Aktuálně v naší obci / strana 75

Rekapitulace činnosti OÚ od 19.4.2011

Přidáno: 28. 6. 2011

Vážení spoluobčané,

předkládám Vámtuto souhrnnou zprávu o činnosti OÚ Drslavice od posledního zasedání ZO, které se konalo dne 19.4.2011 do dnešního dne. Starší rekapitulace činnosti naleznete v archívu.

Koncem dubna došlo k jednání na OÚ Drslavice ohledně stabilizace toku Holomně v délce 800 metrů. Jednání se zúčastnil starosta obce, zástupce projektanta společnosti AGERIS s.r.o. z Brna, zástupce investora Lesy ČR, dále pak zástupce stavebního odboru MU UB a dva zástupci ze životního prostředí MÚ Uherský Brod. Přítomní byli projektantem stavby seznámeni s postupem prací na projektu této trvalé stavby, jejímž účelem je sanovat břehové nátrže, stabilizovat dno a vytvořit lichoběžníkové koryto tak, aby se omezily škody způsobené průchodem velkých průtoků. Starosta obce přítomné ujistil, že tato stavba je jednou z priorit z důvodu zajištění větší bezpečnosti a ochrany majetku občanů při bleskových povodních. V dalších týdnech jsme pak společnosti Ageris poskytli v nejrychlejším možném termínu požadované podklady tak, aby byla projektová dokumentace pro územní řízení hotova do předem plánovaného termínu 15.6. Toto se podařilo, avšak k tomu, aby bylo územní řízení zahájeno, potřebujeme souhlasy a podpisy pod „Smlouvou o výpůjčce“ od 24 spoluvlastníků pozemků, jejichž části budou touto stavbou dotčeny. Tyto podpisy zajišťuju já a v současné době jich mám 19, zbylých 5 hodlám zajistit v nejbližší době. Každému spoluvlastníkovi přitom podrobně vysvětluji rozsah, účel a význam stavby, zatím se setkávám s maximálním pochopením pro tento záměr. V další fázi by pak mělo dojít k podrobnému dopracování dokumentace pro stavební řízení a následnému sezvání spoluvlastníků pozemků, kde budou informováni o průběhu přípravy projektu. Z průvodní zprávy pro územní řízení vyplývá, že pokud půjde všechno hladce, samotná stavba bude zahájena nejdříve v dubnu 2012, předpokládaná výstavba se pak bude pohybovat dle zkušeností s časovým průběhem podobných akcí v rozmezí 12 měsíců., tzn. jedné stavební sezony.

Úvodem rekapitulace k druhé etapě obnovy kaple v Drslavicích mi dovolte konstatovat, že tato rekonstrukce je kompletně dokončena a památka je připravena ke znovuvysvěcení. Toto proběhne 9.7. v 17 hodin slavnostní mší svatou, kterou bude sloužit Páter Antonín Kupka. V průběhu celého měsíce května společnost Tradix pracovala na obnově vnějších a vniřních omítek a následných dodělávkách dle smlouvy od dílo, v souladu s projektovou dokumentací a závazným stanoviskem odboru památkové péče MÚ Uherský Brod. Následně pak byla provedena revize instalace nízkého napětí, bylo zjištěno, že elektrické zařízení je z hlediska bezpečnosti schopné provozu. Souběžně jsme pak nechali restauratérem panem Kopčilem vyhotovit kovovou konstrukci ve tvaru kříže, na kterém bodou upevněny části vzácné pískovcové sochy Ježíše Krista ze 17 století nalezené v půdních prostorách kapličky. Toto řešení bylo zvoleno po důkladné úvaze s tím, že celá konstrukce bude kvůli rozměrům umístněna na podstavci před oltářem, a nikoliv na zdi, jak bylo původně plánováno. Věříme, že pan Kopčil toto dílo do vysvěcení stihne dokončit. Závěrečný kontrolní den druhé etapy rekonstrukce proběhl dne 22.6. za přítomnosti starosty obce, Ing. Arch. Tabarky z památkové péče MÚ UB a Ing. Arch. Novosada z Národního památkového ústavu Kroměříž. Bylo zjištěno, že veškeré práce byly provedeny v souladu se závazným stanoviskem a z hlediska památkové péče k nim nejsou vzneseny žádné připomínky. Pro zvýraznění krásy této dominanty obce bylo před domem čp. 16 zatím dočasně zdarma instalováno nové světlo v rámci veřejného osvětlení založené na LED technologii. Závěrem mi dovolte všechny přítomné co nejsrdečněji na toto slavnostní znovuvysvěcení kaple pozvat.

Zastupitelstvo obce na svém minulém zasedání schválilo záměr na vybudování sběrného dvoru a pověřilo starostu obce k jednání v této věci. Vedl jsem několik jednání ohledně možnosti získání dotací, nejdříve se zástupcem ze společnosti Bioprofit Brno, která nám měla být v tomto směru nápomocna. Po vypsání patřičné dotační výzvy prioritní osy 4 „Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží“ se však ukázalo, že budou podporovány sběrné dvory v obcích nebo aglomeracích obcí nad 2000 obyvatel, což není náš případ. Nemůžeme si podat žádost o dotaci ani v segmentu systémů pro separaci a svoz ostatních složek převážně komunálního odpadu, protože zde je naopak minimální limit pro podání žádosti 500.000,– Kč a výše,a to vzhledem k velikosti sběrného místa a počtu obyvatel není reálné – zjednodušeně řečeno, nemůžeme žádat o 17 kontejnerů na odpad v hodnotě 30.000,– Kč za kus, protože bychom je nijak nevyužili. Rozhodli jsme se tedy jít cestou uzavírání jednotlivých smluv se společnosti, které spadají do kolektivního systému pro tříděný odpad. Vedl jsem postupně jednání se zástupci společností Asekol, Elektrowin, Ekolamp a Ekobat, v blízké budoucnosti mě ještě čekají jednání se záastupci Rumpoldu a Eko-komu. Výsledkem bylo jednak uzavření patřičných smluv a jednak nezanedbatelné výhody ve formě bonusů. V průběhu května jsme postupně shodili nevzhlednou dřevěnou šopu těsně za budovou Obecního úřadu, tuto plochu jsme vybetonovali s celkovým nákladem ve výši 7.176,– Kč a 21.6. jsme zdarma obdželi od Asekolu domek o rozměrech 5×3,5×2,5m v hodnotě 70.000,– Kč. Naopak dřevěnou šopu v opačném konci dvora jsme kompletně vyklidili, vydláždili a vyměnili část pohnilých desek. 500ks starších, ale zcela vyhovujících dlaždiček jsme zdarma obdrželi od města UB. Tento dřevěný přístřešek použijeme pro tříděný odpad dle smlouvy se společností Elektrowin, která nám za 360kg vytříděného odpadu proplatí 50.000,– na postupné zvelebování sběrného dvora. V blízké budoucnosti hodláme nechat za tyto prostředky vyrobit novou bránu a část oplocení po hranici sběrnho dvora s Holomňou. V květnu také proběhl sběr a následný svoz nebezpečného odpadu. Tím, že jsme vytřídili elektrospotřebiče a z tohoto nebezpečného odpadu je vyčlenili, nám vznikla úspora ve výši 6.552,– Kč oproti stejnému období loňského roku. Závěrem tohoto tématu si dovoluji odkázat na internetové stránky obce, kde jsou v sekci Sběrné místo Drslavice poskytnuty podrobné informace o třídění odpadu v rámci tohoto nově zahájeného sběrného místa. V příštích měsících máme za cíl toto efektivně zpropagovat formou letáků, internetu i veřejného rozhlasu tak, abychom třídění odpadu dostali do nejširšího povědomí spoluobčanů.

Zastupitelstvo obce na minulém zasedání také schválilo započetí příprav na provedení pozemkových úprav. K tomu, abychom mohli jako Obec Drslavice žádat Pozemkový úřad ČR o zahájení, potřebujeme více jak 50% souhlasných stanovisek všech vlastníků zemědělské půdy z cca 420 hektarů v našem katastru. V první fázi jsme si vypsali všechny občany vlastnící více jak 1 hektar. Tyto buď osobně obcházím a vysvětluju záměr obce, anebo je dopisem žádám, aby se dostavili na Obecní úřad. V současné době evidujeme souhlasy od vlastníků cca 130 hektarů z 210 hektarů, které potřebujeme. Toto představuje zhruba 62% podíl, chceme v této mravenčí práci pokračovat tak, abychom požadovaného podílu dosáhli do konce prázdnin.

V současné době máme k dispozici 5 pracovníků na sezónní práce, z toho 3 na dotace od Úřadu práce, jednoho na dohodu o provedení práce a jednoho na trvalý pracovní poměr s úvazkem 5,5 hodiny. Platnost jedné dohody o veřejně prospěšné práci vyprší k 30.6., podle posledních informací se nám ji podaří prodloužit o jeden měsíc tak, abychom mohli nárokovat dalších 8.000,– Kč. V průběhu května také došlo k výměně jednoho pracovníka v rámci uzavřené dohody o VPP. S prací těchto zaměstnanců za uplynulé období mohu vyslovit veskrze spokojenost, drobnější nedostatky řeším domluvou, vážnější nedostatky, kterých je zatím naštěstí minimum pak srážkou ze mzdy. Kromě pravidelného sečení rozsáhlých travnatých ploch v různých částech obce a postupného zvelebování prostor nového sběrného dvora, které jsem popsal výše jsme například opravili autobusovou zastávku s rozpočtem 1.882,– Kč, ponatírali a vyměnili desky u laveček na hřišti, na zastávce, u kapličky a u Obecního úřadu, vysadili 100ks nových oskeruší s rozpočtem 3.591,– Kč, vysypali drcenou kůru na malém dětském hřišti. Aktuálně rekonstruujeme oplocení okolo sportovního areálu s rozpočtem 17.942,– Kč a planýrujeme akátí v předloni vysazeném dubovém sadu na Chrasťách. Po celý květen jsme pak udržovali i prostor před domem čp. 44, tzn. v místech poblíž středu obce, kde bylo po mnoha letech vráceno stavění máje. Tomuto předcházela jednak dohoda s občany majícími trvalé bydliště poblíž, jednak s chasou mladých, kteří máj stavěli. Za celý květen jsem nezaznamenal ani jednu stížnost na jejich chování u máje, za což bych jim chtěl tímto poděkovat a vyjádřit přesvědčení, že máj na tomto místě bude stát i příští rok.

V průběhu června jsme vydali nové číslo Drslavského zpravodaje, jehož příprava znamenala poměrně značnou časovou zátěž. Zpravodaj jsme se snažili pojat jednak pracovně, a informovat o všem podstatném z pohledu obecního úřadu (starosty obce), a jednak zábavnější, chcete-li oddychovější formou spolu s blížícím se letním obdobím. Dle reakcí občanů soudím, že se zpravodaj vydařil, chtěl bych poděkovat redakční radě a zejména pak paní zastupitelce obce Markétě Bučkové za aktivní přístup.

2.5. došlo k poničení části autobusové zastávky vinou dopravní nehody. K případu jsme povolali Policii ČR, následně pak zástupce pojišťovny tak, aby nám byla proplacena škoda z povinného ručení. Škoda byla vyčíslena na 20.000,– Kč, v současné době probíhá výroba poničených dílů. Zastávka by měla být opravena do konce července, značnou časovou prodlevu mezi poškozením zastávky a její opravou zapříčinilo především pomalé vyšetřování celé věci Policií ČR.

Ve spolupráci s TJ Drslavice jsme požádali o dotace na zavlažování hřiště z prostředků Místní akční skupiny Dolní Poolšaví. Toto si vyžádalo zajištění velké množství povolení a razítek nejrůznějšího typu. Chtěl bych v tomto směru poděkovat za aktivní přístup paní zastupitelce Miriam Kubišové, o přidělení dotace bude rozhodnuto v následujících měsících s tím, že pokud vše půjde podle předpokladů, zavlažování bude vybudováno letos v listopadu s testovacím provozem v březnu 2012. Celkový rozpočet na tuto akci je 320.000,– Kč, uvažujeme i o současném provedení odvodnění části hřiště.

Započali jsme také přípravy na Slavnosti vína v Uherském Hradišti, novinkou je nejenom omezení počtu koní v rámci celého průvodu, ale především změna stanoviště našeho mikroregionu Dolní Poolšaví, a to v parku poblíž vlakového nádraží v Uherském Hradišti. Jako v minulých letech bude poskytnut příspěvek každému krojovanému účastníkovi slavností, vyzývám všechny, aby se účastnili v co nejvyšším počtu a zajistili jsme tak důstojnou reprezentaci naší obce i letos. V rámci mikroregionu jsme také schválili závěrečný účet za rok 2010, který byl řádně vyvěšen na úřední desce.

V rámci mikroregionu Dolní Poolšaví společně se společností Crissis Consulting finišujeme na dokončení podaní žádosti na protipovodňová opatření. Celková spoluúčast naší obce bude představovat částku 55.956,– Kč, což 10% z ceny projektu. Hlavní položky rozpočtu tvoří řídící pracoviště pro varovný a hlásný profil v ceně 199.000,– Kč, dále hladinoměr umístněný na Čupovém mostě v ceně 78.620,– Kč a zpracování digitálního povodňového plánu v ceně 102.000,– Kč. Realizace projektu je plánována na rok 2012.

Novým záměrem obce je vybudování komunitní kompostárny v katastru naší obce. Za tímto účelem budeme žádat o dotace ve výši 750.000,– Kč pro pořízení víceúčelového traktoru. Spoluúčast na projektu bude taktéž 10%, nyní vybíráme a zvažujeme vhodnou lokalitu k tomuto a zpracováváme spolu s odborníky v této problematice veškeré potřebné vyjádření.

V průběhu května mě občané požádali dopisem ve věci narušení pokojného stavu. Tuto záležitost jsem intenzivně řešil jednak s občanem, který tento stav narušil, jednak s odborníky na správní řízení z MÚ Uherský Brod a také s Ing. Hankem ze stavebního úřadu, výsledkem bylo obnovení pokojného stavu v dané lokalitě.

Od posledního zasedání ZO jsme zinkasovali od společnosti Kovosteel částku 4.606,– Kč za vyvezený železný šrot a od občanů částku 6.882,– Kč za půjčení dvou sad lešení, které máme na Obecním úřadu k dispozici. Tyto prostředky proporcionálně dělíme mezi dva největší spolky v obci, tedy SDH a TJ formou různých menších příspěvků. U SDH tomu tak bylo u doplacení části potřebné výstroje nad rámec schváleného rozpočtu a dále bude Obcí Drslavice uhrazena část doprovodného programu pro děti na Hasičském výletu tuto neděli. TJ Drslavice pak proplatíme část nákladů spojených se sportovním odpolednem, které proběhlo v sobotu a také doplatíme rozdíl částky na pořízení materiálu pro oplocení. Z takto získaných prostředků hodláme tyto dvě složky podporovat i nadále.

Dne 28.6.2011 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce


Provedli jsme první část výměny

Přidáno: 23. 6. 2011

Část oplocení hřiště

oplocení na hřišti TJ. Celkovou výměnu ve směru ke kabinám TJ včetně osazení nové průchozí branky dokončíme až v týdnu od 4.7. a to z důvodu bezpečnosti návštěvníků (dětí především) sportovního odpoledne tento víkend a hasičského výletu příští týden.


Instalovali jsme nové světlo

Přidáno: 23. 6. 2011

v rámci veřejného osvětlení před dům čp. 16. Toto jsme obdrželi jako testovací vzorek od pana Švestky, který má tento typ světel LED technologie pa­tentován, zatím zdarma. Smyslem je jednak nasvítít opravenou kapličku tak, aby lépe vynikla její krása, a jednak důkladně analyzovat možnosti využití této technologie v rámci veřejného osvětlení obce do budoucna. Světlo bylo nastaveno na plný výkon, zajímavostí je, že i při této svítivosti je zhruba 4× až 5× úspornější, než dosavadní staré veřejné osvětlení. Při této přiležitosti byly opraveny i 4 nahlášená nefunkční světla v různých částech obce.

S přáním hezkého letního víkendu Rostislav Mihel, starosta


Uzamykatelný ocelový přístřešek pro

Přidáno: 20. 6. 2011

images/public/domekasekol.jpg

ukládání vyřazených elektrozařízení, opatřený posuvnými dvoudílnými vraty byl dnes instalován na připravené betonové ploše za Obecním úřadem. Tento „domek“ v hodnotě 70.000,– Kč jsme získali zcela zdarma na základě uzavřené smlouvy mezi Obcí Drslavice a společností ASEKOL, zabývající se zpětným odběrem elektrozařízení. Bližší inormace o sbíraných zařízeních a ostatní informace které s problematikou souvisí naleznete v levé menu pod názvem Sběrné místo Drslavice.


Starosta obce DRSLAVICE svolává veřejné

Přidáno: 20. 6. 2011

zasedání zastupitelstva obce Drslavice, které se bude konat v úterý 28. června 2011 v 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice

Program jednání :

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení
3. Zpráva o činnosti Obecního úřadu za uplynulé období 19.4.2011 – 28.6.2011
4. Dohoda obcí Hradčovice a Drslavice o změně obecní hranice k.ú. Hradčovice a k.ú. Drslavice navržené v rámci komplex. pozemk.úprav v k.ú. Hradčovice (hranice kolem toku Olšavy)
5. Dohoda obcí Hradčovice a Drslaviceo změně obecní hranice k.ú.Lhotka u Hradčovic a k.ú. Drslavice navržené v rámci komplex. pozemk. úprav v k.ú. Lhotka u Hradčovic (hranice směrem na tzv. „cestu k letišti“)
6. Závěrečný účet obce Drslavice za rok 2010 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010, které bylo provedeno kontrolním oddělením Zlínského kraje s výsledkem bez výhrad
7. Výroční zpráva MŠ Drslavice, příspěvkové organizace za rok 2010
8. Rozpočtové opatření 1/2011
9. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Drslavice a E.ON Distribuce, a.s. pod názvem „SB-4507–238 Drslavice, přípojka do 50m, Matěj“
10. Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí-pozemků a úhradě služeb spojených s jejich užíváním uzavřené dne 9.7.2008 mezi pronajímatelem Obci Drslavice a nájemcem Petrem Hrubošem, čp. 212
11. Zapojení Obce Drslavice do projektu protipovodňových opatření v rámci Mikroregionu Dolní Poolšaví včetně žádosti o dotace se spoluúčastí Obce Drslavice
12. Projednání projektu „Technického vybavení komunitní kompostárny Drslavice“, zpracování žádosti o dotace se spoluúčastí Obce Drslavice ve výši 10% a pověření starosty obce k podpisu smluv o dílo v této věci
13. Smlouva o výpůjčce mezi Obcí Drslavice a Lesy ČR, s.p. za účelem trvalého záboru části pozemků ve vlastnictví Obce Drslavice pro provedení stavby sanace břehových nátrží, stabilizace dna a vytvoření lichoběžníkového koryta toku Holomně v délce KM 0,550–1,350
14. Projednání dalšího postupu při tvorbě nového územního plánu obce Drslavice
15. Projednání projektu „Zavlažování hřiště TJ“ za účelem získání dotace
16. Projednání žádosti o příspěvek na činnost občanského sdr. Sportovně střelecký klub
17. Diskuze
18. Usnesení, závěr

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

Rostislav Mihel, starosta obce
V Drslavicích dne 20.6.2011

Vyvěšeno dne: 20.6.2011
Sejmuto dne:


Minulý týden jsme zahájili rekonstrukci

Přidáno: 19. 6. 2011

images/public/plot.jpg

oplocení části sportovního areálu TJ Drslavice. Veškerý materiál na stavbu jsme pokryli z dotace od Nadace Děti-kultura-sport. Práce potrvají cca do poloviny července. Žádáme návštěvníky areálu, především pak děti, aby dbali zvýšené opatrnosti v tomto prostoru, zejména pak v souvislosti s možným vyběhnutím na přilehlou účelovou komunikaci počas provedení výměny plotu.


Starosta obce upozorňuje na dodržování

Přidáno: 14. 6. 2011

vyhlášky o volném pobíhání psů po obci. V poslední době se množí výskyt takových psů v rámci veřejného prostranství obce. Žádáme všechny majitele, aby si své psy řádně zabezpečili. Děkujeme za pochopení.


Vydali jsme nové číslo zpravodaje,

Přidáno: 14. 6. 2011

můžete si ho pročíst i v elektronické podobě. Naleznete jej v levé liště pod odkazem Drslavský zpravodaj. Pokud by jste měli zájem o tištěný výtisk zdarma, případně pokud jste jej včera nenalezli ve Vaší poštovní schránce, obraťte se na obecní úřad a dodatečně požadovaný počet výtisků obdržíte.

Zpravodaj jsme se snažili pojat jednak pracovně, a informovat o všem podstatném z pohledu obecního úřadu (starosty obce), a jednak zábavnější, chcete-li oddychovější formou spolu s blížícím se letním obdobím. Posuďte sami, jak se nám to podařilo, neváhejte mě kontaktovat s případnými připomínkami k obsahové i grafické části. Usmívající se Závěrem mi dovolte poděkovat redakční radě zpravodaje za odpovědný přístup, bez kterého by jeho příprava nebyla možná.

Rostislav Mihel, starosta obce


Změna jízdních řádů

Přidáno: 9. 6. 2011

S platností od 12.6.2011 dochází ke změně jízdních řádů, viz níže přidané odkazy. Tyto informace naleznete také v sekci Informace pro občany → Dopravní obslužnost.

Linka 800100 – Uherské Hradiště-Kunovice-Uherský Brod

Linka 800270 – Uherský Brod-Veletiny-Vlčnov

Linka 800700 – Uherský Brod-Uherské Hradiště-Brno


Vydláždili jsme plochu

Přidáno: 8. 6. 2011

images/public/dlazba.jpg

za Obecním úřadem před vstupem do archívu, dalším krokem v postupné kultivaci prostor sběrného dvora bude oprava dřevěného přístřešku v zadní části dvora tak, abychom zde mohli skladovat elektroodpad dle uzavřených smluv se společností Elektrowin. O správnosti rozhodnutí zastupitelstva naší obce budovat postupně sběrný dvůr svědčí i významná úspora platby za svoz nebezpečného odpadu, který se uskutečnil 23.5.2011 – zatímco v tomto období loňského roku jsme společnosti Rumpold UB hradili za svoz částku 13.973,– Kč, letos po vytřídění o staré elektrospotřebiče jsme hradili částku 7.421,– Kč, což představuje úsporu ve výši 6.552,– Kč. Sekundární efekt pak bude také to, že za tyto vysbírané staré elektrospotřebiče budou obci Drslavice naopak platit společnosti Asekol a Elektrowin.

Méně častá aktualizace stránek poslední dobou je způsobena především prací na vydání nového čísla obecního zpravodaje .. do Vašich schránek by se měl dostat příští týden.


75

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK