II. rekapitulace činnosti od 8. 2. 2011 do 19. 4. 2011

Vážení spoluobčané,
předkládám Vám v tuto souhrnnou zprávu o činnosti OÚ Drslavice od posledního zasedání ZO, které se konalo dne 8.2.2011 do dnešního dne 19.4.2011.

Počátkem března jsme provedli první část druhé etapy rekonstrukce kaple, kterou byla sanace zdiva metodou mírné elektroosmózy. Toto provedla společnost z Prahy dle v lednu 2011 podepsané smlouvy o dílo. Fakturu za tyto práce ve výši 153.446,– Kč jsme uhradili, následná kontrola z památkové péče Uherský Brod a projektanta projektu proběhla bez připomínek. Blahodárný efekt elektroosmózy se již projevuje v plném rozsahu, za měsíc a půl od instalace klesla hodnota vlhkosti z 13 mA na 7mA ke včerejšímu dni, přičemž doporučená hodnota, na které by se měla vlhkost objektu ustálit je 6mA. V kapličce nalezený kříž Ježíše Krista ze 16 století byl předán restauratérovi panu Kopčilovi z Bílovic, který provádí jeho zrestaurování, a to bezplatně – tímto mu děkuji. V únoru proběhlo výběrové řízení na výběr firmy pro dokončení obnovy kaple, především sanace fasády, vnitřních omítek a celkových dodělávek. Komisi tvořili starosta obce a 2 zastupitelé obce. Hodnotili jsme z předložených a řádně doručených nabídek tří společností. Komise vybrala nabídku v celkové výši 155.815,– Kč, se kterou následně starosta obce podepsal smlouvu o dílo. Zmíněnou nabídku jsme vybrali především díky její propracovanosti a přiloženým referencím této společnosti s akcentem na historické objekty. Práce na celkovém dokončení započnou začátkem května a pokud půjde vše dle předpokladů, koncem června bychom kapličku znovuvysvětili. Co se týká pokrytí z dotací, již máme potvrzeno získání dotace z programu Podpory kulturních památek z Ministerstva kultury ve výši 97.418,– Kč. Ze Zlínského kraje zatím oficiální informaci nemáme, předpokládáme že dotaci obdržíme, ale vzhledem k velkému přetlaku žádostí a výrazně nižšímu objemu peněz v rámci tohoto dotačního titulu bude tato dotace krácena. Spolu s dotací od Nadace DKS kterou jsme již obdrželi předpokládáme, že tuto druhou etapu rekonstrukce kaple pokryjeme z cca 75% z dotací, což se mě zdá v dané situaci jako maximum možného. V březnu byl z kaple odcizen měděný svod z rýny, případ jsem nahlásil na Policii ČR, která jej po měsíci odložila. Nový, již pouze pozinkovaný plechový svod nás přišel na 1.400,– Kč.

Vyřídili jsme dotace od Úřadu práce na 2 uchazeče o zaměstnání, kteří k 1.3. nastoupili do 7-měsíčního pracovního poměru u naší obce. Od 1.4. jsme pak na 3-měsíční poměr přijali dalšího pracovníka, na kterého byla taktéž vyřízena dotace. Celkový objem dotace, kterou na tyto pracovníky postupně obdržíme, představuje částku 136.000,– Kč. Měsíční náklady z rozpočtu obce na jednoho pracovníka činí cca 2.600,– Kč. Na základě návrhu zastupitele z minulého zasedání zastupitelstva obce přijal místostarosta obce na dohodu o provedení práce jednoho duchodce, s tímto však počítáme pouze v nárazových akcích podle potřeby. Celkově hodnotím možnost získání příspěvku od ÚP velice pozitivně a i do budoucna se budu touto cestou ubírat. Co se týká prací pro další období, budeme dosazovat listnaté stromy v obecním lese, vysadíme oskeruše ve značně poničeném sadu a vyčistíme od plevele a náletových dřevin vloni vysazený dubový porost na Chrasťách, natřeme dětská hřiště, vybudujeme část nového oplocení na hřišti, vymalujeme autobusovou zastávku, odvodnime cestu na Čertoryjách a samozřejmě budeme udržovat maximální čistotu ve všech částech obce s důrazem na zahradu Mateřské školy a středu obce. Tímto všem pracovníkům děkuji za jejich dosavadní přístup a pracovní zodpovědnost.

Stěžejním bodem práce byly od počátku března až do poloviny dubna práce na břehovém porostu toku Holomně. Uzavřeli jsme patřičné písemné dohody s Lesy ČR a naši pracovníci postupně vyčistili oba břehy v úseku od cca 150m za domem manželů Řezníčkových až po soutok s Olšavou. Dále jsme vyčistili úsek od Olšavního mostu až po železniční trať, tzn. úsek při vjezdu do obce od hlavní silnice E50, tento hodláme nadále udržovat, umístníme i značky upozorňující na zákaz tvorby černých skládek. Z důvodu ukončení období vegetačního klidu došlo k odsunutí prací těžařské firmy, kterou financují Lesy ČR s rozpočtem cca 200.000,– Kč. Toto výběrové řízení proběhlo 24.3. ve Vsetíně. Co se týká výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace ke stabilizaci a zkapacitnění koryta Holomně, vyhodnocení proběhlo 4.4., zvítězila brněnská firma a 24.4. by měla být s touto společností podepsaná smlouva. Pracovník této společnosti mě již včera emailem kontaktoval, požaduje součinnost ohledně podání vyjádření a příslušných podkladů, kterou mu samozřejmě v maximální možné míře poskytneme. Termín odevzdání projektu pro územní řízení mají do 15.6., termín předání a převzetí projektu včetně podkladů je do 15.7. Celková hodnota projektu byla upřesněna na 5.880.000,– Kč, o dalším vývoji Vás budu průběžně informovat. Co se týká dalších protipovodňových opatření, v rámci Mikroregionu Dolní Poolšaví jsme požádali o dotaci na hlásné profily varujícími před povodněmi, zpracování digitální povodňové mapy a posílení prvků veřejného rozhlasu. Téma jsem podrobně rozebral s pracovníky společnosti z Uh. Hradiště, hlásné profily budou umístněny na Čupovém mostě na Holomni a druhý na mostě přes Olšavu v Havřicích směrem k Motelu Pepčín. Celková výše investice za obec Drslavice činí 200.824,– Kč, z toho obec se podílí pouze 10% spoluúčasti. V rámci zmíněné částky připadá 95.000,– Kč na posílení prvků rozhlasu. O dalším průběhu vyřizování dotace budu informovat na dalším zasedáni ZO. Příznivou zprávou pro občany okolo Holomně jistě bude i skutečnost, že v na jejích přítocích v Prakšicích a Pašovicích budou vybudovány dva menší poldry. Realizace projektu bude do konce roku. Dle vyjádření ředitelky Pozemkového úřadu v UH budou mít tyto poldry slušnou absorbci vody a v případě nutnosti jejich využití značně sníží samotný průtok v Holomni.

O projektu výstavby Polyfunkční budovy jsem vedl několik jednání, z nichž bych Vás chtěl seznámit s nejdůležitějšími. S pracovníkem ze společnosti z Brna jsme osobně podrobně rozebrali současný stav věci, a následně jsme rozvinuli emailovou komunikaci. Tento pracovník po zjištění všech možností konstatoval, že z programu Rozvoje obnovy venkova je nulová šance na získání dotace, protože tento je jak jsem již zmínil minule, finančně vyčerpaný. Nicméně nadále s touto společností spolupracuji a to zejména ve věci projektu zamýšleného sběrného dvora a návazností na dotace. Druhé jednání jsem vedl s předsedou představenstva Jednoty a rozebrali jsme možnosti zvětšení plochy hlavního sálu o studnu ležící za budovou Jednoty a která je v jejich vlastnictví. Ve čtvrtek 14.4. jsme se setkali na místě samém. V případě kladného stanoviska hygieny a hasičů by se otevřela cesta ke zřízení věcného břemene na studnu a tím pádem o zvětšení plochy sálu o cca 50m2. Tím bychom se dostali na rozměr typizovaného hřiště pro míčové sporty a mohli pokračovat v jednáních se soukromými investory, které jsme také rozjednali. O dalším postupu budu informovat, situace v rámci této věci je však komplikovaná.

Byla uspokojena naše žádost o dotaci z kulturního grantu Nadace DKS, obdrželi jsme částku 15.000,– Kč, kterou použijeme na ušití částí krojů. Obeslal jsem několik firem, z nichž jsem vybral dle nabídky paní Provodovskou z Březové, za kterou se osobně vypravím po Velikonocích. Požádali jsme také o dotaci ze sportovního grantu té samé nadace, a to za účelem vybudování nového plotu části sportovního areálu, výsledky budeme vědět do 5.5. Dále jsme v koordinaci s obcí Hradčovice požádali Zlínský kraj o dotaci na Územní plán, a to i přesto, že jsme nesplňovali podmínky pro získání dotace. Žádáme o částku 224.000,– Kč, v současné době žádost leží na stole u pana hejtmana, který by o ní měl rozhodnout do 25.6. Do té doby jsou po dohodě s projektantem práce na pokračování územního plánu pozastaveny, o situaci budu dál informovat.

O dalších záležitostech již stručněji: přepočet zatižitelnosti mostu přes Olšavu byl proveden a včera v pozdních odpoledních hodinách jsem obdržel výslednou zprávu. Ještě podotknu, že osobní jednání s panem Ing. Pechalem ze společnosti, která přepočet statiky prováděla, máme naplánován na zítra. Opravili jsme cestu v Pastýrňách až po Benzinu v celkové hodnotě 19.872,– Kč, částku jsme pokryli ze schváleného rozpočtu obce. Zkoordinovali jsme vyčištění tzv. Hájíčku směrem na Havřice tím, že jsme nejdříve všechny vlastníky obeslali dopisem a následně je sezvali na místo samé. Zde byla za mé i za přítomnosti životního prostředí UB dojednána dohoda, na základě které byl tento roky neudržovaný kout vyčištěn. Tímto děkuji všem občanům, kteří se na čištění podíleli a odvedli tady kus poctivé práce. Snad již dokončujeme velmi složité jednání ohledně „Klubu s hernou a ubytováním pro zaměstnance“, směřujeme k uzavření smlouvy na část oplocení ve tvaru trojúhelníku. Tento odkup by nám měl v budoucnu umožnit vybudování účelové komunikace mezi klubem a zamýšleným areálem společností Regaz. V rámci mikroregionu Dolní Poolšaví bylo zakoupeno mobilní pódium, které je nám kdykoliv k dispozici. Navštívil jsem Hejtmanský den v Kunovicích, kde bylo všemi zúčastněnými stranami konstatováno, že nejsou v letošním roce a výhledově vůbec peníze na nic. Pro naši obec z tohoto jednání vyplynulo stanovisko, že se z výše uvedeného důvodu již nepočítá s vybudováním cyklostezky v našem katastru podél železniční tratě. Do budoucna se k tomuto účelu spíše počítá s využitím stávající komunikace přes obec jako cyklotrasy. V rámci časových možností aktualizuju internetové stránky, nasadil jsem nové grafické rozhraní a snažím se spoluobčany informovat o všem důležitém. TV NOE zmapovala nošení letéčka a Marka v naší obci, připravujeme v rámci uzavřené smlouvy zdokumentování hrkání chlapců o Velikonocích, znovuvyvěcení kapličky, hasičský výlet se Stříbrňankou, hody a ve spolupráci s okolními obcemi i silvestrovské setkání občanů na Pepčíně. V souvislosti s plánovanou rozhlednou na tomto místě jsme společně se společnosti z Luhačovic rozpracovali písemné stanovisko, které chci vysvětlit zainteresovaným starostům okolních obcí, získat jejich podpisy a znovuotevřít toto téma.

Co se týká plnění rozpočtu, v oblasti poplatku za komunální odpad tzv. platby popelnice máme k 31.3. vybráno 99,71% všech poplatků, za poplatky za psy je to dokonce 101,5% schváleného rozpočtu, takže se neprojevily určité obavy z úlev v nové vyhlášce. Na výdajové stránce rozpočtu se chováme maximálně úsporně, financujeme pouze nezbytné položky za provoz obecního úřadu. Na účtě k 31.3. máme naspořeno více jak 5 mil. Kč rezervy a právě přehoupnutím se přes tuto hranici jsme vyjednali s Komerční bankou zvednutí úrokové sazby našeho běžného účtu z původních 0,65% na současné 1,1%.

Dne 19.4.2011 vypra­coval Rostislav Mihel, starosta obce

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK