IV. rekapitulace činnosti od 28. 6. 2011 do 5. 9. 2011

Vážení spoluobčané,
předkládám Vám v rámci projednání bodu ZO tuto souhrnnou zprávu o činnosti OÚ Drslavice od posledního zasedání ZO, které se konalo dne 28.6.2011 do dnešního dne.

Požehnání opravené kaple proběhlo v sobotu 9.7. za krásného počasí, děkuji všem, kteří pomáhali tuto slavnostní mši připravit. V průběhu července jsme podepsali smlouvy o obdržení dotace jednak s Ministerstvem kultury, kterou jsme vyřizovali prostřednictvím obce z rozšířenou působností Uherský Brod, jednak se Zlínským krajem. Dotaci ve výši 97.000,– Kč od Ministerstva kultury jsme obdrželi v průběhu srpna na náš bankovní účet, dotaci ve výši 70.000,– Kč od Zlínského kraje očekáváme v nejbližších dnech. Spolu s dotací od Nadace DKS celková výše dotace na opravu kaple činí 197.000,– Kč, což představuje 65% z celkové ceny, kterou jsme za tuto etapu zaplatili. Okolí kaple 2× měsíčně vysékáme a upravujeme, chodníky v těchto místech zametáme 3× týdně tak, aby prostředí zde bylo do možná nejdůstojnější. Zároveň jsme se zasadili o to, abychom vymýtili nešvar, kdy prodejci různého textilního zboží rozkládají poblíž kaple a svatého kříže svoje zboží a nabízejí ho k prodeji. Považuji toto jednání za zcela nedůstojné tomuto místu, a s okamžitou platností jsem prodej v těchto prostorách zakázal.

U plánované akce na stabilizaci a zkapacitnění toku Holomně je kompletně zpracovaná žádost pro územní rozhodnutí, podána žádost na vydání rozhodnutí o umístnění stavby a uhrazen požadovaný poplatek. Současně probíhá příprava projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby, které je dle vyjádření projektanta hotovo cca z 90%, v blízké době (první polovina září) by se měl konat výrobní výbor za účasti projekční kanceláře a dotčených vlastníků pozemků a zástupců městského úřadu, obce a dalších. Po získání územního rozhodnutí (předpoklad konec září) bude ihned zažádáno o vydání stavebního povolení na vodoprávním úřadě v Uh. Brodě, po vydání stavebního povolení nabytí jeho právní moci (předpoklad polovina listopadu). Poté musíme získat souhlas ministerstva zemědělství s výběrovým řízením. Jakmile jej obdržíme bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele prací. Jelikož se jedná o stavbu, která rozpočtem překračuje 6 miliónu Kč, aktuální výše rozpočtu akce je cca 7,5 mil. Kč, musí dle zákona o veřejných zakázkách být výběrové řízení vyvěšeno na centrální adrese minimálně 1 měsíc. Dostáváme se tím pádem časově již do prosince, poté jsou odvolací lhůty (cca 20 dní) po oznámení výsledku výběrového řízení. V ideálním případě, kdy bude všechno probíhat bez komplikací a zdržování spadá zahájení stavebních prací na přelom roku 2011 a 2012, reálně bych zahájení prací viděl spíše na přelom února a března 2012.

V současné době máme podány tři různé žádosti o dotace, informace o jejich uspokojení či zamítnutí bychom měli dostat v období října až listopadu letošního roku. První ve spolupráci s TJ Drslavice na zavlažování hřiště v celkovém objemu 320.000,– Kč. Absolvoval jsem dvě jednání s firmami zabývajícími se touto problematikou přímo v areálu hřiště, kde jsme probírali praktické řešení provedení závlah. Pokud vše bude zdárně vyřízeno, zavlažování budeme realizovat po ukončení podzimní části sezóny tak, aby bylo hřiště připraveno pro jarní sezónu. Druhou zažádanou dotací je protipovodňové opatření v celkovém objemu 560.000,– Kč. O tuto dotaci žádáme v rámci mikroregionu Dolní Poolšaví, žádost se momentálně posuzuje na Ministerstvu zemědělství v Praze. Třetím dotačním titulem je projekt na technické vybavení komunitní kompostárny Drslavice v celkovém objemu 936.180,– Kč. V průběhu července jsem podepsal patřičné smlouvy o dílo se zhotovitelem projektu, minulý týden pak došlo k úspěšné akceptaci žádosti. Zatím nemáme ale vyhráno, je celkem bylo přijato 534 žádostí v objemu za 4 miliardy a k rozdělení je 1 miliarda, která by však mohla být navýšena. Věřím, že nám poměrně nízké náklady a vysoké body pomůžou projít sítem a žádost bude podpořena. Pokud by se tak nestalo, nová podobná výzva bude vyhlášena na jaře příštího roku.

U projektu Polyfunkční budovy projektant překreslil stavbu v souladu s předběžnou dohodou s Jednotou ohledně studny. Studna se ocitne pod podlahou haly ve strojovně, přístup k ní bude z jižní strany od pekárny Javor. Sál je zvětšen do maxima tak, aby zde bylo možno hrát veškeré míčové hry. Poslední dobou jsem občany stále častěji tázán, zda a případně kdy začneme budovu stavět. Ujišťuji všechny, že zahájení stavby je naší prioritou, v současné době ale nejsem schopen říci, kdy k tomu dojde. Vedu na toto téma jednání různými směry, žádné ale zatím není v takové fázi, abych o něm mohl konkrétně informovat. Sehnat prostředky na takto velký projekt prostě není jednoduché, přesto v následujících měsících věřím, že se situace v tomto směru vyjasní.

K dnešnímu dni zaměstnáváme tři pracovníky, z nichž na dva čerpáme dotaci od Úřadu práce. Jejich pracovní poměr bude trvat do konce září, po tomto datumu nepředpokládáme další prodloužení smluv. V průběhu září však chceme podat na Úřad práce novou žádost na jednoho pracovníka, podle vyjádření pověřeného pracovníka Úřadu práce při osobním jednání je solidní možnost další dotace získat. Pracovní poměr dvou zaměstnanců přes zimní období bych pak považoval za dostatečný.

V uplynulém období proběhly také dvě kontroly a mohu konstatovat, že se zdárným výsledkem. První byla kontrola ze strany Okresní správy sociálního zabezpečení za období od 1.9.2008 do 30.6.2011, a druhá na plnění podmínek vyplývající ze smlouvy se společnostmi Elektrowin a Ekolamp. V průběhu září a října hodláme distribuovat letáky těchto společností do každé domácnosti v obci, smyslem je zvýšit povědomí občanů o tom, jaké spotřebiče mohou v rámci sběrného dvora odevzdávat. Letáky již máme objednány a očekáváme je každým dnem. Připomínám, že vyčerpávající informace o možnostech sběrného místa za Obecním úřadem naleznete na našich webových stránkách.

Zúčastnili jsme se také soudního stání ve věci prohlášení za mrtvou paní Pavelkovou, č.p. 144, tedy domku, o který se již několik let staráme. Řízení bude dále pokračovat jako dědictví na notářském úřadě a se vší pravděpodobností bude rozhodnuto ve prospěch státu ČR. Sondujeme možnost dalšího získání dotací, především na opravu křížku v části Vrhové a také na opravu zábradlí mostu přes řeku Olšavu. Bližší informace bych měl obdržet v listopadu. Na vykoupeném pozemku v blízkosti Klubu s hernou poblíž Benzinky bouráme část zdi tak, aby byl připraven výhledový trojúhelník pro případné vybudování místní komunikace, situaci komplikuje zablokování pozemku mezi klubem a společností Regaz s.r.o. Pozemkovým fondem. Podali jsme na Pozemkovém úřadě v UH žádost o provedení pozemkových úprav, po spočítání plochy kterou k zahájení úprav potřebujeme bylo zjištěno, že z požadovaných 211 hektarů nám chybí pouhých 10 hektarů. Tyto podpisy zajistím v nejbližší době, pro Vaši představu jsem v průběhu měsíců května až července navštívil nebo mě na Obecním úřadě navštívilo cca 80 vlastníků půdy z našeho katastru, které jsem jednotlivě informoval o nezbytnosti zahájení pozemkových úprav. Dodatečně bych těmto vlastníkům chtěl poděkovat za pochopení a veskrze vstřícné jednání. S lesním hospodářem jsem také navštívil obecní les, tohodli jsme se na základních parametrech probírky, podrobnosti nyní pan Martinec připravuje. Obdrželi jsme dopis od Nadace DKS, která nám oznamuje, že vzhledem ke změně legislativy bude nucena snížit podporu našich projektů pro příští rok na polovinu nebo ji zrušit úplně. Dne 28.8. se konalo loučení s prázdninami na místě, kde stával Pepčín, jehož jsme byli spoluorganizátoři. Obecní rozpočet tato akce nezatížila. Přes krásné počasí přišlo poměrně málo návštěvníků, účastníkům z naší obce bych chtěl poděkovat za podporu této akci. Zlikvidovali jsme černou skládku 55 starých pneumatik v části zvané Skákavec a umístnili zde značku upozorňující na zákaz vytváření takovýchto skládek. Převzali jsme troje krojové kalhoty od paní Provodovské, které jsme financovali z významné části z prostředků dotace. Kalhoty i některé další doplňky jsou k dispozici pro zapůjčení na Slavnosti vína. Správa a údržba silnic provedla začátkem července opravu výtluků na hlavní silnici v obci po předchozí obchůzce a dojednání se mnou. 29.6. jsme se v naší Mateřské škole rozloučili s předškoláky – na prahu nového školního roku jim přejeme hodně zdaru. Dne 1.9. pak byla konečně opravena poškozená autobusová zastávka, náhradu škody budeme uplatňovat u společnosti Kooperativa.

Od posledního zasedání ZO jsme za pronájem lešení inkasovali částku 8.260,– Kč a 5.953,– Kč za vyvezení kontejneru se železným šrotem společností Kovosteel. Tyto peníze spolu s výtěžkem následujících měsíců přerozdělíme dle klíče který dohodneme mezi SDH a TJ Drslavice v prosinci. S potěšením dále konstatuji, že se nám k 31.8. podařilo v obecním rozpočtu uspořit částku převyšující 1 mil. Kč, což byl v rámci schváleného rozpočtu cíl pro celý letošní rok. Vzhledem k tomu, že obec v současné době nemá žádné dluhy věřím, že se nám podaří do konce roku uspořit další nemalé prostředky, které nezbytně potřebujeme k tomu, aby výstavba Polyfunkčního domu nezůstala jenom zbožným přáním.

Dne 5.9.2011 vypracoval Rostislav Mihel, starosta obce

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK