Aktuálně v naší obci / strana 6

Pozvánka na Adventní povídání

Přidáno: 6. 12. 2018

viz příloha


Mikuláš se svou družinou v Drslavicích L.P. 2018

Přidáno: 5. 12. 2018

Mikuláš

Mikuláš

 


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Přidáno: 12. 11. 2018

Společnost E.ON oznamuje přerušení dodávky elektrické energie v celé naší obci, a to ve středu 21.11. v čase od 7:30 do 15:30 hodin. Z tohoto důvodu bude o celý den uzavřen i obecní úřad, děkujeme za pochopení.


Pondělní ustavující veřejné zasedání zastupitelstva na­ší obce

Přidáno: 30. 10. 2018

zvolilo nové vedení obce pro období 2018 - 2022 v následujícím členění :

 

Starosta obce : Rostislav Mihel, uvolněná funkce

Místostarosta obce : Karel Hanák, neuvolněná funkce

Předseda finančního výboru : Martin Hruboš

Členové finančního výboru : Petr Hruboš a Markéta Bučková

Předseda kontrolního výboru : Ing. Miriam Kubišová

Členové kontrolního výboru : Jarmila Orlovská a Rostislav Chvíla

 

Chtěl bych moc poděkovat za zvolení do svého třetího období ve funkci starosty a za důvěru do mé osoby vloženou, velmi si toho vážím. Zároveň blahopřeji panu Karlovi Hanákovi ke zvolení místostarostou obce, těším se na vzájemnou spolupráci. Závěrem poděkování končící místostarostce paní Markétě Bučkové za její výbornou práci ve prospěch naší obce po celé předcházející volební období.

ZO Drslavice


V posledních týdnech a měsících tohoto dneškem fakticky končícího

Přidáno: 28. 10. 2018

volebního období se nám podařilo dotáhnout některé střednědobé záležitosti, se kterými jsme ve volbách 2014 předstoupili před spoluobčany. Dne 26.10. jsme převzali od zhotovitele dokončenou opěrnou zeď na Ježově. Jsem přesvědčený, že realizační firma Tufír odvedla vynikající práci a chtěl bych jim za to i tímto způsobem moc poděkovat. Dne 23.10. jsme mimořádnou splátkou doplatili a definitivně umořili úvěr za Polyfunkčním domem, počátkem října jsme dokončili instalaci nových světel veřejného osvětlení směrem na Hradčovice. Dokončili jsme také projektovou dokumentaci "Výstavba chodníku, parkoviště a veřejného osvětlení, Obec Drslavice" (od kabin TJ po firmu Regaz), na kterou bylo vydáno stavební povolení. Na bankovním účtu disponujeme částkou 1,072 mil. Kč, přičemž v nejbližší době očekáváme příjem 200.000,- Kč za vypořádané věcné břemeno od společnosti SVAK a cca 267.000,- Kč za společností ERSTE vyvolaný a schválený odkup akcií České spořitelny, které byly doposud v našem vlastnictví.

Chtěl bych jménem svým i celého končícího zastupitelstva obce Drslavice poděkovat všem spoluobčanům za spolupráci a ještě jednou Vás všechny srdečně zvu na dnešní veřejné ustavující zasedání zastupitelstva nového.


Víkendové hody provázelo pošmourné počasí, ale vzhledem

Přidáno: 28. 10. 2018

k původní předpovědi varující před celodenním deštěm vlastně můžeme být za zamračenou oblohu s minimem deště ještě rádi. Páteční posezení u cimbálu ve sklepních prostorách Obecního domu přilákalo přibližně přesně tolik návštěvníků, aby beze zbytku zaplnili jejich kapacitu. Výtečná hudební produkce cimbálové muziky s netradičním názvem Tvojého dědy spolu s připraveným občerstením byly zárukou toho, že zúčastnění odcházeli spokojeni. Ukázalo se, že tento model za situace, kdy jsou hody ve všech třech obcích farnosti souběžně, by mohl být životaschopný a pro obec naší velikosti optimální. Velké poděkování za organizaci zábavy patří především mladým a rodičům ročníku 2000, kteří se do jeho přípravy zapojili.

Berana v neděli brzy ráno starosta přivezl (a večer zase odvezl) z Bunče (majiteli tímto velmi děkujeme, že nám již několik let vychází vstříc) a když dechová hudba Komňané v mimořádně početném zastoupení dorazila do hospody Polyfunkčního domu, mohla krojová chasa vyrazit na obchůzku obcí. Málo početné ročníky posledních let (a bohužel i několika příštích) a nezájem některých mladých způsobují stále snižující se počet těch, kteří ji absolvují. Taktéž účast drslavské mládeže na mši svaté, která je sloužena za mládež z celé farnosti, je velmi slabá. S tímto nepříznivým faktem se budeme muset srovnat a hodovou tradici udržet pro další, snad již početnější ročníky. Ve sportovním areálu se již osmým rokem nacházely kolotoče a atrakce, letos v rekordním počtu a atraktivitě.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se o zdar letošních hodů přičinili a také těm občanům Drslavic, kteří chasu před svým domem přivítali, jak se patří pohostili a finančním obnosem přispěli na náklady s pojené s organizací hodů.

Fotogalerie z hodů ZDE


Kulaté šedesáté výročí založení mysliveckého spolku

Přidáno: 23. 10. 2018

Myslivci

Drslavice - Hradčovice se neslo ve slavnostní a nanejvýš důstojné atmosféře. Nejdříve starostové obcí Hradčovice a Drslavice předali myslivcům před obecním úřadem v Hradčovicích nový slavnostní prapor spolku, a pak se všichni společně vydali průvodem do kostela na mši svatou doprovázenou trubači. Po svatohubertské mši následoval oběd v prostorách sálu nad obecním úřadem v Hradčovicích, kde úvodem pronesl projev předseda MS pan Karel Sedláček. Starostové obcí Drslavice a Hradčovice ve svých zdravicích vyzvedli spolupráci obcí a spolku a poděkovali za pozvání. Mysliveckému spolku přejeme do další činnosti vše dobré.


Výsledky voleb v naší obci

Přidáno: 5. 10. 2018

Komunální volby

Senátní volby první kolo

Děkujeme za Vaši účast ve volbách.


Sběr železného šrotu v naší obci

Přidáno: 2. 10. 2018

se uskuteční příští sobotu 13.10. od 9 hodin letos v režii SDH Drslavice. Děkujeme předem za Vaši pomoc.


Zpráva o činnosti Obecního úřadu Drslavice za období od 3.5.2018

Přidáno: 1. 10. 2018

Z hlediska investiční činnosti zdárně proběhla realizace revitalizace místa po zámečku Pepčín. Na projekt se nám podařilo vyřídit dvě významné dotace, a to 520.000,- Kč od Zlínského kraje a 400.000,- Kč od MMR, finanční prostředky z obou by měly být připsány na účet obce v průběhu října. Stavební práce bez větších komplikací provedla společnost Sanizo v Uherském Brodě a to za vysoutěženou cenu bez dalších nákladů na vícepráce. Výsledkem je krásný projekt, který jsme slavnostně otevřeli 2.9. při příležitosti tradičního rozloučení s prázdninami. Přes nepřízeň počasí se jej účastnilo více než 250 návštěvníků včetně hejtmana Zlínského kraje pana Jiřího Čunka.

            Další plánovanou akcí, která je v současné době těsně před dokončením, je výstavba nové opěrné zdi na Ježově. I tady práce probíhají v předem určeném časovém harmonogramu bez vážnějších komplikací. Dílo realizuje společnost Tufír a mělo by být předáno obci v průběhu měsíce října, kdy i proběhne celkové vyúčtování. Se stavbyvedoucím pravidelně konzultuji průběžný stav prací, dílo je plně v souladu se schválenou projektovou dokumentací.

            Významný posun zaznamenáváme u připravovaného projektu rozšíření komunikace, rekonstrukce parkoviště u sportovního areálu, výstavby nového chodníku a veřejného osvětlení, kdy patřičné povolení by mělo být vydáno v polovině října s nabytím právní moci do konce tohoto měsíce. Z tohoto pohledu se tedy jeví jako reálná realizace první etapy projektu v průběhu příštího roku z dotací alokovaných MAS Dolní Poolšaví, s konečnou platností toto budeme moci konstatovat koncem roku. Taktéž u projektu výstavby polních cest s označením C4 a C19, tedy obslužné komunikace s prvky cyklotrasy Havřice – Drslavice – Hradčovice běží stavební řízení a je reálné, že stavební povolení bude vydáno ještě v tomto roce. Otázkou je financování projektu podobně jako u výstavby poldru na Holomni, kdy podle vyjádření paní ředitelky Státního pozemkového úřadu v Uherském Hradišti chybí na realizaci těchto projektů peníze. Zaslal jsem proto dopis přímo panu ministru zemědělství, kde ho žádám o vysvětlení stavu, kdy na prioritní vládou avizované stavby vodohospodářské infrastruktury na ochranu majetku před povodněmi a zádrž vody v krajině nejsou peníze, do dnešního dne jsem však odpověď neobdržel.

Po dohodě se zhotovitelem plánované rekonstrukce dolní kapličky, na kterou máme vyřízenu dotaci ve výši cca 330.000,- Kč, jsme práce odložili na jarní měsíce příštího roku. Důvodem je, že pokud bychom práce zahájili v letošním roce, tyto by se protáhly nejméně do konce listopadu, což by bylo vzhledem k jejich charakteru a stavu objektu nevhodné.

V obecním lese proběhly na naše poměry rozsáhlé práce těžby dřeva po kůrovcové kalamitě, v současné době smrkové dřevo postupně zpracováváme na řezivo. Krojovaní zástupci Drslavic nás reprezentovali na květnových slavnostech Navalis v Praze a také v září na tradičních slavnostech vína a otevřených památek v Uherském Hradišti, všem patří velké poděkování včetně našich hasičů, kteří tak jako každoročně zajišťovali občerstvení při programu mikroregionu Dolní Poolšaví v parku u obchodní akademie.

Máme za sebou již čtvrtý ročník drslavského léta, který můžeme vzhledem ke krásnému letnímu počasí, kvalitě hudebních produkcí, výborné organizaci v režii místních spolků za součinnosti obce i vzrůstajícímu počtu návštěvníků hodnotit jako vydařený.

Na konci volebního období mě dovolte poděkovat všem zaměstnancům Obecního úřadu Drslavice za jejich čtyřleté úsilí ve prospěch obce. Zvláště bych chtěl ocenit práci paní Zdeňky Maleňákové, pana Josefa Huňky a všech ostatních, kteří mnohdy nad rámec svých běžných povinností vykonali mnoho dobrého pro obec. Poděkování za rozvoj obce rozhodně patří celému zastupitelstvu obce, zaměstnancům Mateřské školy, zástupcům spolků a sdružení zde působících a všem spoluobčanům, kterým kvalita života v obci není lhostejná a přikládají ruku k dílu. Chtěl bych závěrem zdůraznit, že dotažené projekty tohoto volebního období nevnímám jako úspěch starosty, ale společný úspěch nás všech.

V Drslavicích dne 1.10.2018 vypracoval Rostislav Mihel, starosta


6

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK