Aktuálně v naší obci / strana 67

Letošní zpívání u kapličky proběhlo

Přidáno: 18. 12. 2011

za velkého zájmu spoluobčanů i hostů z okolních vesnic. Za ideálního počasí v předvánočně laděném 50-i minutovém kulturním pásmu postupně vystoupily děti z MŠ a školní družiny, žačky Anety Gajdůškové, schola z Hradčovic, ženský sbor ze Starého Hrozenkova za doprovodu Marcelky Trtkové a mužský sbor z Hradčovic. Krásným mluveným slovem byl celý program uvozen paní Janou Chvílovou a zpívání bylo zakončeno krátkým zamyšlením starosty obce. Všichni účinkující byli obdarováni drobným dárečkem. Celkový výtěžek ze zpívaní činí 3.551,– Kč, k tomu ještě přibude částka vybraná na výstavě. Po odečtení nákladů nezbytných k zajištění akce bude část výtěžku věnována na konto nadcházející Tříkrálové sbírky.

Děkuji všem, kteří letošní zpívání u kapličky pomohli připravit i všem účinkujícím. Vážím si této spolupráce, výsledkem je pak krásnýspolečný zážitek a dobrý pocit vzájemné sounáležitosti.

Zamyšlení starosty obce při příležitosti zpívání u kapličky

Vážení spoluobčané,
dovolte mi podělit se s Vámi o krátkou úvahu v tomto čase příprav na narození Ježíše Krista. Ten pravil : „Přinášíš-li svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar.“ Je nepochybné, že bez dobrých vztahů k bližnímu není kvalitní duchovní život možný. Hovoříme-li o radosti, klidu, pokoji a lásce, hovoříme zejména o rozměru mezilidských vztahů. Hledání cesty k druhému člověku se stalo jedním ze základních pilířů křesťanství.

Základem společenství s druhými lidmi je otevřená komunikace. Jedině vlídné slovo totiž otevírá přístup k druhému, je nositelem přátelství a lásky. Bez upřímného a otevřeného slova se stává společenství spolkem, manželství dohodou a přátelství uspokojováním svých vlastních potřeb. Vánoce se stávají důležitou výzvou a příležitostí, abychom vnesli světlo do vztahů s našimi nejbližšími a abychom obnovili všechna narušená pouta.

O vztah je třeba nejen usilovat, ale je nutné být si vědom faktu, že veškeré snahy mohou být stejně v posledku korunovány neúspěchem. Vánoce naštěstí v sobě zachovávají i zdravou víru v zázraky, která vlévá do našich sil odvahu, díky níž se zázraky opravdu někdy dějí.

Drazí přátelé, vážení hosté z okolních měst a vesnic, milí účinkující, přeji Vám krásné, spokojené a klidné prožití Vánočních svátků naplněných láskou k bližním, úspěšný vstup do Nového roku a pevné zdraví.

Fotogalerie ze Zpívání u kapličky ZDE


Sociální sítě hýbou dnešním

Přidáno: 16. 12. 2011

Ilustrační obrázek

internetovým světem a proto jsme se rozhodli umožnit Vám „lajkovat“, „plusovat“, ale také sdílet obsah našich stránek prostřednictvím nejrůznějších služeb na internetu. Věříme, že zejména mladší ročníky našich návštěvníků toto zkvalitnění naší webové prezentace ocení a uvítají.


V rámci motivačního programu

Přidáno: 15. 12. 2011

pro rok 2011 společnosti Elektrowin – zpětný odběr elektrozařízení jsme v listopadu podali žádost o příspěvek na budování sběrného dvora za Obecním úřadem. Dnešního dne nám bylo doručeno oznámení, že nám bude poskytnut příspěvek ve výši 38.300,– Kč, což činí veškeré náklady na novou bránu vedle Obecního úřadu. Jedním z kritérií pro splnění získané odměny byla výtěžnost odevzdaných elektrospotřebičů – ta za IV. čtvrtletí 2011 činila 1,3 kg na jednoho obyvatele Drslavic.

Děkujeme společnosti Elektrowin za poskytnutý příspěvek i všem občanům, kteří se do tohoto kolektivního systému prostřednictvím naší obce zapojili. V příštím roce o další motivační příspěvek hodláme požádat ve II. i ve IV. kvartálu.


Včera nás děti potěšily

Přidáno: 15. 12. 2011

Předvánoční besídka ve školce

vánoční besídkou, kterou secvičily pod vedením paní ředitelky a paní učitelek z mateřské školky a školní družiny. Vystoupení si užívali jak rodiče, tak děti, které své pásmo předváděly s velkou chutí a nadšením. Chtěla bych poděkovat všem zaměstnankyním školky za úsilí, trpělivost a vlídný přístup, které věnují našim dětem i nám rodičům, za výborné občerstvení na besídce, krásnou výzdobu a v neposlední řadě za milé pozornosti a dárečky.

Markéta Bučková

Předvánoční besídka ve školce


Finišujeme v přípravách na výstavu,

Přidáno: 15. 12. 2011

Děkujeme za spolupráci !

Foto: Markéta Bučková

která otevře své brány dnes od 16 hodin v budově Mateřské školy. Dovoluji si Vás co nejsrdečněji pozvat na její slavnostní zahájení, nebude chybět ani malé občerstvení a krátké kulturní vystoupení. Velice si vážím spolupráce všech spoluobčanů, kteří se na přípravě výstavy podíleli.

Těšíme se na Vaši účast !


Rekapitulace činnosti OÚ od 8.11.2011

Přidáno: 14. 12. 2011

Vážení spoluobčané,

předkládám Vám tuto souhrnnou zprávu o činnosti OÚ Drslavice od posledního zasedání ZO.

Koncem listopadu jsme uzavřeli letošní práce na postupném budování sběrného dvora úpravami terénu v okolí nově usazené brány vedle obecního úřadu. Zámkovou dlažbou jsme také vydláždili nepravidelný pruh vedle obecního úřadu o velikosti zhruba 12m2. Na e-domek a bránu pak byly umístněny informační plachty, které jsme obdrželi od Asekolu. Počátkem prosince jsme zpracovali a následně podali žádost o proplacení motivačního příspěvku Elektrowin ve výši 30.000,– Kč na základě odevzdaného množství vysbíraných elektrospotřebičů. Spotřebičů s chlazením jsme při prvním svozu odevzdali 350kg, ostatních velkých spotřebičů 450kg a malých spotřebičů 120kg. Občané se do sběru aktivně zapojují, o čemž svědčí skutečnost, že prostor kde spotřebiče čekají na další svoz, je opět z poloviny zaplněný. Z Elektrowinu i Asekolu pak můžeme dopisy s přesnou částkou za listopadový svoz, kterou si za spotřebiče můžeme fakturovat, očekávat koncem ledna příštího roku.

Dne 2.12. LESY ČR obdržely v akci zkapacitnění a stabilizace Holomně od projektanta dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby. Současně s tím byla stavba v polovině listopadu zařazena do návrhu plánu k realizaci pro rok 2012, tento týden byla ředitelstvím Lesů ČR předběžně odsouhlasena včetně návrhu na finanční zabezpečení akce v letech 2012 a 2013. Vše směřuje k výběrovému řízení firmy, která projekt realizuje, s tímto se počítá počátkem příštího roku. Souběžně zajišťujeme podpisy vlastníků pro pohyb po jejich pozemcích v průběhu akce.

Po oficiálním potvrzení dotace na kompostárnu z OPŽP nám nastalo poměrně složité období dokladování všemožných potvrzení směřující k jejímu úspěšnému čerpání. Zároveň bylo zveřejněno výběrové řízení na dodávku traktoru, obeslány byly tři společnosti. Otevírání obálek bude 15.12. za přítomnosti výběrové komise a firmy, která nám projekt v této fázi administruje. Pokud bude výběrové řízení úspěšné, počátkem roku bude podepsána smlouva o dílo, koncem ledna dojde k dodávce zboží, koncem února k proplacení faktury z rozpočtu na rok 2012, v polovině března ke kontrole ze strany OPŽP a v polovině dubna 2012 pak k proplacení dotace z OPŽP. Uvedené termíny se mohou posunovat, záležet bude především na tom, jak úspěšné bude probíhající výběrové řízení. Smlouva o pronájmu části betonové plochy pod družstvem s ZOD Poolšaví bude podepsána k 1.1.2012, jedná se o pronájem 550m2.

Od posledního zasedání ZO řešíme intenzívně také problematiku dalšího využití bývalé školy. V rámci administrativní části jsme převedli platby elektřiny a plynu za tuto budovu na Obec Drslavice přičemž jsme zůstali u stejného dodavatele jako dosavadní nájemce. Dne 29.11. došlo také k fyzickému převodu budovy od nájemce společnosti LIMA na Obec Drslavice, mohu konstatovat, že ze strany nájemce došlo k předání velmi korektně ve všech směrech. Ihned po převzetí jsme provedli 7 sond ve stropech tak, jak nám je ve zpracované studii zakreslil projektový inženýr. Před tím došlo ke kompletnímu vy­klizení půdních prostor, nepořádku různého charakteru zde byla plná traktorová vlečka. Posledním počinem pak bylo zbourání nefunkčního komína, obě posledně zmiňované činnosti vedou hlavně k maximálnímu o­dlehčení stropu mezi prvním podlažím a půdními prostory. Nyní probíhá detailní vyhodnocení stavu stropů odbornou firmou, pevně věříme, že dopadne dobře. Souběžně pak probíhá příprava projektové dokumentace tak, abychom v únoru 2012 mohli požádat o dotace. Vzhledem k velkému časovému presu neumím odhadnout, zda se podaří získat veškeré potřebné vyjádření, děláme však v této věci vše, co je v našich silách.

Od Nadace DKS jsme obdrželi grant ve výši 30.000,– Kč na základě dříve podané žádosti na rekonstrukci kříže ve Vrhových, zbylých 55.000,– Kč se pokusíme získat z MMR z podprogramu Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci. Termín výzvy již běží, jeho ukončení je plánováno na 17.2.2012. Z pod­programu Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci u téhož ministerstva chceme žádat o dotaci na Rekonstrukci zahrady MŠ v Drslavicích, jejíž kompletně dopracovaný projekt nám byl předán projektantem. Byly zde zohledněny především požadavky ředitelky MŠ a také parametry dotačního titulu MMR. Celková výše projektu byla stanovena na 601.442,– Kč, dotaci budeme žádat ve výši 400.000,– Kč.

Počas posledního měsíce jsme připravovali zimní číslo Drslavského zpravodaje, ve kterém jsme dali opět značný prostor organizacím působícím v naší obci. Zpravodaj je o jeden A3 list větší než dříve, po domácnostech jsme jej roznesli včera, uprostřed každého vydání byl vložel leták o spalování nevhodných odpadů .. doufáme, že takto cílenou akcí snížíme koncentraci nezdravého ovzduší v topné sezóně. Dne 8.12. proběhla tradiční Beseda s důchodci, na které vystoupili s pásmem děti z MŠ, Drslavjánku, Veleťánku a nakonec mužský pěvecký sbor z Bánova. Chtěl bych poděkovat za pomoc při této akci všem zaměstnancům MŠ, pracovníkům obecního úřadu a paní Markétě Bučkové, účinkujícím pak za krásné navození předvánoční atmosféry. Tento týden nás čeká Zpívání u kapličky a výstava. Co se týká zpívání, nechal jsem toto ohlásit jednak v kostele při nedělní mši, jednak jsem obeslal místní periodika s žádostí o zveřejnění, byla také graficky zpracovaná pozvánka na obě akce. Exponáty na výstavu se nám sbírají na obecním úřadě, přípravou se budeme zabývat ve čtvrtek po skončení besídky v MŠ. Na obě akce jste všichni srdečně zváni.

Minulý víkend byly instalovány šatní skříňky do MŠ Drslavice v celkové ceně 41.000,– Kč, Obec Drslavice se na tomto projektu podílí částkou 8.000,– Kč, zbytek tvoří dary. Chtěl bych poděkovat Stolařství Smetana za dodávku a panu Martinovi Hrubošovi za pomoc při instalaci skříněk. Nakoupili jsme software Sbírky zákonů v ceně 48.000,– Kč s licencí na 5 let, zároveň jsme odhlásili odběr papírových vydání i přebytečných předplatných různých časopisů z dob minulého volebního období, roční úspora bude činit cca 2.800,– Kč ročně. Podali jsme žádost na přeložení trafostanice E.ON před Obecním úřadem a nechali jsme vypracovat projekt na nové dopravní značení v Hlubočce omezující rychlost na 30km v hodině a také na posílení bezpečnosti provozu při sjezdu na místní komunikaci u čerpací stanice Benzina. V obecním lese průběžně probíhají práce spoluobčanů na probírce dřeva, část již má dřevo zpracované, zaplacené a odvezené doma, zatím celková zinkasovaná částka je 6.213,– Kč. Ohledně dotací na zavlažování hřiště jsme obdrželi zvací dopis na SZIF do Olomouce, po jeho podpisu se začneme zabývat jednotlivými referencemi na realizaci projektu. Za pronájem lešení jsme v letošním roce zinkasovali částku 31.724,– Kč, za železný šrot pak 10.559,– Kč.

Děkuji všem občanům, kteří se v letošním roce aktivně v rámci svého volného času jakýmkoliv způsobem podíleli na dění v obci. Takové spolupráce si velmi vážím a budu rád když se společnými silami v příštím roce přičiníme o to, aby Drslavice byly ještě spokojenějším místem pro život.

Dne 14.12.2011 vy­pracoval Rostislav Mihel, starosta obce

Všechny rekapitulace činnosti OÚ od 12.11.2010 ZDE


Oznamujeme krojovaným účastníkům

Přidáno: 12. 12. 2011

letošních Slavností vína v Uherském Hradišti, že finanční příspěvek ve výši 500,– Kč na osobu bude vyplácen počínaje středou 14.12.2011 na Obecním úřadě v Drslavicích. Příspěvky si prosím vyzvedněte pokud možno do 23.12.2011 kvůli účetní uzávěrce kalendářního roku. Děkujeme za pochopení.


Starosta obce DRSLAVICE svolává veřejné

Přidáno: 8. 12. 2011

zasedání zastupitelstva obce Drslavice, které se bude konat

ve středu 14. prosince 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice

Program jednání :

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2. Kontrola usnesení

3. Zpráva o činnosti Obecního úřadu za uplynulé období 8.11.2011 – 14.12.2011

4. Odpisový plán majetku obce Drslavice

5. Směrnice k inventarizaci majetku, pohledávek a závazků obce Drslavice

6. Jmenování komisí k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce k 31.12.2011

7. Rozpočtové provizorium na rok 2012

8. Rozpočtové opatření č. 3/2011

9. Úhrada částečných neinvestičních nákladů za žáky z Drslavic, kteří navštěvují ZŠ Hradčovice

10. Smlouva o podnájmu pozemků mezi Obcí Drslavice a ZOD Poolšaví pro účely komunitní kompostárny Drslavice

11. Smlouva o dílo na vytvoření pasportu veřejného osvětlení s E.ON Servisní s.r.o.

12. Diskuze

13. Usnesení, závěr

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

Rostislav Mihel, starosta obce

V Drslavicích dne 5.12.2011

Vyvěšeno dne: 5.12.2011

Sejmuto dne:


Včera proběhla Beseda se seniory

Přidáno: 8. 12. 2011

ve velmi příjemné předvánoční atmosféře v budově Mateřské školy. V tříhodinovém programu postupně s pásmem vystoupili děti z MŠ, souboru Drslavjánek a Veleťánek. Vrcholem podvečera bylo vystoupení mužského pěveckého sboru Hútek z Bánova za doprovodu harmoniky a houslí. Nakonec všichni účinkující i přítomní senioři obdrželi drobné dárky s přáním od dětiček ze školky a Obecního úřadu. Děkujeme všem, kteří se na přípravě podvečera podíleli, společnosti Kovosteel za poskytnutí finančního obnosu na tuto akci, všem účinkujícím a samozřejmě také zúčastněným občanům – pevně věřím, že odcházeli spokojeni s dobrou náladou a s krásným slovem, které pronesl pan farář z Bánova jakožto člen pěveckého sboru.

S přáním krásného prožití třetí adventní neděle Rostislav Mihel, starosta

Fotogalerie z této akce ZDE


Z půdních prostor bývalé školy I.

Přidáno: 7. 12. 2011

Soudruh Stalin

V půdních prostorách bývalé školy, kromě obrovského množství nepořádku, bylo nalezeno také větší množství starého dobového tiskového materiálu. Tímto zahajujeme nepravidelný seriál na těchto stránkách, ve kterém budeme postupně zveřejňovat zajímavé materiály. Na úvod tady máme smutnou informaci z 5.3.1953 (viz příloha), kdy po těžké nemoci zemřel Josef Vissarionovič Stalin. PlačícíMrkající


67

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK