývá že po oba dny bylo distribuováno +/- 1200ks kuponů s jídlem a nápojem a toto číslo se dá považovat za poměrně přesné výčíslení počtu všech návštěvníků a účínkujících po oba dva dny Drslavských slavností.

Rostislav Mihel, starosta obce


Finišují přípravy na zítra začínající

Přidáno: 20. 6. 2013

slavnosti obce .. snad na něco důležitého nezapomeneme Nevinný.

Těšíme se na setkání s Vámi !

Upomínková láhev slivovice ke slavnostem obce.


Starosta obce D R S L A V I C E svolává

Přidáno: 17. 6. 2013

veřejné zasedání zastupitelstva obce Drslavice, které se bude konat

ve středu 26. červma 2013 v 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice


Program jednání :

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2. Kontrola usnesení, zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období 25.4.2013 – 26.6.2013

3. Účetní závěrka Obce Drslavice za rok 2012, Závěrečný účet Obce Drslavice za rok 2012, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Drslavice za rok 2012

4. Rozpočtové opatření č. 2/2013

5. Výroční zpráva o hospodaření MŠ Drslavice, příspěvková organizace za rok 2012

6. Závěrečný účet mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí za rok 2012, rozpočet mikroregionu Dolní Poolšaví na rok 2013, rozpočtový výhled mikroregionu Dolní Poolšaví na roky 2014–2016, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření mikroregionu Dolní Poolšaví za rok 2012

7. Humanitární pomoc pro obce Komňa a Bystřice pod Lopeníkem

8. Smlouva o výpujčce nádob mezi EKOKOM, a.s. a Obcí Drslavice

9. Smlouva o nájmu nemovitostí mezi Obcí Drslavice a ZOD Poolšaví, Havřice

10. Zhodnocení a vyúčtování Drslavských slavností 2013, příspěvek pro krojovanou mládež Drslavic

11. Program rozvoje obce Drslavice na roky 2013–2020

12. Projednání žádosti o náhradu škody za úhyn včelstev

13. Zpráva o výsledku výběrového řízení na II. etapu stavebních úprav čp. 95, Obecní dům

14. Diskuze

15. Usnesení, závěr

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

Rostislav Mihel, starosta obce

V Drslavicích dne 17.6.2013

Vyvěšeno dne: 17.6.2013

Sejmuto dne:


Kurzy tance proběhly v Obecním domě

Přidáno: 16. 6. 2013
pod vedením Pavlíny, Renči, Jirky a Petra ze souboru Handrlák z Kunovic.
Naučit se jakýkoli tanec je dlouhodobá záležitost, tady jsme získali jen malý základ, který bude zapotřebí dále „pilovat“. Lektoři si vás srdečně dovolují pozvat na další prohlubování a dolaďování tanečního umění k nim do Kunovic, kde se již tradičně celý týden před hodama (na sv.Václava) pořádají kurzy folklorního tance. Letos přijedou vyučovat i folkloristé ze Slovenska.
Všem zúčastněným a hlavně lektorům, kteří si na nás udělali čas a podělili se o své dovednosti,patří velký dík za ochotu a trpělivost, kterou s námi měli.
Markéta Bučková
Fotogalerie z akce ZDE

Skutečné neštěstí postihlo občany

Přidáno: 11. 6. 2013

nedaleké Komně. Dále ponecháváme bez komentáře, protože záběry v dokumentu, který přinášíme ZDE, hovoří za vše. Obcím Komňa a Bystřice pod Lopeníkem vyjadřujeme solidaritu, posíláme bankovním převodem malou finanční výpomoc každé ve výši 5.000,– Kč a přejeme brzký návrat do normálního, klidného života.


Aktualizovali jsme složku v levém menu

Přidáno: 10. 6. 2013

Program rozvoje obce. Dokument je dopracován do finální podoby a takto bude předložen zastupitelstvu obce Drslavice koncem června ke schválení. Po poslední konzultaci s metodikem projektu byl dokument kompletně přepracován, nově pojaty byly zejména východiska pro návrhovou část a návrhová část samotná. Celý dokument naleznete v příloze této novinky a je nadále otevřen všem občanům k připomínkám, a to až do jeho schválení. Pokud by jste tedy měli jakékoliv náměty či doplnění k této předložené verzi, určitě se na mě neváhejte obrátit.


Text společného prohlášení ve věci

Přidáno: 9. 6. 2013

částečného úniku kalů a s tím spojeného zápachu v obci Drslavice:

Oznamujeme občanům, že Zemědělské obchodní družstvo Poolšaví, firma Rumpold Uherský Brod a Obec Drslavice se s platností od dnešního dne dohodly na dořešení problému s dočasnou deponií kalů z čistírny odpadních vod a jejich částečným únikem (vlivem nepředvídatelného počasí). Řešení, které výše uvedené strany hledaly klidnou a věcnou formou několik týdnů,spočívá v odvozu všech kalů z betonové plochy a bezprostředního okolí. Ta je předmětem smluvních vztahů mezi ZOD Poolšaví a firmou Rumpold. Tyto kaly způsobovaly, díky průběhu počasí, silný zápach. Dále bylo dohodnuto, že v budoucnosti tato plocha k uložení kalů již nebude používána. Po dobu nezbytně nutnou k odvozu kalů může být ještě znatelný zápach v různých částech obce, prosíme všechny občany o trpělivost s tímto opatřením. Děkujeme za pochopení.

Dne 10.6.2013.

Ing. Věra Horáková, pověřený zástupce Rumpold Uh. Brod

Ing. Lubomír Nedbal, předseda ZOD Poolšaví

Rostislav Mihel, starosta obce Drslavice


Přinášíme časovou osu vystoupení

Přidáno: 9. 6. 2013

na Drslavských slavnostech .. předpokládáme, že v sobotu by již nemělo docházet k výraznějším posunům, v neděli, kdy bude volnější program, jsou časy spíše orientační. Těšíme se na setkání s Vámi. Úžasný

Sobota 22.6.2013

14:00 – 15:15 slavnostní mše svatá za rodáky a občany z Drslavic

15:30 – 16:00 krátká produkce DH Hradčovjanka, slavnostní zahájení, projev starosty obce Drslavice, zdravice hostů, slavnostní přípitek, krátká produkce DH Hradčovjanka, slavnostní předání vyznamenání členům SDH a TJ Drslavice

16:00 – 16:15 Ženský pěvecký sbor Tetičky z Kunovic

16:15 – 16:30 vystoupení dětí MŠ a školní družiny Drslavice

16:30 – 16:45 krojovaná chasa z Drslavic za doprovodu CM Vinár

16:45 – 17:00 DH Hradčovjanka

17:00 – 17:15 Ženský pěvecký sbor Podolské frišky + děti z Podolí

17:15 – 17:30 Folklorní soubor Popovjánek + SPOT Popovice

17:30 – 17:45 Folklorní soubor Veleťánek za doprovodu CM Vinár

17:45 – 18:00 DH Hradčovjanka

18:00 – 18:15 Mužský pěvecký sbor z Hradčovic

18:15 – 18:30 Folklorní soubor Olšavěnka

18:30 – 18:45 Mužský pěvecký sbor z Vlčnova

cca od 19:30 volná zábava s DH Hradčovjanka a CM Vinár

Neděle 23.6.2013

14:00 – 15:30 přátelské utkání v kopané TJ Drslavice – ženy 1.FC Slovácko

15:45 – 17:00 soutěž dětských hasičských družstev

16:30 – 17:45 dětské odpoledne (zumba ZŠ Hradčovice, soutěže, diskotéka, doprovodné atrakce pro děti)

18:00 – 22:00 zábava se skupinou Showband Zlín

22:00 zakončení ohňostrojem (2–3 minuty)


46

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK