Aktuálně v naší obci / strana 53

XIII. farní ples se uskuteční v sobotu

Přidáno: 6. 1. 2013

12. ledna 2013 od 19:30 hodin v sále obecního úřadu v Hradčovicích. K tanci a poslechu hraje dechová hudba Hradčovjanka. Bohatá tombola, občerstvení zajištěno, srdečně zvou pořadatelé.

Vstupenky jsou k zakoupení na Obecním úřadě v Drslavicích. OÚ Drslavice je i místem pro sběr tomboly, žádáme všechny, kteří by chtěli nějakým darem do tomboly přispět, ať tak učiní do pátku 11.1.2012. Jménem pořadatelů děkujeme předem.


Výtěžek Tříkrálové sbírky v naší

Přidáno: 4. 1. 2013

Tříkrálová sbírka

obci činí 20.050,– Kč. Tuto tradiční finanční sbírku jako tradičně organizuje oblastní Charita Uherský Brod a je bezvýhradně použita na humanitární účely potřebným. Za organizaci sbírky v Drslavicích patří velké poděkování paní Jarmile Orlovské a paní Jitce Kalužové, dvěma skupinkám „králů“ z řad dětí a hlavně všem dárcům – spoluobčanům z Drslavic. Vážíme si Vaší pomoci a skutečnosti, že Vám osud lidí v nouzi není lhostejný.


Naše obec je jednou z 18 obcí v ČR,

Přidáno: 3. 1. 2013

která se zúčastní pilotního projektu na tvorbu nového strategického programu rozvoje obce. Takovým dokumentem v současné době naše obec (ale ani většina obcí v ČR) nedisponuje. Koncem prosince Drslavice navštívil přidělený metodik z magistrátu města Olomouc, který nás celým procesem bude provázet. Po několika hodinách jednání představil základní rysy projektu, který od začátku do konce bude plně hrazen z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj. Dokument by měl být hotov do června tohoto roku a v příštím období u žádostí o dotace ze zdrojů EU (2014–2020) bude klíčovým prvkem pro jejich získání.

Program rozvoje obce je hlavním nástrojem řízení obce. Na základě poznání situace v obci a názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších subjektů formuluje představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých představ. Starosta obce jakožto koordinátor a zpracovatel projektu jmenoval za tímto účelem pracovní skupinu pro tento projekt, která se skládá ze všech členů zastupitelstva obce. Tato skupina do konce února podrobně zpracuje analytickou část, ve které zhodnotí situaci v jednotlivých tématických oblastech.

Druhým pilířem podkladů analytické části projektu bude anonymnídotazníkové šetření pro všechny občany nad 15 let v obci, firmy i zájmové sdružení, které připravujeme a budeme do Vašich domovů distribuovat koncem ledna. V rámci šetření bude položeno cca 15 jednoduchých otázek týkajících se spokojenosti s životem v Drslavicích, které Vám zabere maximálně 20–30 minut Vašeho času. Vyhodnocení akce bude samozřejmě zveřejněno. Zvažujeme i určitou formu odměny za vyplnění dotazníku. V průběhu 14 dnů na tomto místě zveřejníme podrobnější informace. Pro ty z Vás, kteří by si chtěli zkrátit dlouhé zimní večery čtením „Metodiky tvorby programu rozvoje obce“, přinášíme ji v příloze této novinky v nezkrácené ver­zi. Mrkající

Vážení spoluobčané, pevně věřím, že Vám kvalita života v naší obci není lhostejná. Já i členové zastupitelstva obce proto v následujících týdnech a měsících uvítáme veškeré Vaše podněty týkající se Drslavic z jakéhokoliv úhlu podhledu. Předem Vám děkuji za spolupráci, jsem si jist, že se nám společně podaří zpracovat dokument, který bude v budoucnu znamenat výrazné zvýšení kvality života v Drslavicích ve všech směrech.

S přáním hezkého prvního tříkrálového víkendu roku 2013 Rostislav Mihel, Váš starosta


Tříkrálové koledování se v naší obci

Přidáno: 3. 1. 2013

uskuteční zítra, to je v sobotu 5.1.2012 v době od 13 hodin. Děkujeme předem za Vaše dary.

Tři králové

Tři králové je lidovým označením pro mudrce, kteří podle novozákonních evangeliích navštívili krátce po narození Ježíše v Betlémě a přinesli mu zlato, kadidlo a myrhu. Bible však vůbec neříká, kolik jich bylo, i jména Kašpar, Melichar a Balthazar jim byla přisouzena až na základě středověké legendy. V západní liturgické tradici je svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev jej na Západě i Východě slaví 6. ledna.

Tento svátek je svou podstatou totožný se slavností Narození Páně, je dvanáctým dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí. Svátek Tří králů upomíná na okamžik, kdy se Kristus zjevuje nejen izraelskému národu, ale všem; dává se rozpoznat jako král všech.

V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně (6.ledna) píše posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů zkratka K+M+B+ nebo latinský ekvivalent C+M+B+ (nebo +C+M+B) jako formule požehnání. Místo českého K se používá latinské C (Casparus – Kašpar). Zkratka se vykládá jako iniciály tří králů. Původní text zní Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojice, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami.

Tři králové, Kašpar, Melichar a Baltazar, jsou také představiteli tří vládců tohoto viditelného světa. Kašpar přináší zlato a je představitelem, králem pozemské moci královské, moci všeho viditelného a stvořeného, moci světa v němž žijeme. Melichar v zeleném rouchu nese kadidlo a je symbolem mocnosti a království nebeských. Baltazar nese myrhu, což byla mast na pomazání mrtvých. Baltazar je symbolem smrti Ježíše a je vládcem podsvětí.


Silvestrovské setkání občanů proběhlo

Přidáno: 1. 1. 2013

Silvestrovské setkání na Pepčíně

tradičně za velkého zájmu občanů okolních vesnic a města Uherský Brod. V příloze přinášíme přímluvy starostů jednotlivých obcí.


Zatím tři návštěvníci stránek se

Přidáno: 1. 1. 2013

přihlásili jako výherci naší internetové soutěže. K překonání hranice 100.000 návštěvníků došlo přesně na Nový rok kolem 14:45 odpoledne. Smějící se

Jak je možné, že se přihlásí více návštěvníků s konkrétním pořadovým číslem (v tomto případě 100.000), bych vysvětlil na následujícím příkladu: každé unikátní IP adrese se započítává maximálně jedna návštěva za den. Čili si představme situaci, kdy je čítáno 150 návštěv. Uživatel, který daného dne na stránce ještě nebyl, na ní zavítá. Počítadlo zvýší svou hodnotu na 151. Ihned poté na stejnou stránku zavítá uživatel, který na ní ten den ale už byl (čili jeho návštěva byla započítána v oněch předcházejících 150). I tomu se zobrazí 151 a problém je tu. Překvapený Je tedy teoreticky možné, že se mohou přihlásit ještě další návštěvníci se stejným pořadovým číslem.

Vylosování proběhne v pátek po poledni, do té doby se mohou přihlásit ještě další návštěvníci. Jméno výherce pak bude zvěřejněno v odpoledních hodinách.

Vše dobré v Novém roce 2013 přeje starosta obce Úžasný


Letošní zpívání u kapličky proběhlo

Přidáno: 22. 12. 2012

netradičně v sobotu z důvodu skutečnosti, že v sousedních Hradčovicích se v neděli uskuteční jejich kulturní program … bylo by nežádoucí, aby dvě podobně laděné vánoční akce proběhly ve stejný den v rámci jedné farnosti.

V programu postupně vystoupily dětičky ze školní družiny z Drslavic, Bára Šobáňová, cimbálová muzika Mladí Bruštíci, ženský sborek Podolské Frišky, mužský sbor z Hradčovic a nakonec se všichni rozloučili společnou písní. Programem výtečně provázela příjemně působivým průvodním slovem slečna Martina Orlovská, které patří velké poděkování. S krátkým příhovorem vystoupil i starosta obce. Každý účinkující obdržel dárek jako malou pozornost. Pro návštěvníky bylo připraveno výborné svařené víno, čaj a chleba se slaninou, veškeré občerstvení bylo distribuováno počas celé akce zdarma. Výtěžek z dobrovolného vstupného činil 3.070,– Kč a bude použit na úhradu nákladů spojených s akcí.

Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli, a to jak všem účinkujícím, tak i dobrovolníkům z řad spoluobčanů. Vážíme si Vaší spolupráce.

Fotogalerie z akce ZDE

Přímluva starosty obce na letošním Zpívání u kapličky:

Milí spoluobčané, vážení hosté,

v horečném tempu vánoční doby míváme sklon zapomínat na poselství a příslib, které Vánoce zvěstují. Velmi často býváme v zajetí toho, co všechno ještě musíme stihnout na poslední chvíli. Jsme až příliš oslepeni třpytem, leskem, zvoněním zvonků a cinkáním pokladen v obchodech. Přestáváme dbát na skutečný význam Vánoc, který spočívá v oslavě narození Spasitele a radosti mezi všemi lidmi dobré vůle.

Opravdová krása Vánoc se nachází v jednoduchosti – jednoduchosti pramenící z uvědomění a umění naslouchat. Neboť čím více nasloucháme okolnímu světu, tím plněji si uvědomujeme nesnáze a bolesti, hněv, vypětí a vyčerpání, které nás často provázejí. A právě poselství a příslib Vánoc může přinést naději trpícím, zbloudilým, poraněným, ukřivděným, týraným a zlomeným.

Jedním z největších darů, jež můžeme přinést všem, které potkáme v této vánoční době, je prokazovat laskavost a konat nezištné krásné skutky. Darujme o Vánocích dar, který má trvalou hodnotu, dar, který nás nadlouho přežije. Prokazujme laskavost, konejme nezištné krásné skutky a začněme s tím třeba právě tady u kapličky. Tedy v místě, které znamenalo duchovní útěchu pro desítky generací občanů Drslavic v jejich mnohdy nelehkém životě.

Vážení přítomní, přeji Vám z celého srdce krásné prožití Vánočních svátků plných pokory, radosti a laskavosti, tedy hodnot, kterých není nikdy dost.


Betlémské světlo přivezli na

Přidáno: 20. 12. 2012

Obecní úřad Drslavice dnešního dne skauti a místostarostové města Uherský Brod pan Vrána a pan Hrdý. Světlo bude pro občany k odebrání v obou kapličkách od soboty – v dolní kapličce již od rána a v kapličce ve středu obce od 15 hodin, kdy začíná tradiční Zpívání u kapličky, na které si Vás ještě jednou dovoluji co nejsrdečněji pozvat.

S přáním krásného prožití Vánočních svátků

Rostislav Mihel, starosta obce


Konference o bezdomovectví a

Přidáno: 18. 12. 2012

mimořádných událostech se konala pod záštitou starosty města Uherský Brod v zasedací místnosti na radnici téhož města. Organizátorem akce byla oblastní charita. V průběhu jednání postupně se svými příspěvky vystoupili sociální pracovníci z různých míst kraje, představitelé městské policie a hasičského záchranného sboru. Starosta Drslavic se v rámci diskuze mimo jiné zabýval příčinami vzniku bezdomovectví, kterými jsou závislosti všeho druhu alkoholem počínaje a hracími automaty konče. Závěrem byl podáván oběd jako ukázka stravování při mimořádných událostech.

Chtěl bych velmi poděkovat za pozvání na tuto konferenci a pracovníkům charity města Uherský Brod popřát hodně trpělivosti při řešení krizových životních situací v příštím roce.


Tradiční silvestrovské setkání občanů

Přidáno: 16. 12. 2012

na Pepčíně se uskuteční i letos, viz pozvánka v příloze. Těšíme se na setkání s Vámi !


53

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK