Aktuálně v naší obci / strana 59

Podali jsme žádost o dotaci do XL. výzvy

Přidáno: 6. 8. 2012

Ministerstva životního prostředí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Jedná se druhou etapu postupného budování komunitní kompostárny Drslavice, v případě uspokojení této žádosti pořídíme nové svozové vozidlo a štěpkovač. Objem dotace činí 90% nákladů, spoluúčast obce na projektu je tedy 10%. Pevně věříme, že se nám podobně jako v loňském roce podaří uspět a dotaci získáme. O dalším průběhu vyřizování celé věci budeme samozřejme informovat

Informace o nové výzvě OPŽP ZDE.


V uplynulých dnech prošla kontrolou

Přidáno: 29. 7. 2012

administrativního charakteru naše žádost o dotaci na rekonstrukci chodníku v ulici Drahy. Tato kontrola proběhla úspěšně, žádost byla schválena a dohodu se Státním zemědělským intervenčním fondem na dotaci ve výši 216.114,– Kč bychom měli podepsat v první polovině září. Následně ihned přistoupíme k realizaci projektu.

Minulou středu také proběhla z výše jmenovaného fondu fyzická kontrola zavlažovacího systému na hřišti, na který jsme vyřizovali dotaci v minulém roce. Po této také úspěšné kontrole již nic nestojí v cestě k proplacení dotace ve výši 246.400,– Kč, finanční prostředky očekáváme nejpozději do poloviny září.


Oznámení obyvatelům Drslavic o

Přidáno: 16. 7. 2012

„Rekonstrukci ČOV Prakšice, Pašovice, výtlačný řád odpadních vod do VK Uherský Brod – Havřice“ k zahájení stavebních prací, více v příloze.


Čápi z Drslavic - foto E. Kňazeje

Přidáno: 12. 7. 2012

Čápi z Drslavic

Čápi z Drslavic

Čápi z Drslavic

Čápi z Drslavic

HEZKÝ VÍKEND ! Úžasný


Tradiční hasičský výlet proběhl včera

Přidáno: 8. 7. 2012

v odpoledních hodinách na našem hřišti. Vyhlášená dechová hudba Stříbrňanka sice začala s hodinovým zpožděním, ale poté předvedla vynikající hudební produkci. Pro děti byla připravena lanová dráha, velká trampolína a malování obličejů od profesionální malířky, následně si děti mohli zasoutěžit v tradičním kole štěstí. Akci podpořila Nadace Děti-kultura-sport finančním příspěvkem 10.000,– Kč v rámci Kulturního grantu – za poskytnutí příspěvku děkujeme. Výletu se na pozvání Obce Drslavice zúčastnila mimo jiné i paní senátorka Jana Juřenčáková. Chtěl bych poděkovat všem aktivním členům SDH Drslavice, kteří se na výborné organizaci akce jakýmkoliv způlsobem podíleli.

Fotogalerie z akce ZDE


Fotbalový turnaj "O pohár starosty

Přidáno: 1. 7. 2012

Pohár pro vítězné družstvo

obce Drslavice" se uskutečnil tuto sobotu na hřišti TJ za téměř nesnesitelného horka. Z šesti družtev zvítězilo mužstvo Uherského Brodu, utkáním mužů předcházely zápasy žáků. TJ Drslavice děkujeme za výbornou organizaci celého průběhu turnaje.

Předání ceny kapitánovi vítězného týmu


Rekapitulace činnosti OÚ od 23.4.2012

Přidáno: 28. 6. 2012

Vážení spoluobčané

dovolte mi, abych Vás obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konaného dne 23.4.2012 do dnešního dne.

Po celé výše uvedené období probíhají intenzivní práce ve škole tak, aby vše bylo hotovo v termínu do konce července 2012, kdy dle smlouvy o dílo mají být stavební úpravy tohoto objektu dokončeny. Proběhla kompletní výměna oken, bourací práce, instalovány nové odpady, provedeny elektromontáže a velká část zednických prací. V těchto dnech se dokončují omítky a započaly obkladačské práce, obklady, dlažby a lino jsme si sami vybrali ze široké nabídky. Na pracích se částečně podílejí i pracovníci obce, bourací práce jsme provedli z 90% sami, z větší části jsme také seškrábali staré malby a osekali omítky tam, kde to bylo nezbytné. Bouracími pracemi jsme ušetřili 36.000,– Kč, což jistě není zanedbatelné, činnosti které pracovníci obce provedli v průběhu června ještě nebyly finančně vyčísleny. K 31.5.2012 bylo proinvestováno cca 620.000,– Kč, v průběhu června byla obci vystavena zálohová faktura na 750.000,– Kč, kterou jsme proplatili. Peníze, které jsme prací svépomocí ušetřili, budou použity v rámci budovy k jinému účelu. S dosavadním postupem prací i jednáním dodavatelské firmy vyslovuji spokojenost.

Konkrétní obrysy začíná mít projekt na druhou etapu budování komunitní kompostárny. Společností ze Zlína byla zpracována „Analýza potenciálu sběru odpadů“, ve které se rekapituluje dosavadní snaha Obce Drslavice při nakládání s bioodpady a odůvodňuje se záměr druhé etapy, kterým je zavedení a separace svozu bioodpadu v naší obci. Navazující projekt vypracovaný stejnou firmou počítá s dodávkou svozového vozidla v hodnotě 800.000,– Kč bez DPH, pěti kontejnerů v celkové hodnotě 44.500,– kč bez DPH a štěpkovače v ceně 200.000,– Kč bez DPH. Celkové náklady projektu jsou spočteny na 1.316.070,– Kč, v případě úspěchu by se Obec Drslavice na této částce podílela 10%, výzva OPŽP bude vypsána podle posledních informací v první polovině července. Co se týká samotného provozu kompostárny, tak jsem nezaznamenal nějaké zásadnější problémy. Kompost pravidelně přehrnujeme, traktor získaný v rámci první etapy funguje spolehlivě. Do příštího roku dle vyjádření předsedy ZOD Poolšaví existuje reálná možnost získat do podnájmu i tu část betonové plochy, na které jsou nyní umístněny kaly. Příznivou zprávou je také to, že jsme konečně obdrželi radlici na zimní údržbu, která nám byla bezplatně poskytnuta firmou Energreen za určité průtahy při dodávce traktoru v prvním čtvrtletí letošního roku. V květnu jsme pak obdrželi finanční prostředky z dotace za první etapu na bankovní účet obce, čímž byla tato úspěšně završena.

Počátkem června jsme zadali svozy u společností Asekol i Elektrowin. Celková hmotnost v kategorii chlazení, velkých spotřebičů a malých spotřebičů dosáhla 1530kg, což představuje průměr 2,88kg na občana. Pro možnost získání motivačního příspěvku se nezapočítávají spotřebiče s chlazením, přesto 2,19kg v průměru na občana výrazně převyšuje 1,2kg požadovaných, proto se pokusíme tento příspěvek na pořízení nového oplocení sběrného dvora opět získat. U Asekolu jsme koncem května drobných spořebičů jako jsou rádia a počítačové komponenty odevzdali 375kg. Schválení darovací smlouvy z Fondu Asekolu na částku 50.000,– Kč nás čekásamostatném bodu jednání, jenom bych chtěl zdůraznit, ze naše obec byla jediná, kdo podobný příspěvek v rámci Zlínského kraje získal. Stavba oplocení sběrného dvora se kvůli pracím ve škole a další údržbě veřejného prostranství obce odsunula na prázdniny. Všem občanům zapojujících se do těchto kolektivních systémů svými starými spotřebiči děkuji.

Počátkem června jsem se jako člen výběrové komise zúčastnil výběrového řízení na výběr firmy, která bude v naší obci v následujících třech letech provádět pozemkové úpravy. Zvítězila firma z Plzně, která nabídla za provedení komplexních pozemkových úprav v naší obci nejnižší cenu 2.148.000,– Kč, tuto částku uhradí Ministerstvo zemědělství. Výhodou je zkušenost této firmy ze stejnou zakázkou ze sousedních Hradčovic, menší nevýhodou může být vzdálenost sídla firmy od naší obce. Smlouva o dílo by měla být podepsána v nejbližších dnech, samotné úpravy pak fyzicky začnou podrobným zaměřením území extravilánu obce přímo v terénu, které bude trvat osm měsíců. V květnu jsem se také zúčastnil jednodenní exkurze v obcích na Vsetínsku a Kroměřížsku, kde pozemkové úpravy proběhly v minulých letech. Byly zde prezentovány prvky společných zařízení ve veřejném zájmu, které se po jejich dokončení podařilo realizovat .. toto mě jenom utvrdillo v přesvědčení, že rozhodnutí o realizaci pozemkových úprav bylo správným krokem.

Dne 21.6. bylo na centrální adrese MMR spuštěno výběrové řízení na provedení stavby s názvem „Holomňa, Drslavice, km 0,550 – 1,350, PŠ 2010“, o kterou Obec Drslavice usiluje jako jednu ze svých priorit a na které dle požadavků vynakládá investorovi Lesy ČR maximální součinnost. Z dokumentace je například patrné, že odhadovaná cena díla je 8.157.647,– Kč bez DPH (vysoutěžená cena však bude nižší), datum zahájení prací bude 15.8.2012 (zde je pravděpodobné, že to bude o něco později) a termín dokončení je stanoven na 1.10.2013. Do konce letošního roku budou proinvestovány 2.000.000,– Kč bez DPH. Fyzická prohlídka toku se zájemci o stavbu proběhne 3.7. na místě samém, lhůta pro doručení nabídek je 16.7.

Na hřišti TJ byly v průběhu května dokončeny práce na vybudování zavlažování. Poté jsme spolu s TJ požádali vodoprávní úřad o kolaudaci, tato úspěšně proběhla a následně byly veškeré potřebné podklady poskytnuty SZIFu. Nyní očekáváme z tohoto fondu fyzickou kontrolu zařízení a poté snad již nic nebude bránit proplacení dotace. Dle neoficiálních informací by tomu mělo být cca do tří měsíců. O užitečnosti tohoto projektu svědčí výrazně zlepšená kvalita trávníku hřiště od doby, kdy se systém závlah začal používat.

Poměrně velké úsilí jsme tak jako tradičně věnovali přípravě nového obecního zpravodaje, který jsme do schránek občanů distribuovali v průběhu minulého týdne. Snažili jsme se zde informačně co možná nejlépe pokrýt činnost obecního úřadu od počátku roku a také zpravodaj zpestřit vloženou hrou na motivy naší obce. Zatím zaznamenávám veskrze pozitivní reakce, velmi bych chtěl poděkovat v této souvislosti zejména paní Markétě Bučkové, která co do obsahové části i korektury textu výrazně přispěla k celkovému ztvárnění zpravodaje.

S platností od 1.7. se nám podařilo dojednat nástup dalších dvou pracovníků z úřadu práce na dotace. Bude se u obou jednat o 6-i měsíční pracovní poměr, tyto místa vznikla transformací ze systému bezplatné veřejné služby a od úřadu práce na tyto dva pracovníky do konce letošního roku vyčerpáme celkově částku 108.000,– Kč. Nynítedy máme jednoho koordinátora veřejné služby, jednu paní na veřejně prospěšnou práci na výpomoc v Mateřské škole, výše uvedené dva nové pracovníky – všichni tito jmenovaní jsou z rozhodující části placeni z dotace od Úřadu práce. Z uzavřených smluv na veřejně prospěšné práce plyne, že do konce roku vyčerpáme od úřadu práce částku 254.000,– Kč, což považuji za velmi významný počin. Dále obci zůstávají dva pracovníci veřejné služby, kteří v rámci smluvního závazku s úřadem práce a po dohodě se mnou pracují 10 hodin týdně, o další pracovníky veřejné služby nadále usilujeme. Konečně jeden stávající zaměstnanec obce pracuje na poloviční úvazek. Jsem si zcela jistý tím, že tento systém práce s uchazeči úřadu práce přináší významné úspory v rozpočtu obce. Mnoho prací jsme totiž schopni udělat svépomocí, jenom za poslední dva měsíce odhaduji takto uspořenou částku v řádu desítek tisíc korun. Závěrem tohoto bloku mi dovolte všem pracovníkům obce poděkovat za odvedenou práci.

Dne 27.6. došlo k osazení nového dopravního značení v části Hlubočka, čímž byla završena šestiměsíční snaha obce Drslavice omezit v tomto úseku rychlost na 30km/h. Celková částka za nákup značek činí 4.740,– Kč. Nakoupili jsme také herní prvek na malé dětské hřiště v ceně 26.280,– Kč. Zakoupili jsme také nové vitríny v ceně 16.800,– Kč od společnosti HESCO, které děkujeme za spolupráci. Značky, herní prvek i vitríny jsme smontovali a instalovali svépomocí.

Do konce jsme také po ročním snažení dotáhli jednání s Jednotou o rozšíření plochy nad studnou u plánované výstavby víceúčelového zařízení. Důkladně se také seznamujeme se systémem základních registrů, jejichž náběh od 1.7. znamená zcela nový pohled na administrativní vztah mezi úřeníkem a občanem. Naši obec jsme prezentovali na Bílokarpatských slavnostech v Uherském Brodě. V obci proběhla jednak humanitární sbírka oblečení a jednak sběr nebezpečného odpadu. Pozitivní zprávou na závěr je připsání částky ve výši 189.889,– Kč z loterijní daně za I. čtvrtletí letošního roku na bankovní účet obce.

Dne 28.6.2012 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce


Osadili jsme nové dopravní značení

Přidáno: 27. 6. 2012

Dopravní značení v Hlubočce

v Hlubočce, značky zde omezují nejvyšší povolenou rychlost na 30 km/h. Za značky jsme zaplatili 4.740,– Kč, ve spolupráci s Policií ČR budeme nyní usilovat o to, aby kontrolami zde bylo dosazeno stavu, kdy řidiči budou toto omezení rychlosti respektovat.


Loučení s předškoláky proběhlo včera

Přidáno: 27. 6. 2012

Letošní předškoláčci z Drslavic

v odpoledních hodinách v Mateřské školce. Děti které po prázdninách nastupují do školy nám předvedly, čemu se ve školce naučily a pak byly pasovány paní ředitelkou na školáky. Kolektivu MŠ děkujeme za krásně prožité odpoledne a za vzornou péči, kterou našim dětem věnují.

Milá Dorotko, milý Davídku a milá Moničko, přejeme Vám krásné prožití prázdnin, ve škole pak hodně úspěchů a nových kamarádů !

Fotogalerie hledejte přímo na stránkách MŠ


Přinášíme přehled vysílacích časů, kdy

Přidáno: 25. 6. 2012

se bude na TV NOE vysílat reportáž o Drslavicích :

Středa 4.7.201210:30 P
Středa 4.7.201220:15 R
Čtvrtek 5.7.201206:05 R
Pátek 6.7.201213:25 R
Sobota 7.7.201206:05 R
Sobota 7.7.201216:00 R
Pondělí 9.7.201216:00 R
Pondělí 9.7.201219:45R
Úterý 10.7.201206:05 R


59

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK