Obecně závazná vyhláška - poplatky

 

Obecně závazná vyhláška obce Drslavice č. 2/2010 o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Drslavice se na svém zasedání dne 15.12.2010 us­nesením č. 6/2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“) :

 

Část I. - ZÁKLADNÍ ustanovení

 

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

(1) Obec Drslavice zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“) :

a) poplatek ze psů,

b) poplatek za užívání veřejného prostranství,

c) poplatek ze vstupného,

d) poplatek z ubytovací kapacity

(2) Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad v Drslavicích (dále jen „správce poplatku“).

 

Část II. - Poplatek ze psů

 

Čl. 2 - Poplatník a předmět poplatku 

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Drslavice.

(2) Poplatek ze psů platí ze psů starších 3 měsíců.

 

Čl. 3 - Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovrší stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.

(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická osoba nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

 

Čl. 4 - Ohlašovací povinnost

(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit zánik své poplatkové povinnosti.

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 25 této vyhlášky.

 

Čl. 5 - Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí :

a) za prvního psa 100,– Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,– Kč

c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 50,– Kč

d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem

je osoba v písm. c) 50,– Kč

 

Čl. 6 - Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. 03. příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

(3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

Čl. 7 - Osvobození

(1) Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je

a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,

b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,

c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,

d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

 

ČÁST III. - Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Čl. 8 - Předmět poplatku, poplatník

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

(2) Poplatek za užívání veřejného místa platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

(3) Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů společně, odpovídají za zaplacení poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

 

Čl. 9 - Veřejné prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veř. prostranství : místní komunikace a chodníky při hlavní silnici od čp. 33 až po čp. 165, od čp. 147 po čp. 85, ulice „Drahy“, ulice „Pastýrňa“, „ulička“ směrem na Prakšice, „ulička“ ke školce, ulice „Hlubočka I. a II.“, prostranství před budovou čp. 95 (bývalá škola), prostranství pod kaplí na návsi před domy čp. 194 až 179, prostranství před prodejnou „Jednota“ a pekárnou „Javor“, areál hřiště a místní komunikace od dráhy ČD až po firmu OKNA (bývalý Savik), místní komunikace čp. 113 po čp. 129, trasa bývalého mlýnského náhonu (parc. č. 3101/1), veřejná zeleň a všechna dostupná místa přístupná každému bez omezení a sloužící k obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k těmto prostorám.

 

Čl. 10 - Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvního dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

 

Čl. 11 - Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději 8 dnů před jeho započetím.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství.

(3) V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 1 den je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(4) Poplatník je dále povinen ohlásit správci některé další údaje, stanovené v čl. 25 této vyhlášky.

(5) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 nejpozději do 15 dnů.

 

Čl. 12 - Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství :

a) za provádění výkopových prací 5,– Kč

b) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje 5,– Kč

c) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb 10,– Kč

d) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje 10,– Kč

e) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb 5,– Kč

f) za umístění stavebního zařízení 5,– Kč

g) za umístění reklamního zařízení 10,– Kč

h) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 5,– Kč

ch) za umístění skládek 10,– Kč

i) za vyhrazení trvalého parkovacího místa:

osobní automobil ročně 500,– Kč

nákladní automobil ročně 1.000,– Kč

j) za užívání veř. prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce 3,– Kč

k) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových

a televizních děl 5,– Kč

l) v době konání hodů za umístění zařízení sloužícího pro poskytování

prodeje 10,–- Kč

 

Čl. 13 - Splatnost poplatku

(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 12 odst. 1 je splatný:

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 2 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,

b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 2 dny nejpozději v den následující po dni ukončení užívání veřejného prostranství.

(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

Čl. 14 - Osvobození

(1) Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou,

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

(2) Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou dále osvobozeni ti poplatníci, kteří na veřejném prostranství pořádají akci bez vstupného.

(3) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku ohlásit :

a) ve lhůtě stanovené v čl. 11 této vyhlášky,

b) v případě vzniku osvobození je splnění ohlašovací povinnosti ve lhůtě do 1. dne ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození.

(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit zánik nároku na osvobození.

 

ČÁST IV. - Poplatek ze vstupného

 

Čl. 15 - Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

 

Čl. 16 - Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen nejpozději 8 dnů před konáním akce ohlásit správci poplatku druh akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného a další údaje podle čl. 25 této vyhlášky.

(2) Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

(3) U akcí, jejichž celý výtěžek byl použit na charitativní a veřejně prospěšné účely, je poplatník povinen tuto skutečnost správce poplatku prokázat současně s ohlašovací povinností.

 

Čl. 17 - Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku z vybraného vstupného činí na :

a) kulturní akci 5 %

b) sportovní akci 1 %

c) prodejní akci 5 %

d) reklamní akci 5 %

(2) Sazba poplatku paušální částkou činí 500,– Kč za měsíc.

(3) V případě, že na jednu akci bude možné vztáhnout více poplatkových sazeb, platí se pouze poplatek s nejvyšší sazbou.

 

Čl. 18 - Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.

(2) Při placení paušální částkou nejpozději do posledního dne měsíce, ve kterém byla akce pořádána.

(3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

Čl. 19 - Osvobození

(1) Od poplatku jsou osvobozeny akce, které pořádají TJ Drslavice, SDH Drslavice, Myslivecké sdružení a Mateřská škola a školní družina Drslavice.

(2) Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

 

ČÁST V. - Poplatek z ubytovací kapacity

 

Čl. 20 - Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

(2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

 

Čl. 21 - Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další údaje stanovené v čl. 25 této vyhlášky.

(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místo trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

 

Čl. 22 - Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 6,– Kč.

 

Čl. 23 - Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do posledního dne čtvrtletí, tedy k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. daného roku.

(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den

 

Čl. 24 - Osvobození

(1) Poplatku nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro o přechodné ubytování studentů a žáků

b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním nebo charitativním účelům (nebo k přechodnému ubytování osob postižených živelnou pohromou)

c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících k přechodnému ubytování osob, jejichž náklady na ubytování hradí obec

d) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení

e) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických nebo právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření.

(2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit správci poplatku, a to ve lhůtě splatnosti poplatku. Stejným způsobem je poplatník povinen oznámit správci poplatku zánik nároku na osvobození.

 

Část VI. - ustanovení SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

 

Čl. 25 - Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

(1) V ohlášení poplatník uvede:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatkové povinnosti.

(2) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

 

Čl. 26 - Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem.

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

 

Čl. 27 - Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o místních poplatcích,ze dne 3.12.2003.

 

Čl. 28 - Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2011.

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK