Tržní řád Obce Drslavice

Nařízení Obce Drslavice č. 01/ 2012

Zastupitelstvo obce Drslavice se na svém II. veřejném zasedání dne 12.03.2012, usnesením č. 2/2012 bod 2/4, usneslo vydat na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11, § 84 odst. 3 a § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Účelem tohoto nařízení obce je stanovit podmínky, za kterých lze uskutečňovat nabídku, prodej zboží a poskytovat služby mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona na území obce Drslavice.

(2) Tržní řád je závazný pro celé území obce bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví k němu.

Článek 2
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na tomto tržním místě:

Prostor č.1 – na místní komunikaci pod kapličkou ve středu obce (tj. část pozemku parc. č. 3106/1, ostatní plocha, v katastrálním území Drslavice, obci Drslavice a okrese Uherské Hradiště – je určena v příloze č. 1 k tomuto nařízení).

Prostor č.2 – před budovou Obecního úřadu Drslavice čp. 93 (tj. část pozemku parc. č. 3105/1, ostatní plocha, v katastrálním území Drslavice, obci Drslavice a okrese Uherské Hradiště – je určena v příloze č. 2 k tomuto nařízení).


Článek 3
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro nabídku,
prodej zboží a poskytování služeb

(1) Kapacita tržního místa č.1 je stanovena na dvě prodejní místa, kapacita tržního místa č.2 je stanovena také na dvě prodejní místa.

(2) Tržní místo musí být vybaveno tak, aby byl zajištěn jeho řádný a nerušený provoz, mezi prodejními místy musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníků a zásobování a zajištěna požární ochrana v souladu se zvláštními předpisy.

Článek 4
Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

Tržní místo je provozováno po celý rok a doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržním místě je od 8:00 do 18:00 hodin.

Článek 5
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku,
prodej zboží a poskytování služeb

Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb jsou povinni:

a) udržovat prodejní místo v čistotě a po skončení doby prodeje je zanechat čisté a uklizené,

b) dbát na to, aby provozem nedocházelo k narušování veřejného pořádku,

c) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená,

d) při prodeji živočišných produktů a zvířat a při poskytování služeb, při nichž je nakládáno s živými zvířaty, jsou prodejci povinni řídit se zvláštními právními předpisy upravující veterinární a hygienické podmínky a požadavky.

Článek 6
Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku,
prodej zboží a poskytování služeb

Provozovatel míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je povinen:

a) dohlédnout na čistotu a pořádek po skončení prodeje,

b) zveřejnit tržní řád a provozní dobu,

c) přidělit konkrétní prodejní místo prodejcům zboží a poskytovatelům služeb.

Článek 7
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, 
na které se toto nařízení nevztahuje

Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních, kulturních nebo jiných podobných akcích, včetně podomního a pochůzkového prodeje provozovaného místními spolky při pořádání těchto akcí, na prodej v pojízdné prodejně, na ohlášené očkování domácích zvířat a na veřejné sbírky.

Článek 8
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných slu­žeb

(1) Na celém území obce Drslavice je zakázán tzv. podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb.

(2) Podomním prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí takový prodej a nabídka služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno a prodáváno zboží či služby.

(3) Pochůzkovým prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí prodej a nabídka služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek, apod.) nebo přímo z ruky, bez ohledu na to, zda se prodejce pohybuje nebo se zdržuje na místě.

Článek 9

Sankce a pokuty

Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

(1) Kontrolu dodržování tržního řádu jsou oprávněni provádět pověření zaměstnanci obce, zařazení do Obecního úřadu Drslavice, pověření členové zastupitelstva obce a členové kontrolního výboru.

(2) Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.

(3) Toto nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

V Drslavicích dne 12.3.2012

 

Příloha č.1

Specifikace tržního místa č.1 – na místní komunikaci pod kapličkou ve středu obce, část pozemku parc. č. 3106/1 vyznačena tučně zvýrazněnými černými obdelníky, ostatní plocha, v katastrálním území Drslavice, obci Drslavice a okrese Uherské Hradiště.

Příloha č.2

Specifikace tržního místa č.2 – před budovou Obecního úřadu Drslavice čp.93, část pozemku parc. č. 3105/1 vyznačena tučně zvýrazněnými černými obdelníky, ostatní plocha, v katastrálním území Drslavice, obci Drslavice a okrese Uherské Hradiště.

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK