Aktuálně v naší obci / strana 86

Úspěšné čerpání dotací ze Zlínského kraje v roce 2009

Přidáno: 24. 8. 2009

V letošním roce se naší obci podařilo získat z vyhlášených dotačních titulů Zlínského kraje dotace na tři úspěšné projekty. Největší finanční dotace byla z Programu PF-02–09 na stavební úpravy v budově Mateřské školy Drslavice. Jedná se o výměnu 25 kusů oken, 1 kusu garážových vrat, 6-ti kusů nádstřešků nad venkovními schodišti a vnitřní zateplení objektů za radiátory. Celkové náklady stavebních prací byly 511 tisíc. Dotace Zlínského kraje na tyto neinvestiční stavební úpravy činí 251.000,– Kč, což je 49,12% a návratná finanční výpomoc je 153.000,– Kč , což je 29,94%. Obec doplácí 107.000,– Kč, což činí 20,94%. Těmito stavebními úpravami očekáváme snížení energetické náročnosti budovy a značné úspory provozních prostředků hrazených z rozpočtu obce. Tímto bychom chtěli poděkovat Zlínskému kraji za podporu a poskytnutí finančních prostředků. Další úspěšnou žádostí je čerpání z Fondu kultury Zlínského kraje na restaurování obecního křížku v trati pod „Čertoryjemi“. Celkové náklady na restaurování činí 81.900,– Kč a dotace na tuto opravu , kterou poskytl Zlínský kraj, činila 60.000,– Kč, což je 73 %. Tímto příspěvkem se daří obci úspěšně zachraňovat dědictví a můžeme se tak podílet na obnově drobných sakrálních staveb. Opět patří poděkování Zlínskému kraji za vstřícnost při přidělování dotací. Další dotační titul, který byl úspěšně vyhodnocen, je příspěvek na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany Jednotce Sboru dobrovolných hasičů obce Drslavice. Celková výše dotace činí 60.000,– Kč a byla přidělena na nákup elektrocenrály, kalového a plovoucího čerpadla s příslušenstvím. Tyto prostředky jsou již zakoupeny a budou představeny veřejnosti v neděli 16. srpna 2009 při konání Velké ceny Okresu Uherské Hradiště v požárním sportu. V těchto současných nevyzpytatelných přírodních podmínkách s častými živelnými pohromami jsou zakoupené věcné prostředky nezbytné pro vybavení zásahové jednotky obce. Děkujeme Zlínskému kraji za pomoc a poskytnutí dotace na vybavení naší zásahové jednotky SDH Drslavice. Ještě bychom se rádi zmínili o získání dotačního titulu z Programu obnovy venkova , jedná se o dotační titul č. 4 – Restaurování drobných sakrálních památek Dolního Poolšaví, kdy v rámci Mikroregionu Dolní Poolšaví bude opraveno celkem 7 křížků, a to křížek ve Veletinách, 2 křížky v Sadech, křížek v Popovicích, Kunovicích, Hradčovicích a v Drslavicích byl vybrán křížek U kopánky pod Oborou. Celkové náklady na restaurování činí 579.000,– Kč a dotace z Ministerstva pro místní rozvoj je 400.000,– Kč. Křížek U kopánky bude z 90% nový, pouze kamenná základová sestava bude původní, zbývající část bude zhotovena podle dobové fotografie a původního křížku celá nová. Celkové náklady budou činit 97.100,– Kč. Oprava tohoto kříže nezatíží obecní rozpočet. Obecní zastupitelstvo i Sbor dobrovolných hasičů Drslavice tímto ještě jednou vyjadřuje poděkování Zlínskému kraji za poskytnutou finanční podporu, bez níž bychom si nemohli z obecního rozpočtu dovolit uskutečnit tyto akce, které jsou přínosem pro naši obec.


Pozvánka na hody 2008

Přidáno: 20. 10. 2008

Drslavská chasa Vás zve na hodovou zábavu, která se koná v pátek 24.10. v 19:30 hod. v sále „U Nedělů“. Hraje skupina SYSTEM. Občerstvení zajištěno, bohatá tombola.

V neděli se pak koná tradiční krojový průvod s vozením berana. Srdečně zve pořádající chasa – ročník 1990.


Restaurování křížku

Přidáno: 22. 9. 2008

Krajinu a naše vesnice už od dob baroka zdobí četné sakrální objekty – kříže, kapličky, sochy světců. Vesnicím často dominují kostelíky, které dotvářejí jejich siluetu a vítají poutníka už z dáli. My Drslavjané máme kostel v Hradčovicích, o to více si ceníme našich kaplí a křížů. Naši spoluobčané se o ně vzorně starají, pravidelně vyzvánějí, kaple zdobí květy, svíčkami a udržují je v čistém stavu.

Při vší péči je čas od času nutný zásah odborníků. Na kraji obce, před dolní kapličkou stojí odedávna pieta. Socha velmi trpí změnami počasí i blízkostí frekventované silnice. Oprýskaná a místy poškozená socha už dlouho volala po opravě. V roce 2007 proto obec povolala restaurátora, který po podrobné prohlídce odhadl cenu opravy asi na 65 tisíc. Poněvadž rozpočet na rok 2007 byl už uzavřen, oprava památky byla odložena až na následující rok, kdy se v obecním rozpočtu s prostředky na restaurování už počítalo.

Opravovaná socha se skládá z pěti segmentů:

  • P. Maria, na jejímž klíně spočívá mrtvé tělo Krista, sňatého z kříže
  • podstavec s nápisem „Přebolestná Matko Boží oroduj za nás!“ v přední části
  • tělo podstavce s reliéfním zobrazením oplakávající dívky umístěným mezi stylizovanými sloupy; ze zadní strany je vytesám pamětní nápis „Ku cti a chvále boží věnovali manželé Jan a Anna Javorovi z Drslavic L.P. 1910“
  • podstavec s profilováním
  • sokl
  • kamenná základna s kovaným zábradlím

K provedení prací byl vybrán restaurátor pan Tomáš Kopčil z Bílovic, který letos na jaře sochu demontoval a převezl k restaurování do dílny. Tam odstranil všechny nevhodné staré nátěry a také cementové fragmenty, kterými byla socha v minulosti opravována. Potom odborně doplnil restaurátorskou maltou zvětralá místa a domodeloval nos Matky a prst Krista a pak následovalo barevné patinování, které odpovídá charakteru původního kamene. Opraven byl i kamenný základ a kované zábradlí. Při rozebírání podstavce byly pod základy sochy zalezeny kamenné úlomky ramena kříže, což svědčí o tom, že na tomto místě stával kříž určitě už před rokem 1910. Celková cena díla byla 81.490 Kč. Obec požádala o dotaci Zlínský kraj, který přispěl částkou 40.000,– Kč. Další náklady a to ve výši 22.000,– Kč pak představují terénní úpravy okolí sochy a kapličky.

Najdou se sice lidé, kteří namítají, proč se opravuje nějaký křížek, když jsou daleko potřebnější věci. Ale když pomineme sakrální význam objektu, jedná se přece také o památku, kterou nám tu zanechali naši předkové, pro které měla svůj význam. A třeba zastavení se před sochou a vzpomínka na ty, kteří ji nechali udělat, kteří se o ni s láskou starali, kterým třeba modlitba u ní pomohla v těžké chvíli, je to, na co bychom v dnešní uspěchané době neměli zapomínat. Nemáme přece v Drslavicích zase tolik památek na naši minulost, abychom je nechali zničit časem nebo ještě hůře vandaly. Mimo jiné jde určitě i o estetické hledisko, vždyť oprýskaná a ulámaná socha určitě není ozdobou našeho nejbližšího okolí.

Naštěstí ale jsou mezi námi i občané, kterým záleží i na věcech společných a kterým záleželo i na opravě piety. Při sbírce na mši svaté, která byla sloužena u kapličky na návsi v květnu 2007 bylo vybráno celkem 8.628,50 Kč. K tomu byly přidána částka 8.371,50 Kč, kterou věnovali dárci, kteří si přejí zůstat v anonymitě a dalších 5.000 Kč přibylo z výtěžku farního dne, konaného v Drslavicích v červnu 2008. Dar občanů na toto dílo činí tedy 22.000 Kč.

Na tomto místě bych rád upřímně poděkoval všem, kteří se o kapličku celá léta starají, především panu Orlovskému a paní Zálešákové a Chvílové, všem těm kteří to činili před nimi a na které už jenom vzpomínáme, také těm, kteří přinesli příspěvek na opravu a nechtějí za to nic, dokonce ani vidět své jméno napsané někde na seznamu dárců.

Rád bych při této příležitosti vzpomenul i hasiče, kteří střeží bezpečí obec před živelními pohromami. A takto pečují i o tuto kapličku. V roce 2004, když byla několikrát po sobě po velkém dešti část dolního konce plná vody a bláta, ochotně čerpali vodu a uklízeli bláto i z kapličky.

A dnes při příležitosti svěcení piety máme vzácnou příležitost k požehnání zakoupeného hasičského vozidla AVIA. Místní Sbor vlastnil hasičské auto naposledy před více než 30 lety.

Zánovní vozidlo by mělo sloužit našim hasičům nejen při výjezdech k požárům a zásahům, ale i k různým potřebám občanů. Byli bychom rádi, kdyby k takovém účelu sloužilo především. Myslím si, že toto vozidlo si Drslavjané a drslavští hasiči zaslouží.

Přeji jim mnoho kilometrů bez nehod a nepříjemností a zároveň věřím, že si tohoto auta budou vážit, že jim dobře poslouží i k cestám k soutěžnímu klání v požárním sportu a že se o ně budou dobře starat, aby sloužilo i dalším generacím hasičů.

Naše vesnička je zase krásnější a bohatší, věřím, že díky přičinlivosti a obětavosti nás občanů bude vzkvétat i nadále.


Akce: oprava místní komunikace Pod školkou

Přidáno: 18. 6. 2008

Začátkem letošního roku bylo vyřízeno územní a stavební povolení na opravu místní komunikace v části obce pod školkou. Byl zpracován projekt s vyčíslenou částkou 1,200.000,– Kč. Výběrovým řízením se částka snížila na 1,171.832,50 Kč.

Zastupitelstvo obce schválilo vybudování této akce a tato částka byla schválena i v rozpočtu obce.

Zlínský kraj, jako každoročně, vypsal dotační titul PF 02–08 – podprogram na podporu obnovy venkova pro dotační titul 1 –3. Obec zpracovala žádost o dotaci a dne 13. 2. 2008 ji podala. Tato žádost byla Zlínským krajem schválena. Zlínský kraj podepsal smlouvu o poskytnutí podpory dne 13. 5. 2008 a to ve výši : dotace 585.000,– Kč, což činilo 49,96%, návratná finanční výpomoc ve výši 351.000,– Kč, což je 29,97% se splatností do dvou let bez úroků. Podíl obce činí 235.000,– Kč., což je 20,07%.

V současné době je podíl obce plně uhrazen firmě SILAMO, která vyhrála výběrové řízení. Nyní čeká obec vypracování vyúčtování prací a celé akce. V uvedené lokalitě je možnost výstavby 11-ti rodinných domků. Pozemky na výstavbu jsou všechny ve vlastnictví soukromých osob.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat Zlínskému kraji za podporu malých obcí, za tolik potřebnou finanční podporu při zajištění rozvoje a zkvalitňování života na venkově.


Nové fotky

Přidáno: 27. 2. 2008

V seznamu fotogalerií přibyly tentokrát galerie z již předešlých ročníků, račte si prohlédnout.


Další fotogalerie

Přidáno: 6. 2. 2008

Tentokrát ve fotogalerii přibyly galerie Místní kapličkaFašank 2008.


Fotogalerie

Přidáno: 2. 1. 2008

Ve fotogalerii přibyly dvě nové galerie: Silvestrovské setkání na Pepčíně 2007Adventní výstava perníčků a jiné lidové tvořivosti 2007.


Nový rok

Přidáno: 1. 1. 2008

Všem návštěvníkům tohoto webu přejeme všechno nejlepší v novém roce 2008.


Fotografie z Drslavských hodů

Přidáno: 4. 11. 2007

Ve fotogalerii přibyly fotografie z nedělních hodů v obci, prohlédnout si je můžete zde.


Pozvánka na Drslavské hody 2007

Přidáno: 24. 10. 2007

Drslavská chasa Vás zve na hodovou zábavu, která se koná v pátek 26.10. v 19:30 hod. v sále „U Nedělů“. Hraje skupina LALIA. Občerstvení zajištěno, bohatá tombola. V neděli se pak koná tradiční krojový průvod s vozením berana.


86

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK