Aktuálně v naší obci / strana 48

S příchodem jarního počasí pracovníci

Přidáno: 23. 4. 2013

obce dokončili měsíc trvající práce v suterénu Obecního domu spočívajícící v osekávání všech omítek a v uplynulých dnech se pustili do výstavby nových dopadových ploch dětského hřiště u tenisových kurtů. Po zralé úvaze jsme se rozhodli tyto plochy udělat svépomocí, ušetříme tak cca desítky tisíc korun, než kdybychom práce svěřili specializované firmě. Nutnost vymezení dopadových ploch o předepsané velikosti cca 86 m2 vyplývají z revizní zprávy, kterou jsme nechali zpracovat v loňském roce. Po dobu prací žádáme všechny (zejména pak děti), aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu na dětském hřišti. Práce potrvají cca 14 dnů.

Nezapomínáme ani na obecní les, včera jsme vysadili 200ks olší a lip na základě požadavků správce lesa pana Martince na vylepšení kultur v porostu. Pověřený pracovník obce byl také seznámen s rozsahem polomů v bořinách, loňský suchý rok dal kulturám v lese pořádně zabrat. S rozsahem probírky pro občany budete včas seznámeni.

Hezký den přeje a na setkání na zítřejším veřejném zasedání zastupitelstva obce se těší

Rostislav Mihel, Váš starosta


Výuka tenisu na drslavských kurtech

Přidáno: 18. 4. 2013

Nabídka výku začínajících tenistů


Starosta obce DRSLAVICE svolává veřejné

Přidáno: 15. 4. 2013

zasedání zastupitelstva obce Drslavice, které se bude konat

ve čtvrtek 25. dubna 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice

Program jednání :

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2. Kontrola usnesení, zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období 6.2.2013 – 25.4.2013

3. Zpráva o výsledku a provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2012

4. Smlouva o provedení deratizace obce

5. Návrh kupní smlouvy o prodeji nemovitosti se SŽDC, státní organizace

6. Smlouva o umístnění opuštěných psů v Hotelu pro psy, Havřice 402

7. Žádost o finanční příspěvek na podporu Dětského folklorního souboru Veletánek

8. Harmonogram a organizace Drslavských slavností ve dnech 22.-23.6.2013

9. Veřejné projednání návrhové části Programu rozvoje obce Drslavice

10. Diskuze

11. Usnesení, závěr

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

Rostislav Mihel, starosta obce

V Drslavicích dne 16.4.2013

Vyvěšeno dne: 16.4.2013

Sejmuto dne:


Česká televize dnes dopoledne na

Přidáno: 12. 4. 2013

Štáb České televize BrnoŠtáb České televize v kanceláři starosty obce

programu ČT2 odvysílala premiéru pořadu Folklorika, který mapoval velikonoční tradici hrkání. Hned úvod dokumentu je věnovan naší obci .. jak se filmařům podařilo ztvárnit jednu z našich krásných tradic mohou nyní posoudit i ti, kteří dopolední pořad v televizi nesledovali.

Ještě jednou děkujeme všem občanům i hrkačům, kteří svým vstřícným přístupem pomohli tuto dle mého názoru výborně podstatu vystihující reportáž realizovat. Štábu České televize patří poděkování za výtečně odvedenou práci a propagaci Drslavic navenek.

Pořad Folklorika o hrkání v Drslavicích ZDE


Zpracovali jsme úvodní textovou část

Přidáno: 7. 4. 2013

k únorové dotazníkové akci, která bude přiložena v rámci analytické části programu rozvoje obce Drslavice – přinášíme níže kurzívou v nezkrácené podobě. Tímto tato část byla ukončena a nyní přistupujeme k tvorbě návrhové části. Zde nejdříve formulujeme vize, čili to, jak si představujeme naši obec ve vzdálené budoucnosti, k čemu směřujeme. Následně stanovíme programové cíle, které určují, čeho chceme dosáhnout realizací programu rozvoje. Nakonec stanovíme opatření a která naplňují jednotlivé programové cíle a soubor aktivit, které povedou k naplnění těchto příslušných opatření.

Toliko poněkud nesrozumitelná teorie, závěrem dodávám, že termínem pro zpracování návrhové části je 30.4.2013 .. máme tedy co dělat Zamračený.

Dotazníkové šetření – výsledky a zhodnocení průzkumu

Šetření jsme provedli v polovině února na vzorku všech občanů obce s trvalým bydlištěm zde starších 15 let. Celkem jsme obeslali 450 občanů s 15 otázkami týkající se života v obci (viz příloha č.1 – formulář dotazníku). Celková návratnost kompletně vyplněných dotazníků bylo 67,55% (304 dotazníků), což představuje naprosto vypovídající návratnost k vyhodnocení.

Vyhodnocení proběhlo na dvě etapy, přičemž v první části byly procentuelně zpracovány označené odpovědi dotazovaných a v druhé etapě pak ručně vpisované připomínky a komentáře (příloha č.2). Výsledky byly zpracovány do přehledné tabulky a členěny na muže a ženy podle věku respondentů, součtem výsledků u mužů a žen jsme pak dosáhli celkových výsledků dle jednotlivých věkových kategorií.

Na otázku jak se Vám v obci žije odpovědělo 87,7% dotázaných, že velmi nebo spíše dobře. Občanům se na životě v obci nejvíce líbí blízkost přírody (31,2%), klidný život (26,8%) a příznivé životní prostředí, naopak za problém považují nevyhovující veřejnou dopravu (17,2%), málo pracovních příležitostí (14,5%) a špatnou dostupnost obchodů a služeb. Mezilidské vztahy v obcipovažuje 62,9% respondentů za velmi nebo docela dobré, podobný počet občanů (64,8%) odpovědělo, že mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům. 62,1% občanů sleduje alespoň 1× měsíčně dění na internetových stránkách obce (z toho 23% minimálně 1× týdně), 25% občanů pak nemá přístup k internetu. Rozhodně ano nebo spíše ano odpovědělo 57,9% občanů na otázku, zda jsou ochotni něco udělat pro rozvoj své obce a 16,4% pak přímo konkrétně uvedlo, jak by mohli pomoci.

Dále pak dotazovaní hodnotili svoji spokojenost podle jednotlivých kritérií z hlediska podmínek v obci. S bydlením vyslovilo spokojenost 89,8% dotazovaných, s úrovní školství vyslovilo spokojenost 43,8% (souvisí s tím, že v obci kvůli nízkému počtu obyvatel nemáme základní školu – 33,6% občanů na tento dotaz neodpovědělo nebo je jim situace v této oblasti lhostejná). S úrovní zdravotnictví v obci je spokojeno 42,7% občanů, přičemž nespokojených je 41,1% – do obce pouze 1× za 14 dnů jezdí dětská lékařka, za praktickým lékařem musí občané dojíždět. S veřejnou dopravou je spokojeno 42,7% občanů a nespokojeno 43,7% – toto spolu s nespokojeností v oblasti zdravotnictví a podmínkami pro podnikání (a částečně i školství) považujeme za jedno z nejdůležitějších sdělení od občanů směrem k obecnímu úřadu. S kulturou a společenským životem je spokojeno 67,4% občanů, se sportovním vyžitím pak 68,7% (a k tomuto jistě přispěje i probíhající výstavba Polyfunkční budovy se zaměřením na sportovní vyžití občanů). Se životním prostředím je spokojeno 88,4% respondentů, s péčí obce o její vzhled pak 87,8% občanů, což nás obzvláště těší. S podmínkami pro podnikání je spokojeno 27,3%, nespokojeno je 23,7%, což považujeme za jeden z problémů. S rozvojem obce je spokojeno 79,9% občanů, a konečně s informovaností o dění v obci je spokojeno 88,8% občanů.

V otázce jak by se měla obec dále rozvíjet odpovědělo 30,3% občanů, že by se měla dále rozrůstat na cca 600 obyvatel (nyní má 540 obyvatel), 28% občanů si dále myslí, že by se měla využít celá kapacita ploch pro bytovou výstavbu. Pokud by občané mohli rozhodnout o využití obecních finančních prostředků, 18,6% občanů by je využilo na podporu bytové výstavby a infrastruktury obce, 17,1% na podporu sportovních, kulturních a společenských aktivit v obci a 13,8% na péči o veřejnou zeleň a prostředí v obci.

54,6% respondentů uvedlo, že žije v obci od narození, 39,8% žije v domácnosti s dětmi do 18 let a v domácnosti bez dětí žije 36,8% občanů.

Ty části dotazníků, kde mohli občané vpisovat své náměty a připomínky, využilo k příležitosti něco napsat od 10 do 20% respondentů. Tito zde uvedli mnoho konkrétních podnětů. V otázce co se Vám na obci nelíbí to byly šikmé chodníky, auta stojící na chodnících a špatné zdravení dětí. Co se týká služeb, občanům nejvíce chybí lékař, vadí jim absence vlakové zastávky a sportovního centra včetně posilovny a fitness. Pokud by občané mohli využít finančních zdrojů obce, rozšířili by komunikaci včetně chodníků a veřejného osvětlení směrem k Benzince, vybudovali by cyklostezku a peníze by také použili na výkup starých domů v obci a následné zprostředkování pro novou výstavbu.

Celkově hodnotíme dotazníkovou akci velmi pozitivně, co se týká jak návratnosti, tak hlavně obsahové části. Tím, že akce byla anonymní, občané se nebáli vpisovat i kritické podněty a připomínky. Co je obzvláště důležité, vypovídající hodnota dat dotazníků je velmi vysoká, protože je evidentní, že přesně cílené dotazy přiměly občany komplexně přemýšlet nad celkovou situací v obci.


90.000,- Kč dotace postupně obdržíme

Přidáno: 4. 4. 2013

od úřadu práce na základě podepsané smlouvy o veřejně prospěšné práci na pracovníka, který u nás nastoupil na šestiměsíční pracovní poměr od 1.4. Žádost o pracovní místo jsme spolu s přílohami podali začátkem března, úřadu práce za podporu děkujeme. Hlavní náplní práce zaměstnanců je poslední měsíc příprava suterénu Obecního domu před letošní celkovou rekonstrukcí, zejména pak odstranění starých omítek ve všech místnostech.

Starosta obce tento týden absolvoval několik velmi důležitých jednání, z nichž nejzásadnější byla valná hromada mikroregionu Dolní Poolšaví v Kunovicích, konference o nakládání s odpady na Krajském úřadě a konečně jednání s představiteli kraje a odboru územního plánování Uherský Brod ohledně pokračování prací na novém územním plánu obce. Zejména poslední jmenované přineslo důležitý posun v otázce posouzení záplavových území v průmyslové zóně poblíž Olšavy. K celkovému dopracování nového územního plánu obce je však potřeba urazit značný kus cesty .. přesto věříme, že jeho finální podoba může být zastupitelstvem obce schválena do konce letošního roku.

Hezké prožití víkendu přeje Rostislav Mihel, Váš starosta Úžasný


Zda člověka nešálí zrak napadlo asi

Přidáno: 31. 3. 2013

každého, kdo dnes ráno, o Velikonoční pondělí, vyhlédl ze svého okna. Aprílové počasí bývá sice značně nestálé, avšak cca 20cm pokrývku sněhu a ranní teploty –4 st. Celsia by čekal asi málokdo. Ještě roztodivnější pohled se asi naskytl čápům z mlýnského komína, kteří k nám v sobotu přiletěli .. a pokud tito krásní tvorové umí přemýšlet, jistě si kladli otázku, zda při svém dlouhém letu nezabloudili o pár set kilometrů severněji někam do Norska nebo na Sibiř.

Pokud tyto řádky neunikly Vaší pozornosti, jistě se podívejte i do přiložené fotogalerie – kontrast Velikonoční pomlázky a bílé sněhové peřiny působí opravdu nevšedně.

Krásnou Vánoční (tedy Velikonoční NerozhodnýSmějící se) atmosféru ve Vašich domovech přeje starosta obce.

Fotogalerie z velikonočních Drslavic ZDE


Za doprovodu kamer České televize

Přidáno: 28. 3. 2013

Drslavští hrkači

proběhlo v podvečer na Zelený čtvrtek a dnes na Velký pátek ráno natáčení reportáže do pořadu Folklorika, který bude odvysílán v sobotu 13.4. od 10:05 na programu ČT2. Dle informací které máme bude naše asi 8-i minutová reportáž zařazena jako první v pořadí. Velké poděkování patří chlapcům a jejich rodičům, kteří přes nepřízeň počasí provázející nás už poněkolikáté v poslední době (od „zmrzlých“ hodů, přes ledový fašank a větrné letéčko) svoje děti do slavnostních krojů vypravili. Poděkování patří také České televizi za jejich zájem o tradice a zvyky, vážíme si propagace naší obce.

Fotogalerie ze čvtrtečního hrkání ZDE

Zajímavé pojednání o Svatém týdnu velikonočním


První letošní kontrolní den se

Přidáno: 27. 3. 2013

Porada zainteresovaných na dnešním KD

dnes uskutečnil v rámci investiční akce stabilizace a zkapacitnění koryta Holomně. Dodavatelské konsorcium firem VDS Vsetín a POHL Opava, a.s. seznámilo přítomné s postupem prací, které navzdory nekonečné zimě probíhají v řádných termínech. Byl rovněž potvrzen termín dokončení díla (říjen 2013) s tím, že rozsáhlé práce poblíž mostku u Obecního úřadu proběhnou v měsících červnu až srpnu .. vyhneme se tedy špatnému počasí, které nás trápí jednak u realizace díla odkanalizování Prakšic vedoucího přes střed naší obce, jednak u výstavby Polyfunkčního domu. Zde je však patrný výrazný pokrok ve stavbě a ani tady neevidujeme žádné časové prodlení dle harmonogramu.

Aktuální snímek stavu prací na regulaci Holomně


Dnešního dne jsme předali ceny

Přidáno: 26. 3. 2013
Výherkyně soutěže Výherkyně soutěže

výherkyním soutěže „O nejkrásnější růžičku nového letéčka“, které minulý týden vyhodnotila porota. Protože k nám počátkem tohoto týdne dorazila informace, že děvčátko které obsadilo druhé místo, o Velikonocích do Drslavic nepřijede, rozhodli jsme se ceny předat dnes. První místo obsadila Monička z Drslavic, druhé místo Eliška z Bílovic nad Svitavou a třetí místo Adrianka ze sousedních Hradčovic. Všechna děvčata, která se zúčastnila soutěže, pak dostala (nebo v nejbližších dnech dostane) v upomínku na ni drobné dárky s doprovodným dopisem od organizátora soutěže.

Výherkyním srdečně gratulujeme, ještě děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili a přejeme krásné prožití Velikonočních svátků Usmívající se.

Malá fotogalerie z předávání ZDE


48

Kalendář akcí

16. 11.
Sběr železa
27. 12.
Zpívání u kapličky
27. 12.
Výstava k výročí MŠ


Počasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2019 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK