Jednací řád zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce Drslavice (dále jen „zastupitelstvo obce“) se usneslo podle § 96 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích / obecní zřízení / (dále jen „zákon o obcích“) ve znění pozdějších předpisů na vydání tohoto jednacího řádu:

 

§ 1 Úvodní ustanovení

1. Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolání, průběh zasedání, usnášení a kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce, jakož i další otázky.

2. O otázkách upravených tímto jednacím řádem popř. o dalších zásadách svého jednání rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích zákona o obcích.

 

§ 2 Pravomoci zastupitelstva obce

1. Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst. 1 zákona o obcích). Zastupitelstvu obce je vyhrazeno rozhodování o všech otázkách uvedených v §§ 84 a 85 zákona o obcích.

2. Ve věcech patřících do přenesené působnosti zastupitelstvo obce rozhoduje jen, stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon.

 

§ 3 Svolání zasedání zastupitelstva obce

1. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta obce. Svolává jej nejpozději do 5 dnů přede dnem zasedání. Požádá-li o to alespoň třetina členů zastupitelstva obce nebo hejtman kraje, je starosta obce povinen svolat zasedání zastupitelstva obce nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena Obecnímu úřadu v Drslavicích.

2. Nesvolá-li starosta obce zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1 učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva ob­ce.


§ 4 Příprava zasedání zastupitelstva obce

1. Přípravu zasedání organizuje starosta obce podle programu, přitom stanoví zejména:

a) dobu a místo zasedání,

b) odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů,

c) způsob projednání materiálů a návrhů na projednání opatření s občany obce,

d) v případě potřeby svolání porady členů zastupitelstva obce v termínu před konáním zasedání zastupitelstva obce

2. Návrhy členů zastupitelstva obce se předkládají podle obsahu buď ústně na poradě členů zastupitelstva obce konané před řádným zasedáním zastupitelstva obce nebo písemně. Návrhy lze předkládat i prostřednictvím obecního úřadu, avšak nejpozději 14 dnů před termínem řádného zasedání zastupitelstva obce a to pouze písemně.

3. Písemné materiály, určené pro zasedání zastupitelstva obce předkládá navrhovatel na poradě členů zastupitelstva tak, aby byli zastupitelé s tímto materiálem seznámeni.

4. Materiály pro zasedání zastupitelstva obce obsahují:

a) název materiálu,

b) jeho obsah,

c) návrh usnesení a důvodovou zprávu.

5. Důvodová zpráva musí obsahovat:

a) zhodnocení dosavadního stavu,

b) rozbor příčin nedostatků,

c) odůvodnění návrhových opatření a jejich ekonomický dopad.

6. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva obce komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

7. O místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce informuje obecní úřad a to vyvěšením této informace na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva ob­ce.

 

§ 5 Účast členů zastupitelstva obce na zasedání

1. Členové zastupitelstva obce jsou povinni se zúčastnit každého zasedání zastupitelstva, jinak jsou povinni se písemně omluvit starostovi obce s uvedením důvodů. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta obce.

2. Účast na zasedání stvrzují členové zastupitelstva obce podpisem do listiny přítomných.

 

§ 6 Program jednání zasedání zastupitelstva obce

1. Program jednání zasedání zastupitelstva obce navrhuje starosta obce.

2. Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v zastupitelstvu obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání zastupitelstva obce, které má danou záležitost projednávat.

3. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové a výbory.

4. Na zasedání obce může být jednáno jenom o věcech, které byly dány do programu a o návrzích přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce, o jejichž zařazení rozhodne zastupitelstvo obce. Starosta obce popřípadě místostarosta sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení, o něm či o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo obce hlasováními.

 

§ 7 Průběh zasedání zastupitelstva obce 1. Zasedání zastupitelstva obce řídí starosta obce popřípadě místostarosta nebo jiný pověřený člen zastupitelstva obce (dále jen "předsedající").

2. Předsedající řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání.

3. V zahajovací části jednání předsedající prohlásí, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program jednání zastupitelstva a opatření, zda diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť, nechá zvolit dva členy zastupitelstva obce za ověřovatele zápisu z tohoto zasedání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího zasedání, zda byl vyložen na obecním úřadě k nahlédnutí a zda byly proti němu vzneseny námitky.

4. Zápis, proti němuž nebyly námitky člena zastupitelstva obce podány se pokládá za schválený. Pokud byly námitky člena zastupitelstva obce podány, rozhodne o nich nejbližší zasedání zastupitelstva ob­ce.

5. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva obce je při zasedání zastupitelstva obce vyložen k nahlédnutí.

6. Do rozpravy se přihlašují členové zastupitelstva obce písemně nebo zvednutím ruky.

7. Zastupitelstvo obce může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body programu přesunout.

8. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout.

9. Předsedající udělí slovo občanovi obce, který se přihlásí do diskuse se svým stanoviskem k projednávané vě­ci.

10. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva obce. O jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

 

§ 8 Příprava usnesení zastupitelstva obce

1. Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu obce ke schválení vychází ze zpráv projednaných zastupitelstvem obce. O každém projednaném bodu návrhu usnesení se hlasuje zvlášť.

2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení formuluje a zastupitelstvu předkládá předsedající zasedání.

 

§ 9 Hlasování

1. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

2. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo obce usnést na dohadovacím řízení. Dohadovací řízení vede předsedající. Dojde-li k dohodě, přednese předsedající upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí předsedající návrh za zamítnutý.

3. Nepřijme-li zastupitelstvo obce navržené usnesení nebo žádnou z jeho předložených variant, členové ZO vypracují nový návrh usnesení.

4. Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo ob­ce.

5. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva ob­ce.

6. Usnesení zastupitelstva obce a právní předpisy obce podepisuje starosta spolu s místostarostou obce.7. Zveřejnění usnesení zastupitelstva obce se provádí na desce obecního úřadu a jsou k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě.

 

§ 10 Dotazy členů obecního zastupitelstva

1. Členové zastupitelstva obce mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu obce a na výbory.

2. Odpověď na ně musí být dána bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů, pokud jejich poskytnutí nebrání zákony upravující mlčenlivost nebo zákaz jejich zveřejnění.

3. Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá starosta obce na následujícím zasedání zastupitelstva obce. Uplatněné dotazy na zasedání zastupitelstva obce se zaznamenávají v zápise.

 

§ 11 Péče o nerušený průběh jednání

1. Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva obce, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání.

2. Nemluví-li řečník k věci, může mu předsedající odejmout slovo.

 

§ 12 Ukončení zasedání zastupitelstva obce

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu všech členů zastupitelstva obce. V tomto případě zasedání svolá znovu do 15 dnů.

 

§ 13 Pracovní komise

1. Pro přípravu stanovisek a expertiz může zastupitelstvo obce zřídit pracovní komise.

2. Funkce pracovních komisí končí splněním úkolu, nejpozději skončením zasedání zastupitelstva ob­ce.

 

§ 14 Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva ob­ce

1. O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá obecní úřad.

2. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání zastupitelstva obce písemně.

3. V zápise se uvádí, den a místo zasedání, hodina zahájení a ukončení, počet přítomných členů zastupitelstva obce, doba přerušení, jména určených ověřovatelů zápisu, jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání, průběh rozpravy se jmény řečníků, podané návrhy, průběh a výsledek hlasování, podané dotazy a návrhy, přijatá usnesení, další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva obce měly stát součástí zápisu

4. Zápis se pořizuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva obce a podepisují jej starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. Musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.

5. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva ob­ce.

§ 15 Zabezpečení a kontrola usnesení

1. Za plnění usnesení odpovídá starosta obce.

2. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce. O provedené kontrole pořídí zápis.

 

§ 16 Zrušovací a závěrečná ustanovení

1. Zrušuje se jednací řád zastupitelstva obce ze dne 17. 12. 2014

2. Tento jednací řád vydalo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 10. 12. 2018

Kalendář akcí

21. 2.
Sportovní bál
23. 2.
Fašank
25. 2.
Zasedání zastupitelstva obce


Počasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK