Aktuálně v naší obci / strana 74

Instalovali jsme nové světlo

Přidáno: 23. 6. 2011

v rámci veřejného osvětlení před dům čp. 16. Toto jsme obdrželi jako testovací vzorek od pana Švestky, který má tento typ světel LED technologie pa­tentován, zatím zdarma. Smyslem je jednak nasvítít opravenou kapličku tak, aby lépe vynikla její krása, a jednak důkladně analyzovat možnosti využití této technologie v rámci veřejného osvětlení obce do budoucna. Světlo bylo nastaveno na plný výkon, zajímavostí je, že i při této svítivosti je zhruba 4× až 5× úspornější, než dosavadní staré veřejné osvětlení. Při této přiležitosti byly opraveny i 4 nahlášená nefunkční světla v různých částech obce.

S přáním hezkého letního víkendu Rostislav Mihel, starosta


Uzamykatelný ocelový přístřešek pro

Přidáno: 20. 6. 2011

images/public/domekasekol.jpg

ukládání vyřazených elektrozařízení, opatřený posuvnými dvoudílnými vraty byl dnes instalován na připravené betonové ploše za Obecním úřadem. Tento „domek“ v hodnotě 70.000,– Kč jsme získali zcela zdarma na základě uzavřené smlouvy mezi Obcí Drslavice a společností ASEKOL, zabývající se zpětným odběrem elektrozařízení. Bližší inormace o sbíraných zařízeních a ostatní informace které s problematikou souvisí naleznete v levé menu pod názvem Sběrné místo Drslavice.


Starosta obce DRSLAVICE svolává veřejné

Přidáno: 20. 6. 2011

zasedání zastupitelstva obce Drslavice, které se bude konat v úterý 28. června 2011 v 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice

Program jednání :

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení
3. Zpráva o činnosti Obecního úřadu za uplynulé období 19.4.2011 – 28.6.2011
4. Dohoda obcí Hradčovice a Drslavice o změně obecní hranice k.ú. Hradčovice a k.ú. Drslavice navržené v rámci komplex. pozemk.úprav v k.ú. Hradčovice (hranice kolem toku Olšavy)
5. Dohoda obcí Hradčovice a Drslaviceo změně obecní hranice k.ú.Lhotka u Hradčovic a k.ú. Drslavice navržené v rámci komplex. pozemk. úprav v k.ú. Lhotka u Hradčovic (hranice směrem na tzv. „cestu k letišti“)
6. Závěrečný účet obce Drslavice za rok 2010 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010, které bylo provedeno kontrolním oddělením Zlínského kraje s výsledkem bez výhrad
7. Výroční zpráva MŠ Drslavice, příspěvkové organizace za rok 2010
8. Rozpočtové opatření 1/2011
9. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Drslavice a E.ON Distribuce, a.s. pod názvem „SB-4507–238 Drslavice, přípojka do 50m, Matěj“
10. Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí-pozemků a úhradě služeb spojených s jejich užíváním uzavřené dne 9.7.2008 mezi pronajímatelem Obci Drslavice a nájemcem Petrem Hrubošem, čp. 212
11. Zapojení Obce Drslavice do projektu protipovodňových opatření v rámci Mikroregionu Dolní Poolšaví včetně žádosti o dotace se spoluúčastí Obce Drslavice
12. Projednání projektu „Technického vybavení komunitní kompostárny Drslavice“, zpracování žádosti o dotace se spoluúčastí Obce Drslavice ve výši 10% a pověření starosty obce k podpisu smluv o dílo v této věci
13. Smlouva o výpůjčce mezi Obcí Drslavice a Lesy ČR, s.p. za účelem trvalého záboru části pozemků ve vlastnictví Obce Drslavice pro provedení stavby sanace břehových nátrží, stabilizace dna a vytvoření lichoběžníkového koryta toku Holomně v délce KM 0,550–1,350
14. Projednání dalšího postupu při tvorbě nového územního plánu obce Drslavice
15. Projednání projektu „Zavlažování hřiště TJ“ za účelem získání dotace
16. Projednání žádosti o příspěvek na činnost občanského sdr. Sportovně střelecký klub
17. Diskuze
18. Usnesení, závěr

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

Rostislav Mihel, starosta obce
V Drslavicích dne 20.6.2011

Vyvěšeno dne: 20.6.2011
Sejmuto dne:


Minulý týden jsme zahájili rekonstrukci

Přidáno: 19. 6. 2011

images/public/plot.jpg

oplocení části sportovního areálu TJ Drslavice. Veškerý materiál na stavbu jsme pokryli z dotace od Nadace Děti-kultura-sport. Práce potrvají cca do poloviny července. Žádáme návštěvníky areálu, především pak děti, aby dbali zvýšené opatrnosti v tomto prostoru, zejména pak v souvislosti s možným vyběhnutím na přilehlou účelovou komunikaci počas provedení výměny plotu.


Starosta obce upozorňuje na dodržování

Přidáno: 14. 6. 2011

vyhlášky o volném pobíhání psů po obci. V poslední době se množí výskyt takových psů v rámci veřejného prostranství obce. Žádáme všechny majitele, aby si své psy řádně zabezpečili. Děkujeme za pochopení.


Vydali jsme nové číslo zpravodaje,

Přidáno: 14. 6. 2011

můžete si ho pročíst i v elektronické podobě. Naleznete jej v levé liště pod odkazem Drslavský zpravodaj. Pokud by jste měli zájem o tištěný výtisk zdarma, případně pokud jste jej včera nenalezli ve Vaší poštovní schránce, obraťte se na obecní úřad a dodatečně požadovaný počet výtisků obdržíte.

Zpravodaj jsme se snažili pojat jednak pracovně, a informovat o všem podstatném z pohledu obecního úřadu (starosty obce), a jednak zábavnější, chcete-li oddychovější formou spolu s blížícím se letním obdobím. Posuďte sami, jak se nám to podařilo, neváhejte mě kontaktovat s případnými připomínkami k obsahové i grafické části. Usmívající se Závěrem mi dovolte poděkovat redakční radě zpravodaje za odpovědný přístup, bez kterého by jeho příprava nebyla možná.

Rostislav Mihel, starosta obce


Změna jízdních řádů

Přidáno: 9. 6. 2011

S platností od 12.6.2011 dochází ke změně jízdních řádů, viz níže přidané odkazy. Tyto informace naleznete také v sekci Informace pro občany → Dopravní obslužnost.

Linka 800100 – Uherské Hradiště-Kunovice-Uherský Brod

Linka 800270 – Uherský Brod-Veletiny-Vlčnov

Linka 800700 – Uherský Brod-Uherské Hradiště-Brno


Vydláždili jsme plochu

Přidáno: 8. 6. 2011

images/public/dlazba.jpg

za Obecním úřadem před vstupem do archívu, dalším krokem v postupné kultivaci prostor sběrného dvora bude oprava dřevěného přístřešku v zadní části dvora tak, abychom zde mohli skladovat elektroodpad dle uzavřených smluv se společností Elektrowin. O správnosti rozhodnutí zastupitelstva naší obce budovat postupně sběrný dvůr svědčí i významná úspora platby za svoz nebezpečného odpadu, který se uskutečnil 23.5.2011 – zatímco v tomto období loňského roku jsme společnosti Rumpold UB hradili za svoz částku 13.973,– Kč, letos po vytřídění o staré elektrospotřebiče jsme hradili částku 7.421,– Kč, což představuje úsporu ve výši 6.552,– Kč. Sekundární efekt pak bude také to, že za tyto vysbírané staré elektrospotřebiče budou obci Drslavice naopak platit společnosti Asekol a Elektrowin.

Méně častá aktualizace stránek poslední dobou je způsobena především prací na vydání nového čísla obecního zpravodaje .. do Vašich schránek by se měl dostat příští týden.


Pozvánka na Dny obce Hradčovice

Přidáno: 6. 6. 2011

Dny obce Hradčovice se konají ve dnech 17.-19.6.2011.

Kompletní znění pozvánky ZDE.


Velká cena "O pohár starosty SDH"

Přidáno: 29. 5. 2011

v požárním útoku se konala uplynulou neděli v našem sportovním areálu. Poděkování patří všem hasičům, kteří se podíleli na perfektní organizaci celé soutěže. Bezproblémový průběh soutěže a pěkné počasí byly nejlepšími předpoklady pro vynikající sportovní výkony jednotlivých hasičských týmů. Soutěže se zúčastnilo 16 mužských družstev a 6 ženských družstev, naši muži skončili na pěkném jedenáctém místě.

Fotogalerie z Velké ceny ZDE


74

Kalendář akcí

27. 12.
Zpívání u kapličky
27. 12.
Výstava k výročí MŠ


Počasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2019 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK