III. rekapitulace činnosti od 19. 4. 2011 do 28. 6. 2011

Vážení spoluobčané,

předkládám Vám tuto souhrnnou zprávu o činnosti OÚ Drslavice od posledního zasedání ZO, které se konalo dne 19.4.2011 do dnešního dne. Starší rekapitulace činnosti naleznete v archívu.

Koncem dubna došlo k jednání na OÚ Drslavice ohledně stabilizace toku Holomně v délce 800 metrů. Jednání se zúčastnil starosta obce, zástupce projektanta společnosti AGERIS s.r.o. z Brna, zástupce investora Lesy ČR, dále pak zástupce stavebního odboru MU UB a dva zástupci ze životního prostředí MÚ Uherský Brod. Přítomní byli projektantem stavby seznámeni s postupem prací na projektu této trvalé stavby, jejímž účelem je sanovat břehové nátrže, stabilizovat dno a vytvořit lichoběžníkové koryto tak, aby se omezily škody způsobené průchodem velkých průtoků. Starosta obce přítomné ujistil, že tato stavba je jednou z priorit z důvodu zajištění větší bezpečnosti a ochrany majetku občanů při bleskových povodních. V dalších týdnech jsme pak společnosti Ageris poskytli v nejrychlejším možném termínu požadované podklady tak, aby byla projektová dokumentace pro územní řízení hotova do předem plánovaného termínu 15.6. Toto se podařilo, avšak k tomu, aby bylo územní řízení zahájeno, potřebujeme souhlasy a podpisy pod „Smlouvou o výpůjčce“ od 24 spoluvlastníků pozemků, jejichž části budou touto stavbou dotčeny. Tyto podpisy zajišťuju já a v současné době jich mám 19, zbylých 5 hodlám zajistit v nejbližší době. Každému spoluvlastníkovi přitom podrobně vysvětluji rozsah, účel a význam stavby, zatím se setkávám s maximálním pochopením pro tento záměr. V další fázi by pak mělo dojít k podrobnému dopracování dokumentace pro stavební řízení a následnému sezvání spoluvlastníků pozemků, kde budou informováni o průběhu přípravy projektu. Z průvodní zprávy pro územní řízení vyplývá, že pokud půjde všechno hladce, samotná stavba bude zahájena nejdříve v dubnu 2012, předpokládaná výstavba se pak bude pohybovat dle zkušeností s časovým průběhem podobných akcí v rozmezí 12 měsíců., tzn. jedné stavební sezony.

Úvodem rekapitulace k druhé etapě obnovy kaple v Drslavicích mi dovolte konstatovat, že tato rekonstrukce je kompletně dokončena a památka je připravena ke znovuvysvěcení. Toto proběhne 9.7. v 17 hodin slavnostní mší svatou, kterou bude sloužit Páter Antonín Kupka. V průběhu celého měsíce května společnost Tradix pracovala na obnově vnějších a vniřních omítek a následných dodělávkách dle smlouvy od dílo, v souladu s projektovou dokumentací a závazným stanoviskem odboru památkové péče MÚ Uherský Brod. Následně pak byla provedena revize instalace nízkého napětí, bylo zjištěno, že elektrické zařízení je z hlediska bezpečnosti schopné provozu. Souběžně jsme pak nechali restauratérem panem Kopčilem vyhotovit kovovou konstrukci ve tvaru kříže, na kterém bodou upevněny části vzácné pískovcové sochy Ježíše Krista ze 17 století nalezené v půdních prostorách kapličky. Toto řešení bylo zvoleno po důkladné úvaze s tím, že celá konstrukce bude kvůli rozměrům umístněna na podstavci před oltářem, a nikoliv na zdi, jak bylo původně plánováno. Věříme, že pan Kopčil toto dílo do vysvěcení stihne dokončit. Závěrečný kontrolní den druhé etapy rekonstrukce proběhl dne 22.6. za přítomnosti starosty obce, Ing. Arch. Tabarky z památkové péče MÚ UB a Ing. Arch. Novosada z Národního památkového ústavu Kroměříž. Bylo zjištěno, že veškeré práce byly provedeny v souladu se závazným stanoviskem a z hlediska památkové péče k nim nejsou vzneseny žádné připomínky. Pro zvýraznění krásy této dominanty obce bylo před domem čp. 16 zatím dočasně zdarma instalováno nové světlo v rámci veřejného osvětlení založené na LED technologii. Závěrem mi dovolte všechny přítomné co nejsrdečněji na toto slavnostní znovuvysvěcení kaple pozvat.

Zastupitelstvo obce na svém minulém zasedání schválilo záměr na vybudování sběrného dvoru a pověřilo starostu obce k jednání v této věci. Vedl jsem několik jednání ohledně možnosti získání dotací, nejdříve se zástupcem ze společnosti Bioprofit Brno, která nám měla být v tomto směru nápomocna. Po vypsání patřičné dotační výzvy prioritní osy 4 „Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží“ se však ukázalo, že budou podporovány sběrné dvory v obcích nebo aglomeracích obcí nad 2000 obyvatel, což není náš případ. Nemůžeme si podat žádost o dotaci ani v segmentu systémů pro separaci a svoz ostatních složek převážně komunálního odpadu, protože zde je naopak minimální limit pro podání žádosti 500.000,– Kč a výše,a to vzhledem k velikosti sběrného místa a počtu obyvatel není reálné – zjednodušeně řečeno, nemůžeme žádat o 17 kontejnerů na odpad v hodnotě 30.000,– Kč za kus, protože bychom je nijak nevyužili. Rozhodli jsme se tedy jít cestou uzavírání jednotlivých smluv se společnosti, které spadají do kolektivního systému pro tříděný odpad. Vedl jsem postupně jednání se zástupci společností Asekol, Elektrowin, Ekolamp a Ekobat, v blízké budoucnosti mě ještě čekají jednání se záastupci Rumpoldu a Eko-komu. Výsledkem bylo jednak uzavření patřičných smluv a jednak nezanedbatelné výhody ve formě bonusů. V průběhu května jsme postupně shodili nevzhlednou dřevěnou šopu těsně za budovou Obecního úřadu, tuto plochu jsme vybetonovali s celkovým nákladem ve výši 7.176,– Kč a 21.6. jsme zdarma obdželi od Asekolu domek o rozměrech 5×3,5×2,5m v hodnotě 70.000,– Kč. Naopak dřevěnou šopu v opačném konci dvora jsme kompletně vyklidili, vydláždili a vyměnili část pohnilých desek. 500ks starších, ale zcela vyhovujících dlaždiček jsme zdarma obdrželi od města UB. Tento dřevěný přístřešek použijeme pro tříděný odpad dle smlouvy se společností Elektrowin, která nám za 360kg vytříděného odpadu proplatí 50.000,– na postupné zvelebování sběrného dvora. V blízké budoucnosti hodláme nechat za tyto prostředky vyrobit novou bránu a část oplocení po hranici sběrnho dvora s Holomňou. V květnu také proběhl sběr a následný svoz nebezpečného odpadu. Tím, že jsme vytřídili elektrospotřebiče a z tohoto nebezpečného odpadu je vyčlenili, nám vznikla úspora ve výši 6.552,– Kč oproti stejnému období loňského roku. Závěrem tohoto tématu si dovoluji odkázat na internetové stránky obce, kde jsou v sekci Sběrné místo Drslavice poskytnuty podrobné informace o třídění odpadu v rámci tohoto nově zahájeného sběrného místa. V příštích měsících máme za cíl toto efektivně zpropagovat formou letáků, internetu i veřejného rozhlasu tak, abychom třídění odpadu dostali do nejširšího povědomí spoluobčanů.

Zastupitelstvo obce na minulém zasedání také schválilo započetí příprav na provedení pozemkových úprav. K tomu, abychom mohli jako Obec Drslavice žádat Pozemkový úřad ČR o zahájení, potřebujeme více jak 50% souhlasných stanovisek všech vlastníků zemědělské půdy z cca 420 hektarů v našem katastru. V první fázi jsme si vypsali všechny občany vlastnící více jak 1 hektar. Tyto buď osobně obcházím a vysvětluju záměr obce, anebo je dopisem žádám, aby se dostavili na Obecní úřad. V současné době evidujeme souhlasy od vlastníků cca 130 hektarů z 210 hektarů, které potřebujeme. Toto představuje zhruba 62% podíl, chceme v této mravenčí práci pokračovat tak, abychom požadovaného podílu dosáhli do konce prázdnin.

V současné době máme k dispozici 5 pracovníků na sezónní práce, z toho 3 na dotace od Úřadu práce, jednoho na dohodu o provedení práce a jednoho na trvalý pracovní poměr s úvazkem 5,5 hodiny. Platnost jedné dohody o veřejně prospěšné práci vyprší k 30.6., podle posledních informací se nám ji podaří prodloužit o jeden měsíc tak, abychom mohli nárokovat dalších 8.000,– Kč. V průběhu května také došlo k výměně jednoho pracovníka v rámci uzavřené dohody o VPP. S prací těchto zaměstnanců za uplynulé období mohu vyslovit veskrze spokojenost, drobnější nedostatky řeším domluvou, vážnější nedostatky, kterých je zatím naštěstí minimum pak srážkou ze mzdy. Kromě pravidelného sečení rozsáhlých travnatých ploch v různých částech obce a postupného zvelebování prostor nového sběrného dvora, které jsem popsal výše jsme například opravili autobusovou zastávku s rozpočtem 1.882,– Kč, ponatírali a vyměnili desky u laveček na hřišti, na zastávce, u kapličky a u Obecního úřadu, vysadili 100ks nových oskeruší s rozpočtem 3.591,– Kč, vysypali drcenou kůru na malém dětském hřišti. Aktuálně rekonstruujeme oplocení okolo sportovního areálu s rozpočtem 17.942,– Kč a planýrujeme akátí v předloni vysazeném dubovém sadu na Chrasťách. Po celý květen jsme pak udržovali i prostor před domem čp. 44, tzn. v místech poblíž středu obce, kde bylo po mnoha letech vráceno stavění máje. Tomuto předcházela jednak dohoda s občany majícími trvalé bydliště poblíž, jednak s chasou mladých, kteří máj stavěli. Za celý květen jsem nezaznamenal ani jednu stížnost na jejich chování u máje, za což bych jim chtěl tímto poděkovat a vyjádřit přesvědčení, že máj na tomto místě bude stát i příští rok.

V průběhu června jsme vydali nové číslo Drslavského zpravodaje, jehož příprava znamenala poměrně značnou časovou zátěž. Zpravodaj jsme se snažili pojat jednak pracovně, a informovat o všem podstatném z pohledu obecního úřadu (starosty obce), a jednak zábavnější, chcete-li oddychovější formou spolu s blížícím se letním obdobím. Dle reakcí občanů soudím, že se zpravodaj vydařil, chtěl bych poděkovat redakční radě a zejména pak paní zastupitelce obce Markétě Bučkové za aktivní přístup.

2.5. došlo k poničení části autobusové zastávky vinou dopravní nehody. K případu jsme povolali Policii ČR, následně pak zástupce pojišťovny tak, aby nám byla proplacena škoda z povinného ručení. Škoda byla vyčíslena na 20.000,– Kč, v současné době probíhá výroba poničených dílů. Zastávka by měla být opravena do konce července, značnou časovou prodlevu mezi poškozením zastávky a její opravou zapříčinilo především pomalé vyšetřování celé věci Policií ČR.

Ve spolupráci s TJ Drslavice jsme požádali o dotace na zavlažování hřiště z prostředků Místní akční skupiny Dolní Poolšaví. Toto si vyžádalo zajištění velké množství povolení a razítek nejrůznějšího typu. Chtěl bych v tomto směru poděkovat za aktivní přístup paní zastupitelce Miriam Kubišové, o přidělení dotace bude rozhodnuto v následujících měsících s tím, že pokud vše půjde podle předpokladů, zavlažování bude vybudováno letos v listopadu s testovacím provozem v březnu 2012. Celkový rozpočet na tuto akci je 320.000,– Kč, uvažujeme i o současném provedení odvodnění části hřiště.

Započali jsme také přípravy na Slavnosti vína v Uherském Hradišti, novinkou je nejenom omezení počtu koní v rámci celého průvodu, ale především změna stanoviště našeho mikroregionu Dolní Poolšaví, a to v parku poblíž vlakového nádraží v Uherském Hradišti. Jako v minulých letech bude poskytnut příspěvek každému krojovanému účastníkovi slavností, vyzývám všechny, aby se účastnili v co nejvyšším počtu a zajistili jsme tak důstojnou reprezentaci naší obce i letos. V rámci mikroregionu jsme také schválili závěrečný účet za rok 2010, který byl řádně vyvěšen na úřední desce.

V rámci mikroregionu Dolní Poolšaví společně se společností Crissis Consulting finišujeme na dokončení podaní žádosti na protipovodňová opatření. Celková spoluúčast naší obce bude představovat částku 55.956,– Kč, což 10% z ceny projektu. Hlavní položky rozpočtu tvoří řídící pracoviště pro varovný a hlásný profil v ceně 199.000,– Kč, dále hladinoměr umístněný na Čupovém mostě v ceně 78.620,– Kč a zpracování digitálního povodňového plánu v ceně 102.000,– Kč. Realizace projektu je plánována na rok 2012.

Novým záměrem obce je vybudování komunitní kompostárny v katastru naší obce. Za tímto účelem budeme žádat o dotace ve výši 750.000,– Kč pro pořízení víceúčelového traktoru. Spoluúčast na projektu bude taktéž 10%, nyní vybíráme a zvažujeme vhodnou lokalitu k tomuto a zpracováváme spolu s odborníky v této problematice veškeré potřebné vyjádření.

V průběhu května mě občané požádali dopisem ve věci narušení pokojného stavu. Tuto záležitost jsem intenzivně řešil jednak s občanem, který tento stav narušil, jednak s odborníky na správní řízení z MÚ Uherský Brod a také s Ing. Hankem ze stavebního úřadu, výsledkem bylo obnovení pokojného stavu v dané lokalitě.

Od posledního zasedání ZO jsme zinkasovali od společnosti Kovosteel částku 4.606,– Kč za vyvezený železný šrot a od občanů částku 6.882,– Kč za půjčení dvou sad lešení, které máme na Obecním úřadu k dispozici. Tyto prostředky proporcionálně dělíme mezi dva největší spolky v obci, tedy SDH a TJ formou různých menších příspěvků. U SDH tomu tak bylo u doplacení části potřebné výstroje nad rámec schváleného rozpočtu a dále bude Obcí Drslavice uhrazena část doprovodného programu pro děti na Hasičském výletu tuto neděli. TJ Drslavice pak proplatíme část nákladů spojených se sportovním odpolednem, které proběhlo v sobotu a také doplatíme rozdíl částky na pořízení materiálu pro oplocení. Z takto získaných prostředků hodláme tyto dvě složky podporovat i nadále.

Dne 28.6.2011 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK