Aktuálně v naší obci / strana 81

Změna grafiky

Přidáno: 19. 2. 2011

Přistoupili jsme k celkové změně ladění barev našich stránek. Hlavní myšlenkou je střídat barevná schémata podle aktuálních ročních období. Pokud se Vám zdá nynější zimní motiv příliš studený, nezbývá než si počkat na jaro Smějící se. Úspěšný vstup do nového pracovního týdne přeje starosta obce.


Seznam kominíků

Přidáno: 13. 2. 2011

pro naše nejbližší okolí. V sekci Informace pro občany → Dokumenty ke stazeni pak naleznete informace, které by jste před příchodem kominíka měli vědět a také vzor zprávy o kontrole komína, kterou by měl každý kominík po provedení práce s Vámi vyplnit.

František Súdek www.sudek.wz.cz
Domky 489, Bojkovice
tel.: 608 778 813

Kominictví Holzner e-mail: holzner@email.cz
Na Vyhlídce 1159, Staré Město
tel.: 776 170 240

Petr Straka
28. října 1381, Uherské Hradiště
tel.: 777 789 283, 572 581 761

Petr Šimčák
Spytihněv 64
tel.: 777 887 708

Kominictví Haja
Kvítkovická 1533, Napajedla
tel.: 733 292 036

Oldřich Bartošík
Kominictví Bartošík, třída Tomáše Bati 2691, Zlín
tel.: 577 437 737, 776 849 769

Alkom-revize-komíny
Na Výsluní IV 784, Dolní Němčí
tel.:602 781 551

Bolio
Tečovice 37, Zlín
tel.: 733 739 555


Informace o sčítání lidu,

Přidáno: 13. 2. 2011

domů a bytů 2011 (dále jen „SLDB 2011“). Ke dni 26.3.2011 se uskuteční na celém území České republiky SLDB 2011. Sčítání upravuje zákon č. 296/2009 Sb. o SLDB 2011. Sčítání se koná jednotně v roce 2011 ve všech členských státech EU podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 763/2008. Rozhodným okamžikem sčítání, tj. okamžikem k němuž se vztahují všechny zjišťované údaje, je půlnoc z pátku 25. na sobotu 26.3.2011. Za každou osobu musí být vyplněn sčítací list osoby, za každou domácnost jeden bytový list a za každý dům jeden domovní list. Veškeré informace jsou dostupné na stránkách www.scitani.cz anebo na bezplatné telefonní lince číslo 800 879702. In­formace zde nalezené nebo poskytnuté jsou důležité, aby si každý občan mohl ověřit, že osoba, která se představuje jako sčítací komisař, je skutečně osobou, která je provedením sčítání v příslušném sčítacím obvodu pověřena k výkonu funkce sčítacího komisaře.


Fotogalerie ze sportovního plesu

Přidáno: 13. 2. 2011

Vložena nová fotogalerie ze sportovního plesu, který se náramně vyvedl .. Smějící se


Rekapitulace činnosti od 12.11.2010

Přidáno: 10. 2. 2011

Zahájili jsme několik jednání v mnoha oblastech různých priorit a různého zaměření. Koncem roku 2010 jsme vydali nové barevné číslo Drslavského zpravodaje, připravili a organizačně zajistili Besedu s důchodci, spolupodíleli jsme se na organizaci Zpívání u kapličky a výstavě (Ne)zapomenuté hračky. Starosta obce se postupně zúčastnil jednáních skupiny E-ON, Rumpoldu, mikroregionu Doní Poolšaví, valné hromady SVAKu, převzal dotaci z nadace Děti-kultura-sport na Velehradě ve výši 30.000kč na opravu kapličky a prošel vstupním školením nových starostů na Zlínském kraji, paní účetní se zúčastnila několika odborných školení týkajících se její agendy. V tomto období jsme zabezpečili kapličku v rekonstrukci, rozjednali jsme realizaci statického přepočtu nosné konstrukce a založení mostu přes Olšavu, ořezali a vysadili nové lípy poblíž areálu TJ, provedli vánoční výzdobu středu obce a v rámci možností udržovali a nadále udržujeme komunikace v zimním období svépomocí i za spolupráce pana Koníčka z Hradčovic. Došlo k převodu placeného hostingu internetových stránek, změně oficiálních emailových adres obce a podpisu dohody o pracovní činnosti na správu a údržbu webových stránek Obce Drslavice s účinností od 1.1.2011. Práci bude vykonávat starosta obce v rozsahu 2 hodin denně a vše povede k celkové reorganizaci stránek, která má postupně za cíl zvýšit informovanost spoluobčanů o dění v obci. Provedli jsme inventurizaci veškerého obecního majetku, vypracovali nový jednací řád obecního zastupitelstva, vypracovali nové vyhlášky s nabytím platnosti od 1.1.2011 připravili rozpočet na rok 2011.

Nyní mě dovolte trochu obšírnější pohled na průběh jednání týkající se především následujících oblastí: rekonstrukce kapličky, stabilizace toku Holomňa, nový územní plán obce, „Klub s hernou a ubytováním pro zaměstnance“, obecní les, Polyfunkční budova, rozhledna na Pepčíně.

Kromě dotace na rekonstrukci kaple od Nadace Děti-kutura-sport ve výši 30.000,–Kč kterou jsem již vzpomínal máme rozpracované podání žádostí o dotace jednak z Fondu kultury Zlínského kraje na stavební obnovu kulturní památky a jednak z programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Vyřídili jsme potřebná povolení na stavebním úřadě a následně zajistili dokumentaci na katastrálním úřadě. Uzavřeli jsme smlouvu o dílo se společností Sabema sanace vlhkých objektů s.r.o. na celkovou částku 153.446,– Kč včetně DPH, cena zahrnuje aplikaci mírné elektroosmózy. Oproti původní nabídce která činila 230.880,– Kč vč. DPH od této společnosti jsme dosáhli celkové úspory ve výši 77.434,– Kč. Výběrové řízení firmy, která provede kompletní sanaci fasády, vnitřních omítek a ostatní celkové dodělávky, bude v nejbližších dnech. Celkovou výši nákladů na opravu kapličky se budeme snažit pokrýt z výše uvedených dotačních titulů. Termín prací oprav je stanoven v rozmezí březen 2011 až září 2011.

V souvislosti se změnou správce toku Holomňa, kdy novým správcem byly s platností od 1.1.2011 stanoveny Lesy ČR, jsme ihned zahájili jednání s touto společností. Jednou z priorit obce je udělat taková opatření, aby nedošlo k opakování povodní, které někteří naši obyvatelé zažili 2.6.2010. Po intenzivních jednáních a fyzické prohlídce celého toku Holomně v katastru naší obce jsme rozpracovali činnosti směřující jednak k vykácení polámaných nebo jinak nevyhovujících stromů z břehového porostu a následně pak stavebních činností při stabilizaci a zkapacitnění koryta Holomně v délce cca 400 metrů směrem od mostku u Obecního úřadu k tzv. Čupovému mostku. Co se týkávykácení polámaných nebo jinak nevyhovujících stromů z břehového porostu, v průběhu měsíce února se na tuto činnost pokusíme zajistit pracovníky na dotaci od Úřadu práce, Lesy ČR pak zajistí firmu, která zásah v břehovém porostu provede dle předchozího vyznačení takto poničených stromů. Tyto práce by měli započít v březnu 2011. Záležitosti týkající se stavebních činností při stabilizaci a zkapacitnění koryta Holomně v délce cca 400 metrů budou probíhat v horizontu jednoho až jednoho a půl roku. Celková investice se pohybuje ve výši 5,2 mil. Kč. V první fázi jsem zabezpečil všechny souhlasy vlastníků dotčených pozemků pro obě popsané akce, vlastníkům jsem jednotlivě podrobně nastínil chronologický postup předpokládaných prací. Koncem února letošního roku by měly začít práce na tvorbě projektové dokumentace, průběžně Vás budu o dalším postupu informovat. Třetím pilířem by pak měla být výstavba suchého poldru, v současné době dochází k převodu kompletni dokumentace projektu na Lesy ČR a také k přerozdělení kompetencí mezi zainteresovanými pracovníky. Prověřováním skutečností ohledně poldru se budeme dále zabývat, zde však z jednání, která jsem v této věci vedl konstatuji, že nejlepší doba pro pokrytí nákladů na suchý poldr z dotací proběhla někdy v letech 2006 až 2007.

V rámci zpracování nového územního plánu jsme po ukončení druhé etapy vypracování „zadání“ územního plánu chtěli požádat o dotace z podprogramu na podporu obnovy venkova. Z důvodu, že Drslavice leží v území rozvojové osy N-OS2 Olšavsko-vlárská však nejsme oprávněným žadatelem. V nejbližších dnech povedu na téma posunu do třetí etapy zpracování nového územního plánu jednání se zpracovatelem a o jeho výsledcích Vás budu informovat. Dle informací kterými v současné době disponuji bude možnost žádat na územní plán o dotace z Evropských fondů, kde je pokrytí až do výše 100%. Není však známo, kdy bude příslušný dotační titul vypsaný.

V polovině prosince jsme obdželi žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci a o vydání povolení rozšířeného sjezdu z místní komunikace od projektové kanceláře v zastoupení investora stavby „Klubu s hernou a ubytováním pro zaměstnance“, což je oficiální název budovy vedle Benziny. Přiloženou dokumentaci jsem podrobně analyzoval jednak se zástupcem stavebního úřadu, odboru dopravy-silničního hospodářství, právníkem zastupujícího naši obec a specializovaným odborníkem v oboru dopravy, který nám následně zpracoval připomínky k této dokumentaci. Tyto jsem použil jako odpověď investorovi, se kterým jsem na třech jednáních v průběhu doby vysvětloval a upřesňoval stanoviska obce. Za tímto účelem jsem svolal i jednání na místě samtoném, kterého se zúčastnili všichni výše jmenovaní zainteresovaní zástupci. Výsledkem bylo přepracování projektové dokumentace a dojednáno určité kompromisní řešení situace. V současné době geodetická kancelář zaměřila trojuhelník plotu ve směru od obce, který obec Drslavice vykoupí od investora a následně dojde k úpravě plotu dle předběžné dohody s ním. O dalším postupu budu zastupitelstvo obce informovat.

V polovině ledna jsem také absolvoval půldenní prohlídku obecního lesa, který se rozkládá na rozloze cca 31 hektarů. Společně lesním hospodářem a firmou, která provádí těžařské a přibližovací práce jsme se zabývali nastavením takových mechanismů systému práce v lese, abychom dosáhli jeho efektivní správu. Následně jsem si od starosty sousední obce nechal vysvětlit systém hospodaření tak, jak funguje u nich a dospěl jsem k názoru, že tento model je pro správu lesa optimální. O podrobnostech fungování jsem členy ZO informoval na poradě, mými hlavními kritérii lesního hospodaření jsou transparentnost a  kvalitní porost.

Snažím se také seznamovat s rozsáhlou dokumentací k plánované výstavbě Polyfunkčního domu. V této věci jsem vedl jednání se společností, která nám registrovala projekt na druhé kolo žádostí dotačního titulu z Evropského fondu pro rozvoj a obnovu venkova, ve kterém jsme neuspěli. O tomto jsme informováni dopisem z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ze dne 14.10.2010 a jako odůvodnění je použita formulace cituji „nedosažení potřebného počtu bodů v soutěži s ostatními projekty“. Zástupce společnosti zdůraznil, že hlavní šance na získání dotací byla v prvním kole žádostí, kde byla uspokojena většina žádostí. I zde jsme měli podanou žádost a ani zde jsme neuspěli. Podle jeho názoru je další šance získání dotací z tohoto fondu prakticky nulová. Osobně si o tomto korupcí prolezlém a pokřiveném systému dotací, kdy platí citát pana George Orwela „Všichni lidé jsou si rovni a někteří jsou si rovnější“, nedělám žádné iluze. Přesto chci jasně prohlásit, že vynaložím v budoucnosti v tomto směru veškeré svoje úsilí i při vědomí, že se jedná z rozhodující části o boj s větrnými mlýny.

Na Silvestra se mnozí z nás zúčastnili setkání na místě, kde dříve stával Pepčín. Máme vypracovanou projektovou dokumentaci na stavbu rozhledny na tomto místě, avšak vysoký finanční rozpočet na tuto akci a hlavně zdrženlivý postoj města Uherský Brod nedává mnoho šancí tento projekt realizovat. Moje jednání v této věci s panem starostou Uherského Brodu toto stanovisko bohužel potvrdili. Přesto bych chtěl do budoucna vyvinout určité iniciativy v této věci, nakolik se však stanou reálnými ukáže čas.

Dne 8.2.2011 zpracoval Rostislav Mihel, starosta


III. ročník koštu slivovice

Přidáno: 10. 2. 2011

SDH Drslavice se obrací na občany, kteří by mohli věnovat vzorek na III. ročník koštu slivovice (0,33 l – sodovčák) v termínu do 23. ÚNORA 2011 s označením jména a ročníku sběru na OÚ Drslavice nebo členům SDH: Martinu Hrubošovi, čp. 192 a  Dušanu Hamadovi, čp. 3.
Degustace slivovice proběhne dne 26. února 2011.
Košt slivovice spojený se zabijačkovými specialitami při poslechu cimbálové muziky se uskuteční v sobotu 5. března2011 od 15 hod. v sále „U Nedělů“ v Drslavicích.
Za věnování vzorků předem děkujeme. K účasti jsou zváni všichni občané.


Slyšíte dobře hlášení místního rozhlasu?

Přidáno: 7. 2. 2011

V rámci zlepšení kvality infor­movanosti a služeb pro občany žádáme ty, kteří mají pocit, že v místě svého bydliště hůře nebo špatně slyší hlášení místního rozhlasu, aby nám toto sdělili na Obecní úřad Drslavice nejlépe do 22.2.2011. Starosta obce společně se zástupcem firmy, která nám dodávala veškeré zařízení rozhlasu, tyto nahlášená místa obejde. Po vyhodnocení situace společně s dodavatelskou firmou navrhneme opatření, o kterých Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení a Vaši vstřícnost.


Pozvánka na Sportovní ples do Drslavic

Přidáno: 6. 2. 2011

Tělovýchovná jednota DRSLAVICE srdečně zve na Sportovní ples, který se koná v sobotu 12.2.2011 v sále „U Nedělů“. K tanci a poslechu hraje skupina „SYSTEM“. Začátek plesu je v 19:30, občerstvení zajišteno. Výbor TJ si zároveň dovoluje požádat o příspěvek do tomboly na tento ples, který by jste v rámci svých možností mohli věnovat. Předem děkujeme.


Výherce soutěže (zatím) neznámý

Přidáno: 6. 2. 2011

images/public/slivovica.bmp

Dosud se nepřihlásil výherce soutěže, který zaznamenal přístup na naše stránky s pořadovým číslem 10000, přihlásil se však návštěvník s pořadovým číslem 10001. Připravili jsme na našich stránkách anketu, ve které sami rozhodnete, zda tomuto navštěvníkovi slíbenou výhru vyplatíme Mrkající. Pokud by se přece jenom objevil návštěvník s přístupem číslo 10000, nechť se ozve co nejdříve. Úspěšný vstup do nového pracovního týdne přeje starosta obce.


Farní ples v Hradčovicích

Přidáno: 31. 1. 2011

že je možné zakoupit vstupenky na XI. farní ples, který se bude letos konat v Hradčovicích 5.2.2011 od 19:30. Cena vstupenky je 80,– Kč a jsou k mání na OÚ v Drslavicích. Rovněž je zde možné zakoupit sponzorské vstupenky v libovolné ceně i přinést dary do tomboly, a to až do pátku 4.2.2011. Děkujeme.


81

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK