Aktuálně v naší obci / strana 67

Zpráva o činnosti OÚ od 5.9.2011

Přidáno: 8. 11. 2011

Vážení spoluobčané,

předkládám Vám tuto souhrnnou zprávu o činnosti OÚ Drslavice od posledního zasedání ZO, které se konalo dne 5.9.2011 do dnešního dne.

Ve věci zkapacitnění a stabilizace toku Holomně došlo k výraznému posunu vpřed. Stavebním úřadem bylo vydáno územní rozhodnutí, úspěšně proběhla i odvolací lhůta. Ihned poté bylo investorem požádáno o stavební povolení, projektant dopracovává dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby, které budou doloženy v nejbližší době. Dne 6.10. proběhlo jednání na Obecním úřadě v Drslavicích k územnímu rozhodnutí za přítomnosti starosty obce, zástupce investora a stavebního úřadu Uherský Brod, byl vyhotoven zápis. Dne 13.10. se konal výrobní výbor taktéž na Obecním úřadě v Drslavicích za účasti projektanta, investora, zástupců životního prostředí Uherský Brod, starosty obce a cca 50% dotčených vlastníků přilehlých pozemků. Byl zde celý projekt představen projektantem, rozebrány názory a připomínky dotčených vlastníků a odpovězeno na dotazy k projektu. Pokud vše půjde hladce, v průběhu ledna až února by mohlo dojít k výběrovému řízení firmy, která projekt realizuje. S realízací by se pak mohlo začít v květnu nebo červnu příštího roku. Uvedené lhůty mohou samozřejmě doznat změn, finanční prostředky na stavbu by však měly být alokovány. Obec Drslavice bude i nadále vyvíjet maximální součinnost s projektantem, investorem i stavebním úřadem v této věci.

Nechali jsme zaměřit sběrný dvůr včetně budovy Obecního úřadu a zadali výrobu nové brány firmě ze Šumic v celkové výši 38.000,– Kč. Brána bude instalována tento týden, vyhloubení jámy pro základy a zabetonování včetně usazení sloupků jsme provedli v říjnu. Plánovaný plot podél Holomně budeme dělat až na jaře z důvodu pohybu vozidel při investiční akci na stabilizaci tohoto toku. Koncem října jsme zadali první svozy elektrozařízení u Asekolu (zde již byly monitory a TV odebrány) i Elektrowinu, pro Vaši představu jsme během pár měsíců provozu sběrného dvora vysbírali více než 50ks starých TV přijímačů, více než 30ks velkých starých elektrospotřebičů a cca 100ks malých elektrospotřebičů – děkuji všem občanům, kteří se do těchto systémů prozatím zapojili. Do konce roku hodláme požádat o motivační dotační příspěvek ve výši 30.000,– Kč, jehož podmínky jsme dostatečným množstvím vysbíraného elektroodpadu splnili. Obdrželi jsme zdarma i malý sběrný E-box, který byl instalován do prodejny Jednoty, od které jsme získali souhlas. V říjnu jsme připravili a následně distribuovali letákovou akci do každé domácnosti za účelem zvýšení povědomí občanů o třídění odpadu.

V říjnu bylo Ministerstvemzemědělství zahájeno řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastru obce Drslavice. Tímto byla završena etapa, kterou nazývám nultá, kdy se nám za relativně krátkou dobu podařilo získat souhlasy více než 50% vlastníků zemědělské půdy. Skutečná realizace bude započata v druhé polovině příštího roku poté, až bude Pozemkovým úřadem vybrána firma ve výběrovém řízení. V současné době se v této souvislosti řeší využití datové základny čerstvě provedené digitalizace našeho katastru, kterou provedl Katastrální úřad Uherský Brod. V příštích letech nás čeká složitý proces pozemkových úprav, po ukončení nás však doufám čekají opravy infrastruktury extravilánu, pro které je provedení úprav nezbytné – sousední Hradčovice již první investiční akce po úspěšném dokončení úprav realizují.

V rámci získané dotace na knihovnu od města Uherské Hradiště ve výši 25.000,– Kč a schváleného rozpočtu obce jsme zakoupili 2 počítače s připojením na internet pro děti, nový stůl pro knihovnici a doplnili jsme knihy za 7.000,– Kč. Paní Chvílové bych chtěl za vedení knihovny tímto poděkovat.

Zadali jsme stolařské firmě z Podolí výrobu skříněk-šatniček na míru pro děti v celkové hodnotě 41.000,– Kč. Stávající skříňky jsou staré a nevyhovující hlavně z důvodu místa. Investici pokryjeme z darů společnosti Autogames pro Mateřskou školu a manželů Řezníčkových Obecnímu úřadu, částku 8.000,– Kč pak doplatí Obec Drslavice. Firmě Autogames i manželům Řezníčkovým za poskytnutí darů děkujeme.

Probírkou v obecním lese jsme zahájili práce v rámci schváleného rozpočtu pro tyto účely. Těžbou dřeva jsme pověřili firmu z Prakšic. Oslovili jsme občany s tím, aby se zájemci o dřevo přihlásili na Obecním úřadě. Přihlásilo se 17 občanů, v první fázi bylo uspokojeno 12 zájemců, zbylým pěti zájemcům byly úseky rozděleny minulou sobotu. Hromady dřeva budou změřeny lesním hospodářem, který i pomůže s oceněním. Po zaplacení si občané dřevo mohou z obecního lesa odvézt. Tímto způsobem chceme pokračovat i následující roky, předpokládám, že v rámci tohoho volebního období by se podobnými probírkami kvalita lesního porostu výrazně zlepšila.

K 30.9. vypršel pracovní poměr na které jsme čerpali dotace od Úřadu práce dvěma pracovníkům. V průběhu října jsme vyřizovali potřebné podklady k tomu, abychom mohli požádat o nové dotace od Úřadu práce. Výsledkem je přijetí nového pracovníka od 1.11. na čtyři měsíce, dotace od ÚP budou na toto pracovní místo činit 44.000,– Kč. Náplní práce bude především zimní údržba a úklid obce a areálu Mateřské školy.

V průběhu října jsem podpořil ve Zlíně happening na přijetí nového rozpočtového určení daní. Podle návrhu Ministra financí by naší obci mělo nové daňové přerozdělení přinést částku cca 960.000,– Kč, jsem k tomu však skeptický, protože jednak najít prostředky pro toto navýšení nebude snadné a hlavně chybí politická vůle tento návrh prosadit. Na budovu Obecního úřadu jsme vyvěsili vlajku upozorňující na stávající disproporci mezi příjmy občana vesnice a Prahy, protože tento návrh ministra financí podporujeme.

Od minulého zasedání ZO se konaly dvě významné kulturně-společenské události. Nejdříve to byly Slavnosti vína v Uherském Hradišti dne 10.9., na kterých byla naše obec zastoupena ve vysokém počtu 49 krojovaných. Novinkou bylo nové místo prezentace našeho mikroregionu Dolní Poolšaví a to v parku poblíž Obchodní akademie, novinkou je také instalace nového pódia. Toto hodnotím velmi pozitivně, a odrazilo se to na velké účasti návštěvníků i celkové kvalitě programu. Zabíjačka byla v režii našich hasičů, výtečné desetiminutové vystoupení měla drslavská chasa. V upomínku na tuto akci jsme natiskli fotobrožurky o 99 fotografiích v celkové ceně 3.000,– Kč, které rozdáváme jako poděkování Obecního úřadu krojovaným i drslavským hasičům. Druhou akcí byly tradiční hody. V pátek se konala hodová zábava, nedělní obchůzky s vozením berana se zúčastnilo 25 krojovaných. Novinkou byly pouťové atrakce v areálu TJ, provozovateli jsme prostor pronajali zdarma. Celkové náklady obce za hody činí 2.297,– Kč, z toho pak 1.748,– Kč pořízení darů do tomboly, mládeži jsme pomohli s přípravou i úklidem sálu. Všem krojovaným, hlavně ročníku 1993, patří za organizaci hodů poděkování. Velkým problémem do budoucna se pak jeví další možnost pronájmu sálu od pana Neděly, který s ním má od příštího roku jiné úmysly, nakonec i samo jednání o pronájmu sálu počas hodů bylo komplikované.

V uplynulém období proběhly dvě kontroly, obě se zdárným koncem. První ze Zlínského kraje na vyúčování dotace za kapličku ve výši 70.000,– Kč, kterou jsme již obdrželi na účet obce. Druhá se týkala kontroly zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů, u které byl přítomen místostarosta obce a velitel zásahové jednotky v jedné osobě. Byly zkontrolovány přijaté dotace i fyzické vybavení hasičárny a hasičského auta.

Zúčastnil jsem se také několika dalších jednání a seminářů, z nichž bych chtěl jmenovat setkání starostů v Horní Lideči za účasti několika senátorů, návštěvu a prohlídku obce Komňa, která letos ziskala titul Vesnice roku, otevření rekonstruovaného denního stacionáře pro mentálně postižené v Uherském Brodě, otevření školy v areálu Slováckých strojíren, jednání s předsedou KDU-ČSL panem Bělobrádkem a ekonomického semináře společnosti E-ON.

Za půjčené lešení jsme od minulého ZO inkasovali částku 12.672,– Kč, za sběr železného šrotu tentokrát nic, protože vysbíraný železný šrot jsme poskytli tělovýchovné jednotě, která v týdnu před hody sbírala šrot po obci. Do konce roku po dohodě s výborem SDH hodláme dokoupit několik nových hasičských přileb, protože staré již nejsou vyhovující.

Začínáme se zabývat i přípravou rozpočtu na příští rok, toto je však do značné míry věštěním z křišťálové koule. Uvidíme, co přinesou některé legislativní změny projednávané v tomto období v parlamentu a mající na obecní rozpočty vliv, hovořím zejména o novelizaci loterijního zákona a již zmiňovaném rozpočtovém určení daní.

Schvalování dříve podaných dotačních projektů

Obdrželi jsme dotaci ve výši 246.400,– Kč na projekt „Pořízení automatické závlahy travnatého hřiště“ ze Státního zemědělského intervenčního fondu, o kterou jsme žádali ve spolupráci s TJ Drslavice. Potřebné smlouvy bychom měli podepsat v polovině listopadu, realizaci plánujeme na jaro 2012. U této investiční akce chceme postupovat v užší součinnosti s TJ Březolupy, která na podobný typ projektu taktéž obdrželaprostředky. V průběhu následujících měsíců hodlám také objet několik hřišť v okolí naší obce, kde již zavlažovací systém mají, abych získal potřebné reference na dodavatele zařízení. Dotace bude proplacena zpětně po realizaci, potřebné finanční prostředky hodláme pro TJ Drslavice alokovat v rámci rozpočtu pro příští rok, po obdržení dotace na účet TJ nám pak tato prostředky převede zpět na účet obce. V souvislosti s vybudovaním závlahového systému zvažujeme realizovat projekt odvodnění části hřiště, dále pak chceme při této příležitosti oslovit odbornou firmu o posouzení možnosti odvodnit cestu na Čertoryje, o níž bylo hovořeno na dřívějších zasedáních ZO.

Ve věci dotací na „Technické vybavení komunitní kompostárny Drslavice“ stále ještě nemáme z Operačního programu životního prostředí konečné stanovisko, podle posledních neoficiálních informací je získání dotace na dobré cestě. Dle jednání se zástupcem firmy, která nám žádost o dotace podávala, by výběrové řízení na realizaci projektu, v našem případě nákup traktoru, mělo proběhnout do konce roku 2011. Již jsem vstoupil do jednání s firmou, která tento typ techniky dodává, v nejbližší době hodlám jednak navštívit některé obce, které kompostárny budovali v nedávné minulosti, jednak chci zajet do Mutěnic, kde mi budou traktory firmou předvedeny. Souběžně s tímto jsme zahájili ve spolupráci se ZOD Poolšaví práce na rozšíření betonové plochy a také na uzavření nájemní smlouvy na prostor o velikosti cca 450m2 pro potřeby budoucí kompostárny. Smlouvu připravuje právnička zastupující naši obec a k podpisu by měla být připravena od 1.1.2012 s tím, že její náležitosti projedná ZO na svém příštím zasedání. Dále jsme zahájili jednání s firmou, která dotáhne administraci dotace až po její samotné proplacení. Pro příští rok uvažujeme o podání žádosti o dotaci na pořízení nákladního auta do 3,5 tuny, které bychom mohli využívat i ke komerčním účelům + 3 kontejnery na bioodpad, které bychom umístnili do různých částí obce. Dotační titul bude vypsán podle posledních informací v květnu 2012.

Ve věci dotace na protipovodňové opatření, které máme požádáno v rámci mikroreionu Dolní Poolšaví, vydal OPŽP informaci, že projednání žádostí se uskuteční na příštím zasedání Řídicího výboru OPŽP, který je plánován na druhou polovinu ledna 2012. Informace o schválení či zamítnutí žádosti o podporu budou žadatelům k dispozici na přelomu ledna a února 2012. V tomto smyslu jsme byli informováni i zástupci společnosti Crisiss Consulting, která žádost do OPŽP podala.

Příprava projektů pro rok 2012

Z důvodu ukončení nájemní smlouvy se společností LIMA ze strany této společnosti navrhuji provedení kompletní rekonstrukce v horizontu let 2012 až 2014. Jednalo by se zejména o výměnu oken, elektrorozvodů a provedení rozsáhlých stavebních úprav, které by v konečném důsledku vedly k co možná nejširšímu využití ve prospěch našich občanů. Tuto rekonstrukci bychom realizovali za předpokladu získání dotací. Do doby podání žádosti o dotace, což je polovina února 2012, bychom se pokusili vyřídit všechna potřebná povolení tak, abychom v případě získání dotací první etapu rekonstrukce realizovali do konce roku 2012. Za tímto účelem jsme již absolvovali jednání na místě samém se statikem, projektantem a odborným pracovníkem pro inženýrskou činnost, kterým jsme předali získané půdorysy obou podlaží budovy.

Další plánovanou akcí je „Obnova kamenného kříže v trati pod Vrhovými“. Zde jsme nechali zpracovat restaurátorský záměr a předpokládaný rozpočet. Výše plánované investice je 85.000,– Kč, tuto částku chceme pokrýt z dotací. Za tímto účelem jsme v průběhu října podali žádost o dotace na Nadaci Děti-kultura-sport, očekáváme také vypsáni dotačního titulu u Ministerstva pro místní rozvoj, který by měl být vypsán v prosinci. Realizaci plánujeme na období květen až srpen 2012.

Posledním projektem je „Rekonstrukce školní zahrady MŠ Drslavice“. Nechali jsme zpracovat odbornou studii, kterou po představení zahradním architektem jsme ve spolupráci s ředitelkou MŠ přepracovali do takové podoby, aby vyhovovala co nejlépe potřebám dětí předškolního věku i školní družiny. Rozpočet projektu plánujeme kolem 550.000,– Kč, rozhodující část chceme pokrýt z dotací. Již jsme podali žádost o dotaci u Nadace ČEZ, v prosinci podáme žádost u Ministerstva pro místní rozvoj. Další možností získání finančních prostředků je pak podání žádosti o dotace prostřednictvím MAS Dolní Poolšaví příští rok v květnu.

V Drslavicích dne 8.11.2011 vypra­coval Rostislav Mihel, starosta obce

Předcházející rekapitulace činnosti ZDE.


ZOD Poolšaví oznamuje občanům,

Přidáno: 7. 11. 2011

že zítra, tj. ve středu 9.11.2011 v době od 9 do 16 hodin bude před Obecním úřadem vydávat obilí za nájem z půdy za rok 2011. Pytle si přineste svoje vlastní (Smějící se), případně je možnost zakoupit v ceně 10,– Kč za kus.


Ve spolupráci se ZOD Poolšaví

Přidáno: 7. 11. 2011

Příprava plochy pro kompostárnu

jsme zahájili přípravné práce na rozšíření betonové plochy pod družstvem. Menší část plochy o výměře cca 450m2 hodláme od 1.1.2011 od ZOD Poolšaví dlouhodobě pronajmout za účelem provozování kompostárny. Na její technické vybavení máme požádáno o dotaci ve výši 90% skutečných nákladů. Pokud vše půjde dobře, provoz kompostárny bude zahájen v květnu příštího roku.


Dotaci ve výši 246.400,- Kč jsme

Přidáno: 3. 11. 2011

obdrželi prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci Místní akční skupiny Dolní Poolšaví. O dotaci jsme požádali ve spolupráci s TJ Drslavice a bude použita na pořízení automatické závlahy travnatého hřiště TJ. O dotaci jsme požádali letos v květnu, nyní bude následovat podpis smluv o poskytnutí dotace, další kolo dodání podkladů k projektu a výběrové řízení na zhotovitele díla. Předpokládáme, že k realizaci projektu dojde počátkem jara 2012.

Seznam podpořených projektů (info o podpoře našeho projektu na str. 12)


Při hodnocení internetové soutěže

Přidáno: 2. 11. 2011

o to, kdo se přihlásí a zdokumentuje svoji návštěvu s pořadovým číslem 40.000, došlo k poněkud kuriózní situaci – přihlásili se dva výherci, kteří nade vší pochybnost tuto návštěvu prokázali. Začali jsme tedy pátrat po tom, jak je to možné, a dospěli jsme k následujícímu závěru:

Každé unikátní IP adrese se započítává maximálně jedna návštěva za den. Čili si představme situaci, kdy je čítáno 150 návštěv. Uživatel, který daného dne na stránce ještě nebyl, na ní zavítá. Počítadlo zvýší svou hodnotu na 151. Během stejného dne na stejnou stránku zavítá uživatel, který na ní ten den ale už byl (čili jeho návštěva byla započítána v oněch 150). I tomu se zobrazí 151 a problém je tu. Překvapený Je tedy teoreticky možné, že se mohou přihlásit ještě další návštěvníci se stejným pořadovým číslem.

Každopádně jsme slíbené výhry předali i paní Daňkové z Drslavic i paní Mahdalové z Prakšic, kterým tímto ještě jednou gratulujeme. Vám ostatním pak vzkazujeme: šance na výhru s pořadovým číslem 50.000 bude větší než jste si mysleli ! Smějící se


Pokračujeme v pracích v obecním lese,

Přidáno: 2. 11. 2011

Probírkou vytěžené dřevo v obecním lese

připravili a vyznačili jsme zbylé úseky, které budou dříve přihlášeným zájemcům z řad spoluobčanů předány tuto sobotu. Pracovníci obce v těchto dnech odklízejí z lesní cesty vykácené stromy tak, aby byla průjezdná. Rozdělením posledních pěti úseků probírky budou fakticky ukončeny těžařské práce v obecním lese pro tento rok, celkem bylo uspokojeno všech 17 přihlášených zájemců o dřevo. V příštím roce na podzim však ve spolupráci s lesním hospodářem plánujeme podobný typ probírky.

Probírkou vytěžené dřevo v obecním lese


Umístnili jsme směrovou značku

Přidáno: 1. 11. 2011

Směrová cedule Drslavice

V tomto státě je možné opravdu všechno ..

u odbočky z hlavní obchvatové komunikace směrem do obce na základě stížností řidičů, kteří nepocházejí z našeho regionu. Často se jim stávalo, že naši obec minou, pokračují až k odbočce u Motelu Pepčín a pak se musí vracet po staré komunikaci zpět.

S přáním krásného podzimního víkendu, kdy hezké počasí přímo vybízí navštívit podobně celoročně upravená místa, jako je Kopánka pod Oborou. Usmívající se

Kopánka pod Oborou v podzimním hávu


Starosta obce DRSLAVICE svolává veřejné

Přidáno: 30. 10. 2011

zasedání zastupitelstva obce Drslavice, které se bude konat

v úterý 8. listopadu 2011 v 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice

Program jednání :
1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení
3. Zpráva o činnosti Obecního úřadu za uplynulé období 6.9.2011 – 8.11.2011
4. Rozpočtové opatření č. 2/2011
5. Informace o schválení dotací projektů na protipovodňová opatření, technického vybavení komunitní kompostárny a automatické závlahy hřiště
6. Příprava projektů pro rok 2012 „Rekonstrukce budovy č. 95 – bývalá škola“, „Obnova kamenného kříže v trati pod Vrhovými“ a „Rekonstrukce zahrady MŠ Drslavice“
7. Organizační zabezpečení společensko-kulturních akcí, které se uskuteční v prosinci 2011 a příprava vánočního vydání obecního zpravodaje
8. Projednání podnětu občanů ke spalování nevhodných materiálů a znečišťování ovzduší v topné sezóně
9. Diskuze
10. Usnesení, závěr

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zasedání zastupitelstva obce veřejné.


Rostislav Mihel, starosta obce
V Drslavicích dne 31.10.2011


Sběrný E-box od společnosti ASEKOL

Přidáno: 30. 10. 2011

Sběrný box Asekolu ve vestibulu prodejnyjsme po dohodě s Jednotou umístnili do vchodu prodejny smíšeného zboží. Nad sběrný box byl pak umístněn informační leták o tom, co je a co není možné do boxu ukládat Jedná se o další krok Obecního úřadu směrem k občanovi v souvislosti s tříděním odpadu. Jednotě Uherský Ostroh pak děkujeme za možnost sběrný box v jejich prodejně umístnit.


E.ON upozorňuje vlastníky či

Přidáno: 26. 10. 2011

uživatele nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy. Více v příloze novinky.


67

Kalendář akcí

24. 9.
Zasedání ZO
27. 10.
Hody 2019


Počasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2019 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK