Aktuálně v naší obci / strana 54

Obecní auto pick-up dnešního dne

Přidáno: 16. 12. 2012

Poslední foto obecního pisk-upu

ukončilo svoji službu pro obec … vzhledem k jeho špatnému technickému stavu, kdy nebylo ekonomické jej nechat opravit a také skutečnosti, že ke konci roku vyprší pojistná doba povinného ručení, bylo rozhodnuto jej natrvalo vyřadit z evidence. Vozidlo bylo odvezeno k ekologické likvidaci. Od ledna letošního roku je Obec Drslavice majitelem nového osobního vozu značky Dacia, od března 2012 jsme vlastníkem obecního traktoru a v současné době máme podanou žádost o dotaci na OPŽP na svozové vozidlo včetně kontejnerů.


Rekapitulace činnosti OÚ od 11.10.2012

Přidáno: 13. 12. 2012

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás v obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konaného dne 11.10.2012 do dnešního dne.

Nejvýznamnějším posunem projektu výstavby Polyfunkčního domu Drslavice je předání staveniště a fyzické zahájení prací společností Pozimos, a.s. a to ke dni 28.11.2012. Před tím proběhla akce přeložky nízkého napětí, kterou v délce 120m realizovala společnost Elmo, která je smluvním partnerem EON Distribuce. Celková cena za tento projekt, bez které by bohužel výstavba Polyfunkčního domu nebyla možná, byla intervencí starosty obce přímo na EON Distribuce a po dalších konzultacích s příslušnými vedoucími pracovníky EONu snížena z původních 398 tisíc Kč na konečných 230 tisíc Kč, která odpovídá skutečným nákladům akce. S povděkem hlavně kvitujeme to, že se podařilo tuto akci realizovat ve stanoveném termínu, reálně totiž hrozilo odsunutí na jaro 2013 a to by fakticky znamenalo stopku výstavbě Polyfunkčního domu. V průběhu prosince nám z Ministerstva financí ČR přišlo písemné rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 8 mil. Kč a o několik dnů později jsme tyto finanční prostředky obdrželi na bankovní účet obce. Velmi si vážíme toho, že se nám finanční prostředky z těchto mimořádných zdrojů podařilo získat. Dotace v takové výši je vzhledem k velikosti naší obce zcela ojedinělá, Ministerstvu financí za ně děkujeme. Tomuto předcházelo usilovné dokončení dokumentace investičního záměru, tabulek ISPROFIN a mnoha dalších příloh potřebných pro posouzení zmiňované žádosti o dotace. K dnešnímu dni proběhlo již pět kontrolních dnů na staveništi za účasti starosty obce, stavebního dozoru, koordinátora bezpečnosti práce, generálního projektanta a zhotovitele stavby. Jsou velmi podrobně diskutovány veškeré náležitosti stavby, z každého kontrolního dne je pak vyhotoven detailní zápis. S panem Přemyslem Přecechtělem jsme také navštívili polský Krakov za účelem testování podlahy, kterou hodláme do Polyfunkčního domu instalovat. Tuto otázku ještě necháváme otevřenou, v nejbližších týdnech hodlám navštívit 3–4 vytipované a doporučené obce, kde mají různé typy povrchů pro sportovní i společenské ú­čely.

Veřejnoprávní kontrola hospodaření proběhla na našem úřadě v listopadu a týkala se využití dotace z rozpočtu Zlínského kraje na projekt stavebních úprav Obecního domu, který byl realizován v letošním roce. Kontrolu provedly pracovnice Zlínského kraje. Kontrola zjistila, že svěřené finanční prostředky poskytnuté Zlínským krajem na uvedený projekt v roce 2012 byly použity na daný účel a konstatovala, že nebylo zjištěno neefektivní, nehospodárné a neúčelné nakládání s veřejnými prostředky. Obec Drslavice postupovala při čerpání veřejné podpory v souladu se smlouvou o poskytnutí podpory a tudíž nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Výsledky kontroly kvitujeme s povděkem, Zlínskému kraji ještě jednou děkujeme za poskytnutí dotace a souběžně již intenzívně pracujeme na přípravě druhé etapy projektu pro příští rok, kdy v únoru vypracujeme podání žádosti o dotace z Programu obnovy venkova Zlínského kraje. Počítáme s kompletní renovací prostor suterénu s využitím jednak na spisovnu Obecního úřadu, jednak jako sklad techniky a nářadí a konečně na rozšíření klubových prostor pro zájmové spolky v obci. Dále je v jednání zateplení budovy a nová fasáda. Předpokladem k úspěchu je vyřízení změny na nové užívání stavby, o tomto jednáme podnikáme patřičné kroky v ose stavební úřad Uherský Brod a generální projektant.

Podali jsme také žádost včetně fotodokumentace o motivační příspěvek 50.000,– Kč u společnosti Elektrowin na účel vybudování části panelové plochy na sběrném dvoře. Dle zatím neoficiálních informací tato žádost bude uspokojena, splnili jsme totiž všechny podmínky pro její poskytnutí včetně množství vysbíraných elektrospotřebičů … jen za 4Q 2012 to pro Vaši představu činilo v průměru 1,77 kg na občana bez započítaní chlazení, kompletně pak bylo v rámci posledního svozu Elektrowinu vysbíráno úctyhodných 1250 kg elektrospotřebičů. Zajímavostí je, že sběrný dvůr nyní hlídá asi roční pes rasy belgický ovčák, který byl po oznámení občana odchycen policií v katastru naší obce.

Byla také dokončena kompletní rekonstrukce chodníku v Drahách, následná kontrola ze Státního zemědělského intervenčního fondu, který nám poskytuje na tuto investiční akci dotaci pak konstatovala řádné plnění smluv mezi Obcí Drslavice a právě SZIFem. Proplacení dotace můžeme očekávat v horizontu cca tří měsíců. Připravujeme také projekt opravy mostu přes Olšavu pro příští rok, bude spočívat především v generální rekonstrukcí zábradlí, které nyní neodpovídá platným normám. Z prostředků dotace chceme také spolufinancovat připravovanou naučnou stezku Mistřice-Částkov, přípravou projektu se s kolegy zainteresovaných obcí pečlivě zabýváme.

U investiční akce stabilizace toku Holomňa proběhl kontrolní den 7.11.2012 za účasti starosty obce, zástupce projektanta, investora Lesy ČR a dodavatele stavby. Přítomní byli seznámeni s dosavadním postupem prací, stávající prostavěností akce a výhledem prací do konce letošního roku přímo při fyzické obchůzce staveniště. Akce probíhá v řádných termínech, do konce roku bude zhotovitelem proinvestováno 2 mil. Kč dle harmonogramu.

Ve spolupráci s Krajským ředitelstvím silníc jsme natřeli obě svodidla, která byla za roky kdy se neudržovala v neutěšeném stavu. Očištění provedla Správa a údržba silnic Uherský Brod, která nám dodala i nátěrové hmoty. Samotné natření svodidel provedli pracovníci obce.

Rekonstrukce ČOV Prakšice, Pašovice, výtlačný řád odpadních vod do Uherského Brodu (Havřice) dospěla do fáze, kdy částečně prochází naší obcí, konkrétně přes uličku, následně přes hlavní komunikaci do Pastýrní směrem k vlakovému přejezdu a hřišti. V praxi to znamená vyhloubení deseti jam o velikosti 2×2 metry s tím, že tyto se budou hloubit postupně – vždy se v rámci jednoho týdne vyhloubí tři, provedou se potřebné práce dle projektu, následně se zahrnou a bude se pokračovat hloubením dalších tří v pořadí. Práce dle uzavřených písemných dohod mezi Obcí Drslavice a zhotovotelem firmou IMOS, s jejichž stavbyvedoucím jsem v častém kontaktu, potrvají nejpozději do konce příštího týdne. Samozřejmostí je maximální dodržování bezpečnosti a pořádku v okolí ze strany stavební firmy. Byla opravena poškozená betonová část přípojky u domu čp. 20, vše je zdokumentováno včetně fotografií. Na základě našeho podnětu došlo ze strany IMOSu i k lepšímu zapravení děr pro zimní období, toto je také písemně dokladováno.

Novou problematikou, kterou však kvituji s velkým povděkem, je zařazení naší obce jako jedné ze sedmi v rámci Zlínského kraje jako pilotní pro projekt elektronické podpory tvorby strategického plánu rozvoje obce. Absolvoval jsem již první setkání představitelů Ministerstva pro místní rozvoj, Zlínského kraje, společnosti GAREP, která projekt na zakázku MMR realizuje a starostů pilotních obcí na Krajském úřadě, kde byly sděleny úvodní informace k projektu. Ten se dělí na analytickou a návrhovou část, výsledkem práce bude ucelený nový strategický plán rozvoje naší obce v červnu příštího roku. Financování projektu jde zcela na vrub MMR, obecní rozpočet vůbec nezatíží. Takový dokument pak bude nejlepším předpokladem pro vypracování žádostí o dotace nejrůznějšího typu v budoucnu. Na tomto jednání nám byl přidělen i metodik z odboru koncepce a rozvoje města Olomouc, který bude se mnou na tvorbě plánu úzce spolupracovat. Jeho první návštěvu v naší obci očekávám ještě do konce roku.

Za uplynulé dva měsíce proběhlo mnoho společensko kulturních akcí, kterých byla obec Drslavice přímým pořadatelem, nebo jejich podporovatelem. Celkem 323 lidí navštívilo výstavu s názvem „Kola kolečka, velká i maličká ..“, která se o volebním víkendu konala v budově Obecního domu v Drslavicích. Byla k vidění zhruba čtyřicítka historických kol, z nichž nejstarší se datovala kolem roku 1820. Výstavu realizoval ve spolupráci s Obecním úřadem pan Stanislav Daněk, kterému patří velké poděkování nejenom za její přípravu, ale hlavně za doprovodný výklad počas celých tříd dnů výstavy. Pro návštěvníky bylo připraveno drobné občerstvení, o pohoštění všech se starala paní Anna Chvílová, které rovněž patří velký dík. Děkujeme všem, kteří se výstavy zúčastnili a tuto netradiční akci. Na dobrovolném vstupném se vybralo 4.966,– Kč a 5,– Euro, tyto finanční prostředky po dohodě s panem Stanislavem Daňkem byly použity na zakoupené garnýže a záclony do velkého sálu Obecního domu. Zasněžené hody, které nepamatují ani největší pamětníci v obci, proběhly poslední říjnový týden. Páteční hodová zábava přilákala stovku návštěvníků, pořádající ročník 1994 připravil bohatou tombolu, o zábavu se pak výtečně postarala dechová hudba Hradčovjanka. Nedělní obchůzky po obci s tradičním beranem se účastnilo 21 krojovaných a navzdory výše uvedenému chladnému počasí se jim podařilo vytvořit výbornou náladu ve všech koutech obce. Hody již druhým rokem zpestřily kolotoče v areálu TJ. Přátelské posezení se seniory proběhlo dne 22.11. v Obecním domě za účasti téměř šedesáti spoluobčanů. Na programu bylo působivé vystoupení dětí z MŠ a školní družiny. K tanci a poslechu zahrála živá hudba v podání pana Vladislava Stloukala, kterému za vytvoření vynikající nálady počas celého podvečera děkujeme. Starosta obce přítomné postupně seznamoval s činností Obecního úřadu Drslavice za poslední rok s výhledem na nadcházející období. Do posledního místa zaplněný sál Obecního domu dne 1.12., tedy v předvečer první adventní neděle, přivítal písničkáře Kejaka a skupinu Fleret při přátelském posezení u svíček. Ve zhruba tříhodinovém hudebním bloku zmínění účinkující výtečně naladili publikum nejenom hudbou, ale také humorem. Pro návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení, o výbornou akustiku se postaral zvukař Tonda Janů. Velké poděkování patří všem, kteří se na organizaci akce více či méně podíleli, zejména pak panu Romanu Hrubošovi. Cestopisné vyprávění s projekcí o Keni proběhlo 9.12. za účasti cca 50-i návštěvníků v Obecním domě. Po úvodním přivítání starosty obce a několikaminutovém klipu pojednávajícím o Keni spíše z pohledu komerčního návštěvníka země si vzala slovo Martina Fialová z Olomouce, která v 90-i minutovém bloku za promítání desítek fotografií velmi poutavě hovořila o svých nevšedních zážitcích z cest. Jako překvapení byly po ukončení přednášky všem návštěvníkům podávány neplněné koblihy a pravý keňský čaj, což je tradiční keňská snídaně. Výtěžek dobrovolného vstupného 938,– Kč byl použit na honorář pro přednášející, které za přednášku děkujeme.

Senátor Tomio Okamura navštívil dne 10.11. naši obec spolu se svým asistentem. Pan senátor se živě zajímal o dění v naší obci, konkrétně o projekty, které realizujeme a problémy, které nás trápí. Starosta obce pana Okamuru seznámil mimo jiné s tradicemi, které po desítky let v naší obci udržujeme a snažíme se rozvíjet. Dlouze diskutovány byly hlavně možnosti vybudování rozhledny v místě kde dříve stával Pepčín – společně doufám postupem času nalezneme možnosti, jak tuto investiční akci, která zatím z důvodu nedostatku peněz leží v šuplíku, řešit.

S velkou radostí také oznamuji zahájení činnosti kroužku mladých hasičů pod vedením pana Dušana Hamady a sportovního kroužku mladých stolních tenistů pod vedením pana Martina Orlovského. Oba kroužky jsou dětmi hojně navštěvovány, panu Hamadovi a Orlovskému děkuji za čas věnovaný drslavským dětem, který je tím nejlepším vkladem pro jejich osobní rozhled a rozvoj. Uvítám podobné aktivity jakéhokoliv podobného druhu, chtěl bych vzkázat, že Obec Drslavice vytvoří ty nejlepší podmínky pro kohokoliv, kdo má zájem na občanském životě v obci.

Tři týdny trvající práce na zimním vydání 12-i stránkového Drslavského zpravodaje si položila za cíl co možná nejvíce vyvážený obsah informací z pohledu Obecního úřadu za poslední půlrok. Tradiční prostor byl také věnován práci spolků působících v obci a MŠ Drslavice. Roznos zpravodaje do domácností proběhl 7.12.

Zimní údržbu s novým traktorem jsme dne 10.12. zahájili na všech místních komunikacích v obci již od časných ranních hodin. Traktor vybavený čelním nakladačem a zadní radlicí se na silnici chová velmi stabilně a rozhodně kvitujeme s povděkem, že se poprvé v historii nemusíme v této otázce spoléhat na pomoc ZOD Poolšaví nebo kohokoliv jiného a že jsme schopní vlastními silami a technikou tuto činnost zabezpečovat. Údržbu provádí pan Martin Hruboš, kterému za pomoc děkujeme. Žádáme a velmi prosíme všechny spoluobčany, aby vzhledem k pravidelnému provádění zimní údržby nenechávali vozidla v blízkosti krajnic hlavního průtahu obcí včetně místních komunikací ! Ušetříte nám tím mnoho práce a my naopak budeme moci zajistit lepší úklid sněhu před Vašimi domy. Nechali jsme odbornou firmou pro zimní období připravit i obecní terru, se kterou budeme odklízet sníh z chodníků.

Závěrem bych chtěl všechny přítomné pozvat na tradiční Zpívání u kapličky dne 22.12. od 15 hodin, a samozřejmě také na loučení s rokem 2012 na Pepčině. Do toho nového Vám přeji hodně zdraví a osobní spokojenosti Vás i Vašich blízkých.

V Drslavicích dne 13.12.2012 zpra­coval Rostislav Mihel, starosta obce


Zimní údržbu s novým traktorem jsme

Přidáno: 9. 12. 2012

Zimní údržba obecním traktorem

dnešního dne zahájili na všech místních komunikacích v obci již od časných ranních hodin. Traktor vybavený čelním nakladačem a zadní radlicí se na silnici chová velmi stabilně a rozhodně kvitujeme s povděkem, že se poprvé v historii nemusíme v této otázce spoléhat na pomoc ZOD Poolšaví nebo kohokoliv jiného a že jsme schopní vlastními silami a technikou tuto činnost zabezpečovat. Údržbu provádí pan Martin Hruboš, kterému za pomoc děkujeme. Pracovníci obce pak udržují v rámci možností chodníky na exponovaných veřejných místech, tedy v okolí zastávek, obchodu, Obecníhi úřadu a školky.

Žádáme a velmi prosíme všechny spoluobčany, aby vzhledem k pravidelnému provádění zimní údržby nenechávali vozidla v blízkosti krajnic hlavního průtahu obcí včetně místních komunikací ! Ušetříte nám tím mnoho práce a my naopak budeme moci zajistit lepší úklid sněhu před Vašimi domy. Děkujeme za pochopení, Obecní úřad Drslavice.


Cestopisné vyprávění s projekcí o Keni

Přidáno: 9. 12. 2012

Paní Fialová se starostou obce

proběhlo za účasti cca 50-i návštěvníků v Obecním domě. Po úvodním přivítání starosty obce a několikaminutovém klipu pojednávajícím o Keni spíše z pohledu komerčního návštěvníka země si vzala slovo Martina Fialová z Olomouce (na fotografii), která v 90-i minutovém bloku za promítání desítek fotografií velmi poutavě hovořila o svých nevšedních zážitcích z cest. Jako překvapení byly po ukončení přednášky všem návštěvníkům podávány pravé keňské neplněné koblihy (přivezené pro tento účel z hlavního města Keni Nairobi Smějící se) a pravý keňský čaj (připravený kolektivem pracovníků pod vedením paní Zdeňky Maleňákové), jehož recept přinášíme níže. Výtěžek dobrovolného vstupného 938,– Kč byl použit na honorář pro přednášející, které za přednášku děkujeme a vyjadřujeme přesvědčení, že v naší obci nepřednášela o svých cestách naposledy. Poděkování patří také všem, kteří s organizací akce pomohli.

Fotogalerie z akce ZDE

Dátá masala – čaj 35g – velice jakostní směs na přípravu originálního černého čaje s mlékem. Užíván k celodennímu pití namísto kávy, povzbuzující účinek yogi čaje je stejně silný, ale trvá déle. K přípravě Dátá masala doporučujeme silný černý čaj Assam.

Příprava: přiveďte k varu 1l vody, vložte čajovou lžičku koření dáta masala a vařte 1min, poté přidejte 2 lžičky silného černého čaje a vařte další 2min.. Přelejte 0,5l mléka nechte vzkypět, sceďte a podávejte. Balení 35g vystačí na 7,5l yogi čaje.


8.000.000,- Kč činí dotace, která

Přidáno: 6. 12. 2012

dnešního dne dorazila na bankovní účet obce Drslavice z Ministerstva financí na výstavbu Polyfunkčního domu Drslavice. Ministerstvu financí za podporu této na naše poměry velké investiční akce děkujeme, poskytnutou finanční dotaci přijímáme s pokorou. Stavbu pokračující druhým týdnem zatím neohrožuje ani zhoršené počasí, ve středu proběhl již čtvrtý kontrolní den za účasti investora Obce Drslavice, zhotovitele stavebni firmy Pozimos, stavebního dozoru ze společnosti Investa a projektanta stavby Ing. Poláška. Na staveništi samém a posléze v kanceláři starosty obce byly podrobně diskutovány veškeré náležitosti týkající se především postupu prací.

O den dříve (tedy v úterý) proběhla i kontrola SZIFu na již dokončené investiční akci chodníku v Drahách. Kontrola se týkala jak administativní části projektu, tak i fyzických parametrů chodníku, bylo konstatováno, že vše proběhlo v pořádku v souladu s podmínkami pro poskytnutí dotace, kterou očekáváme do tří měsíců od této kontroly.

Jednání se zástupcem společnosti IMOS, která realizuje protlak odkanalizování z Prakšic do UB vedoucího přes samotný střed naší obce, proběhlo také úspěšně – firma jednak upravila vzniklé díry v obecních komunikacích tak, aby maximálně snížila riziko nehody v těchto místech, jednak dodala vyjádření a fotodokumentaci k opravě poškození jedné domovní přípojky kanalizace. Zároveň potvrdila termín 15.12.2012 pro dokončení svých prací v intravilánu obcejako reálný.

Závěrem avizuji dnešní roznos nového čísla Drslavského zpravodaje do Vašich schránek a přeji pohodové prožití druhého adventního víkendu.

Rostislav Mihel, Váš starosta


Starosta obce DRSLAVICE svolává

Přidáno: 4. 12. 2012

veřejné zasedání zastupitelstva obce Drslavice, které se bude konat ve čtvrtek 13. prosince 2012 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Drslavice

Program jednání :

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení, zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období 11.10. – 13.12.2012
3. Úhradu neinvestičních nákladů za žáky z Drslavic navštěvující ZŠ Hradčovice
4. Převod majetku z mikroregionu Dolní Poolšaví na Obec Drslavice
5. Mandátní smlouva č. 64/2012 mezi Obcí Drslavice a Investou UH na provedení stavebního dozoru investiční akce „Polyfunkční dům Drslavice“
6. Mandátní smlouva o koordinační činnosti v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi mezi Obcí Drslavice a IS Projekt s.r.o.
7. Rozpočtové provizorium pro rok 2013
8. Rozpočtové opatření č. 3/2012
9. Inventarizace majetku k 31.12.2012
10. Obecně závazná vyhláška obce Drslavice č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
11. Smlouvy o smlouvách budoucích mezi Obcí Drslavice a společností EON Distribuce, a smlouvy o převodu práv a povinností z rozhodnutí mezi Obcí Drslavice a EON Distribuce
12. Diskuze
13. Usnesení, závěr

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

Rostislav Mihel, starosta obce
V Drslavicích dne 5.12.2012

Vyvěšeno dne: 5.12.2012
Sejmuto dne:


Do posledního místa zaplněný sál

Přidáno: 2. 12. 2012

Obecního domu v sobotu večer přivítal písničkáče Kejaka a skupinu Fleret při přátelském posezení u svíček. Ve zhruba tříhodinovém hudebním bloku zmínění účinkující výtečně naladili publikum nejenom hudbou, ale také humorem. Na úvod starosta obce přivítal účinkující i diváky a popřál jim příjemnou zábavu. Pro návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení, o výbornou akustiku se postaral zvukař Tonda Janů. Velké poděkování patří všem, kteří se na organizaci akce vice či méně podíleli.

Fotogalerie z posezení u svíček ZDE


Výkopovými pracemi byla zahájena

Přidáno: 29. 11. 2012

Výkopové práce při stavbě příjezdové komunikace

výstavba nového Polyfunkčního domu Drslavice. Výstavbu realizuje vítěz výběrového řízení společnost Pozimos, a.s. Zlín, celková hodnota díla je 15.364.000,– Kč. Investorem stavby je Obec Drslavice. Na projekt máme vyřízenu dotaci ve výši 8.000.000,– Kč, která v nejbližších dnech doputuje na bankovní účet obce. Budova je situována mezi objekt pekárny Javor (obchod Jednota) a objekt Mateřské školy, příjezdová komunikace pak podél plotu MŠ. Termín dokončení stavby je prosinec 2013.

Výstavba Polyfunkčního domu Drslavice byla hlavním volebním slibem KDU-ČSL ve volbách do obecního zastupitelstva v roce 2010 a je chybějícím článkem v infrastruktuře obce. Držte nám palce, ať se nám tento náročný úkol podaří zdárně uskutečnit.

Dnešního dne jsme dali do tisku 12-i stránkové vánoční vydání Drslavského zpravodaje, ve kterém mimo jiné problematiku výstavby Polyfunkčního domu podrobně rozebíráme. Příprava zpravodaje nám zabrala cca tři týdny intenzivní práce, doufáme, že se Vám jeho podoba bude líbit – s distribucí počítáme koncem příštího nebo začátkem toho následujícího týd­ne.

S přáním hezkého víkendu Rostislav Mihel, Váš starosta

Výkopové práce základů Polyfunkčního domu


Ve spolupráci s Krajským ředitelstvím

Přidáno: 29. 11. 2012

Nově natřené svodidlo poblíž Obecního domu

silníc jsme natřeli obě svodidla, která byla za roky kdy se neudržovala v neutěšeném stavu. Očištění provedla Správa a údržba silnic Uherský Brod, která nám dodala i nátěrové hmoty. Samotné natření svodidel provedli pracovníci obce.


Projekt naučné stezky po hranicích

Přidáno: 29. 11. 2012

devíti katastrů včetně našeho nabývá konkrétních obrysů. Po úvodní schůzce starostů participujících obcí, fyzické obchůzce stezkou v září (fotogalerie ZDE) a dnešním jednání na Obecním úřadě v Hradčovicích je jasné, že projekt pěší stezky v délce 8–9km bude realizován v druhé polovině příštího roku. Počátkem příštího roku k tomuto účelu vyřídíme dotaci, ze které budou financovány informační tabule, menší cedule upozorňující na významné body na trase a rozcestníky do jednotlivých obcí. Naučná trasa v ose Mistřice-Nedachlebice-Hradčovice-Drslavice-Prakšice-Pašovice-Častkov vedoucí z 90% v lese má ambici mimo jiné popsat historii jednotlivých hraničních kamenů. O podrobnostech projektu včetně trasy, ze které se budou moci občané Drslavic napojit, budeme na našich stránkácj postupně informovat.


54

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK