Aktuálně v naší obci / strana 64

V pátek minulý týden jsme zahájili

Přidáno: 4. 3. 2012

Pracovníci OÚ v akci

čištění obecního pozemku vedle cesty vedoucí do Obory. Tato zarostená část nebyla dlouhodobě udržovaná, na pročištění se podílejí zaměstnanci Obecního úřadu spolu s pracovníky veřejné služby z Úřadu práce. Celá akce nepotrvá déle než 14 dnů, snahou je „esteticky zkulturnit“ tuto lokalitu. Úžasný

Úsek, který je předmětem vyčištění


Starosta obce DRSLAVICE svolává veřejné

Přidáno: 1. 3. 2012

zasedání zastupitelstva obce Drslavice, které se bude konat

v pondělí 12. března 2012 v 17:30 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice

Program jednání :

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2. Kontrola usnesení, zpráva o činnosti Obecního úřadu za uplynulé období 6.2. – 11.3.12

3. Návrh rozpočtu Obce Drslavice pro rok 2012

4. Poskytnutí příspěvku pro MAS Dolní Poolšaví na období 2012–13

5. Projednání tržního řádu Obce Drslavice

6. Příprava projektu „Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Drslavice“ – II. etapa postupné realizace projektu komunitní kompostárny Drslavice

7. Diskuze

8. Usnesení, závěr

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

Rostislav Mihel, starosta obce

V Drslavicích dne 2.3.2012

Vyvěšeno dne: 2.3.2012

Sejmuto dne:


Dnešního dne byla završena snaha

Přidáno: 28. 2. 2012

Obce Drslavice o sloučení parcel za Obecním úřadem a následném převodu nově vytvořené parcely na jiný způsob využití. Původní parcely nesly čísla 58/3 s využitím zahrada a jako stavební parcela byl veden pozemek č. 240. Sloučením vznikla parcela č. 58/3 s využitím ostatní plocha, což nám umožňuje zpracovat projektovou dokumentaci sběrného dvora, který od loňského roku postupně realizujeme. Následně vypracujeme žádost a zažádáme o dotaci z Grantového řízení fondu Asekol pro letošní rok, program Rekonstrukce. V souvislosti se sběrným dvorem budeme také usilovat o motivační příspěvek Elektrowin – doufáme, že se nám jej podobně jako v loňském roce podaří získat.

Současně s tímto krokem poměrně složitou administrativní cestou řešíme převod Obecního úřadu čp. 93 dosud vedeného jako rodinný dům na budovu občanské vybavenosti. Po dodání veškerých podkladů potřebných pro vyřízení je tento převod u Katastrálního úřadu Uherský Brod záležitostí několika dalších dnů.


Cestopisné vyprávění s projekcí

Přidáno: 25. 2. 2012

s názvem „Kuba – ostrov svobody na vlastní oči“ proběhlo v neděli vpodvečer jako pilotní projekt Obce Drslavice s cílem jednak obohatit kulturní a společenský život v obci a také zábavně-poznávací formou přiblížit život v jedné z posledních bašt zemí bývalého tzv. komunistického bloku. Nápad na pořádání této akce se zrodil v hlavě pana Petra Chvíly, který Obci Drslavice pomohl i s propagací. Příjemným překvapením je účast cca 60 posluchačů nejrůznějších věkových kategorií, kteří velmi pozorně sledovali projekci i mluvené slovo přednášejícího pana Víta Šobáně. Tento bez nároku na jakýkoliv honorář za toto svoje cca 90 minutové úžasné vystoupení zprostředkoval svoje zážitky z cest po této zemi a závěrem zpestřil svoje vyprávění kvízem o ceny, které sám věnoval – takový přístup si jistě zaslouží velké uznání, zvláště v dnešní morálně a ekonomicky upadající době.

Na úplný závěr pak pořadatel přichys­tal překvapení v podobě koktejlu Cuba Libre pro každého návštěvníka zdarma. S přípravou nápoje pomohl pan Jakub Hruboš, s organizací akce paní Markéta Bučková, pan Martin Hruboš, pan Rostislav Chvíla a další členové SDH Drslavice – děkujeme za Váš čas a přístup. Velká část nákladů byla pokryta z dobrovolného vstupného (celkem se vybralo 1146,– Kč), konečné výdaje budou upřesněny na příštím zastupitelstvu obce, počítají se však řádu několika stokorun.

Již nyní máme předběžně domluvenu další sérii podobných produkcí, pokračovat budeme až v říjnu, protože pozdně podzimní a zimní měsíce se jeví jako nejvhodnější.

Ještě jednou děkuji všem za účast, věřím, že jste z této akce odcházeli spokojeni. Rostislav Mihel, starosta

Fotogalerie z projekce ZDE, omluvte zhoršenou kvalitu fotografií vzhledem k příšeří v místnosti.


Již v pořadí pátý košt slivovice

Přidáno: 25. 2. 2012

přilákal tuto sobotu velké množství příznivců tohoto slováckého léku a jsem si jistý tím, že ti co se zúčastnili tohoto času nelitovali a odcházeli (případně odvrávorali Smějící se) spokojeni. Přispěla k tomu nejen tradičně velmi dobrá organizace a důkladná příprava SDH Drslavice, ale také kvalitní hudební produkce cimbálové muziky Rozmarýn. Z ohlasů přítomných je patrné, že se letos sešly obzvláště kvalitní vzorky slivovice a letních kvasů. Snad každý návštěvník ochutnal některou z výborně připravených zabíjačkových specialit. Upřímná gratulace patří vítězům jednotlivých kategorií, poděkování všem, kteří věnovali vzorky.

Závěrem jenom poznámku o tom, že připravujeme v sekci Tradice a zvyky v levé liště záložku Košt slivovice, protože si tato mladá tradice zaslouží bližší pozornost. Nebudou chybět ani kompletní výsledky všech ročníků, takže pozorně sledujte naše stránky i nadále.

Fotogalerie z koštu ZDE


Letošní fašankové veselí bylo

Přidáno: 18. 2. 2012

poznamenáno nepřízní počasí, jehož proměnlivost však nikterak nevadila více než dvacítce masek při tradiční obchůzce naší obcí. Náladu umocnila dechová hudba Kunovjané, která průvod doprovázela. Fašankové veselí vyvrcholilo v drslavské hospodě, SDH Drslavice patří poděkování za organizaci této akce, která se poprávu těší velké oblibě napříč všemi věkovými skupinami spoluobčanů.

Fotogalerie z fašanku ZDE


Degustace slivovice předcházela koštu,

Přidáno: 18. 2. 2012

který se bude konat příští sobotu odpoledne. Zde můžete ochutnat zabíjačkové speciality a mimo jiné se dozvíte, které vzorky degustační komise vybrala jako ty nejlahodnější. K tanci a poslechu bude hrát cimbálová muzika Rozmarýn. Všem organizátorům degustace stejně jako členům degustačních komisí děkujeme a těšíme se na setkání se všemi přáteli dobrého moku nashledanou příští sobotu.

Fotogalerie z degustace slivovice ZDE


Návrh rozpočtu Obce Drslavice (akt.)

Přidáno: 14. 2. 2012

pro rok 2012 naleznete v příloze dokumentu. Klademe v něm důraz na financování rozdělaných dotačních projektů investičního i neinvestičního charakteru – opravy objektu bývalé školy čp. 95 I. etapa, rekonstrukce zahrady MŠ, restaurace křížku ve Vrhových, technického vybavení komunitní kompostárny, postupného budování sběrného dvora, dokončení nového územního plánu Obce Drslavice, rekonstrukce chodníku v Drahách, protipovodňové hlásné systémy, posílení prvků veřejného rozhlasu a pořízení závlahového systému hřiště – to vše v objemu dotací cca 2,5 mil. Kč. Z důvodu vypršení technických zkoušek u cca 20 let stareho vozidla Skoda PickUp a vysoké finanční náročnosti dalších oprav rozpočtujeme i nákup nového vozu v letošním roce v ceně cca 200.000,– Kč. Více peněz než dříve rozpočtujeme na položku péče o vzhled obce, mírně prostředků přidáváme také organizacím působících v obci nebo společně s Hradčovicemi a také Mateřské škole, jejímž jsme zřizovatelem.

Přes výše jmenované základní myšlenkou navrženého rozpočtu je udržet ho „na uzdě“ a po započtení vlivu získaných dotací hospodařit v konečném důsledku s vyrovnanými příjmy a výdaji.

Rostislav Mihel, starosta obce


Návštěvníky dětského karnevalu přivítal

Přidáno: 12. 2. 2012

ve svém úvodu starosta obce a paní ředitelka MŠ. Vzápětí se za zvuků diskotékových písniček rozběhl pravý karnevalový rej se spoustou soutěží, který nikoho nenechal na pochybách v tom, jak děti dokážou být bezprostřední samozžejmě v dobrém slova smyslu. Karnevalu předcházela pečlivá příprava jednak kolektivu zaměstnankyň mateřské školy, a sobotní výzdoba sálu za účasti velkého množství rodičů dětí. Chtěl bych za toto všem organizátorům a těm, co jakkoliv s chystáním akce pomohli, poděkovat, protože je to jistě dobrá vizitka pro celou naši obec, že podobnou akci dokážeme takto kvalitně připravit. Dětem bych závěrem chtěl vzkázat, že nejenom všechny masky byly moc pěkné, ale hlavně atmosféra, kterou spolu s rodiči a dospělými kamarádkami z Mateřské školky vytvořily, byla úžasná.

Rostislav Mihel, starosta

Fotogalerie z karnevalu ZDE

Více o karnevalu a aktivitách MŠ na jejich stránkách


Sportovní ples proběhl v pátek za

Přidáno: 12. 2. 2012

velkého zájmu občanů Drslavic i okolních vesnic. Sportovci měli připravenu bohatou tombolu a sportovními motivy vyzdobený sál. Kromě tradičního vína bylo z nápojů připraveno i čepované pivo, což část návštěvníků ocenila. Přítomné přivítal a popřál příjemnou zábavu předseda TJ pan Šobáň. Poslední spokojení návštěvníci plesu odcházeli kolem čtvrté hodiny ranní.

Chděl bych poděkovat všem aktivním členům TJ, kteří se podíleli na přípravě a organizaci plesu, protože společenské události podobného charakteru přispívají k formování přátelské atmosféry uvnitř obce.

Rostislav Mihel, starosta

Fotogalerie ze sportovního plesu ZDE


64

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK