IX. rekapitulace činnosti od 12. 3. 2012 do 23. 4. 2012

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konaného dne 12.3.2012 do dnešního dne.

Zásadní pozitivní zprávou je jistě rozhodnutí Zlínského kraje o udělení dotace ve výši 1.000.000,– Kč na základě naší žádosti do Podprogramu na podporu obnovy venkova pro rok 2012 v rámci aktivity Rekonstrukce a obnova venkovské zástavby a občanské vybavenosti v majetku obce na projekt „Stavební úpravy objektu čp. 95, Drslavice, I. etapa“. Celkové náklady na tyto stavební úpravy činí 2.000.000,– Kč. Zlínskému kraji za podporu děkujeme. Vzhledem k okolnostem, kdy bylo letos pro celý Zlínský kraj vyčleněno v tomto podprogramu pouhých 15.000.000,– Kč, považuji přidělení dotace v maximální výši pro naši obec jako velké povzbuzení do další práce nejen pro sebe, ale i celé zastupitelstvo obce. Dne 21.3.2012 proběhlo výběrové řízení na realizaci této zakázky, výběrová komise ve složení Rostislav Mihel, Dušan Hamada a Ing. Miriam Kubišová hodnotila ze tří řádně a v termínu doručených nabídek společností, které byly osloveny. Vítězem výběrového řízení se stala firma ze Zlína, která nabídla nejnižší cenu zakázky ve výši 2.001.894,– Kč, výběrová komise dále pověřila starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s touto společností. Smlouva byla podepsána dne 29.3.2012 a počínaje dubnem 2012 se zde naplno rozběhly práce, které potrvají dle této smlouvy do konce letošního července.

Zaškolením obsluhy nového traktoru s čelním nakladačem bylo fakticky dokončeno předání tohoto zařízení od společnosti z Olomouce, která jej v rámci výběrového řízení vysoutěžila. Projekt „Technické vybavení komunitní kompostárny Drslavice“ byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové uznatelné náklady na akci činili 907.020,– Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 770.967,– Kč (85%), příspěvek SFŽP ČR 45.351,– Kč (5%) a příspěvek obce Drslavice 90.702,– Kč (10%). Fondu soudržnosti EU i SFŽP ČR za podporu DĚKUJEME. Poděkování patří i panu Martinu Hrubošovi, který nám počas celého průběhu realizace první etapy projektu výrazně pomohl. Vyřídili jsme registraci a SPZ traktoru, s pomocí ZOD Poolšaví jsme vymezili plochu nové kompostárny a umístnili zde stálou vitrínu informující o průběhu projektu. V rámci propagace akce bylo dále natištěno 200ks celobarevných letáků formátu A4, které budou rozneseny spolu s červnovým číslem obecního zpravodaje. Dnes dopoledne proběhla také kontrola ze strany Státního fondu životního prostředí průběhu čerpání dotace, na kterou jsme připravovali celou řadu písemných materiálů. Výsledek kontroly byl úspěšný, v nejbližší době tedy očekáváme proplacení dotace. Souběžně se intenzívně připravujeme na druhou etapu postupného budování kompostárny.

Co se týká postupného budování sběrného dvora, podali jsme žádost z Fondu Asekol na rekonstrukci a doplnění oplocení sběrného dvora. Žádáme zde o 70.000,– Kč, informace o tom zda náš projekt bude vybrán budeme informováni 15.5.2012. Zároveň jsme od projektanta obdrželi kompletní dokumentaci na projekt oplocení i zpevněné plochy sběrného dvora, za toto jsme zaplatili částku 8.200,– Kč. Nechali jsme vyvézt kontejner se železným šrotem, společnosti Kovosteel fakturujeme částku 7.800,– Kč. Oplocení hodláme realizovat do konce prvního pololetí letošního roku, máme již vykopány jámy na sloupky.

Na základě auditu společnosti EON servisní, který spočíval v kontole úspornosti všech světel veřejného osvětlení v obci bylo zjištěno, že výměnou za úspornější světla by bylo uspořeno cca 25% z plateb za elektrickou energii. Vzhledem k dlouhé návratnosti investice, která byla spočítána na 18 let nebudu doporučovat tento typ investice realizovat. Cestou k modernizaci veřejného osvětlení v obci a případně i vybudování nového osvětlení v oblasti průmyslové zóny by mohly být plánované dotační tituly v příštích letech.

Na hřišti TJ jsou také v plném proudu práce na vybudování nového zavlažovacího systému. Dle podepsané smlouvy o dílo se společností z Kunovic na celkovou hodnotu díla v ceně 320.434,– Kč včetně DPH by práce měly být dokončeny do konce května, následně proběhne kontrola dotace ze strany SZIF a poté bude TJ Drslavice zažádáno o proplacení dotace. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se v rámci brigád podíleli na zdárném průběhu realizace.

Pracovníky obce byl v březnu kompletně vyčištěn dlouhodobě neudržovaný obecní pozemek pod Oborou, za tímto účelem byla zakoupena motorová pila v ceně 11.300,– Kč. Pokračují práce v obecním lese, kde jsme vysadili 100ks mladých stromků javoru, máme již připraveny kůly i pletivo na zabezpečení před zvěří. Dále průběžně opravujeme dřevěné herní prvky na malém i velkém dětském hřišti včetně nového nátěru. Zvažujeme i nákup zcela nového herního prvku, který by nahradil již odstraněný starý herní prvek nacházející se v nevyhovujícím stavu z hlediska bezpečnosti.

S platností od 1.4.2012 jsme s Úřadem práce podepsali smlouvu o VPP na koordinátora veřejné služby, jehož náplní práce bude koordinace prací přiděleným pracovníkům. Za 6 měsíců platnosti smlouvy vyčerpáme celkem 90.000,– Kč dotace, od 1.5. máme velmi slibně rozjednán nástup dalšího uchazeče o zaměstnání na VPP. Zde by se jednalo o sedmiměsíční pracovní poměr s celkovou dotací ve výši 56.000,– Kč. Na veřejné službě v současné době pracují tři pracovníci přidělení úřadem práce, jeden je pak v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Usilujeme o přidělení dalších pracovníků veřejné služby, zde však neumím odhadnout zda někdo další v nejbližší době nastoupí. Úřadu práce za podporu děkujeme. Zúčastnil jsem se také semináře ohledně zavádění veřejné služby na Úřadě práce v Uherském Hradišti a snažil jsem se poukázat na nedostatky fungování tohoto systému po 1.1.2012. S prací pracovníků veřejné služby mohu vyslovit v zásadě spokojenost, od července 2012 kdy jim vyprší smluvní vztah s úřadem práce je teoreticky možná jejich překvalifikace na placenou VPP.

Uspořádali jsme soutěž „O nejkrásnějšího Marka“, jejímž smyslem byl návrat k tradicím, kdy si rodiče se svými dětmi společnými silami Marky vyráběli. Soutěž tento účel jasně splnila a celkově ji hodnotím jako velmi zdařilou. Všech 26 soutěžících obdrželo ceny, jejich pořízení stálo 2.940,– Kč, z toho však 1.400,– Kč tvořily sponzorské dary, které se nám podařilo zajistit. Všem sponzorům děkuji a velké poděkování patří zejména paní Markétě Bučkové, která s organizací soutěže výrazně pomohla.

V polovině května se také chystá výběrové řízení na realizaci komplexních pozemkových úprav v naší obci, ke kterému jsem také přizván. Došlo i k rozebrání a odvozu křížku ve Vrhových, čeká ho celkové restaurování panem Kopčilem z Bílovic. V případu černé skládky z ledna 2011 v Holomni Krajské ředitelství Policie ČR rozhodlo o zrušení blokové pokuty 1.000,– Kč a předání případu Odboru životního prostředí Uherský Brod tak, jak požadovala Obec Drslavice ve své stížnosti. Nyní běží odvolací lhůta, jak celé toto papírové martyrium dopadne neumím předpovědět. Koncem března proběhla sezónní prohlídka výústí kanalizací, jíž jsem se zúčastnil. Z mnoha jednání které jsem absolvoval v poslední době bych chtěl jmenovat zejména krajskou konferenci Sdružení místních samospráv, kde se za účasti několika poslanců a senátorů hovořilo především o postupu ve věci nového rozpočtového určení daní, na které tolik čekáme, a dále o optimalizaci základních a středních škol z dílny Ministerstva školství. Tento dle mého názoru tragický omyl pana bývalého ministra Dobeše by pro Vaši představu mimo jiné vedl ke zrušení 131 škol ve Zlínském kraji. To mě v konečném důsledku vedlo k podpisu petice, která předložený návrh vyhlášky kompletně odsuzuje.

Děkuji za pozornost.

V Drslavicích dne 23.4.2012 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK