Aktuálně v naší obci / strana 65

Rekapitulace činnosti OÚ od 14.12.2011

Přidáno: 6. 2. 2012

Vážení spoluobčané

dovolte mi, abych Vásobšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konané dne 14.12.2011 do dnešního dne.

Koncem roku jsme spolupořádali „Zpívání u kapličky“ a souběžně pořádali výstavu s názvem „Z kuchyní, komor a světnic našich babiček“. Obě akce proběhly za velkého zájmu spoluobčanů i občanů ze sousedních Hradčovic a lze je dle zpětných reakcí označit jako vydařené, přičemž z rozpočtu obce tyto nepotřebovaly žádnou finanční subvenci. Celkový výtěžek Obce Drslavice ve výši 1.776,– Kč po odečtení nákladů jsme věnovali na Tříkrálovou sbírku, kterou jsme také částečně organizačně zabezpečovali. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem, kteří se na uvedených akcích organizačně podíleli a také účinkujícím na „Zpívání u kapličky“. Starý rok jsme ukončili tradiční účastí na setkání občanů obcí na Pepčíně, kde starosta obce popřál zúčastněným vše dobré.

Po předání budovy bývalé školy zpět obci jsme soustředili hlavní pozornost posledních měsíců jednak k faktickému zjištění stavu budovy a také vypracování projektu stavebních úprav, se kterým bychom se ucházeli o dotace v rámci programu Podpory obnovy venkova Zlínského kraje pro letošní rok. Oslovili jsme za tímto účelem projektovou firmu ze Zlína, jejíž inženýři a statik několikrát budovu navštívili a stanovili harmonogram prací. Pracovníky obce bylo postupně provedeno 7 velkých sond do stropů v různých částech budovy, na základě kterých statik po pečlivém vyhodnocení stanovil stav budovy jako vyhovující. V časovém souběhu s tímto se naše obec ocitla v komplikované situaci, kdy majitel stávajícího sálu avizoval využití těchto svých prostor pro jiné než kulturní a společenské události a reálně tudíž hrozilo, že se bez tradičních akcí na které jsou spoluobčané zvyklí budeme muset v nejbližších letech obejít. Výsledkem bylo zpracování projektové studie výše uvedenou firmou a následná série úprav v prvním podlaží budovy, které v konečném důsledku znamenají zachování těchto tradic již od konce ledna letošního roku. Celkové náklady obce těchto úprav byly za leden 2012 vyčísleny na celkovou částku 21.605,– Kč, čímž nevybočujeme z rámce v prosinci 2011 schváleného rozpočtového provizoria. Chtěl bych velmi ocenit nezištnou pomoc místních firem a spoluobčanů na takto narychlo naplánovaných úpravách a konstatovat, že toto splňuje moji představu o sounáležitosti a pospolitosti všech zainteresovaných pro uchování po desítky let zaběhnutých tradic naší obce. Současně se podařilo projektové firmě dotáhnout dokumentaci pro stavební úpravy do stavu, kdy nám bylo stavebním úřadem Uherský Brod vydáno kladné stanovisko k ní. Toto nám reálně otvírá cestu k podání žádosti o zmíněnou dotaci, kterou od minulého týdne intenzívně připravujeme a podáme na Zlínský kraj spolu s množstvím vyžadovaných příloh do konce tohoto týdne. Budeme žádat o 1.000.000,– Kč, což představuje 50% investičních nákladů pro letošní rok. Kolik se nám podaří ze Zlínského kraje získat je otázka, celková alokace pro celý kraj v rámci tohoto programu je pouhých 15 milionů Kč.

Z jiného podprogramu Zlínského kraje budeme opakovaně žádat také o dotaci na třetí etapu zpracování územního plánu obce. Poté, co jsme byli vloni vyřazeni z okruhu žadatelů na základě nesmyslné podmínky v rámci začlenění obce v olšansko-vlárské ose, jsou nyní šance na získání dotace větší. Žádáme o částku 198.000,– Kč z celkových 320.000,– Kč, v průběhu ledna jsme žádost kompletně připravili včetně příloh. Absolvoval jsem také dvě jednání s inženýrem, který územní plán zpracovává, a shodli jsme se na pokračovaní prací třetí etapy od dubny 2012 bez ohledu na to, zda dotace získáme či nikoliv. Za tímto účelem bude ve jmenovaném měsíci svoláno veřejné zasedání zastupitelstva obce, kde bude územní plán detailně probrán. V polovině ledna také proběhlo jednání starostů Drslavic, Hradčovic, Prakšic a Pašovic nad koncepty územních plánů jednotlivých obcí, byly zde vytyčeny styčné zájmové body na společných hranicích katastrů a nastíněna koordinace dalšího postupu. Jedním z prvních úkolů po zahájení prací na třetí etapě bude zjištění souvislostí a následné sladění kroků s plánovanými komplexními pozemkovými úpravami a probíhající digitalizací katastru obce katastrálním úřadem.

Další dvě žádosti o dotace jsme podali v uplynulých dnech na Ministerstvo pro místní rozvoj. První je na kompletní restauraci křížku v trati Vrhové, kde žádáme o částku 80.000,– Kč. Tuto žádost jsme vypracovali dle dokumentace a předpokládaného rozpočtu, o který jsme požádali pana restauratéra z Bílovic, s nímž má obec z minulosti velmi dobré zkušenosti. Pokud bude naší žádosti vyhověno, s opravou kříže začneme v květnu letošního roku. Okolí křížku jsme již nyní upravili, uvažujeme i o rekonstrukci lávky přes Holomňu v jeho bezprostřední blízkosti. Výrazně složitější bylo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci zahrady Mateřské školy. Stavební úřad nám připomínkoval některé dílčí nedostatky v projektové dokumentaci, které jsme nechali projektanta zahradního architekta ing. Koniga několikrát přepracovat do přijatelné podoby. Jednalo se zejména o posunutí dětského pískoviště a pergoly, dále pak ujasnění nových tras chodníčků. Výsledkem bylo vydání územního rozhodnutí a dalších potřebných vyjádření stavebním úřadem k tomu, abychom žádost o dotaci spolu s dalším nekonečným množstvím příloh mohli podat. Žádáme o 400.000,– Kč z celkové ceny projektu 601.000,– Kč, šance na získání dotace z MMR bych opět nechtěl předjímat. Jednou z příloh žádosti bylo i výtvarné ztvárnění zahrady očima dětí z Mateřské školy, kterým bych chtěl spolu s paní ředitelkou za aktivní přístup poděkovat.

Časově náročným se ukázalo také složité vymáhání pohledávky Obce Drslavice za dřevo z obecního lesa ve výši 47.247,– Kč dle faktur z května 2010, tedy období vedení obce bývalým starostou. Po ročním průběhu uhánění věřitele různými způsoby, které mohu zjednodušeně označit jako martyrium, se nám podařilo k dnešnímu dni zajistit a následně zaúčtovat zápočet pohledávky ve výši 32.034,– Kč, zbylou část doufám, že se nám podaří zajistit v nejbližších měsících. Toto se podařilo komplikovanou formou zpětného odběru a následným prodejem palivového dříví.

Nepříjemnou záležitostí posledního měsíce byla také lokalizace a následné odstranění nově vzniklé černé skládky v přírodní rezervaci pod tzv. Čupovým mostem v korytu potoka Holomňa. Okolo 15 velkých igelitových pytlů bylo napěchováno různým odpadem, přičemž některé již byly odplaveny několik set metrů po proudu potoka. Na místo jsme povolali hlídku Policie ČR, následně skládku zlikvidovali a minulý týden jsme celou záležitost podali k prošetření odboru životního prostředí Uherský Brod. Chtěl bych jasně deklarovat, že podobné chování jedinců znečišťujících přírodu kategoricky odmítám, budu se proti takovému jednání vždy velmi ostře vymezovat a po orgánech činných v těchto záležitostech žádat tvrdé potrestání viníků.

Mnoho jednání jsme poslední dobou vedli na různých úrovních s Úřadem práce ať už v rámci kulatých stolů ve Zlíně, nebo vedoucími pracovníky poboček v Uherském Hradišti a Uherském Brodě. Důvodem je změna platné legislativy platné od 1.1.2012, která zcela mění pohled na systém tzv. veřejné služby, tedy zaměstnávání občanů dlouhodobě nebo opakovaně evidovaných na Úřadě práce. Přes moje určité obavy a výhrady k nastavení a následnému fungování tohoto systému máme počínaje 1.2.2012 k dis­pozici 6 pracovníků vyčleněných Úřadem práce na lehké úklidové práce v obci. Pro tyto pracovníky jsme sjednali povinné pojištění odpovědnosti a po dohodě s nimi jsme nastavili systém práce v objemu 10 hodin týdně. Prioritním pro nás zůstává institut veřejně prospěšné práce, kde podmínky pro obec i zaměstnance jsou mnohem jasnější než u veřejné služby, protože tito pracovníci mají uzavřeny pracovní smlouvy na dobu určitou přímo s Obcí Drslavice. V současné době tento poměr dobíhá jednomu pracovníkovi do 29.2.2012, se kterým jsme velmi spokojeni a budeme usilovat o jeho prodloužení. V prosinci 2011 jsme pak vyřídili dotaci od Úřadu práce napracovnici, která vypomáhá v mateřské škole. Tento pracovní poměr je dvouměsíční počínaje 1.1.2012 a celková dotace Úřadu práce kterou obdržíme činí 22.000,– Kč.

Ve věci postupného budování komunitní kompostárny proběhlo výběrové řízení na dodávku traktoru s čelním nakladačem, které vyhrála společnost z Olomouce. Dle smlouvy o dílo bude traktor dodán koncem března, navštívili jsme fyzicky i pobočku této firmy v Prušánkach, kde nám byl představen. Poté čekáme kontrolu ze strany SFŽP a následně bude dotace proplacena na účet obce. Období posledního měsíce se vyznačovalo velkou administrativní zátěží v této věci, společnosti, která nám projekt administruje jsme zasílali značné množství různých čestných prohlášení a jiných souvisejících dokumentů. Koncem roku 2011 jsme také na účet obce obdrželi částku motivačního příspěvku ve výši 38.000,– Kč od společnosti Elektrowin, o kterou jsme dříve zažádali za účelem proplacení nové brány sběrného místa vedle Obecného úřadu. Za první svozy elektrospotřebičů jsme také obdrželi od Elektrowinu částku 1.500,– Kč a od Asekolu 1.193,– Kč.

Ve spolupráci s TJ Drslavice a v úzké součinnosti s TJ Březolupy také finišujeme v realizaci akce „Pořízení závlahového systému travnatého hřiště“, na kterou jsme dostali dotaci v loňském roce. V průběhu tohoto týdne se setkáme se zástupcem firmy, která nám zavlažování instaluje a při této příležitosti hodláme diskutovat i odvodnění cesty na Čertoryjích. Zavlažování bychom rádi realizovali do začátku jarní fotbalové sezóny, záležet bude i na počasí v březnu. Administrace žádosti musí být fakticky dokončena k poslednímu červnu 2012.

Postupně dobíhají také probírky dřevního porostu v obecním lese zadané zájemcům na podzim. Počátkem roku došlo k nové těžbě, na základě které byli uspokojeni 4 zájemci o tzv. suráky. Dnes byli vylosováni zájemci o tzv. vrchy tvrdého dřeva, v příštích dnes nás také čeká jednání o odkoupení vytěžené kulatiny v objemu 7,8 m3 za comožná nejlepší cenu.

Na základě písemného podnětu všech občanů části Hlubočka vyjadřujících obavy o bezpečnost v této lokalitě jsme nechali vypracovat projekt dopravním expertem Ing. Kunčíkem a následně zaslali k posouzení na dopravní inspektorát Uherské Hradiště. Minulý týden jsme obdrželi pro mě zcela nepochopitelné záporné stanovisko v této věci, další jednání na správním odboru v Uherském Brodě mě však naplňují přesvědčením, že projekt spočívající v omezení povolené rychlosti v této lokalitě bude nakonec schválen. Souběžně jsme nechali vypracovat a schválit projekt doplňujícího dopravního značení na naší místní komunikaci u Benziny.

V souvislosti s otevřením nového podniku právě v blízkosti Benziny jsem se velmi intenzivně zajímal o umístnění hracích automatů, výherních hracích přístrojů a rulety v tomto místě. Po konzultacích s finančními úřady v Uherském Brodě a Zlíně, který zde provádí kontrolní činnost a také finančním ředitelstvím v Brně jsem si vytvořil orientační představu o částce, kterou můžeme v rámci rozpočtu obce pro letošní rok zhruba očekávat. První prostředky dle nového loterijního zákona platného od 1.1.2012 obdržíme koncem dubna za první kvartál letošního roku, na příštích jednáních zastupitelstva obce budu navrhovattakto získané peníze do poslední koruny přerozdělit jednak mezi Mateřskou školu na provedení nezbytných dílčích oprav budovy a jednak organizace a spolky působící v naší obci.

V uplynulém období jsme také zahájili poměrně náročný administrativní proces vedoucí ke změně stávajícího statusu obecního úřadu vedeného jako rodinný dům na občanskou vybavenost a prostor sběrného místa vedle obecního úřadu vedeným jako zahrada na ostatní plochu. Úzce spolupracujeme s katastrálním úřadem na slučování menších parcel v majetku obce do větších logických celků v rámci finišující digitalizace. Spolu s Obcí Veletiny jsme organizačně zajišťovali bohužel nepříliš co do počtu občanů navštívený farní ples. Oslovili jsme společnost Silamo za účelem vypracování rozpočtu na chodník v místní části Drahy, který chceme letos realizovat v rámci přislíbené dotace ve výši cca 200.000,– Kč z Místní akční skupiny Dolní Poolšaví, jejíhož jednání jsem se v lednu zúčastnil. Podáním žádosti o dotaci se budeme zabývat koncem února. Ve věci zkapacitnění a stabilizaci toku Holomně běží vodoprávní řízení, akce by dle vyjádření Lesů ČR započít koncem první poloviny roku. Počínaje dneškem, kdy paní účetní dokončila potřebné konečné finanční výkazy za loňský rok, začínáme přípravy na sestavení návrhu rozpočtu pro letošní rok, který následně projde standardní procedurou připomínkování a schvalování. Přihlásil jsem naše www stránky do celostátní soutěže Zlatý erb především za účelem zjistit, jaké zákonem dané náležitosti našim stránkám chybí. Stránkám věnuji poměrně značné množství svého volného času, návštěvníkům jistě neušla řada vylepšení a funkcí z poslední doby. Zdárně se nám také podařil vyřešit technický problém spočívající v kumulaci tzv. session na straně serveru kde hostujeme, který měl za následek nahodilé výpadky stránek v různých typech internetových prohlížečů.

Dne 6.2.2012 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce

Dřívější rekapitulace činnosti OÚ zde


Již více než týden intenzivně pátráme

Přidáno: 30. 1. 2012

po tom, proč dochází k občasným výpadkům našich stránek v různých typech internetových prohlížečů. Nyní se zdá, že se nám podařilo zjistit a následně odstranit příčinu problémů, která byla na straně serveru kde stránky hostujeme. Docházelo ke kumulaci tzv. session, které se vytváří v adresáři pro každého návštěvníka zvlášť. Zatím z neznámých příčin tyto session server nemohl přečíst a tyto se kumulovali až do počtu kolem 60000. Nyní jsme je všechny promazali a opticky se zdá, že je problém vyřešen .. otázka je, zda nastálo, nebo pouze dočasně. Situaci jsme začali řešit s poskytovatelem hostingu na jehož serveru máme prezentaci obce umístněnou a čekáme na jeho vyjádření.

Za výpadky naší prezentace se omlouváme a věříme, že výše popsaná opatření byla dostatečná a problém vyřešila. Pokud by Vám stránky vypadávaly i nadále, sdělte nám to prosím na mailu obec@drslavice­.cz případně i s popisem chybové hlášky internetového prohlížeče. Děkujeme za pochopení.


Letošní ples hasičů se těšil obrovské

Přidáno: 27. 1. 2012

pozornosti spoluobčanů i návštěvníků z okolních obcí. Hlavním důvodem byla změna místa konání plesu a jistě také produkce nové kvalitní hudební skupiny, která letos na plese k tanci a poslechu hrála. V úvodu plesu starosta SDH a starosta obce přivítali všechny přítomné, poděkovali firmám i občanům, kteří pomohli s přípravnými pracemi a nechali jim zahrát následující sadu písní. Ples se pak nesl v přátelsky uvolněné a veselé atmosféře, kterou by nám, dle mého názoru, mohli závidět leckteří pořadatelé mnohdy snobsky a honosně zaměřených plesů.

Závěrem bych chtěl velmi poděkovat všem dobrovolným hasičům, kteří pomohli s organizací i technickým zajištěním plesu a také následným úklidem. Vážím si Vaší práce ve prospěch naší obce.

Rostislav Mihel, starosta

Fotogalerie z plesu ZDE


Starosta obce DRSLAVICE svolává veřejné

Přidáno: 26. 1. 2012

zasedání zastupitelstva obce Drslavice, které se bude konat
v pondělí 6. února 2012 v 17:30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice


Program jednání :

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení
3. Dodatek k Místnímu programu obnovy venkova Obce Drslavice
4. Alokace finačních prostředků na projekt „Stavební úpravy objektu č.p. 95, Drslavice“
5. Zpráva o provedení a výsledku inventarizace majetku obce Drslavice k 31.12.2011
6. Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Uherský Brod a Obcí Drslavice o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
7. Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby mezi Úřadem práce ČR a Obcí Drslavice
8. Smlouva o dílo o provedení deratizace obce Drslavice v roce 2012
9. Alokace a převod finančních prostředků pro projekt „Pořízení automatické závlahy travnatého hřiště“ v areálu TJ Drslavice ve výši 320.000,– Kč
10. Smlouvy o dílo a kupní smlouva ve věci projektu „Technické vybavení komunitní kompostárny Drslavice“
11. Diskuze
12. Usnesení, závěr

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

Rostislav Mihel, starosta obce
V Drslavicích dne 27.1.2012

Vyvěšeno dne: 27.1.2012
Sejmuto dne:


Zvyšujeme komfort obsahu www (akt.)

Přidáno: 19. 1. 2012

stránek pro občany zařazením combo boxu Aktuální informace v levé liště. Kromě aktuálních výstrah platných pro Zlínský kraj obsahuje velké množství důležitých rad a doporučení v různých životních situací. Věříme, že službu využijete .. předplatili jsme ji pro Vás zatím na jeden rok.

Dále jsme rozšířili službu elektronické podatelny o online formulář pro podávání Vašich podnětů. Vypsáním a odeslaním tohoto formuláře podáte regulérní záznam do podatelny našeho Obecního úřadu.

Poslední větší změnou je zgruntu předělaná stránka základních informací o naší obci, kterou naleznete v levém menu Obec Drslavice → Základní informace. Pokud by jste měli dojem, že na této stránce chybí nějaká zásadní informace o naší obce, neváhejte nám to sdělit např. emailem.

Zároveň se omlouváme za cca 2-hodinový výpadek stránek dnes v odpoledních hodinách, který byl způsoben právě testováním nového formuláře e-podatelny.


Fotograf Radovan Chvíla, se kterým

Přidáno: 19. 1. 2012

spolupracujeme při tvorbě obecního zpravodaje a dodávkách fotografií ze života v obci na schodiště Obecního úřadu, byl oceněn prvním místem v soutěži „Zastavte čas !“, vyhlášené Moravským zemským muzeem v Brně. Radek zde uspěl s kolekcí fotografií na motivy drslavských hodů. Našemu spoluobčanovi k tomuto ocenění srdečně blahopřejeme, děkujeme, že tímto způsobem pomáhá propagovat naši obec a přejeme mnoho podobných úspěchů v budoucnu. Bližší informace o soutěži naleznete na Radkově fotoblogu ZDE.


Zájemci o dřevo z obecního lesa se

Přidáno: 19. 1. 2012

opět mohou přihlásit na Obecním úřadě v Drslavicích nebo na mobilním čísle starosty obce 725 423868 počínaje dneškem. K dispozici jsou 4 hromady suráků – tvrdého dřeva (habr a dub) po cca pěti m3 (každá hromada je přesně změřena). Hromady jsou velmi dobře přístupné – u cesty, cena za m3 je 900,– Kč. V případě zájmu prosím sdělte, o kolik kubíků suráků máte zájem.

Dále je k dispozici klest z tohoto tvrdého dřeva, cena 200,– Kč za m3. Klestu je k dispozici pro tři zájemce a je také velmi dobře přístupný.

O dřevo se mohou hlásit i zájemci z řad na podzim uspokojených občanů při probírkách.

Uzávěrka přihlášek je do 31.1.2012, uspokojeným zájemcům budou posléze poskytnuty potřebné instrukce.

S přáním hezkého víkendu starosta obce. Mrkající


Přihlásili jsme naši obec do soutěže

Přidáno: 16. 1. 2012

internetových stránek obcí ČR zvané Zlatý erb. Pokud se Vám naše stránky líbí, neváhejte pro ně hlasovat prostřednictvím formuláře, který se Vám objeví po kliknutí na znak soutěže nebo ZDE. Děkujeme předem.

V těchto dnech kromě značné administrativní zátěže nejrůznějšího druhu finišujeme se základními úpravami v budově staré školy, připravujeme rozpočet obce pro letošní rok, dotahujeme papírově a technicky projekt kompostárny a vybudování závlahového systému hřiště v areálu TJ, postupně zpracováváme podání žádostí do různých dotačních projektů, provádíme inventarizaci veškerého majetku obce, spolu s Veletinami se podílíme na přípravách farního plesu a vyřizujeme potřebné dokumenty pro přijetí pracovníků z Úřadu práce na veřejnou službu. Všechny výše uvedené činnosti jsou v různých stadiích rozpracovanosti a budou podrobně shrnuty a rozebrány ve zprávě o činnosti OÚ po zasedání zastupitelstva obce, které plánujeme na druhou polovinu února.


Hyenismus nejhrubšího ražení -

Přidáno: 10. 1. 2012

jak jinak nazvat nově odhalenou černou skládku pod tzv. Čupovým mostem, jen 5 metrů od cedule „Přírodní rezervace“ v korytě potoka Holomňa. Bylo zde nalezeno a odvezeno cca 15 velkých pytlů odpadků nejrůznějšího druhu, některé již byly odplaveny zhruba 200 metrů po proudu toku. Případ jsme předali k prošetření Policii ČR a zašleme také písemný podnět životnímu prostředí Uherský Brod.

Fotogalerie k článku ZDE


Pozvánku na farní ples do Veletin,

Přidáno: 8. 1. 2012

jejímž spolupořadatelem je i Obec Drslavice, naleznete v příloze. Zároveň zdvořile žádáme občany a firmy, kteří by chtěli přispět do tomboly na tento ples cenou, nechť tuto přinesou na Obecní úřad Drslavice nejpozději do pátku 20.1.2012. Děkujeme předem.


65

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK